Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi

289 Nolu Kloz

1/11/95 

INSTITUTE TIME CLAUSES - HULLS 
TOTAL LOSS ONLY1
[Including Salvage, Salvage Charges and Sue and Labour]

[Bu sigorta İngiliz yasa ve uygulamasına bağlıdır] 

1. SEYRÜSEFER 

1.1. Gemi, bu sigortanın hükümlerine bağlı olmak koşuluyla, her zaman sigortalıdır ve kılavuzlu veya kılavuzsuz sefere çıkma veya seyretme, deneme seferlerine çıkma ve tehlikede olan gemi veya deniz taşıtlarına yardım etme ve onları çekme iznine sahiptir. Fakat alışılmış çekilme veya yardıma gereksinim duyulduğunda ilk güvenli liman veya yere çekilme halleri hariç, geminin çekilmemesi veya sigortalı ve/veya gemi sahipleri ve/veya işletmecileri ve/veya kiracıları tarafından önceden yapılmış bir sözleşme uyarınca çekme veya kurtarma hizmeti üstlenilmemesi şarttır. Bu 1.1 Klozu yükleme veya boşaltmayla ilgili alışılmış çekilmeleri istisna etmez. 

1.2. Bu sigorta sigortalının kılavuzlarla her hangi sözleşme yapması veya sigortalı ya da onun acentesinin, kılavuzların ve/veya römorkörlerin ve/veya çekici botların veya onların sahiplerinin sorumluluklarını sınırlayan veya onları sorumluluktan kurtaran sözleşmelerden herhangi birini kabul etmeleri yahut yerleşik yerel yasa veya gelenekler gereği kabul etmek zorunda kalmaları nedeniyle zarar görmez. 

1.3. Görevli kişileri, malzeme veya teçhizatı gemiden ya da gemiye taşımak için helikopter kullanılması bu sigortaya zarar vermez. 

1.4. Geminin denizde [bir liman veya kıyı taşıtı olmayan] bir diğer gemiye yük yüklenmesi veya o gemiden yük boşaltılmasını gerektiren ticari işlerde kullanılması halinde, geminin böyle bir işte kullanılacağı sigortacılara önceden bildirilmedikçe ve teminata eklenmesi istenilen herhangi ek koşul ve ek primde anlaşma sağlanmadıkça, geminin yanaşması, yanaşık kalması ve ayrılması dahil, böyle yükleme veya boşaltma işlerinden doğan zıya veya hasar bu sigorta kapsamında tazmin edilmez. 

1.5. Önceden sigortacılara bildirilmedikçe ve teminata eklenmesi istenen her hangi koşul, sigorta değeri ve primde anlaşma sağlanmadıkça, geminin [a] sökülmek veya [b] sökülmek üzere satılmak niyetiyle [yüklü veya boş olarak] sefere çıkması halinde, bu sefer başladıktan sonra meydana gelen zıya veya hasar için herhangi bir tazminat, geminin zıya veya hasara uğramış olduğu zamandaki hurda piyasa değeri ile sınırlı olur. Bu 1.5 Kloz’undaki hiçbir şey 8. Kloz kapsamındaki tazminatı etkilemez. 

2. UZATMA 

Bu sigorta sona erdiğinde gemi açık denizde ve tehlikede olacaksa veya kayıp ise, bu sigorta sona ermeden önce sigortacılara bildirilmesi koşuluyla, bir sonraki limana varıp orada tam emniyete alınıncaya veya limanda ve tehlikede ise emniyeti sağlanıncaya kadar aylık prim ile sigorta devam eder.

3. YÜKÜMLÜLÜĞE UYMAMA 

Haber alındıktan sonra derhal sigortacılara bildirilmesi, onların isteyeceği her hangi ek şart ve ek primde anlaşma sağlanması koşuluyla yük, işletme, yer, çekme ve çekilme, kurtarma hizmeti veya sefere başlama tarihine ilişkin her hangi yükümlülüğe uyulmaması halinde sigorta devam eder.

4. SINIFLAMA 

4.1. Bu sigortanın başlangıcı ve süresi boyunca [aşağıdakiler] sağlamak sigortalı, gemi sahibi ve idarecilerin görevidir : 

4.1.1. Geminin sigortacıların onayladığı sınıflama kurumu tarafından sınıflandırılması ve o sınıflama kurumu içindeki sınıfının sürdürülmesi. 

4.1.2. Geminin denize elverişliliği veya denize elverişli koşullarda tutulması için sınıflama kurumu tarafından koyulan herhangi sınırlama, istem ve önerilere sınıflama kurumunun istediği tarihlerde uyulması. 

4.2. Sigortacılar yazılı olarak aksini kabul etmedikçe, yukarıdaki 4.1 Kloz’unda belirlenen görevlerden her hangi birinin yerine getirilmemesi halinde, sigortacılar görevin yerine getirilmediği tarihten itibaren bu sigortadaki sorumluluklarından kurtulur. Şu koşulla ki, eğer gemi o tarihte açık denizde ise, sigortacıların sorumluluktan kurtulması geminin uğrayacağı ilk limana varıncaya kadar ertelenir. 

4.3. Geminin sınıflama kurumunun önerilerde bulunabileceği her hangi olay, hal veya hasar ile ilgili olarak sigortalı, gemi sahibi veya idarecilerinin yapacağı onarım ya da onların diğer eylemleri derhal sınıflama kurumuna bildirilmelidir. 

4.4. Sigortacılar bilgi ve/veya belge için doğrudan sınıflama kurumuna başvurmayı isterse, sigortalı gerekli yetkiyi sağlar. 

5. SONA ERME

Bu 5. Kloz, bu sigortada kendisiyle uyuşmayan basılmış veya el ya da yazı makinesi ile yazılmış herhangi hükme rağmen geçerlidir. 

Sigortacılar yazılı olarak aksini kabul etmedikçe : 

5.1. Bu sigorta geminin sınıflama kurumunun veya kurumdaki sınıfının değişmesi, askıya alınması, kesintiye uğraması, geri alınması veya sona ermesi ya da dönemsel ekspertizlerden her hangi birinin süresi aşıldığında, bu ekspertiz için bir uzatma kararlaştırılmadıkça kendiliğinden sona erer. Şu koşulla ki, eğer gemi açık denizde ise bu kendiliğinden sona erme, gemi ilk limana varıncaya kadar ertelenir. Bununla beraber sınıfın böyle bir değişikliği, askıya alınması, kesintiye uğraması veya geri alınması ya da dönemsel ekspertiz süresinin aşılması, bu sigortanın 6. Kloz’unun kapsadığı veya geminin yürürlükteki Institute Time Clauses Hulls2 veya Institute War and Strikes Clauses Hulls –Time3  şartlarına bağlı bir sigortanın temin edebileceği zıya veya hasarın sonucu olduğunda, kendiliğinden sona erme, ancak geminin bu ilk limandan sınıflama kurumunun önceden onayı olmaksızın denize açılması veya dönemsel ekspertiz süresinin sınıflama kurumu tarafından bir uzatma kararlaştırılmadan sona ermesi halinde geçerli olur. 

5.2. Bu sigorta bayrak veya mülkiyette isteyerek veya başka türlü herhangi değişme, yeni idareye devir veya çıplak gemi esası ile kiralama, geminin bedeli devlet tarafından ödenerek mülkiyet veya kullanım hakkına el konulduğunda, kendiliğinden sona erer. Şu koşulla ki, eğer gemi yüklü ise ve yükleme limanından sefere başlamışsa yahut açık denizde boş seyirde ise, kendiliğinden sona erme, eğer istenirse, gemi öngörülen yolculuğuna devam ederken, yüklü gemi son boşaltma limanına varıncaya kadar, boş gemi varma limanına ulaşıncaya kadar ertelenir. Bununla beraber sigortalının yazılı bir onayı olmaksızın geminin bedeli devlet tarafından ödenerek mülkiyet veya kullanım hakkına el konulması halinde, böyle kendiliğinden sona erme, gemiye limanda ya da açık denizde el konulmasından 15 gün sonra olur. 

Geminin bu sigortanın kapsadığı süre veya bunun herhangi bir uzantısı içinde sigortalı tehlikelerden veya bir başka şekilde tam zıyaa uğramamış olması koşuluyla, günlük net prim iadesi yapılır. 

6. TEHLİKELER 

6.1. Bu sigorta, sigorta edilen şeyin [aşağıdakiler] nedeniyle uğradığı gerçek veya hükmi tam zıyaı kapsar : 

6.1.1. Deniz, ırmak, göllerin veya diğer sefer yapılabilir suların tehlikeleri. 

6.1.2. Yangın, patlama. 

6.1.3. Geminin dışındaki kişiler tarafından zor kullanılarak yapılan hırsızlık.

6.1.4. Denize yük atılması.

6.1.5. Korsanlık.

6.1.6. Kara taşıtları, rıhtım veya liman donatı veya gereçleri ile temas. 

6.1.7. Deprem, yanardağ püskürmesi veya yıldırım.

6.1.8. Yük veya yakıtın yüklenmesi, boşaltılması ya da yerinin değiştirilmesi sırasında olan kazalar. 

6.2. Bu sigorta, sigortalı edilen şeyin [aşağıdakiler] nedeniyle uğradığı gerçek veya hükmi tam zıyaı kapsar : 

6.2.1. Kazanların patlaması, şaftların kırılması veya makine ya da teknedeki herhangi gizli kusur.

6.2.2. Kaptan, gemi zabitleri, gemi adamları ya da kılavuzların ihmâli.
6.2.3. Burada sigortalı olmamaları koşulu ile onarımcılar ya da gemi kiracılarının ihmâli. 

6.2.4. Kaptan, gemi zabitleri veya gemi adamlarının barataryası.

6.2.5. Hava taşıtları, helikopter veya benzer nesnelerle ya da bunlardan düşen şeylerle temas.

Şu koşulla ki, zıya veya hasar sigortalı, gemi sahibi, gemi işletmecileri ya da gemi sahibinin eksperleri yahut idare merkezindeki [karadaki] her hangi müdürün gerekli özeni göstermemesi sonucu olmamalıdır. 

6.3. Kaptan, gemi zabitleri, gemi adamları veya kılavuzlar gemide pay sahibi olsalar bile bu 6. Kloz’un anlamı içinde gemi sahibi olarak düşünülmez. 

7. KİRLETME TEHLİKESİ 

Bu sigorta, bu sigortanın kapsadığı bir tehlike nedeniyle geminin uğradığı hasarın doğrudan sonucu olan bir kirletme tehlikesi veya çevreye verilen hasarı ya da bunlardan doğan tehdidi önlemek veya azaltmak için sahip olduğu güç gereği hareket eden her hangi hükümet yetkilisinin gemiye verdiği [gerçek veya hükmi] tam zıyaı kapsar. Şu koşulla ki hükümet yetkilisinin bu hareketi sigortalı, gemi sahipleri veya idarecileri yahut bunlardan herhangi birinin, tehlike veya tehdidi önlemek ya da azaltmak için gerekli özeni göstermemesi sonucu olmamalıdır. Kaptan, gemi zabitleri, gemi adamları veya kılavuzlar gemide pay sahibi olsalar bile bu 7. Kloz’un anlamı içinde gemi sahibi olarak düşünülmez. 

8. KURTARMA 

8.1. Bu sigorta, geminin kurtarma ve kurtarma masrafları payını her hangi noksan sigorta dikkate alınarak azaltılmış olarak kapsar. 

8.2. Bu 8. Kloz’a göre, her halde, sigorta edilen bir rizikodan kaçınma veya bu kaçınma dolayısıyla zarara uğranılmadığında tazminat talep edilmez.

8.3. Bu 8. Kloz’a göre, her halde [aşağıdakiler] için veya bunlarla ilgili olarak tazminat talep edilmez : 

8.3.1. The International Convention on Salvage,19894   un 14. maddesi ya da esasta benzer diğer her hangi yazılı yasa[statu] , kural, yasa veya sözleşme hükmü gereği kurtarıcıya ödenebilir “özel tazminat”. 

8.3.2. Çevreye verilen hasar veya böyle bir hasar tehdidi ya da kirletici maddelerin gemiden kaçması veya serbest kalması sonucu yahut böyle kaçma veya serbest kalma tehdidi ile ilgili sorumluluk veya yapılan masraflar. 

8.4. Bununla birlikte 8.3 Klozu The International Convention on Salvage,1989 un dikkate aldığı, 13. maddenin 1[b] fıkrasında işaret edildiği gibi çevreye verilen hasarı önlemek veya azaltmak için beceri veya çaba gösteren kurtarıcıya sigortalının yapacağı her hangi ödemeyi istisna etmez. 

9. SİGORTALININ GÖREVİ [ DAVA VE SAY ]

9.1. Herhangi zarar veya kaza halinde, bu sigorta kapsamında ödenebilir bir zararı önlemek ya da en aza indirmek amacı ile makul önlemler almak sigortalı ve onun adamları ve temsilcilerinin görevidir. 

9.2. Aşağıdaki hükümlere bağlı olmak koşuluyla sigortacılar, sigortalı ve onun adamları veya temsilcilerinin aldıkları böyle önlemler için yaptıkları uygun ve makul masraflara katılır. Müşterek avarya, kurtarma masrafları [ 9.5 Klozu ile sağlananlar hariç] 8.3 Klozu’nda belirtilen özel tazminat ve masraflar ve çatışmaya ilişkin savunma veya karşı dava masrafları bu 9. Kloz’a göre ödenmez. 

9.3. Sigortalı veya sigortacılar tarafından sigorta edilen şeyi kurtarma, koruma veya iyileştirme için alınan önlemler, el çekme [feragat] ya da bırakmanın kabulü veya diğer tarafın haklarına başka bir şekilde zarar verme olarak düşünülemez. 

9.4. Bu 9. Kloz’a uygun olarak masraflar yapıldığında, bu sigorta uyarınca sorumluluk, masrafların buradaki sigorta bedelinin geminin burada gösterilen değerine oranını veya masrafa neden olan olay sırasında geminin sağlam değeri buradaki değerini aşıyorsa, buradaki sigorta bedelinin geminin sağlam haldeki değerine oranını aşamaz. Sigortacılar tazminat talebini tam zıya olarak kabul ettiği ve burada sigorta edilen şey de kurtarıldığında, dava ve say masrafları kurtarılan şeyin değerini aşmadıkça, yukarıdaki hüküm uygulanmaz, aşarsa, o zaman, masrafın sadece bu değeri aşan kısmına uygulanır. 

9.5. Bu sigorta uyarınca gemi için tam zıya talebi kabul edildiği ve gemi ve diğer eşyayı kurtarmak veya kurtarmaya girişmek için makul olarak masraflar yapıldığı ve kazancın olmadığı ya da masraflar kazancı aştığında, bu sigorta, gemi bakımından makul olarak katlanılmış olduğu kabul edilebilir böyle masraflardan ya da kazancı aşan böyle masraflardan kendi payına düşen kısmını, hangisi olursa, 8.3 Klozu’nda belirtilen bütün özel tazminat ve masraflar hariç, öder. Fakat eğer gemi, masraflara yol açan olayın meydana geldiği anda sağlam haldeki değerinden daha az bedel için sigorta edilmişse, bu sigorta uyarınca ödenecek miktar noksan sigorta oranında azaltılır. 

9.6. Bu 9. Kloz’a göre ödenebilir miktar, bu sigorta kapsamında başka şekilde ödenebilir zarara ek olur, fakat hiçbir zaman geminin burada sigorta edilmiş bedelini aşamaz. 

10. KARDEŞ GEMİ 

Burada sigortalı gemi tamamen veya kısmen aynı gemi sahibine ya da aynı işletmeye ait diğer her hangi bir gemiden bir kurtarma hizmeti alırsa, sigortalı, bu sigorta gereği, diğer gemi burada sigortalı gemi ile ilgisi olmayan gemi sahiplerinin malı imiş gibi, tamamen aynı haklara sahip olur. Ancak böyle durumlarda verilen kurtarma hizmeti için ödenebilir miktarın belirlenmesi, sigortacı ile sigortalının üzerinde anlaşacakları tek bir hakeme havale edilir. 

11. HASAR BİLDİRİMİ 

Bu sigorta uyarınca bir tazminat talebi ile sonuçlanabilir zıya veya hasarın olduğu kaza halinde, sigortalı, gemi sahibi ya da gemi idarecilerinin zıya veya hasardan haberleri olduğu ya da olmuş olabileceği tarihten hemen sonra ve ekspertiz yapılmadan önce, eğer isterlerse bir eksper atayabilmeleri için, sigortacılara bildirim yapılmalıdır. 

Eğer o tarihten itibaren on iki ay içinde sigortacılara bildirim yapılmazsa, aksi sigortacılar tarafından yazılı olarak kabul edilmedikçe, sigortacılar bu sigorta kapsamındaki kaza veya zıya ya da hasardan doğan yahut bunlarla ilgili her hangi tazminat sorumluluğundan kendiliğinden kurtulur. 

12. HÜKMİ TAM ZIYA

12.1. Geminin hükmi tam zıya olup olmadığını belirlemek için sigorta değeri onarılmış değer olarak alınır ve hasarlı veya hurda değeri ya da enkazı ile ilgili hiçbir şey dikkate alınmaz. 

12.2. Geminin eski durumuna getirilmesi ve/veya onarım masrafına dayanan hükmi tam zıya, bu masraflar sigorta değerini aşmadıkça, burada ödenmez. Bu karar verilirken yalnız tek bir kaza veya aynı kazadan doğan zincirleme hasarların maliyeti hesaba alınır. 

13. NAVLUNDAN VAZGEÇME

Tam veya hükmi tam zıya halinde, bırakma için bildirim yapılmış olsun veya olmasın, sigortacılar navlun için talepte bulunmazlar. 

14. DEVİR [TEMLİK] 

Bu sigorta kapsamındaki herhangi bir tazminat ödenmeden veya prim iadesi yapılmadan önce, bu poliçeye, sigortalı ya da devir edilmiş olması halinde devir eden [temlik eden] tarafından imzalanmış, tarihli bir temlikname veya menfaatin devrine ait bildirim eklenmedikçe ve bu poliçe ve eki ortaya koyulmadıkça, bu sigortadaki menfaatin veya bu sigorta uyarınca ödenebilir yahut ödenecek herhangi tutarın devri [temliki] sigortacıları bağlamaz ya da sigortacılar tarafından dikkate alınmaz. 

15. MASRAFLARIN [SİGORTASINA] İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜK 

15.1. Aşağıdaki ek sigortalara izin verilir : 

15.1.1. Masraflar, idarecilerin komisyonları, kârlar, tekne ve makine değerinin aşan ya da artan kısmı. Burada beyan edilen değerin % 25 ni aşmayan bir tutar. 

15.1.2. Süre için sigorta edilen navlun, kira[çarter] navlunu veya umulan navlun. Burada bildirilen değerin % 25 ini aşmayan bir tutar, fakat bu tutardan, nasıl betimlenirse betimlensin, 15.1.1. de sigorta edilen bedel indirilir. 

15.1.3. Sefer sözleşmeleri gereği navlun veya kira. Yüklü bir ara sefer ile bunu izleyen diğer yüklü ara seferin brüt navlunu veya kirası artı sigorta ücretinin toplamını aşmayan bir tutar. [ böyle bir sigorta, eğer istenirse, başlangıç ya da ortadaki bir boş ara seferi kapsayabilir]. Ödemenin zaman üzerine yapıldığı bir sefer - navlun sözleşmesi halinde, sigortalanmasına izin verilen bedel burada esas alınan yüklü iki ara seferle sınırlı olmak koşulu ile seferin tahmini süresine göre hesaplanır. 15.1.2. fıkrası kapsamında sigorta edilen herhangi bir tutar dikkate alınarak ve sadece bunu aşan miktar, navlun ya da kira, peşin alındıkça veya kazanıldıkça brüt miktardan bunlar indirilerek, sigorta edilebilir. 

15.1.4. Gemi boş ve kiralanmamış olarak seferde ise umulan navlun. Hemen sonraki yüklü ara seferin, sigorta yapıldığı zaman cari navlun fiyatı esas alınarak, makul olarak tahmin edilecek umulan brüt navlun artı sigorta ücretini aşmayan bir tutar. 15.1.2 fıkrası kapsamında sigorta edilen tutar dikkate alınır ve sadece bunu aşan miktar sigorta edilebilir. 

15.1.5 . Zaman üzerine Çarter [Kira] ya da sefer dizisi üzerine Çarter [Kira] Sözleşmesi. 18 ayı aşmayan bir süreli çarter sözleşmesi uyarınca kazanılacak brüt kira [navlun] nın % 50 sini aşmayan bir tutar. 15.1.2 fıkrası gereği sigorta edilen tutar dikkate alınır ve sadece bunu aşan tutar sigorta edilebilir. Bu aşan tutar, çarter sözleşmesinden peşin alınan veya kazanılan navlun veya kira bedeli, peşin alınan veya kazanılan brüt tutarın % 50 sinden indirilerek azaltılır, ancak 15.1.2. ve 15.1.5 fıkralarına göre sigorta edilen tutarların toplamı çarter sözleşmesi uyarınca kazanılan brüt navlun veya kira tutarının % 50 sini aşmadığı sürece sigorta bedelinin azaltılması gerekmez. Bu madde kapsamındaki sigorta çarter sözleşmesinin imzalanması ile başlayabilir. 

15.1.6. Primler. 12 ayı aşmayan bir süre için sigorta edilen bütün menfaatlerin gerçek primlerinin aylık orantı ile azaltılan tutarını aşamayan bir miktar [bu maddenin yukarıdaki fıkralarında sigorta edilen primler hariç fakat eğer istenirse klüp veya harp v.b. rizikosu sigortaları prim veya tahmini aidatları dahil edilir]. 

15.1.7. Prim iadeleri. Herhangi bir sigorta uyarınca geri verilebilen fakat geminin sigortalı bir riziko ya da başka bir nedenle tam zıyaı halinde geri alınamayan gerçek iade primlerini aşamayan bir tutar. 

15.1.8. Tutarına bakılmaksızın sigorta: Aşağıda 17,18, 19 ve 20. Kloz’larda istisna edilen her hangi riziko. 

15.2. Bu poliçenin süresi içinde sigortalı, gemi sahibi, gemi idarecileri veya ipotek alacaklıları tarafından veya onlar hesabına, yukarıda 15.1.1 ila 15.1.7. fıkralarında sayılan menfaatler için burada izin verilen tutarları aşan sigortalar veya P.P.I5  , F.I.A.6  şartları ile geminin tam zıyaı için yapılan ya da diğer her hangi benzer koşula bağlı sigortalar olamaz veya yapılmaz. Her zaman şu koşulla ki, bu yükümlülüğe uyulmaması, bundan haberi olmaksızın bu sigortayı kabul etmiş bir ipotek alacaklısının tazminat talebine karşı sigortacılara herhangi bir savunma yaratmaz. 

16. YATMA VE İPTAL İÇİN İADE 

16.1. İade aşağıdaki gibidir : 

16.1.1. Eğer bu sigorta karşılıklı anlaşma ile iptal edilirse, başlamamış her ay için aylık net. 

16.1.2. Geminin bir limanda veya yatma yerinde, bu liman veya yatma yerinin sigortalılarca uygun görülmesi koşuluyla, yatacağı ardışık 30 günlük her dönem için 

a) Onarımsız [yatmalar] için net yüzde............. 
b) Onarımlı [yatmalar] için net yüzde............... 

16.1.3. Olağan aşınma ve yıpranma ve / veya gemi sınıflama kurumunun ekspertizini izleyen önerilerle ilgili iş [onarım] yüklenildiğinde, gemi onarımda olarak kabul edilmez. Fakat bu sigorta ile güvence altına alınmış olsun veya olmasın, gemiye gelen zıya veya hasarın onarımı yahut yapısal değişikler, onarım altında yatma olarak kabul edilir.

16.1.4. Eğer gemi iade istenilen sürenin sadece bir kısmında onarımda ise, iade sırasıyla 16.1.2 [a] ve [b] de geçen günlerin sayısına göre günlük oran üzerinden hesaplanır. 

16.2. HER ZAMAN ŞU KOŞULLA Kİ

16.2.1. Gemi, bu sigortanın kapsadığı süre veya bu sürenin her hangi bir uzantısı içinde, sigortalı tehlikelerden veya başka şekilde, tam zıyaa uğramamış olmalıdır. 

16.2.2. Gemi, açıkta veya korunmasız sularda ya da sigortacıların uygun bulmadığı bir liman yahut yatma yerinde yattığında, hiçbir halde, iadeye izin verilmez.

16.2.3. Yükleme veya boşaltma işlemleri yahut gemide yük bulunması iadeyi yoksun kılmaz [engellemez] . Fakat geminin yükü depo etmek için veya mavna olarak kullanıldığı her hangi bir süre için iadeye izin verilmez. 

16.2.4. Yıllık fiyatta herhangi bir değişiklik yapılması halinde, yukarıdaki iade oranları buna göre ayarlanır. 

16.2.5. Bu 16. Kloz’a göre geri alınabilen 30 ardışık günü esas alan herhangi iadenin aynı sigortalının birbirini izleyen poliçelerine taşması halinde, bu sigorta sadece yukarıda 16.1.2.[a] ve / veya [b] fıkralarındaki oranlar üzerinden bu sigortanın süresi içine düşen ve iadenin gerçekten uygulanabilir olduğu günlere göre, günlük oran esası ile hesaplanan tutardan sorumludur. Böyle [başka bir poliçeye] taşan süre, sigortalının seçimine bağlı olarak, ya geminin yattığı ilk günden ya da yukarıda 16.1.2 [a] veya [b] de belirtildiği üzere ardışık 30 günlük dönemin ilk günü başlar. 

Aşağıdaki Kloz’lar buyurucudur [amir hükümdür] ve bu sigortada kendileri ile uyuşmayan herhangi hükmü geçersiz kılar.

17. SAVAŞ İSTİSNASI

Bu sigorta hiçbir halde [aşağıdakilerin] neden olduğu zıya, hasar, sorumluluk veya masrafı kapsamaz: 

17.1. Savaş, iç savaş, ihtilal, ayaklanma, isyan veya bunlardan doğan sivil kargaşa ya da savaşan bir güç tarafından veya bu güce karşı yapılan herhangi düşmanca hareket. 

17.2. Zorla tutma [zabt],el koyma, tutuklama, engelleme veya alıkoyma [baratarya ve korsanlık hariç] ve bunların sonuçları veya bunlara teşebbüs. 

17.3. Terk edilmiş mayınlar, torpiller, bombalar veya diğer terk edilmiş savaş silahlar. 

18. GREV İSTİSNASI 

Bu sigorta hiçbir halde [aşağıdakilerin] neden olduğu zıya, hasar, sorumluluk veya masrafı kapsamaz: 

18.1. Grevciler, lokavt edilmiş işçiler veya iş karışıklıkları, kargaşalık ya da halk hareketlerine katılan kişiler. 

18.2. Herhangi terörist veya politik güdü ile hareket eden herhangi kişi.

19. KÖTÜ NİYETLİ HAREKETLER İSTİSNASI 

Bu sigorta hiçbir halde, 

19.1. bir patlayıcının patlamasından, 

19.2. herhangi savaş silahından, doğan ve kötü niyet ya da politik bir güdü ile hareket eden herhangi kişinin neden olduğu zıya, hasar, sorumluluk veya masrafı kapsamaz. 

20. IŞINETKİN [RADYOAKTİF] BULAŞMA İSTİSNASI KLOZU

Bu sigorta hiçbir halde [aşağıdakilerin] doğrudan veya dolaylı olarak neden olduğu ya da onların payına düşen veya onlardan doğan zıya, hasar, sorumluluk veya masrafları kapsamaz:

20.1. Her hangi nükleer yakıt veya nükleer atık ya da nükleer yakıtın tutuşmasından iyonlaşma, radyasyon [ışıma] radyoaktif [ışınetkin] kirlenme.

20.2. Herhangi nükleer tesis, reaktör veya bunların diğer nükleer donanım ya da parçalarının kirletmesi, radyoaktif [ışınetkin], zehirli, patlayıcı veya diğer tehlikeli özellikler. 

20.3. Atomik veya nükleer bölünme ve/veya birleşme veya diğer benzer tepkime [reaksiyon] ya da radyoaktif [ışınetkin] güç veya maddenin kullanıldığı herhangi savaş silahı. 

CL.289 numaralı Kloz’un çevirisidir.

1Enstitü Tekne Klozları – Süreli,Yalnız Tam Zıya [ Kurtarma, Kurtarma Masrafları, Dava ve Say dahil]
2Enstitü Tekne Klozları - Süreli
3Enstitü Savaş ve Grev Klozları - Tekneler – Süreli
41989 tarihli Kurtarmaya dair Uluslararası Anlaşma
5Poliçe Menfaatin Kanıtıdır
6Tam Menfaat Kabul edilmiştir

ustok Şubat Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:

* Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. *Listedeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

İNDICATA firmasından gelen değerlerin kontrolünde ve listenin TSB tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar