Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi
ustok Mart Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:

* Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. *Listedeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

İNDICATA firmasından gelen değerlerin kontrolünde ve listenin TSB tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

Tebliğ

                Devlet Bakanlığından:

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Tarife ve Talimatı

             2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yaptırılması zorunlu mali sorumluluk sigortasına (Zorunlu Trafik Sigortası) ilişkin Tarife ve Talimat aşağıda yer almaktadır.

             A. TARİFE

             A.1. MOTORLU ARAÇ İŞLETENLER

             A.1.1. Teminat ve Prim Tutarları

 

 

Teminatlar (YTL)

Primler

(YTL)

 

 

A- Maddi 5

B- Tedavi Gideri

C-Sakatlanma ve Ölüm

Araç Grup Kodu

Araç Grubu

Araç

Başına

Kaza

Başına

Kişi

Başına

Kaza

Başına

Kişi

Başına

Kaza

Başına

01

Otomobil

5,750

11,500

57,500

287,500

57,500

287,500

128

02

Taksi

5,750

11,500

57,500

287,500

57,500

287,500

480

03

Minibüs                                     (Sürücü dahil 9-15 koltuk)

5,750

11,500

57,500

575,000

57,500

575,000

327

04

Otobüs                                (Sürücü dahil 16-25 koltuk)

5,750

11,500

57,500

977,500

57,500

977,500

407

05

Otobüs                           (Sürücü dahil 26 ve üstü koltuk)

5,750

11,500

57,500

1,495,000

57,500

1,495,000

981

06

Kamyonet

5,750

11,500

57,500

575,000

57,500

575,000

205

07

Kamyon

5,750

11,500

57,500

575,000

57,500

575,000

322

08

İş Makinesi 1

5,750

11,500

57,500

575,000

57,500

575,000

100

09

Traktör

5,750

11,500

57,500

287,500

57,500

287,500

16

10

Römork 2

5,750

11,500

57,500

575,000

57,500

575,000

16

11

Motosiklet ve Yük Motosikleti

5,750

11,500

57,500

172,500

57,500

172,500

20

12

Tanker

5,750

11,500

57,500

575,000

57,500

575,000

310

13

Çekici

5,750

11,500

57,500

575,000

57,500

575,000

322

14

Özel Amaçlı Taşıt 3

5,750

11,500

57,500

287,500

57,500

287,500

236

20

Diğer Araçlar 4

5,750

11,500

57,500

287,500

57,500

287,500

236

1 Traktör hariç diğer motorlu tarım araçları bu kapsama dahildir.

2 İnsan taşımada kullanılan römorklardır. İnsan taşımada kullanılmayan römorklar, kendilerini çeken motorlu aracın sigortasına dahildir.

3 Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan ve itfaiye, cankurtaran (SA), naklen yayın ve kayıt (radyo, sinema, televizyon), kütüphane, motorlu karavan (SA), zırhlı araç (SB), araştırma, cenaze araçları (SD) ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek, taşımak veya kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır.

4 Yukarıdaki tanımlamalara girmeyen araçlar.

5 Araç dışında diğer maddi varlıklara ilişkin teminat tutarı kaza başına maddi teminat tutarına eşittir.

 

             Sigorta şirketleri, aşağıda belirtilen talimatı dikkate alarak belirledikleri prim tutarlarını peşin tahsil eder. Sigorta şirketleri, prim tutarlarında herhangi bir gerekçeyle bu Tarife ve Talimat dışında hiç bir şekilde indirim yapamaz.

             A.1.2. İndirimler ve Artırımlar

             A.1.2.1. İl Trafik Hasar Yoğunluğu İndirimi

             4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa tabi şehirlerarası ve uluslararası eşya ve yolcu taşımacıları hariç olmak üzere, araç işletenlerine kayıtlı oldukları illere göre aşağıda belirlenen oranlarda il trafik hasar yoğunluğu indirimi uygulaması yapılır.

             a) Ankara (06), İstanbul (34), İzmir (35) illeri için indirim uygulanmaz.

             b) Adana (01), Antalya (07), Bursa (16), Kocaeli (41), Konya (42) illeri için yüzde 10.

             c) Aydın (09), Balıkesir (10), Denizli (20), Eskişehir (26), Gaziantep (27), Hatay (31), Mersin (33), Kayseri (38), Manisa (45), Muğla (48), Sakarya (54), Samsun (55) illeri için yüzde 15.

             d) (a), (b) ve (c)’de yer alan illerin dışındaki iller için yüzde 20.

             A.1.2.2. Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası İndirimi

             4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa tabi şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılarının, yolcuya gelebilecek bedenî zararlar için bu Kanun gereğince Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası (Zorunlu Taşımacılık Sigortası) yaptırdıklarını belgelemeleri durumunda yüzde 20 oranında indirim yapılır.

             A.1.2.3. Hasarsızlık İndirimi ve Prim Artırımı Oranları

             Sigorta şirketleri aşağıda belirlenen basamak ve oranlara göre hasarsızlık indirimi veya prim artırımı uygulaması yaparlar.

 

Basamak No

Hasarsızlık İndirimi (%)

Prim Artırımı (%)

7

20

-

6

15

-

5

10

-

4

-

-

3

-

10

2

-

20

1

-

40

 

             A.1.3. İndirimlerin ve Artırımların Uygulanması

             A.1.3.1. Genel

             İşleten sıfatıyla ilk kez trafiğe araç çıkacaklar için dördüncü basamaktan prim uygulanır.

             Sigorta sözleşme süresi içinde işleten için herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaması durumunda, müteakip sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim indirimi oranı bir üst basamağa göre belirlenir. Sigorta süresi içinde meydana gelen her tazminat ödemesi için ise müteakip sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim artırımı oranı bir alt basamağa göre belirlenir.

             Tazminat ödemesi nedeniyle yapılan prim indirimi veya prim artırımı uygulaması işleteni takip eder.

             Bir araç işletenine ait birden fazla motorlu aracın bulunması ya da birden fazla motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, her bir araç için ayrı sigorta sözleşmesi yaptırılır ve uygulanacak olan prim basamağı her bir araç için tespit edilir.

             A.1.3.2. İbrazı İstenilen Belgeler

             Prim basamağının tespiti amacıyla, sigortalı

             a) Satışı gerçekleşen ancak henüz adına tescil edilmeyen araçlarda; bu işlemi gösterir belgeyi (noter satış senedi veya faturayı), aracın bir önceki sahibine ait araç ruhsat suretini, varsa taşımacılık belgesini,

             b) Adına tescili yapılmış araçlarda; araç ruhsat suretini, varsa taşımacılık belgesini

             ibraz etmekle yükümlüdür.

             Sigortalıya ait son poliçe bilgilerinin sigortacı tarafından Trafik Sigortası Bilgi Merkezine (TRAMER) ait veri tabanından kontrol edilememesi durumunda sigortalı, son poliçe örneğini sigorta yaptıracağı şirkete ibraz eder.

             Sigorta şirketi, sigortalı tarafından ibraz edilen belgelere ve TRAMER’den alacağı Hasar Durum Belgesine bağlı olarak sigorta sözleşmesine uygulanacak indirim ve artırım oranlarını  belirler.  Prim basamağının tespiti amacıyla araç satış işlemini gösterir belgenin veya araç ruhsat suretinin ve gerekli durumlarda son poliçe örneğinin ibraz edilememesi durumunda prim basamağı, birinci basamakta yer alan prim oranına yüzde 10 ilave edilerek hesaplanır.

             Sigorta şirketleri, hasarsızlık indirimi veya hasar durumu nedeniyle prim artırımı uyguladıkları takdirde, sigorta sözleşmesinin üzerine Hasar Durum Belgesinin tarih ve sayısını yazmak ve Hasar Durum Belgelerini en az üç yıl saklamak zorundadır.

             A.1.3.3. Zamanında Yenilenmeyen Sigorta Sözleşmeleri

             Araç işletenleri sigorta sözleşmesini bitim tarihi itibariyle yenilemekle mükelleftir. Araç işleteninin sigorta sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren yenileme işlemini gerçekleştirmediği her otuz gün (30 gün) için müteakip sigorta sözleşmesinde prim oranı bir basamak indirilir. Yenilememe durumunda uygulanacak bir alt basamak yok ise bu işletene uygulanacak prim basamağı, birinci basamakta yer alan prim oranına yüzde 10 ilave edilerek hesaplanır.

             A.1.3.4. İndirim ve Artırımların Hesabı

             İl trafik hasar yoğunluğu indirimi, hasarsızlık indirimi veya prim artırımı ile Zorunlu Taşımacılık Sigortası indirimi için tespit edilen indirim ve artırım oranları toplanarak uygulanmaz. Tarifede belirtilen prime ardı ardına uygulanır.

             A.1.4. Araç İşleteni Sıfatının Kazanılması ve Kaybedilmesi

             A.1.4.1. Araç İşleteni Sıfatını Kazananlar

             Araç işleteni sıfatını kazananlar bu sıfatı kazandıkları tarih itibariyle Zorunlu Trafik Sigortası yaptırmak zorundadır. Bahse konu yükümlülüğün otuz gün (30 gün) içerisinde yerine getirilmesi durumunda sigorta sözleşmesine uygulanacak prim basamağı, bu Tarife ve Talimatın A.1.3.1 maddesi hükümleri gereğince tespit edilir. Bahse konu sürenin bitiminden itibaren sigorta sözleşmesi yapma yükümlülüğünün yerine getirilmediği her otuz gün için sigorta sözleşmesinde prim oranı bir basamak indirilir. Prim basamağının tespitinde uygulanacak bir alt basamak yok ise bu işletene uygulanacak prim basamağı, birinci basamakta yer alan prim oranına yüzde 10 ilave edilerek hesaplanır.

             A.1.4.2. Araç İşleteni Sıfatını Kaybedenler;

             Araç işleteni sıfatını kaybedenler, durumu belgeleyen evrakı sunmak kaydıyla;

             a) İki yıl (730 gün) içinde kullandıkları aynı araç türünde başka bir aracın işleteni olarak yeni bir sigorta yaptırırlarsa, bu Tarife ve Talimatın A.1.4.1 maddesi hükmünün yerine getirilmesi şartıyla, hasarsızlık indirimi hakları devam eder.

             Bu işletenler için iki yıllık (730 gün) süreyi aştıktan sonra yapılacak sigorta sözleşmelerine, bu Tarife ve Talimatın A.1.4.1 maddesi hükmünün yerine getirilmesi şartıyla, A.1.3.1 maddesinin birinci fıkra hükmü uygulanır.

             b) İki yıl (730 gün) içinde kullandıkları araç türünden başka bir aracın işleteni olarak yeni bir sigorta yaptırırlarsa, bu işletenler için düzenlenecek sigorta sözleşmelerine, bu Tarife ve Talimatın A.1.4.1 maddesi hükmünün yerine getirilmesi şartıyla, A.1.3.1 maddesinin birinci fıkra hükmü uygulanır.

             c) Bir önceki sigortalarında prim artırımına konu olmuşlarsa araç işleteni sıfatını yeniden kazandıklarında yaptıracakları sigortaya uygulanacak prim basamağı, süre kısıtı ile bağlı olmaksızın, kaldığı yerden devam eder. Bu işletenler için düzenlenecek sigorta sözleşmelerine A.1.4.1 inci madde hükmü uygulanır.

             A.1.5. İşletenin Değişmesi

             Sigorta sözleşmesi, sözleşmeye taraf olan araç işletenini takip eder. İşleten, sahip olduğu yeni araca ilişkin bilgileri sigorta şirketine bildirir. Sigorta şirketi, araç grubunda herhangi bir değişiklik varsa bu Tarife ve Talimata göre ortaya çıkan prim farkını araç işleteninden tahsil eder.

             Ancak, sözleşme süresi içinde işletenin değişmesi halinde sigorta sözleşmesi, işletenin değiştiği tarihten itibaren on gün süresince herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve prim ödenmeksizin yeni işleten için de geçerlidir.

             Araç değişikliği nedeniyle yeni bir zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırılması durumunda, sigorta şirketinin işletenin değiştiği tarihe kadar hak kazandığı prim gün esasına göre tespit edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir.             

             A.1.6. Kısa Süreli Sigortalar

             Sigorta süresi bir yıldır. Ancak, geçici plakalı araçlar, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa tabi uluslararası eşya ve yolcu taşımacıları ve milletlerarası çok taraflı veya karşılıklı anlaşmalar kapsamına giren yabancı plakalı taşıtların Türkiye’de geçerli milletlerarası veya karşılıklı anlaşmalarla kabul edilmiş sigortaları yoksa, bunlar için zorunlu trafik sigortası Türkiye sınırlarına girişleri sırasında kısa süreli sigorta olarak yapılabilir. Kısa süreli sigorta, bu durumun dışındaki araçlar için uygulanmaz.

             Kısa süreli sigortada prim tutarı, dördüncü basamaktan hesaplanan yıllık primin yüzde 25 inden az olmamak kaydıyla gün esasına göre tespit edilir.

             Kısa süreli sigorta için il trafik hasar yoğunluğu indirimi ve hasarsızlık indirimi uygulanmaz. Ancak, bu sözleşmelere prim artırımı ve Zorunlu Taşımacılık Sigortası indirimi uygulaması yapılır.

             Kısa vadeli sigorta sözleşmesini müteakip düzenlenecek yeni sigorta sözleşmesinin yıllık olması durumunda hasarsızlık indirimi uygulanmaz, ancak bu sözleşmelere prim artırımı, il trafik hasar yoğunluğu indirimi ve Zorunlu Taşımacılık Sigortası indirimi uygulaması yapılır.

             A.2. MOTORLU ARAÇLARLA İLGİLİ MESLEKİ FAALİYETTE BULUNANLAR

             A.2.1. Teminatlar

 

 

Teminatlar (YTL)

 

   A- Maddi

B-Tedavi Gideri

C- Sakatlanma

     ve Ölüm

 

 Teşebbüs Sahipleri

Araç

Başına

Kaza

Başına

Kişi

Başına

Kaza

Başına

Kişi

Başına

Kaza

Başına

1-Gözetim işlemi yapanlar    (otoparklar-garajlar)

5.750

11.500

57.500

287.500

57.500

287.500

2- Onarım ve bakım üstlenenler    (tamirhane-servis istasyonları)

5.750

11.500

57.500

287.500

57.500

287.500

3- Alım-satım ile uğraşanlar     (galeriler)

5.750

11.500

57.500

287.500

57.500

287.500

 

             A.2.2. Primlerin Tespiti

             Primler, sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir ve peşin tahsil edilir. Prim tespitinde sigortalının riskini etkileyen diğer etmenlerle birlikte gözetim işlemi yapan (otoparklar-garajlar) ve alım satım ile uğraşan (oto galerileri) işletmeler için işyerinin araç yeri kapasitesi, onarım ve bakımı üstlenen (tamirhane-servis istasyonu) işletmeler için işyerinde sürekli çalışan personel sayısı esas alınır.

             İşyerinin devri, faaliyetin durması, sona ermesi veya benzeri hallerde sigorta sözleşmesi feshedilebilir. Sigorta şirketinin sigorta sözleşmesinin fesih tarihine kadar hak kazandığı prim gün esasına göre tespit edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir.

             A.3. YARIŞ DÜZENLEYENLER

             A.3.1. Teminatlar

             Karayolları Trafik Kanununa göre yarış düzenleyenlerin üçüncü kişilere karşı sorumluluklarına ilişkin Zorunlu Trafik Sigortasının teminatları; yarış veya gösteriye katılan, onlara eşlik eden ve yarış veya gösteride kullanılan diğer araçların türlerine göre, motorlu araç işletenleri için belirlenen teminatların altında olamaz.

             Bisiklet sporu gösterilerine katılan bisikletler için teminat, motosiklet veya yük motosikleti işletenler için belirlenen teminatların altında olamaz.

             A.3.2. Prim Tutarları

             Primler sigorta şirketleri ile yarış ve gösteri düzenleyenler arasında serbestçe belirlenir ve peşin tahsil edilir.

             A.3.3. Sigorta Süresi

             Sigorta sözleşmelerinin süresi yarışlar ile birlikte yarış öncesi yapılan prova ve antrenmanları da kapsamak zorundadır.

             B. UYGULAMA TALİMATI

             B.1. Yeni Teminat Tutarlarının Yürürlükteki Sözleşmelere Uygulanması

             Bu Tarife ve Talimat ile belirlenen teminat tutarları yürürlükteki bütün sigorta sözleşmelerine herhangi bir ek prim alınmaksızın uygulanır.

             Sigorta şirketleri, düzenledikleri poliçelerin ön yüzüne "Sözleşme süresi içinde Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan tarafından teminat tutarları artırıldığı takdirde, bu poliçede yazılı teminat tutarları, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve ek prim alınmaksızın yeni teminat tutarları üzerinden geçerli olur." ibaresini yazmak zorundadır.

             B.2. Vergi ve Diğer Paylar

             Bu Tarife ve Talimata uygun olarak tespit edilen net primin; 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa göre yüzde 5’i oranındaki gider vergisi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre yüzde 2’si oranındaki Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabına katılma payı ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 91 inci maddesi gereğince sigorta şirketleri tarafından İçişleri Bakanlığı Merkez Saymanlığı hesabına yatırılan yüzde 5’i oranındaki pay sigorta ettirenden alınır.

             B.3. Zorunlu Trafik Sigortası Pulu

             Sigorta şirketleri, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından bastırılan, seri numarası ile sigorta şirketinin adını ve sigorta dönemini gösteren Zorunlu Trafik Sigortası Pulunu sigortalı aracın ön camına yapıştırılmak üzere sigorta sözleşmesi ile birlikte sigortalıya vermek zorundadır.

             B.4. Acente Komisyonu

             Sigorta şirketleri tarafından acentelere, prim tutarının en fazla yüzde 17’si oranında komisyon ödenir.

             B.5. Poliçe Kayıtları ve TRAMER’e İletilecek Bilgiler

             Sigorta şirketleri, 1/1/2005 tarihinden itibaren zorunlu trafik sigortası poliçe üretimini çevrimiçi (on-line) gerçekleştirmek zorundadır.

             Sigorta Şirketleri, 16/12/2003 tarih ve 25318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trafik Sigortası Bilgi Merkezi Yönetmeliği ve Hazine Müsteşarlığı tarafından Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’ne gönderilen 27/7/2004 tarih ve 47816 sayılı "Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Bilgi İşlem Sistemlerine İlişkin Sektör Duyurusu" gereğince, zorunlu trafik sigortasına ilişkin poliçe ve hasar verilerini en çok bir günlük gecikme ile TRAMER’e iletmekle yükümlüdür.

             C. YÜRÜRLÜK

             Bu Tarife ve Talimat 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar