Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi

290 Nolu Kloz

1/11/95

INSTITUTE TIME CLAUSES - HULLS 
DISBURSEMENTS and INCREASED VALUE 
[ Total Lost Only, including Excess Liabilities ] 1

[Bu sigorta İngiliz yasa ve uygulamasına bağlıdır] 

1. SEYRÜSEFER

1.1. Sigorta edilen şey, bu sigortanın hükümlerine bağlı olmak koşuluyla, her zaman sigortalıdır ve gemi kılavuzlu veya kılavuzsuz sefere çıkma veya seyretme, deneme seferlerine çıkma ve tehlikede olan gemi veya deniz taşıtlarına yardım etme ve onları çekme iznine sahiptir. Fakat alışılmış çekilme veya yardıma gereksinim duyulduğunda ilk güvenli liman veya yere çekilme halleri hariç, geminin çekilmemesi veya sigortalı ve/veya gemi sahipleri ve /veya işletmecileri ve / veya kiracıları tarafından önceden yapılmış bir sözleşme uyarınca çekme veya kurtarma hizmeti üstlenilmemesi şarttır. Bu 1.1 Klozu, yükleme veya boşaltmayla ilgili alışılmış çekilmeleri istisna etmez. 

1.2. Bu sigorta sigortalının kılavuzlarla her hangi sözleşme yapması veya sigortalı ya da onun acentesinin, kılavuzların ve/veya römorkörlerin ve/veya çekici botların veya onların sahiplerinin sorumluluklarını sınırlayan veya onları sorumluluktan kurtaran sözleşmelerden herhangi birini kabul etmeleri yahut yerleşik yerel yasa veya gelenekler gereği kabul etmek zorunda kalmaları nedeniyle zarar görmez. 

1.3. Görevli kişileri, malzeme veya teçhizatı gemiden ya da gemiye taşımak için helikopter kullanılması bu sigortaya zarar vermez. 

1.4. Geminin denizde [bir liman veya kıyı taşıtı olmayan] bir diğer gemiye yük yüklenmesi veya o gemiden yük boşaltılmasını gerektiren ticari işlerde kullanılması halinde, geminin böyle bir işlerde kullanılacağı sigortacılara önceden bildirilmedikçe ve teminata eklenmesi istenilen herhangi ek koşul ve ek primde anlaşma sağlanmadıkça, sigorta edilen şeyin yanaşması, yanaşık kalması ve ayrılması dahil, böyle yükleme veya boşaltma işlerinden doğan zıya veya hasar ya da diğer her hangi gemiye karşı sorumluluk bu sigorta kapsamında tazmin edilmez. 

1.5. Sigortacılara önceden bildirilmedikçe ve teminata eklenmesi istenen herhangi koşul, sigorta bedeli ve primde anlaşma sağlanmadıkça, geminin [a] sökülmek veya [b] sökülmek üzere satılmak niyetiyle [yüklü veya boş olarak] sefere çıkması halinde, bu sefer başladıktan sonra geminin uğradığı zıya veya hasar bu sigorta uyarınca tazmin edilmez. 

2. UZATMA 

Bu sigorta sona erdiğinde gemi açık denizde ve tehlikede olacaksa veya kayıp ise, bu sigorta sona ermeden önce sigortacılara bildirilmesi koşuluyla, bir sonraki limana varıp orada tam emniyete alınıncaya veya limanda ve tehlikede ise emniyeti sağlanıncaya kadar aylık prim ile sigorta devam eder.

3. YÜKÜMLÜLÜĞE UYMAMA

Haber alındıktan sonra derhal sigortacılara bildirilmesi, onların isteyeceği herhangi ek şart ve ek primde anlaşma sağlanması koşuluyla yük, işletme, yer, çekme ve çekilme, kurtarma hizmeti veya sefere başlama tarihine ilişkin her hangi yükümlülüğe uyulmaması halinde sigorta devam eder.

4. SINIFLAMA 

4.1. Bu sigortanın başlangıcı ve süresi boyunca [aşağıdakileri] sağlamak sigortalı, gemi sahibi ve idarecilerin görevidir : 

4.1.1. Geminin sigortacıların onayladığı sınıflama kurumu tarafından sınıflandırılması ve o sınıflama kurumu içindeki sınıfının sürdürülmesi. 

4.1.2. Geminin denize elverişliliği veya denize elverişli koşullarda tutulması için sınıflama kurumu tarafından koyulan herhangi sınırlama, istem ve önerilere sınıflama kurumunun istediği tarihlerde uyulması. 

4.2. Sigortacılar yazılı olarak aksini kabul etmedikçe, yukarıdaki 4.1 Kloz’unda belirlenen görevlerden her hangi birinin yerine getirilmemesi halinde, sigortacılar görevin yerine getirilmediği tarihten itibaren bu sigortadaki sorumluluklarından kurtulur. Şu koşulla ki, eğer gemi o tarihte açık denizde ise, sigortacıların sorumluluktan kurtulması geminin uğrayacağı ilk limana varıncaya kadar ertelenir. 

4.3. Geminin sınıflama kurumunun önerilerde bulunabileceği her hangi olay, hal veya hasar ile ilgili olarak sigortalı, gemi sahibi veya idarecilerinin yapacağı onarım ya da onların diğer eylemleri derhal sınıflama kurumuna bildirilmelidir. 

4.4. Sigortacılar bilgi ve/veya belge için doğrudan sınıflama kurumuna başvurmayı isterse, sigortalı gerekli yetkiyi sağlar. 

5. SONA ERME

Bu 5. Kloz, bu sigortada kendisiyle uyuşmayan basılmış veya el ya da yazı makinesi ile yazılmış herhangi hükme rağmen geçerlidir. 

Sigortacılar yazılı olarak aksini kabul etmedikçe : 

5.1. Bu sigorta geminin sınıflama kurumunun veya kurumdaki sınıfının değişmesi, askıya alınması, kesintiye uğraması, geri alınması veya sona ermesi ya da dönemsel ekspertizlerden her hangi birinin süresi aşıldığında, bu ekspertiz için bir uzatma kararlaştırılmadıkça kendiliğinden sona erer. Şu koşulla ki, eğer gemi açık denizde ise bu kendiliğinden sona erme, gemi ilk limana varıncaya kadar ertelenir. Bununla beraber sınıfın böyle bir değişikliği, askıya alınması, kesintiye uğraması veya geri alınması ya da dönemsel ekspertiz süresinin aşılması, bu sigortanın 6. Kloz’unun kapsadığı veya geminin yürürlükteki Institute Time Clauses Hulls2   veya Institute War and Strikes Clauses Hulls – Time3    şartlarına bağlı bir sigortanın temin edebileceği zıya veya hasarın sonucu olduğunda, böyle kendiliğinden sona erme ancak geminin bu ilk limandan sınıflama kurumunun önceden onayı olmaksızın denize açılması veya dönemsel ekspertiz süresinin sınıflama kurumu tarafından bir uzatma kararlaştırılmadan sona ermesi halinde geçerli olur. 

5.2. Bu sigorta bayrak veya mülkiyette isteyerek veya başka türlü herhangi değişme, yeni idareye devir veya çıplak gemi esası ile kiralama, geminin bedeli devlet tarafından ödenerek mülkiyet veya kullanım hakkına el konulduğunda kendiliğinden sona erer. Şu koşulla ki, eğer gemi yüklü ise ve yükleme limanından sefere başlamışsa yahut açık denizde boş seyirde ise, böyle kendiliğinden sona erme, eğer istenirse, gemi öngörülen yolculuğuna devam ederken, yüklü gemi son boşaltma limanına varıncaya kadar, boş gemi varma limanına ulaşıncaya kadar ertelenir. Bununla beraber sigortalının yazılı bir onayı olmaksızın geminin bedeli devlet tarafından ödenerek mülkiyet veya kullanım hakkına el konulması halinde, böyle kendiliğinden sona erme, gemiye limanda ya da açık denizde böyle el konulmasından 15 gün sonra olur. 

Geminin bu sigortanın kapsadığı süre veya bunun herhangi bir uzantısı içinde sigortalı tehlikelerden veya bir başka şekilde tam zıyaa uğramamış olması koşuluyla, günlük net prim iadesi yapılır. 

6. TEHLİKELER 

6.1. Bu sigorta, sigorta edilen şeyin [aşağıdakiler] nedeniyle uğradığı gerçek veya hükmi tam zıyaı kapsar :

6.1.1. Deniz, ırmak, göllerin veya diğer sefer yapılabilir suların tehlikeleri. 

6.1.2. Yangın, patlama. 

6.1.3. Geminin dışındaki kişiler tarafından zor kullanılarak yapılan hırsızlık.

6.1.4. Denize yük atılması.

6.1.5. Korsanlık. 

6.1.6. Kara taşıtları, rıhtım veya liman donatı veya gereçleri ile temas.

6.1.7. Deprem, yanardağ püskürmesi veya yıldırım.

6.1.8. Yük veya yakıtın yüklenmesi, boşaltılması ya da yerinin değiştirilmesi sırasında olan kazalar.

6.2. Bu sigorta, sigortalı edilen şeyin [aşağıdakiler] nedeniyle uğradığı gerçek veya hükmi tam zıyaı kapsar : 

6.2.1. Kazanların patlaması, şaftların kırılması veya makine ya da teknedeki herhangi gizli kusur.

6.2.2. Kaptan, gemi zabitleri, gemi adamları ya da kılavuzların ihmâli.

6.2.3. Burada sigortalı olmamaları koşulu ile onarımcılar ya da gemi kiracılarının ihmâli. 

6.2.4. Kaptan, gemi zabitleri veya gemi adamlarının barataryası.

6.2.5. Hava taşıtları, helikopter veya benzer nesnelerle ya da bunlardan düşen şeylerle temas. 

Şu koşulla ki, zıya veya hasar sigortalı, gemi sahibi, gemi işletmecileri ya da gemi sahibinin eksperleri yahut idare merkezindeki [karadaki] her hangi müdürün gerekli özeni göstermemesi sonucu olmamalıdır. 

6.2. Kaptan, gemi zabitleri, gemi adamları veya kılavuzlar gemide pay sahibi olsalar bile bu 6. Kloz’un anlamı içinde gemi sahibi olarak düşünülmez. 

6.3. Bu sigorta aşağıdakileri kapsar : 

6.4.1. Tekne ve makine sigortası kapsamında ödenebilir fakat geminin orada bildirilen sigorta değeri [yasa veya uygulama ya da tekne ve makine sigortası şartlarının talep edebileceği her hangi tazminatın paylaştırılması işleminden doğan her hangi azaltılmış değer] ile müşterek avarya, kurtarma ve kurtarma masraflarının paylaştırılması amacıyla kabul edilen değer arasındaki fark nedeniyle tam olarak ödenmeyen Müşterek Avarya, Kurtarma ve Kurtarma Masraflarından bu sigortanın sorumluluğu, buradaki sigorta bedelinin sözü edilen farka oranında veya eğer fark buradaki sigorta bedelini aşarsa aşkın sorumluluk sigortalarının toplam bedeline oranındadır. 

6.4.2. Tekne ve makine sigortasına göre ödenebilir fakat geminin orada bildirilen sigorta değeri ile tekne ve makine sigortasına göre ödenebilir miktarı belirlemek için kabul edilen değer arasındaki fark nedeniyle tam olarak ödenmeyen Dava ve Say Masraflarından bu sigortanın sorumluluğu, buradaki sigorta bedelinin sözü edilen farka oranında veya eğer fark buradaki sigorta bedelini aşarsa aşkın sorumluluk sigortalarının toplam bedeline oranındadır. 

6.4.3. Tekne ve makine sigortasındaki Institute 3/4 ths Collision Liability and Sister Ship Clauses4   a göre ödenebilir fakat bu 3/4 sorumluluğun geminin oradaki sigorta değerinin 3/4 ünü aşması nedeniyle tam olarak ödenmeyen [dörtte üç] Çatışma Sorumluluğundan bu sigorta kapsamında ödenebilir miktar, bu doğan farkın buradaki sigorta bedelinin aşkın sorumluluk sigortalarının toplam bedeline oranındadır. 

6.5. Sigortacıların bir birinden bağımsız 6.4.1 , 6.4.2. ve 6.4.3. kapsamındaki sorumlulukları, her hangi bir tazminat talebi bakımından, buradaki sigorta bedelini aşamaz. 

7. KİRLETME TEHLİKESİ 

Bu sigorta, bu sigortanın kapsadığı bir tehlikenin neden olduğu gemi hasarının doğrudan sonucu olan bir kirletme tehlikesi veya çevreye verilen hasarı ya da bunlardan doğan tehdidi önlemek veya azaltmak için sahip olduğu güç gereği hareket eden her hangi hükümet yetkilisinin gemiye verdiği [gerçek veya hükmi] tam zıyaı kapsar. Şu koşulla ki, hükümet yetkilisinin bu hareketi sigortalı, gemi sahipleri veya idarecileri yahut bunlardan herhangi birinin, tehlike veya tehdidi önlemek ya da azaltmak için gerekli özeni göstermemesi sonucu olmamalıdır. Kaptan, gemi zabitleri, gemi adamları veya kılavuzlar gemide pay sahibi olsalar bile bu 7. Kloz’un anlamı içinde gemi sahibi olarak düşünülmez. 

8. HASAR BİLDİRİMİ

Bu sigorta uyarınca bir tazminat talebi ile sonuçlanabilir zıya ya da hasarın meydana geldiği kaza halinde, sigortalı, gemi sahibi veya gemi idarecilerinin zıya ya da hasardan haberleri olduğu veya olmuş olabileceği tarihten hemen sonra ve ekspertiz yapılmadan önce, eğer isterlerse bir eksper atayabilmeleri için, sigortacılara bildirim yapılmalıdır. 

Eğer o tarihten itibaren on iki ay içinde sigortacılara bildirim yapılmazsa, aksi sigortacılar tarafından yazılı olarak kabul edilmedikçe, sigortacılar bu sigorta kapsamındaki kaza veya zıya ya da hasardan doğan yahut bunlarla ilgili her hangi tazminat sorumluluğundan kendiliğinden kurtulur. 

9. HÜKMİ TAM ZIYA 

9.1. Geminin hükmi tam zıya olup olmadığını belirlemek için tekne ve makine sigortası değeri onarılmış değer olarak alınır ve hasarlı veya hurda değeri ya da enkazı ile ilgili hiçbir şey dikkate alınmaz. 

9.2. Geminin eski durumuna getirilmesi ve / veya onarım masrafına dayanan hükmi tam zıya, bu masraflar tekne ve makine sigortasındaki sigorta değerini aşmadıkça, burada ödenmez. Bu karar verilirken yalnız tek bir kaza veya aynı kazadan doğan zincirleme hasarların maliyeti hesaba alınır. 

9.3. Yürürlükteki Institute Time Clauses Hulls5  şartlarındaki Constructive Total Loss6 veya tekne ve makine sigortasında aynı etkiye sahip benzer bir Kloz bulunması koşuluyla, orada [tekne ve makine sigortalarında] hükmi tam zıya için bir tazminat kararlaştırılması geminin hükmi tam zıyaının kanıtı olarak kabul edilir. 

9.4. Gemi hükmi tam zıya olur [uğrar] fakat tekne ve makine poliçesinde tazminat kısmi hasar olarak belirlenirse bu 9. Kloz gereği ödeme yapılamaz. 

10. ANLAŞMALI TAM ZIYA 

Tekne ve makine sigortasında, bir tam zıya veya hükmi tam zıya tazminatının “ anlaşmalı tam zıya” olarak kararlaştırılması halinde, burada tazmin edilebilir miktar sözü edilen poliçede ödenen sigorta bedeli ile aynı oranda [yüzde] olur. 

11. DEVİR [TEMLİK] 

Bu sigorta kapsamındaki herhangi bir tazminat ödenmeden veya prim iadesi yapılmadan önce, bu poliçeye, sigortalı ya da devir edilmiş olması halinde devir eden [temlik eden] tarafından imzalanmış, tarihli bir temlikname veya menfaatin devrine ait bildirim eklenmedikçe ve poliçe ve eki ortaya koyulmadıkça, bu sigorta kapsamındaki hakların, menfaatin veya bu sigorta uyarınca ödenebilir yahut ödenecek herhangi tutarın devri [temliki ] sigortacıları bağlamaz ya da sigortacılar tarafından dikkate alınmaz. 

12. YATMA VE İPTAL İÇİN İADE 

12.1. İade aşağıdaki gibidir : 

12.1.1. Eğer bu sigorta karşılıklı anlaşma ile iptal edilirse, başlamamış her ay için aylık net. 

12.1.2. Geminin bir limanda veya yatma yerinde, bu liman veya yatma yerinin sigortalılarca uygun görülmesi koşuluyla, yatacağı ardışık 30 günlük her dönem için 

[a] Onarımsız [yatmalar] için net yüzde............. 
[b] Onarımlı [yatmalar] için net yüzde............... 
12.1.3. Olağan aşınma ve yıpranma ve/veya gemi sınıflama kurumunun yaptığı ekspertizi izleyen önerilerle ilgili iş [onarım] yüklenildiğinde, gemi onarımda olarak kabul edilmez. Fakat bu sigorta ile güvence altına alınmış olsun veya olmasın, gemiye gelen zıya veya hasarın onarımı yahut yapısal değişikler, onarım altında yatma olarak kabul edilir.

12.1.4. Eğer gemi iade istenilen sürenin sadece bir kısmında onarımda ise, iade sırasıyla 12.1.2 [a] ve [b] de geçen günlerin sayısına göre günlük oran üzerinden hesaplanır. 

12.2. HER ZAMAN ŞU KOŞULLA Kİ

12.2.1. Gemi, bu sigortanın kapsadığı süre veya bu sürenin her hangi bir uzantısı içinde, sigortalı tehlikelerden veya başka şekilde, tam zıyaa uğramamış olmalıdır. 

12.2.2. Gemi, açıkta veya korunmasız sularda ya da sigortacıların uygun bulmadığı liman yahut yatma yerinde yattığında, hiçbir halde, iadeye izin verilmez.

12.2.3. Yükleme veya boşaltma işlemleri yahut gemide yük bulunması iadeyi yoksun kılmaz [engellemez]. Fakat geminin yükü depo etmek için veya mavna olarak kullanıldığı her hangi bir süre için iadeye izin verilmez. 

12.2.4. Yıllık fiyatta herhangi bir ek yapılması halinde, yukarıdaki iade oranları buna göre ayarlanır. 

12.2.5. Bu 12. Kloz’a göre geri alınabilen 30 ardışık günü esas alan herhangi iade aynı sigortalının birbirini izleyen poliçelerine taşması halinde, bu sigorta sadece yukarıda 12.1.2.[a] ve / veya [b] fıkralarındaki oranlar üzerinden, bu sigortanın süresi içine düşen ve iadenin gerçekten uygulanabilir olduğu günlere göre, günlük oran esası ile hesaplanan tutardan sorumludur. Böyle [başka bir poliçeye] taşan süre, sigortalının seçimine bağlı olarak, ya geminin yattığı ilk günden ya da yukarıda 12.1.2 [a] veya [b] de belirtildiği üzere ardışık 30 günlük dönemin ilk günü başlar. 

Aşağıdaki Kloz’lar buyurucudur [amir hükümdür] ve bu sigortada kendileri ile uyuşmayan herhangi hükmü geçersiz kılar.

13. SAVAŞ İSTİSNASI

Bu sigorta hiçbir halde [aşağıdakilerin] neden olduğu zıya, hasar, sorumluluk veya masrafı kapsamaz : 

13.1. Savaş, iç savaş, ihtilal, ayaklanma, isyan veya bunlardan doğan sivil kargaşa ya da savaşan bir güç tarafından veya bu güce karşı yapılan her hangi düşmanca hareket. 

13.2. Zorla tutma [zabt],el koyma, tutuklama, engelleme veya alıkoyma [baratarya ve korsanlık hariç] ve bunların sonuçları veya bunlara teşebbüs. 

13.3. Terk edilmiş mayınlar, torpiller, bombalar veya diğer terk edilmiş savaş silahları. 

14. GREV İSTİSNASI 

Bu sigorta hiçbir halde [aşağıdakilerin] neden olduğu zıya, hasar, sorumluluk veya masrafı kapsamaz :

14.1. Grevciler, lokavt edilmiş işçiler veya iş karışıklıkları, kargaşalık ya da halk hareketlerine katılan kişiler. 

14.2. Herhangi terörist veya politik güdü ile hareket eden herhangi kişi.

15. KÖTÜ NİYETLİ HAREKETLER İSTİSNASI 

Bu sigorta hiçbir halde [aşağıdakilerin] doğrudan veya dolaylı olarak neden olduğu ya da onların payına düşen veya onlardan doğan zıya, hasar, sorumluluk veya masrafları kapsamaz :

15.1. Her hangi nükleer yakıt veya nükleer atık ya da nükleer yakıtın tutuşmasından iyonlaşma, radyasyon [ışıma] radyoaktif [ışınetkin] kirlenme.

15.2. Herhangi nükleer tesis, reaktör veya bunların diğer nükleer donanım ya da parçalarının kirletmesi, radyoaktif [ışınetkin], zehirli, patlayıcı veya diğer tehlikeli özellikleri.

15.3. Atomik veya nükleer bölünme ve/veya birleşme veya diğer benzer tepkime [reaksiyon] ya da radyoaktif [ışınetkin] güç veya maddenin kullanıldığı herhangi savaş silahı.

CL.290 numaralı Kloz’un çevirisidir.

1Enstitü Tekne Klozları – Süreli, Masraflar ve Artan Değer [ Yalnız Tam Zıya, aşkın sorumluluklar dahil]
2Enstitü Tekne Klozları – Süreli
3Enstitü Tekne Savaş ve Grev Klozları – Süreli

ustok Şubat Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:

* Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. *Listedeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

İNDICATA firmasından gelen değerlerin kontrolünde ve listenin TSB tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar