Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi
ustok Şubat Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:

* Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. *Listedeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

İNDICATA firmasından gelen değerlerin kontrolünde ve listenin TSB tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

Tebliğler

          Devlet Bakanlığından:

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genel Şart

             12/8/2003 tarihli ve 25197 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

             MADDE 1 — Anılan Genel Şartın C bölümünün C.4 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

             “C.4- İşletenin Değişmesi

             Sözleşme süresi içinde işletenin değişmesi halinde, sigorta sözleşmesi, işletenin değiştiği tarihten itibaren on gün sonra münfesih olur. Sigorta teminatı, yeni işleten için herhangi bir işleme gerek kalmaksızın feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçerlidir. Sigorta şirketinin işletenin değiştiği tarihe kadar hak kazandığı prim gün esasına göre tespit edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir.”

             MADDE 2 — Bu Genel Şart değişikliği 1/1/2005 tarihinde yürürlüğe girer.

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yaptırılması zorunlu mali sorumluluk sigortasına (Zorunlu Trafik Sigortası) ilişkin Tarife ve Talimat aşağıda yer almaktadır.

A. TARİFE

A.l. MOTORLU ARAÇ İŞLETENLER

A.l.l. Teminat ve Prim Tutarları

 

 

 

Teminatlar

(YTL) veya (Milyon TL)

Primler

(YTL)

veya

(Milyon TL)

 

 

A- Maddi5

B- Tedavi Gideri

C- Sakatlanma ve Ölüm

Araç

Grup

Kodu

Araç Grubu

Araç

Başına

Kaza

Başına

Araç

Başına

Kaza

Başına

Kişi

Başına

Kaza

Başına

01

Otomobil

5.000

10.000

50.000

250.000

50.000

250.000

117

02

Taksi

5.000

10.000

50.000

250.000

50.000

250.000

440

03

Minibüs

(Sürücü dahil 9-15 koltuk)

5.000

10.000

50.000

850.000

50.000

500.000

300

04

Otobüs

(Sürücü dahil 16-25 koltuk)

5.000

10.000

50.000

850.000

50.000

850.000

373

05

Otobüs

(Sürücü dahil 26 ve üstü koltuk)

5.000

10.000

50.000

1.300.000

50.000

1.300.000

900

06

Kamyonet

5.000

10.000

50.000

500.000

50.000

500.000

195

07

Kamyon

5.000

10.000

50.000

500.000

50.000

500.000

295

08

İş Makinesi1

5.000

10.000

50.000

500.000

50.000

500.000

95

09

Traktör

5.000

10.000

50.000

250.000

50.000

250.000

15

10

Römork2

5.000

10.000

50.000

500.000

50.000

500.000

15

11

Motosiklet ve Yük Motosikleti

5.000

10.000

50.000

150.000

50.000

150.000

19

12

Tanker

5.000

10.000

50.000

500.000

50.000

500.000

295

13

Çekici

5.000

10.000

50.000

500.000

50.000

500.000

295

14

Özel Amaçlı Taşıt3

5.000

10.000

50.000

250.000

50.000

250.000

225

20

Diğer Araçlar4

5.000

10.000

50.000

250.000

50.000

250.000

225

 

1 Traktör hariç diğer motorlu tarım araçları bu kapsama dahildir.

2 İnsan taşımada kullanılan römorklardır. İnsan taşımada kullanılmayan römorklar, kendilerini çeken motorlu aracın sigortasına dahildir.

3 Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan ve itfaiye, cankurtaran (SA), naklen yayın ve kayıt (radyo, sinema, televizyon), kütüphane, motorlu karavan (SA), zırhlı araç (SB), araştırma, cenaze araçları (SD) ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek, taşımak veya kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır.

4 Yukarıdaki tanımlamalara girmeyen araçlar.

5 Araç dışında diğer maddi varlıklara ilişkin teminat tutarı kaza başına maddi teminat tutarına eşittir.

 

Sigorta şirketleri, aşağıda belirtilen talimatı dikkate alarak belirledikleri prim tutarlarını peşin tahsil eder. Sigorta şirketleri, prim tutarlarında herhangi bir gerekçeyle bu Tarife ve Talimat dışında hiç bir şekilde indirim yapamaz.

A.l.2. İndirimler ve Artırımlar

A.l.2.1. İl Trafik Hasar Yoğunluğu İndirimi

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa tabi şehirlerarası ve uluslararası eşya ve yolcu taşımacıları hariç olmak üzere, araç işletenlerine kayıtlı oldukları illere göre aşağıda belirlenen oranlarda il trafik hasar yoğunluğu indirimi yapılır.

a) Ankara (06), İstanbul (34), İzmir (35) illeri için indirim uygulanmaz.

b) Adana (01), Antalya (07), Bursa (16), Kocaeli (41). Konya (42) illeri için yüzde 10.

c) Aydın (09), Balıkesir (10), Denizli (20), Eskişehir (26), Gaziantep (27), Hatay (31), Mersin (33). Kayseri (38). Manisa (45), Muğla (48), Sakarya (54), Samsun (55) illeri için yüzde 15.

d) (a), (b) ve (c)'de yer alan illerin dışındaki iller için yüzde 20.

A.1.2.2. Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası İndirimi

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa tabi şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılarının, yolcuya gelebilecek bedenî zararlar için bu Kanun gereğince Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası (Zorunlu Taşımacılık Sigortası) yaptırdıklarını belgelemeleri durumunda yüzde 20 oranında indirim yapılır.

A.l.2.3. Hasarsızlık İndirimi ve Prim Artırımı Oranları

Sigorta şirketleri aşağıda belirlenen basamak ve oranlara göre hasarsızlık indirimi veya prim artırımı uygulaması yaparlar.

 

Basamak No

Hasarsızlık İndirimi (%)

Prim Artırımı (%)

7

20

-

6

15

-

5

10

-

4

-

-

3

-

10

2

-

20

1

-

40

 

A.1.3. İndirimlerin ve Artırımların Uygulanması

A.l.3.1. Genel

İşleten sıfatıyla ilk kez trafiğe araç çıkaracaklar için dördüncü basamaktan prim uygulanır.

Sigorta sözleşme süresi içinde işleten için herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaması durumunda, müteakip sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim indirimi oranı bir üst basamağa göre belirlenir. Sigorta süresi içinde meydana gelen her tazminat ödemesi için ise müteakip sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim artırımı oranı bir alt basamağa göre belirlenir.

Tazminat ödemesi nedeniyle yapılan prim indirimi veya prim artırımı uygulaması işleteni takip eder.

Aracın satılması halinde aracı satın alan işleten, satış tarihinden itibaren otuz gün içinde zorunlu trafik sigortası yaptırmak zorundadır. Bu işletenin aracın satış işleminden itibaren sigorta sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmediği her otuz gün için sigorta sözleşmesinde prim oranı bir basamak indirilir. Prim basamağının tespitinde uygulanacak bir alt basamak yok ise bu işletene uygulanacak prim basamağı, birinci basamakta yer alan prim oranına yüzde 10 ilave edilerek hesaplanır.

Bir araç işletenine ait birden fazla motorlu aracın bulunması ya da birden fazla motorlu aracın bir teşebbüsün  unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde her bir araç için ayrı sigorta sözleşmesi yaptırılır ve uygulanacak olan prim basamağı her bir araç için tespit edilir.

A.1.3.2. İbrazı İstenilen Belgeler

Sigortalı, prim basamağının tespiti amacıyla, araç ruhsat suretini ve son poliçe örneğini sigorta yaptıracağı şirkete ibraz etmekle yükümlüdür. Sigortalıya ait son poliçe bilgilerinin Trafik Sigortası Bilgi Merkezine (TRAMER) ait veri tabanından kontrol edilebilmesi durumunda sigortalının son poliçe örneğini ibraz yükümlülüğü kalkar.

Sigorta şirketi, sigortalı tarafından ibraz edilen belgelere ve TRAMER'den alacağı Hasar Durum Belgesine bağlı olarak sigorta sözleşmesine uygulanacak indirim ve artırım oranlarını belirler. Prim basamağının tespiti amacıyla sigortalıdan ibrazı istenilen belgelerden herhangi birinin eksikliği durumunda birinci basamaktan prim (% 40 prim artırımı) uygulanır.

Sigorta şirketleri, hasarsızlık indirimi veya hasar durumu nedeniyle prim artırımı uyguladıkları takdirde, sigorta sözleşmesinin üzerine Hasar Durum Belgesinin tarih ve sayısını yazmak ve Hasar Durum Belgelerini en az üç yıl saklamak zorundadır.

A.l.3.3. Zamanında Yenilenmeyen Sigorta Sözleşmeleri

Hasarsızlık indirimine hak kazanan araç işleteninin sigorta sözleşmesini bitim tarihinde yenilememesi durumunda müteakip sigorta sözleşmesinde dördüncü basamaktan prim uygulanır. Bu araç işleteninin sigorta sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren yenileme işlemini gerçekleştirmediği her otuz gün için müteakip sigorta sözleşmesinde prim oranı bir basamak indirilir. Yenilememe durumunda uygulanacak bir alt basamak yok ise bu işletene uygulanacak prim basamağı, birinci basamakta yer alan prim oranına yüzde 10 ilave edilerek hesaplanır.

Prim artırımı uygulanan araç işleteninin sigorta sözleşmesini bitim tarihinde yenilememesi durumunda, müteakip sigorta sözleşmesinde prim artırımı oranı bir alt basamağa göre belirlenir. Bu araç işleteninin sigorta sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren yenileme işlemini gerçekleştirmediği her otuz gün için müteakip sigorta sözleşmesinde prim oranı bir basamak daha indirilir. Yenilememe durumunda uygulanacak bir alt basamak yok ise bu işletene uygulanacak prim basamağı, birinci basamakta yer alan prim oranına yüzde 10 ilave edilerek hesaplanır.   .

A.l.3.4. İndirim ve Artırımların Hesabı

İl trafik hasar yoğunluğu indirimi, hasarsızlık indirimi veya prim artırımı ile Zorunlu Taşımacılık Sigortası indirimi için tespit edilen indirim ve artırım oranlan toplanarak uygulanmaz. Tarifede belirtilen prime ardı ardına uygulanır.

A. 1.4. İşletenin Değişmesi

Sözleşme süresi içinde işletenin değişmesi halinde, sigorta sözleşmesi, işletenin değiştiği tarihten itibaren on gün sonra münfesih olur. Sigorta teminatı, yeni işleten için herhangi bir işleme gerek kalmaksızın feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçerlidir. Sigorta şirketinin işletenin değiştiği tarihe kadar hak kazandığı prim gün esasına göre tespit edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir.

Hasarsızlık indirimine hak kazanmış bir işleten,

a)       Aracı başkasına devreder ve devir nedeniyle fesholan sigorta sözleşmesinin fesih tarihinden itibaren iki yıl (730 gün) içinde aynı araç türünde başka bir aracın işleteni olarak yeni bir sigorta talep ederse indirim hakkı devam eder. Bu işleten için iki yıllık (730 gün) süreyi aştıktan sonra yapılacak sigorta sözleşmesine ilk kez trafikte yer alan araç işletenlerine ilişkin A. 1.3 maddesinde yer alan hükümler uygulanır.

b)       Aracı başkasına devreder ve farklı araç türünde başka bir aracın işleteni olarak yeni bir sigorta talep ederse, bu işleten için düzenlenecek sigorta sözleşmesine ilk kez trafikte yer alan araç işletenlerine ilişkin A. 1.3 maddesinde yer alan hükümler uygulanır.

Prim artırımına konu bir işleten, aracı başkasına devreder ve herhangi bir araç türünde başka bir aracın işleteni olarak yeni bir sigorta talep ederse, prim artırımı basamağı, süre kısıtı ile bağlı olmaksızın, kaldığı yerden devam eder.

Prim basamağının tespiti amacıyla, sigortalı

a) Satışı gerçekleşen ancak henüz adına tescil edilmeyen araçlarda; bu işlemi gösterir belgeyi (noter satış senedi veya faturayı), son poliçe örneğini ve aracın bir önceki sahibine ait araç ruhsat suretini,

b) Adına tescili yapılmış araçlarda; araç ruhsat suretini ve son poliçe örneğini  sigorta yaptıracağı şirkete ibraz etmekle yükümlüdür.

Belge ibrazına ilişkin sigorta şirketine ve sigortalılara düşen yükümlülükler için A. 1.3 maddesi hükümleri uygulanır.

A.1.5. Kısa Süreli Sigortalar

Sigorta süresi bir yıldır. Ancak, geçici plakalı araçlar, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa tabi uluslararası eşya ve yolcu taşımacıları ile milletlerarası çok taraflı veya karşılıklı anlaşmalar kapsamına giren yabancı plakalı taşıtların Türkiye'de geçerli milletlerarası veya karşılıklı anlaşmalarla kabul edilmiş sigortaları yoksa, bunlar için zorunlu trafik sigortası Türkiye sınırlarına girişleri sırasında kısa süreli sigorta olarak yapılır. Kısa süreli sigorta, bu durumun dışındaki araçlar için uygulanmaz.

Kısa süreli sigortada prim tutarı, dördüncü basamaktan hesaplanan yıllık primin yüzde 25 inden az olmamak kaydıyla gün esasına göre tespit edilir.

Kısa süreli sigorta için il trafik hasar yoğunluğu indirimi ve hasarsızlık indirimi uygulanmaz. Ancak, bu sözleşmelere Zorunlu Taşımacılık Sigortası indirimi ve prim artırımı uygulaması yapılır.

Kısa vadeli sigorta sözleşmesini müteakip düzenlenecek yeni sigorta sözleşmesinin yıllık olması durumunda hasarsızlık indirimi uygulanmaz, ancak bu sözleşmelere prim artırımı, il trafik hasar yoğunluğu indirimi ve Zorunlu Taşımacılık Sigortası indirimi uygulaması yapılır.

A.2. MOTORLU ARAÇLARLA İLGİLİ MESLEKİ FAALİYETTE BULUNANLAR

A.2.1. Teminatlar

 

Teşebbüs Sahipleri

Teminatlar

(YTL) veya (Milyon TL)

A- Maddi

B- Tedavi Gideri

C- Sakatlanma

ve Ölüm

Araç

Başına

Kaza

Başına

Kişi

Başına

Kaza

Başına

Kişi

Başına

Kaza

Başına

1-Gözetim işlemi yapanlar

(otoparklar-garajlar

5.000

10.000

50.000

250.000

50.000

250.000

2-Onarım ve bakım üstlenenler

(tamirhane-servis istasyonları)

5.000

10.000

50.000

250.000

50.000

250.000

3- Alım-satım ile uğraşanlar

(galeriler)

5.000

10.000

50.000

250.000

50.000

250.000

 

A.2.2. Primlerin Tespiti

Primler, sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir ve peşin tahsil edilir. Prim tespitinde sigortalının riskini etkileyen diğer etmenlerle birlikte gözetim işlemi yapan (otoparklar-garajlar) ve alım satım ile uğraşan (oto galerileri) işletmeler için işyerinin araç yeri kapasitesi, onarım ve bakımı üstlenen (tamirhane-servis istasyonu) işletmeler için işyerinde sürekli çalışan personel sayısı esas alınır.

İşyerinin devri, faaliyetin durması, sona ermesi veya benzeri hallerde sigorta sözleşmesi feshedilebilir. Sigorta şirketinin sigorta sözleşmesinin fesih tarihine kadar hak kazandığı prim gün esasına göre tespit edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir.

A.3. YARIŞ DÜZENLEYENLER

A.3.1. Teminatlar

Karayolları Trafik Kanununa göre yarış düzenleyenlerin üçüncü kişilere karşı sorumluluklarına ilişkin Zorunlu Trafik Sigortasının teminatları; yarış veya gösteriye katılan, onlara eşlik eden ve yarış veya gösteride kullanılan diğer araçların türlerine göre, motorlu araç işletenleri için belirlenen teminatların altında olamaz.

Bisiklet sporu gösterilerine katılan bisikletler için teminat, motosiklet veya yük motosikleti İşletenler için belirlenen teminatların altında olamaz.

A.3.2. Prim Tutarları

Primler sigorta şirketleri ile yarış ve gösteri düzenleyenler arasında serbestçe belirlenir ve peşin tahsil edilir.

A.3.3. Sigorta Süresi

Sigorta sözleşmelerinin süresi yarışlar ile birlikte yarış öncesi yapılan prova ve antrenmanları da kapsamak zorundadır.

B. UYGULAMA TALİMATI

B.l. Yeni Teminat Tutarlarının Yürürlükteki Sözleşmelere Uygulanması

Bu Tarife ve Talimat ile belirlenen teminat tutarları yürürlükteki bütün sigorta sözleşmelerine herhangi bir ek prim alınmaksızın uygulanır.

Sigorta şirketleri, düzenledikleri poliçelerin ön yüzüne "Sözleşme süresi içinde Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan tarafından teminat tutarları artırıldığı takdirde, bu poliçede yazılı teminat tutarları, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve ek prim alınmaksızın yeni teminat tutarları üzerinden geçerli olur." ibaresini yazmak zorundadır.

B.2. Vergi ve Diğer Paylar

Bu Tarife ve Talimata uygun olarak tespit edilen net primin; 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa göre yüzde 5'i oranındaki gider vergisi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre yüzde 2'si oranındaki Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabına katılma payı ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 91 inci maddesi gereğince sigorta şirketleri tarafından İçişleri Bakanlığı Merkez Saymanlığı hesabına yatırılan yüzde 5'i oranındaki pay sigorta ettirenden alınır.

B.3. Zorunlu Trafik Sigortası Pulu

Sigorta şirketleri, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından bastırılan, seri numarası ile sigorta şirketinin adını ve sigorta dönemini gösteren Zorunlu Trafik Sigortası Pulunu sigortalı aracın ön camına yapıştırılmak üzere sigorta sözleşmesi ile birlikte sigortalıya vermek zorundadır.

B.4. Acente Komisyonu

Sigorta şirketleri tarafından acentelere, prim tutarının en fazla yüzde 17'si oranında komisyon ödenir.

B.5. Poliçe Kayıtları ve TRAMER'e İletilecek Bilgiler

Sigorta şirketleri, 1/1/2005 tarihinden itibaren zorunlu trafik sigortası poliçe üretimini çevrimiçi (on-line) gerçekleştirmek zorundadır.

Sigorta Şirketleri, 16/12/2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Trafik Sigortası Bilgi Merkezi Yönetmeliği ve Hazine Müsteşarlığı tarafından Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'ne gönderilen 27/7/2004 tarih ve 47816 sayılı "Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Bilgi İşlem Sistemlerine İlişkin Sektör Duyurusu" gereğince, zorunlu trafik sigortasına ilişkin poliçe ve hasar verilerini en çok bir günlük gecikme ile TRAMER'e iletmekle yükümlüdür.

Geçici Madde 1- 31/12/2003 tarih ve 25333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1/1/2004 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı gereğince, işletenin değişmesi halinde feshedilmeyip yeni işleten için devamı sağlanan sigorta sözleşmeleri süre bitim tarihine kadar yürürlüktedir. Yeni işleten için bu sigorta sözleşmesi kapsamında herhangi bir tazminat ödemesi yapılmamış olması ve sigorta sözleşmesinin süre bitim tarihinde yenilenmiş olması kaydıyla müteakip sigorta sözleşmesinde yeni işleten adına dördüncü basamaktan prim uygulanır.

C. YÜRÜRLÜK

Bu Tarife ve Talimat 1/1/2005 tarihinde saat 00:01'de yürürlüğe girer.

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar