Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi

312 Nolu Kloz

20/7/87

INSTITUTE TIME CLAUSES HULLS 

PORT RISKS including LIMITED NAVIGATION1

[Bu sigorta İngiliz Yasa ve Uygulamasına bağlıdır] 

1. SEYRÜSEFER 

1.1. Gemi bu sigortada belirlenmiş sınırlar içinde havuz, liman, kızak ve pontonlara gidip gelmeye izinlidir. 

1.2. Haber alındıktan sonra derhal sigortacılara bildirilmesi ve onların isteyeceği her hangi ek şart ve ek primde anlaşma sağlanması koşuluyla, sapma veya seferin değişmesi halinde geminin sigortası devam eder. 

2. UZATMA 

Bu sigorta sona erdiğinde gemi açık denizde olacaksa veya tehlikede ya da sığınma limanında veya uğrama limanda ise, önceden sigortacılara bildirilmesi koşuluyla, gemi en son varma limana kadar aylık prim ile sigortalıdır.

3. SONA ERME 

Bu 3. Kloz, bu sigortada kendisiyle uyuşmayan basılmış veya el ya da yazı makinesiyle yazılmış herhangi hükme rağmen geçerlidir. 

Sigortacılar yazılı olarak aksini kabul etmedikçe : 

3.1. Bu sigorta geminin sınıflama kurumunun veya kurumdaki sınıfının değişmesi, askıya alınması, kesintiye uğraması, geri alınması veya sona ermesi halinde kendiliğinden sona erer. Şu koşulla ki eğer gemi açık denizde ise bu kendiliğinden sona erme bir sonraki limana varıncaya kadar ertelenir. Bununla beraber sınıfın böyle değişikliği, askıya alınması, kesintiye uğraması veya geri alınması, bu sigortanın 5. Klozu’nun kapsadığı veya geminin yürürlükteki Institute War and Strikes Clauses Hulls – Time2 şartlarına bağlı bir sigortanın temin edebileceği zıya veya hasar sonucu olduğunda, böyle kendiliğinden sona erme ancak geminin bu ilk limandan sınıflama kurumunun önceden onayı olmadan sefere çıkarsa geçerli olur. 

3.2. Bu sigorta bayrak veya mülkiyette isteyerek veya başka türlü herhangi değişme, yeni idareye devir veya çıplak gemi esası ile kiralama ya da geminin bedeli devlet tarafından ödenerek mülkiyet veya kullanım hakkına el konulduğunda kendiliğinden sona erer. Bununla beraber sigortalının yazılı bir onayı olmaksızın geminin bedeli devlet tarafından ödenerek mülkiyet veya kullanım hakkına el konulması halinde, böyle kendiliğinden sona erme, gemiye limanda ya da açık denizde el konulmasından 15 gün sonra geçerli olur. 

4. DEVİR [TEMLİK] 

Bu sigorta kapsamındaki her hangi bir tazminat ödenmeden veya prim iadesi yapılmadan önce, bu poliçeye, sigortalı ya da devir edilmiş olması halinde devir eden [temlik eden] tarafından imzalanmış, tarihli bir temlikname veya menfaatin devrine ait bildirim eklenmedikçe ve bu poliçe ve eki ortaya koyulmadıkça, bu sigorta kapsamındaki hakların, menfaatin veya bu sigorta uyarınca ödenebilir yahut ödenecek herhangi tutarın devri [temliki] sigortacıları bağlamaz ya da sigortacılar tarafından dikkate alınmaz. 

5. TEHLİKELER

5.1. Bu sigorta, sigorta edilen şeyin [aşağıdakiler] nedeniyle uğradığı zıya veya hasarı kapsar :

5.1.1. Deniz, ırmak, göllerin veya diğer sefer yapılabilir suların tehlikeleri. 

5.1.2. Yangın, yıldırım, patlama. 

5.1.3. Geminin dışındaki kişiler tarafından zor kullanılarak yapılan hırsızlık. 

5.1.4. Denize yük atılması. 

5.1.5. Korsanlık .

5.1.6. Nükleer tesis veya reaktörlerin bozulması veya kazaya uğraması.

5.1.7. Hava taşıtları veya benzer nesnelerle ya da bunlardan düşen şeylerle, kara taşıtları, liman veya rıhtım donanım veya aygıtları ile temas.

5.2. Bu sigorta, sigortalı edilen şeyin [aşağıdakiler] nedeniyle uğradığı zıya veya hasarı kapsar :

5.2.1. Yük veya yakıtın yüklenmesi, boşaltılması ya da yerinin değiştirilmesi sırasında olan kazalar.

5.2.2. Kazanların patlaması, şaftların kırılması veya makine ya da teknedeki her hangi gizli kusur.

5.2.3. Kaptan, gemi zabitleri, gemi adamları ya da kılavuzların ihmâli.

5.2.4. Burada sigortalı olmamaları koşulu ile onarımcılar ya da gemi kiracılarının ihmâli. 

5.2.5. Kaptan, gemi zabitleri veya gemi adamlarının barataryası. 

Şu koşulla ki, bu zıya veya hasar sigortalı, gemi sahibi veya gemi işletmecilerinin gerekli özeni göstermemesi sonucu olmamalıdır. 

5.3. Kaptan gemi zabitleri, gemi adamları veya kılavuzlar gemide pay sahibi olsalar bile bu 5. Kloz’un anlamı içinde gemi sahibi olarak düşünülemez. 

6. ZELZELE VE YANARDAĞ PATLAMASI İSTİSNASI 

Bu sigorta, hiçbir halde, zelzele veya yanardağ patlamasının neden olduğu zıya, hasar, sorumluluk veya masrafı kapsamaz. Bu istisna 8, 10, 12 ve 14. Kloz’un kapsadıkları tazminat dahil bütün tazminat taleplerine uygulanır. 

7. KİRLETME TEHLİKESİ 

Bu sigorta, bu sigorta uyarınca sigortacıların sorumlu olduğu gemi hasarının doğrudan sonucu olan bir kirletme tehlikesi veya çevreye verilen hasarı ya da bunlardan doğan tehdidi önlemek veya azaltmak için sahip olduğu güç gereği hareket eden her hangi hükümet yetkilisinin gemiye verdiği zıya veya kapsar. Şu koşulla ki hükümet yetkilisinin bu hareketi sigortalı, gemi sahipleri veya idarecileri yahut bunlardan herhangi birinin, tehlike veya tehdidi önlemek ya da azaltmak için gerekli özeni göstermemesi sonucu olmamalıdır. Kaptan, gemi zabitleri, gemi adamları veya kılavuzlar gemide pay sahibi olsalar bile bu 7. Kloz bakımından gemi sahibi olarak düşünülmez. 

8. ÇATIŞMA SORUMLULUĞU 

8.1. Sigortacılar, burada sigorta edilen geminin diğer her hangi gemi ile çatışması sonucu [aşağıdaki hasarlar için] sigortalının diğer her hangi kişi veya kişilere karşı yasal sorumluluğu nedeniyle ödemiş olduğu tutar ya da tutarları sigortalıya ödemeyi kabul eder : 

8.1.1. Diğer her hangi gemi veya o gemideki eşyanın zıya veya hasarı.

8.1.2. Bu diğer her hangi gemi veya o gemideki eşyanın gecikme veya kullanım zararı. 

8.1.3. Bu diğer her hangi gemi veya o gemideki eşyanın müşterek avarya masrafı ya da kurtarma yahut kurtarma sözleşmesi ile kurtarılması. 

8.2. Bu 8. Kloz ile sağlanan tazminat bu sigortanın diğer hüküm ve koşulları ile sağlanan tazminata ek olur ve aşağıdaki hükümlere bağlıdır : 

8.2.1. Sigortalı gemi diğer bir gemi ile çatıştığı ve her ikisi de kusurlu olduğunda, gemilerden birinin veya her ikisinin sorumluluğu yasa ile sınırlandırılmadıkça, bu 8. Kloz’un kapsadığı tazminat, karşılıklı sorumluluk ilkesine göre, sanki ilgili gemi sahipleri, çatışma sonucu, karşılıklı olarak biri diğerinin hasarından uygun bir şekilde anlaşmaya varılan bakiyeyi veya ödenebilir miktarı bir birlerine ödemeye zorlanmış gibi hesap edilir. 

8.2.2. Burada sigorta edilen geminin her hangi bir çatışması bakımından, sigortacıların 8.1.ve 8.2. Klozları’na göre toplam sorumluluğu, hiç bir halde, sigorta değerinden kendilerine düşen payı aşamaz. 

8.3. Önceden yazılı onayları alınmak koşuluyla, sigortacılar sigortalının yaptığı hukuki masrafları ya da sorumluluğuna itiraz ettiğinde veya sorumluluğu sınırlamak için dava açtığında ödemek zorunda kalacağı masraflar dahi öder. 

İSTİSNALAR 

8.4. Her zaman şu koşulla ki, bu 8. Kloz, hiç bir halde, sigortalının [aşağıdakiler için ya da bunlarla ilgili olarak] ödeyeceği her hangi bedeli kapsamak üzere genişletilemez : 

8.4.1. Engeller, enkazlar, yükler ya da diğer her hangi benzer şeyin taşınması veya yok edilmesi. 

8.4.2. Diğer gemiler ya da onlardaki eşya hariç, her hangi eşya veya kişisel eşya ya da diğer benzer şey. 

8.4.2. Sigortalı gemideki yük veya diğer eşya ya da sigortalı geminin üslenimleri 

8.4.4. Can kaybı, bedensel yaralanma ya da hastalık . 

8.4.5. Herhangi eşya veya kişisel eşya ya da benzer şeyin kirlenmesi veya bulaşması [sigortalı geminin çatıştığı diğer gemiler veya o gemilerdeki şeyler hariç] 

9. KARDEŞ GEMİ 

Burada sigortalı gemi tamamen veya kısmen aynı gemi sahibine ya da aynı işletmeye ait diğer her hangi bir gemi ile çatışır veya ondan bir kurtarma hizmeti alırsa, sigortalı, bu sigorta gereği, diğer gemi burada sigortalı gemi ile ilgisi olmayan gemi sahiplerinin malı imiş gibi, tamamen aynı haklara sahip olur. Ancak böyle durumlarda çatışma sorumluluğu veya verilen kurtarma hizmeti için ödenebilir miktarın belirlenmesi, sigortacı ile sigortalının üzerinde anlaşacakları tek bir hakeme havale edilir. 

10. KORUMA VE TAZMİN 

10.1. Sigortalı, gemi sahibi olarak, bu sigorta süresi boyunca bir kaza veya olaydan doğan aşağıdaki her hangi sorun veya durumların sonucu yasal sorumluluğu nedeniyle diğer herhangi kişi veya kişilere her hangi tazminat, talep, hasar ve / veya masraflar için her hangi tutar veya tutarlar ödediğinde sigortacılar bunu sigortalıya ödemeyi kabul eder : 

10.1.1 Diğer gemiden başka, herhangi sabit veya hareket eden cismin ya da eşya veya diğer şeyin ya da benzer menfaatin her hangi benzer sebepten doğan, 8. Kloz’un kapsamadığı düşünülen zıya veya hasarı. 

10.1.2. Geminin enkazı dahil, her hangi sabit veya hareket eden cismi ya da eşyayı veya diğer şeyleri kaldırmaya girişme ya da kaldırma, taşıma veya yok etme yahut aynı şeyleri kaldırma, taşıma veya yok etmede ihmal veya kusur. 

10.1.3. Ticaretin olağan seyri sırasında limana girip veya çıkma ya da liman içinde manevra amacıyla yapılan olağan çekme sözleşmesi gereği sigortalının yüklendiği sorumluluk . 

10.1.4. Can kaybı, bedensel yaralanma, hastalık veya yaşam kurtarma için yapılan ödemeler. 

10.1.5. Yürürlükteki Lloyd’s Standard Form of Salvage Agreement3  1[a] Kloz’ una göre başarısız, kısmen başarılı veya tamamlanmamış hizmetlere ilişkin kurtarıcının masrafları artı fazlalık için sorumluluk. Fakat bu sorumluluk kurtarma sözleşmesine göre başka şekilde ödenebilir her hangi miktarı aşarsa, aştığı ölçüdedir. 

10.2. Sigortacılar bu sigorta süresi boyunca bir kaza veya olaydan doğan aşağıdakilerden her hangisi için sigortalının zararını ödemeyi kabul eder : 

10.2.1. Hasta veya yaralı kişileri ya da kaçak yolcuları, sığınan veya denizden kurtarılan kişileri karaya çıkartmak için yalnız bu amaçla makul olarak yapılan ek yakıt masrafı, sigorta, ücretler, levazım, erzak veya liman masrafları. 

10.2.2. Gemide veya kıyıdaki bulaşıcı hastalık salgının neden olduğu ek masraflar. 

10.2.3. Geminin işletilmesi ile ilgili her hangi yasa veya yönetmeliğe uymama, ihmal veya her hangi hareket nedeniyle, gemiye, sigortalıya ya da her hangi kaptan, gemi zabitleri, gemi adamlarına, masrafı sigortalı tarafından karşılanan geminin üyesi veya acentesine yüklenen ceza. Şu koşulla ki, kaptan, gemi zabitleri, gemi adamları hariç, sigortacılar sigortalı, acenteler veya hizmetlilerinin kendi ihmâl, kusur veya hataları sonucu olan her hangi cezayı sigortalıya ödemekle sorumlu olmaz. 

10.2.4. Sigortalının sahibi olduğu, kiraladığı veya kullandığı her hangi yerden gemi enkazının taşınma masrafları. 

10.1.5. Sigortacıların önceden yazılı izinleri ile sigortalının sorumluluktan kaçınma, en aza indirme veya itiraz için yaptığı ya da ödemeye zorlanabileceği hukuki masraflar. 

İSTİSNALAR 

10.3. 10.1 ve 10.2. Klozlar’daki hükümlere rağmen bu 10.Kloz [aşağıdakilerden] doğan her hangi sorumluluk, maliyet veya masrafları kapsamaz: 

10.3.1. İşçiler veya sigortalı tarafından benzer şekilde kullanılan kişiler ya da gemide, gemi yanında veya gemi, yükü, malzemesi veya onarımı ile bağlantılı diğer kişilerin kaza veya hastalıkları ile ilgili Workmen’s Compensation Acts4   veya Employers’ Liability Acts5  ve diğer her hangi yasa veya Common Law6  genel denizcilik yasası, diğer benzer sorumluluk yasaları gereği sigortalı tarafından yapılan doğrudan veya dolaylı her hangi ödeme. 

10.3.2. Diğer taraf ile kararlaştırılan bir hizmet veya çıraklık sözleşmesi ile çalıştırılan her hangi kişinin ölümü, hastalığı veya sakatlanması ile ilgili açık veya örtülü anlaşma gereği sigortalının yüklendiği sorumluluk. 

10.3.3. Nasıl betimlenirse betimlensin, cezalandırıcı veya uyarıcı tazminat. 

10.3.4. Geminin güvertesinde taşınmış, taşınan veya taşınacak olan yük veya diğer eşya. Fakat bu 10.3.4. Klozu gemi enkazından yükün çıkartılması ile ilgili her hangi ek masrafı istisna etmez. 

10.3.5. Yapımcı veya onarımcının sahibi olduğu veya sorumlulukları altında olan gemideki eşyanın zıya veya hasarı. 

10.3.6. Gemide bulunan, sigortalının sahibi olduğu veya kiraladığı konteynırlar, teçhizat, yakıt veya diğer eşya ile ilgili sözleşmeden doğan sorumluluk veya tazminat. 

10.3.7. Gemideki kişilere ait nakit, ciro edilebilir kıymetler, kıymetli maden veya taşlar, mücevherat veya nadir veya kıymetli özellikte şeyler ya da kaptan, gemi zabiti veya gemi adamlarının ikinci derecede kişisel eşyaları. 

10.3.8. Kaptan, gemi zabiti veya gemi adamlarından her hangi birinin değiştirilmesini beklerken geminin gecikmesinden doğan yakıt, sigorta, ücretler, kumanya, levazım ve liman masrafları. 

10.3.9. Aşırı yükleme veya yasadışı balık avlamaktan doğan para cezaları veya tazminatı. 

10.3.10. Her hangi eşya veya kişisel eşyanın ya da benzer şeylerin kirlenmesi veya bulaşması [ Bu 10.3.10 Klozu 10.1.5. Klozu’na göre geri alınabilen her hangi miktarı istisna etmez] 

10.3.11. Geminin takseli değeri ve/veya sigorta bedelinin yetersiz olması nedeniyle müşterek avarya, dava ve say, kurtarma ve kurtarma masrafları ve/veya çatışma sorumluluğunun 8, 12 ve 14. Klozlar gereği ödenmeyen kısmı. 

10.4. Bu 10. Kloz ile sağlanan tazminat bu sigortanın diğer hüküm ve koşulları ile sağlanan tazminata ek olur. 

10.5. Sigortalı veya sigortacılar sorumluluklarını sınırlayabildikleri veya sınırladıklarında bu 10. Kloz ile ilgili sorumluluk bu sınırlanan miktardan sigortacıların payını aşamaz. 

10.5. Bu 10. Kloz’a göre her bir ayrı kaza veya olaydan ya da aynı olaydan doğan ardıl [seri] kazalardan sigortacıların sorumluluğu, hiçbir halde, geminin sigorta değerinden sigortacıların paylarını aşamaz. 

10.7. HER ZAMAN ŞU KOŞULLA Kİ 

10.7.1. Bu 10.Kloz’a göre sigortalıdan tazminat talebine yol açabilir her kaza, olay veya tazminat ve 10. Kloz’a göre sigortalı olabilir, sigortalının sorumluluğuna, harç ödemesine veya masraf yapmasına neden olabilecek, her olay veya sorun sigortacılara haber verilmelidir. 

10.7.2. Sigortalı, sigortacıların önceden yazılı onayı olmaksızın, bu 10. Kloz’a göre sigorta kapsamında olabilecek sorumluluğu kabul edemez veya her hangi tazminatı onaylayamaz. 

11. HASAR BİLDİRİMİ VE TEKLİFLER 

11.1. Bu sigorta gereği bir tazminat talebi ile sonuçlanabilir zıya ya da hasarın meydana geldiği kaza halinde, ekspertizden önce sigortacılara ve eğer gemi yurt dışında ise en yakın Lloyd’s acentesine de, isterlerse sigortacıları temsil etmek üzere bir eksper atayabilmeleri için bildirim yapılır. 

11.2. Sigortacılar geminin havuzlanma veya onarım için gideceği limanı kararlaştırmaya yetkili [sigortacıların taleplerine uymak için yapılan seferden doğan gerçek ek masraflar sigortalıya geri ödenir] ve onarım yeri veya onarımcı firmayı veto etme hakkına sahiptir. 

11.3. Sigortacılar geminin onarımı için teklifler dahi alabilir veya ek teklifler alınmasını isteyebilirler. Böyle bir teklif alındığı ve sigortacının onayı ile kabul edildiğinde, sigortacıların istediği teklifi almak için davet mektubunun gönderilmesi ile bu teklifin kabulü arasında, sadece bu teklifin alınması sonucu kaybedilen zaman için, bu zamanın sadece teklif alınmasının bir sonucu olarak kaybedildiği ölçüde ve teklifin sigortacıların onayı alındıktan sonra gecikmeden kabul edilmiş olması koşulu ile, sigortalı değer üzerinden yıllık % 30 oranında bir ödeme yapılır. 

Müşterek avarya kapsamına girenler dahil, yakıt ve kumanya ve kaptan, gemi zabitleri ve gemi adamları veya bunlardan herhangi birinin ücret, beslenme, barındırma masrafları ile üçüncü kişilerden alınan alıkoyma zararı ve/veya işletme masraflarından teklif süresini kapsayan ödeme veya onun her hangi kısmı yukarıdaki ödemeden indirilir. 

Kararlaştırılan muafiyet hariç, hasar onarım masraflarının bir kısmı sigortacılardan tazmin edilebilir değilse, söz konusu ödeme aynı oranda azaltılır. 

11.4. Bu 11. Kloz’daki koşullara uymakta kusuru halinde belirlenen tazminat miktarından % 15 indirim yapılır. 

12. MÜŞTEREK AVARYA VE KURTARMA 

12.1. Bu sigorta, geminin kurtarma, kurtarma masrafları ve/veya müşterek avarya payını her hangi noksan sigorta dikkate alınarak azaltılmış olarak kapsar. Fakat müşterek avarya fedakarlığı halinde, sigortalı diğer tarafların katılmalarını talep etme hakkını kullanmadan önce, zararın tamamının ödenmesini isteyebilir. 

12.2. Sanki navlun sözleşmesi bu konu hakkında özel hüküm içermiyormuş gibi dispeç seferin sona erdiği yerdeki geçerli yasa ve uygulamaya göre düzenlenir. Fakat navlun sözleşmesinde York- Antwerp Kuralları’na göre yapılması şart koşulduğunda dispeç buna göre yapılır. 

12.3. Gemi, kiralanmadan, boş sefere çıktığında,1974 tarihli York-Antwerp Kuralları [ XX ve XXI. kurallar hariç] uygulanabilir. Bu bakımdan sefer geminin hareket liman veya yerinden, sığınma limanı ya da yeri veya sadece yakıt için uğranılan liman veya yerinden başka, bundan sonraki ilk liman ya da yere varana kadar devam ediyor sayılır. Eğer başta tasarlanan sefer her hangi ara liman veya yerde terk edilirse yolculuk orada sona erdirilmiş sayılır. 

12.4. Bu 11. Kloz’a göre, her halde, sigorta edilen bir rizikodan kaçınmak veya bu kaçınma ile ilgili olarak zarara uğranılmadığında tazminat talep edilmez. 

13. MUAFİYET 

13.1. Her ayrı bir kaza veya olaydan doğan bütün tazminat taleplerinin toplamı [8,10,12 ve 14. Klozlar’ın kapsadığı tazminat dahil] …………….. tutarını aşmadıkça, bu sigorta kapsamındaki bir rizikodan doğan tazminat ödenmez, aşması halinde bu tutar tazminattan indirilir. Bununla beraber oturmadan sonra karinenin görülmesi masrafı, eğer makul olarak ve özellikle bu amaç için yapılmışsa, hasar olmasa bile ödenir. Bu 13.1 Klozu geminin tam veya hükmi tam zıyaına ya da böyle bir tazminat talebi halinde aynı kaza veya olaydan doğan 14. Kloz kapsamına dahil her hangi tazminat ile birleşen talebe uygulanmaz. 

13.2. İçerdiği her hangi faiz tutarı hariç, yukarıdaki muafiyetin uygulandığı herhangi tazminat karşılığı sovtajın,sovtaj indirilmemiş toplam tazminatın muafiyeti aşan miktarı tam olarak sigortacının alacağı olur. 

13.3. Sovtajlara dahil faiz, sigortalı ile sigortacılar arasında, sigortacılar tarafından ödenen tutarlar ve bu ödemenin yapıldığı tarihlere göre paylaşılır. Bununla beraber sigortacılar faizin de eklenmesi ile ödemiş olduklarından daha fazla bir tutarı alabilirler. 

14. SİGORTALININ GÖREVİ [ DAVA VE SAY ]

14.1. Herhangi zarar veya kaza halinde, bu sigorta kapsamında ödenebilir bir zararı önlemek ya da en aza indirmek amacı ile makul önlemler almak sigortalı ve onun adamları ve temsilcilerinin görevidir. 

14.2. Aşağıdaki hükümlere ve 13. Kloz’a bağlı olmak koşuluyla, sigortacılar sigortalı ve onun adamları veya temsilcilerinin aldıkları böyle önlemler için yaptıkları uygun ve makul masraflara katılır. Müşterek avarya, kurtarma masrafları [14.5 Klozu ile sağlananlar hariç], çatışmaya ilişkin savunma veya karşı dava masrafları, 10. Kloz ile temin edilen sigortalının sorumluluktan kaçınmak, en aza indirmek veya itiraz için yaptığı masraflar bu 14. Kloz’a göre ödenmez. 

14.3. Sigortalı veya sigortacılar tarafından sigorta edilen şeyi kurtarma, koruma veya iyileştirme amacı ile alınan önlemler, el çekme [feragat] ya da bırakmanın kabulü veya diğer tarafın haklarına başka bir şekilde zarar verme olarak düşünülemez. 

14.4. Bu 14. Kloz’a uygun olarak masraflar yapıldığında, bu sigorta uyarınca sorumluluk masrafların buradaki sigorta bedelinin geminin burada gösterilen değerine oranını veya masrafa neden olan olay sırasında geminin sağlam değeri buradaki değerini aşıyorsa, buradaki sigorta bedelinin geminin sağlam haldeki değerine oranını aşamaz. Sigortacılar tazminat talebini tam zıya olarak kabul ettiğinde ve burada sigorta edilen şey de kurtarıldığında, dava ve say masrafları kurtarılan şeyin değerini aşmadıkça, yukarıdaki hüküm uygulanmaz, aşarsa, o zaman, masrafın sadece bu değeri aşan kısmına uygulanır. 

14.5. Bu sigorta uyarınca gemi için tam zıya talebi kabul edildiğinde ve gemi ve diğer eşyayı kurtarmak veya kurtarmaya girişmek için makul olarak masraflar yapıldığı ve kazancın olmadığı ya da masraflar kazancı aştığında, bu sigorta gemi bakımından makul olarak katlanılmış olduğu kabul edilebilir böyle masraflardan ya da kazancı aşan böyle masraflardan kendi payına düşen kısmını, hangisi olursa, öder. Fakat eğer gemi, masraflara yol açan olayın meydana geldiği anda sağlam haldeki değerinden daha az bedel için sigorta edilmişse, bu sigorta uyarınca ödenecek miktar noksan sigorta oranında azaltılır. 

14.6. Bu 14. Kloz’a göre ödenebilir miktar, bu sigorta kapsamında başka şekilde ödenebilir zarara ek olur, fakat hiçbir halde geminin burada sigorta edilmiş bedelini aşamaz. 

15. ESKİ İÇİN YENİ 

Tazminat, eski için yeni indirimi yapılmaksızın ödenebilir.

16. KARİNENİN BAKIMI 

Hiçbir halde, gemi karinesinin raspa edilmesi, kumla temizlenmesi ve/veya diğer yüzey hazırlığı yahut boyanması ile ilgili bir tazminat kabul edilmez. Fakat [aşağıdakiler] sigortalı bir riziko nedeniyle hasara uğramış karine saçlarının makul onarım masraflarının bir parçası olarak ödenir : 

16.1. Yeni karine saçlarının kıyıda kumla temizlenmesi ve/veya diğer yüzey hazırlığı ve bunlara ilk astar boyanın sağlanması ve uygulanması. 

16.2. Kumla temizleme ve/veya diğer yüzey hazırlığından dolayı, 

yenilenen veya onarılan saçların hemen bitişiğinde olup, kaynak yapılması ve/veya onarımı sırasında hasara uğrayan saç veya perçin yerleri 

saç plaka koyulan alanların, teknede veya kıyıda, şekil verme sırasında hasara uğraması. 

16.3. Yukarıda 16.1. ve 16.2. de sözü edilen yerlere çürümeye karşı ilk kat astarın sağlanması ve uygulanması. 

17. ÜCRETLER VE BAKIM 

Kaptan, gemi zabitleri ve gemi adamları veya gemi ile ilgili herhangi birinin ücret, beslenme ve barınmaları için müşterek avaryaya kabul edilenlerden başka tazminat kabul edilmez. Fakat yalnız sigortacıların temin ettiği bir hasarın onarımı için geminin gerekli olarak bir limandan diğerine götürülmesi veya bu onarımlar ile ilgili deneme seferleri için ve sadece gemi yoldayken yapılan ücret ve bakım masrafları ödenir. 

18. ACENTE KOMİSYONU 

Bu sigorta uyarınca, hiçbir halde, sigortalının bilgi veya belgeleri elde etmek ve sağlamak için harcadığı zaman ve katlandığı zahmete karşılık ya da bu tür hizmetleri yerine getirmek için sigortalı tarafından atanmış veya onun adına hareket eden her hangi yönetici, acente, yönetim veya acente şirketi ya da benzerinin komisyon veya ücretleri ile ilgili her hangi bedel ödenmesine izin verilmez. 

19. ONARILMAMIŞ HASAR 

19.1. Onarılmamış hasar talepleri bakımından tazminatın ölçüsü [miktarı], bu sigorta sona erdiği zaman geminin piyasa değerinde onarılmamış hasardan doğan makul azalmadır, fakat makul onarım masraflarını aşamaz. 

19.2. Sigortacılar, hiçbir halde, bu sigortanın kapsadığı süre ya da bunun her hangi uzantısı içinde uğranılan bir tam zıyadan [bu sigorta kapsamında olsun olmasın] sonra onarılmamış hasar için sorumlu olmaz. 

19.3. Sigortacılar onarılmamış hasar bakımından bu sigortanın sona erdiği andaki sigorta değerinden fazlası için sorumlu olmaz. 

20. HÜKMİ TAM ZIYA 

20.1. Geminin hükmi tam zıya olup olmadığını belirlemek için sigorta değeri onarılmış değer olarak alınır ve hasarlı veya hurda değeri ya da enkazı ile ilgili hiçbir şey dikkate alınmaz. 

20.2. Geminin eski durumuna getirilmesi ve/veya onarım masrafına dayanan hükmi tam zıya, bu masraflar sigorta değerini aşmadıkça, burada ödenmez. Bu karar verilirken yalnız tek bir kaza veya aynı kazadan doğan zincirleme hasarların maliyeti hesaba alınır. 

21. NAVLUNDAN VAZGEÇME 

Tam veya hükmi tam zıya halinde, bırakma için bildirim yapılmış olsun veya olmasın, sigortacılar navlun için talepte bulunmazlar. 

22. MASRAFLARIN [SİGORTASINA] İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜK 

22.1. Aşağıdaki ek sigortalara izin verilir : 

22.1.1. Masraflar, idarecilerin komisyonları, kârlar, tekne ve makine değerinin aşkın ya da artan kısmı. Burada beyan edilen değerin % 25 ni aşmayan bir tutar. 

22.1.2. Süre için sigorta edilen navlun, kira [çarter] navlunu veya umulan navlun. Burada beyan edilen değerin % 25 ini aşmayan bir tutar, fakat bu tutardan, nasıl betimlenirse betimlensin, 22.1.1 de sigorta edilen tutar indirilir. 

22.1.3. Sefer Sözleşmesi gereği navlun veya kira . Yüklü bir ara sefer ile bunu izleyen diğer yüklü ara seferin brüt navlunu veya kirası artı sigorta ücretinin toplamını aşmayan bir tutar. [böyle bir sigorta, eğer istenirse, baş veya ortadaki bir boş ara seferi kapsayabilir]. Ödemenin zaman üzerine yapıldığı bir sefer - navlun sözleşmesi halinde, sigortalanmasına izin verilen bedel burada esas alınan yüklü iki ara seferle sınırlı olmak koşulu ile seferin tahmini süresine göre hesaplanır. 22.1.2. fıkrası kapsamında sigorta edilen herhangi bir tutar dikkate alınarak ve sadece bunu aşan miktar, navlun ya da kira peşin alındıkça veya kazanıldıkça brüt miktardan bunlar indirilerek, sigorta edilebilir. 

22.1.4. Gemi boş ve kiralanmamış olarak seferde ise umulan navlun. Hemen sonraki yüklü ara seferin, sigorta yapıldığı zaman cari navlun fiyatı esas alınarak, makul olarak tahmin edilecek umulan brüt navlun ve sigorta ücreti toplamını aşmayan bir tutar. 22.1.2 fıkrası kapsamında sigorta edilen tutar dikkate alınır ve sadece bunu aşan miktar sigorta edilebilir. 

22.1.5. Zaman üzerine Çarter Sözleşmesi ya da sefer dizisi üzerine Çarter Sözleşmesi. 18 ayı aşmayan bir süreli çarter sözleşmesi uyarınca kazanılacak brüt kira [navlun] nın % 50 sini aşmayan bir tutar. 22.1.2 fıkrası gereği sigorta edilen tutar dikkate alınır ve sadece bunu aşan miktar sigorta edilebilir. Bu aşan tutar, çarter sözleşmesinden peşin alınan veya kazanılan navlun veya kira bedeli, peşin alınan veya kazanılan brüt tutarın %50 sinden indirilerek azaltılır. Ancak 22.1.2 ve 22.1.5 fıkralarına göre sigorta edilen tutarların toplamı çarter sözleşmesi uyarınca kazanılan brüt navlun veya kira tutarının % 50 sini aşmadığı sürece sigorta bedelinin azaltılması gerekmez. Bu madde kapsamındaki sigorta çarter sözleşmesinin imzalanması ile başlayabilir. 

22.1.6. Primler. 12 ayı aşmayan bir süre için sigorta edilen bütün menfaatlerin gerçek primlerinin aylık orantı ile azaltılan tutarını aşamayan bir tutar. [bu maddenin yukarıdaki fıkralarında sigorta edilen primler hariç fakat eğer istenirse klüp veya harp v.b. rizikosu sigortaları prim veya tahmini aidatları dahil edilir]. 

22.1.7. Prim iadeleri. . Geminin sigortalı bir riziko ya da başka bir nedenle tam zıyaı halinde iade edilmeyen prim hariç herhangi bir sigorta uyarınca geri verilebilen fakat geminin sigortalı bir riziko ya da başka bir nedenle tam zıyaı halinde geri alınamayan prim hariç gerçek iade primlerini aşamayan bir tutar. 

22.1.8. Tutarına bakılmaksızın sigorta : 

Aşağıda 6, 24, 25, 26 ve 27. Kloz’larda istisna edilen her hangi riziko. 

22.2. Bu poliçenin süresi içinde sigortalı, gemi sahibi, gemi idarecileri veya ipotek alacaklıları tarafından veya onlar hesabına, yukarıda 20.1.1 ila 20.1.7 fıkralarında sayılan menfaatler için burada izin verilen tutarları aşan sigortalar veya P.P.I7 , F.I.A.8  şartları ile tam zıya için yapılan ya da diğer herhangi benzer koşula bağlı sigortalar olamaz veya yapılmaz. Her zaman şu koşulla ki bu yükümlülüğe uyulmaması, bundan haberi olmadan bu sigortayı kabul etmiş bir ipotek alacaklısının tazminat talebine karşı sigortacılara herhangi bir savunma yaratmaz. 

23. İPTAL İÇİN İADE 

Eğer bu sigorta karşılıklı anlaşma ile veya 3. Kloz’a göre iptal edilirse başlamamış her ay aylık için net prim iadesi yapılır, şu koşulla ki gemi,bu sigorta süresi veya her hangi süre uzantısı içinde, sigortalı rizikolar veya diğer şekilde tam zıyaa uğramamış olmalıdır. Aşağıdaki Kloz’lar buyurucudur [amir hükümdür] ve bu sigortada kendileri ile uyuşmayan herhangi hükmü geçersiz kılar.

24. SAVAŞ İSTİSNASI

Bu sigorta hiçbir [aşağıdakilerin] neden olduğu zıya hasar, sorumluluk veya masrafı kapsamaz: 

24.1. Savaş, iç savaş, ihtilal, ayaklanma, isyan veya bunlardan doğan sivil kargaşa ya da savaşan bir güç tarafından veya bu güce karşı yapılan herhangi bir düşmanca hareketler. 

24.2. Zorla tutma [zabt],el koyma, tutuklama, engelleme veya alıkoyma [baratarya ve korsanlık hariç] ve bunların sonuçları veya bunlara teşebbüs. 

24.3. Terk edilmiş mayınlar, torpiller, bombalar veya diğer terk edilmiş savaş silahları.

25. GREV İSTİSNASI 

Bu sigorta hiçbir halde [aşağıdakilerin] neden olduğu zıya hasar, sorumluluk veya masrafı kapsamaz: 

23.1. Grevciler, lokavt edilmiş işçiler veya iş karışıklıkları, kargaşalık ya da halk hareketlerine katılan kişiler. 

23.2. Herhangi terörist veya politik güdü ile hareket eden herhangi kişi.

26. KÖTÜ NİYETLİ HAREKETLER İSTİSNASI 

Bu sigorta hiçbir halde 

24.1. bir patlayıcının patlamasından 
24.2. herhangi savaş silahından doğan ve kötü niyet ya da politik bir güdü ile hareket eden herhangi kişinin neden olduğu zıya, hasar, sorumluluk veya masrafı kapsamaz. 

27. NÜKLEER İSTİSNA 

Bu sigorta hiçbir halde atomik veya nükleer bölünme ve/veya birleşme veya diğer benzer tepkime [reaksiyon] ya da radyoaktif [ışınetkin] güç veya maddenin kullanıldığı herhangi savaş silahından doğan zıya, hasar, sorumluluk veya masrafı kapsamaz. 

CL 312 numaralı Kloz’un çevirisidir.

1Entitü Süreli Tekne Sigortaları Liman Rizikoları Sınırlı Seyrüsefer dahil
2Enstitü Süreli Savaş ve Grev Klozları Tekneler
3Lloyd’s Standard Kurtarma Anlaşması Formu
4Sosyal Sigortalar Yasası
5İşveren Sorumluluğu Yasası
6Adetler Hukuku
7Poliçe Menfaatin Kanıtıdır
8Tam Menfaat Kabul Edilmiştir

ustok Şubat Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:

* Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. *Listedeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

İNDICATA firmasından gelen değerlerin kontrolünde ve listenin TSB tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar