Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi

337 Nolu Kloz

1/3/97 

INSTITUTE MORTGAGEES’ INTEREST CLAUSES1

HULLS 

[Bu sigorta İngiliz yasa ve uygulamasına bağlıdır] 

A . BEYAN 

Sigortalı, ipotekli gemi üzerindeki birinci derecede ipotek ve Gemi Sahibinin Poliçeleri ve Klüp Sigortaları2   üzerindeki menfaatlerin zeyilnameleri dahil, muayyen karşılıklı teminatın sahibi olduğu düşüncesiyle uygun bir borç anlaşmasına taraf oldu. 

İşte kararlaştırılan [anlaşma] aşağıdadır : 

1. SİGORTA KLOZU 

1.1. Sigortalının, her zaman, bu sigorta edilen tehlikenin gerçekleşmesi veya var olması ile ilgili gizli bilgisi olmaması şartıyla, bu sigorta aşağıda 2.1 Klozu’nda açıklanan bir sigortalı tehlikenin olmadığı, ilk bulgulara göre Gemi Sahibinin Poliçeleri ve Klüp Sigortaları’na eş sigorta ile temin edilen ve orada istisna edilmeyen fakat bu işaret edilen poliçelerden her hangi birisinin, ipotekli geminin her hangi sigortalı tehlike neticesi zıya veya hasarı ya da sorumluluğunu tazmin etmemesinden [veya buradaki sigortacılar tarafından önceden onaylanmış azaltılmış ödemeden] sonuçlanan zararı sigortalıya öder. 

1.2. Burada ödenebilir tazminat [aşağıdakilerden] daha az miktarda olanıdır : 

1.2.1. İpotekli geminin sigorta bedelini aşmamak üzere, sigortalının net zararı ve buradaki 6. Kloz gereği ödenebilir her hangi miktarın toplamı veya 

1.2.2. Gemi Sahibinin Poliçeleri ve Klüp Sigortalarının her hangisi gereği ödenmeyen tazminat miktarı veya onun bir kısmı. 

1.3. Yukarıdakilerin tamamı aşağıdaki tanım, istisna, yükümlülük ve koşullara bağlıdır. 

2. TANIMLAR 

2.1. Sigortalı Tehlikeler 

2.1.1. Gemi Sahibinin Poliçeleri ve Klüp Sigortaları veya bunlardan her hangi birinin sigortacısının, oradaki sigortalı veya bu her hangi sigortalının acentesi ya da aracısından doğan, her hangi esaslı unsuru yanlış bildirme veya bildirmemesine dayanan kaçınma. 

2.1.2. Her hangi yasa hükmü, açık veya örtülü, söz verilen3  yükümlülük ve koşullara uymama, aşağıdakilerle sınırlı olmaksızın : 

2.1.2.1. Her hangi denize elverişlilik veya yasal olma örtülü yükümlülüklerine uymama. 

2.1.2.2. 1906 tarihli Deniz Sigorta Yasası’nın 39[5] maddesine uymama. 

2.1.2.3. Gemi Sahibinin Poliçeleri ve Klüp Sigortalarından her hangi birinin içerdiği seyir alanı yükümlülüğüne uymama. 

2.1.2.4. Gemi Sahibinin Poliçeleri ve Klüp Sigortalarındaki her hangi birindeki ipotekli geminin bir sınıflama kurumu tarafından belirlenmiş sınıfı ile ilgili her hangi yükümlülük veya koşula uymama ya da sınıflama kurumunun önerilerini bu yükümlülük veya koşulların istediği ölçüde yerine getirmekte her hangi kusur. 

2.1.2.5. Gemi Sahibinin Poliçeleri ve Klüp Sigortalarının her hangi birindeki, her hangi durum belirleme ekspertizi4 , yapısal durumu belirleme ekspertizi5 veya P& I klübünün isteklerinin yerine getirilmesini gerektiren her hangi koşul veya yükümlülüğe uyulmaması ve sigortacıların bu klozlara göre tazminatı reddetmeleri. 

2.1.2.6. İpotekli geminin mülkiyet, bayrak, idare veya çıplak kira esası ile kiralanması bakımından Gemi Sahibinin Poliçeleri ve Klüp Sigortalarının her hangi birindeki, her hangi yükümlülük veya koşula uymama. 

2.1.3. Tekne ve makine poliçesindeki sigortalı, gemi sahibi, idarecileri veya geminin denetçileri veya karadaki idarecilerin ipotekli geminin her hangi zıya veya hasarı ile ilgili olarak gerekli özeni göstermede kusuru ve bu gerekli özeni göstermedeki kusurun tekne ve makine poliçesi sigortacılarına orada ödenebilir tazminatı inkâr etme hakkını vermesi. 

2.1.4. İpotekli geminin herhangi bilinçli veya hileli terk edilmesi veya bunlardan hasarı. 

2.1.5. Gemi Sahibinin Poliçeleri ve Klüp Sigortalarından her hangi birinin kapsadığı bir tazminattan kaçınma veya bunlardan her hangi biri kapsamındaki tazminat bakımından iyi niyet görevine uyulmaması nedeniyle hükümsüzlük. 

2.1.6. Gemi Sahibinin Poliçeleri ve Klüp Sigortalarından her hangi birinde tazminat talebini bir süre ile sınırlayan her hangi uygulanabilir hükmün uygulanması. 

2.1.7. İpotekli geminin tam zıyaı halinde, nihai karar veya mahkeme kararı ya da Gemi Sahibinin Poliçeleri ve Klüp Sigortalarındaki açık hükme göre yargılama yetkisine sahip tahkim kurulu [veya böyle açık bir hüküm olmaması halinde, bir yetkili mahkeme] kararı ardından itiraz duruşmasında, tekne ve makine veya savaş sigortası kapsamındaki bir tehlikenin zarara neden olduğunun kanıtlanmadığına ve ödemeden her hangi istisna veya oradaki diğer hükümle bir başka şekilde istisna edilmediğine dayanılarak gemi sahibinin tazminatının ödenmemesi. 

2.2. Gemi Sahibinin Poliçeleri ve Klüp Sigortaları – Tekne sigorta poliçesi yürürlükteki Institute Time Clauses Hulls6  veya American Institute Hull Clauses7  na eşit ya da daha geniş koşullara [eğer artan değer poliçeleri alınırsa, Institute Time Clauses – Hull Disbursements and Increased Value (Total Loss Only ve Excess Liabilities)8 veya American Institute Increased Value and Excess Liabilities Clauses9 ] ve savaş sigortaları Institute War and Strikes Clauses Hulls10 –Time koşullarına ve International Group of P&I Associations’na11   üye P&I klübü koşullarına eşit tam koruma ve tazmin rizikolarını ifade eder. 

2.3. Net Zarar – Borç anlaşması gereği ipotekli gemi üzerindeki ipotek ile garanti altına alındığı ölçüde, bütün garanti düzenlemelerinin içerdiği veya borca karşılık geri alınan ya da geri alınabilir her hangi net miktarlar dahil, fakat burada sigortalı gemi veya diğer gemiler üzerindeki bütün ipotekler, hapis hakkı, sabit veya değişken masraflar, ipotek faizleri, garantiler, sigorta poliçeleri ve rehinlerle sınırlı olmayan, sigortalının zararını ifade eder. 

2.1. İpotekli gemi – sigortalıya ipotek edilip buraya eklenen listede yazılı gemileri ifade eder. 

3. İSTİSNALAR 

Bu poliçe hiçbir halde 

3.1. [aşağıdakilerden] doğan veya onların sonucu olan zarar veya masrafı kapsamaz : 

3.1.1. İlgili Gemi Sahibinin Poliçeleri ve Klüp Sigortaları sona erdirilmiş veya iptal edilmiş olduğu için ya da prim veya klüp aidatının ödenmemesinden dolayı sigortacılar veya sigorta aracısı [broker] tarafından teminatın askıya alınması ya da tazminatın ödememesi. 

3.1.2. Gemi Sahibinin Poliçeleri ve Klüp Sigortacılarından her hangisinin mali kusuru veya iflası. 

3.1.3. Her hangi tarafın para göndermede yetersizliği. 

3.1.4. Kambiyo kurundaki her hangi dalgalanma. 

3.1.5. Her hangi muafiyet [deductible / franchise] uygulaması veya kendi kendini sigorta için karşılık. 

3.2. [Aşağıdakilerin] neden olduğu veya onların katıldığı ya da onlardan doğan doğrudan veya dolaylı zıya veya hasar :

3.2.1. Her hangi nükleer yakıt veya nükleer atık ya da nükleer yakıtın tutuşmasından iyonlaşma, radyasyon [ışıma], radyoaktif [ışınetkin] kirlenme.

3.2.2. Herhangi nükleer tesis, reaktör veya bunların diğer nükleer donanım ya da parçalarının kirletmesi, radyoaktif [ışınetkin],zehirli, patlayıcı veya diğer tehlikeli özellikleri . 

3.2.3. Atomik veya nükleer bölünme ve/veya birleşme veya diğer benzer tepkime [reaksiyon] ya da radyoaktif [ışınetkin] güç veya maddenin kullanıldığı herhangi savaş silahı . 

4. YÜKÜMLÜLÜKLER 

İpotekli gemi bakımından [aşağıdakiler] yükümlülüktür: 

4.1. Sigortalının gizli bilgisi olmadığı sigortalı bir tehlikenin varlığı veya olayın sonucu hariç, bağıtlanmış Gemi Sahibinin Poliçeleri ve Klüp Sigortalarının sigorta değeri ve sorumluluk sınırı, bu sigortanın geçerli olduğu süre boyunca, burada sigorta edilen tutardan az olmamak üzere veya ipotekli gemi ile teminat altındaki muallak [askıdaki] borç miktarına kadar devam ettirilir. 

4.2. Sigortalının menfaati ölçüsünde Gemi Sahibinin Poliçelerinden her biri ve Klüp sigortaları ciro edilir ve 

4.3. Sigortalı geçerli ilk ipoteği oluşturur ve kaydeder. 

5. GEMİ SAHİBİ VEYA DENETİMİN DEĞİŞMESİ 

Sigortalının [aşağıdaki] her hangi değişikliğin olduğu veya bunları öğrendiği veya bunlardan haberi varsa, bu sigorta kendiliğinden sona erer : 

5.1. İpotekli geminin sınıflama kurumu veya bu kurum içindeki sınıfının değiştiği, askıya alındığı, kesildiği, çıkarıldığı veya sona erdiğinde. 

5.2. İpotekli geminin sahibinin, bayrağının, idaresinin veya denetiminin değiştiğinde. 

Fakat sigortalı bu değişiklikleri yazılı olarak haber verir ve istenirse bir ek prim ödemeyi kabul ederse Gemi Sahibi Poliçeleri ve Klüp Sigortası devam ettirilir. 

6. SİGORTALININ GÖREVİ [DAVA VE SAY] 

6.1. Sigortalı bu sigorta kapsamında tazminat talebine neden olabilecek her hangi durumu yazılı olarak, durumdan haberi olduktan sonra 30 gün içinde, sigortacılara bildirir ve sonraki bütün gelişmelerden sigortacıları haberdar eder. 

6.2. Bu sigorta kapsamında ödenebilecek bir zararı önlemek ya da en aza indirmek amacı ile makul önlemler almak sigortalı ve onun adamları ve temsilcilerinin görevidir. 

6.3. Gemi sahibinin Poliçeleri ve Klüp Sigortaları gereği yalnız buradaki 6.4. Klozu’na göre geri alınan her hangi tazminat ile ilgili olarak sigortalı tarafından yapılan hukuki masraflar hariç, sigortacılar sigortalı, onun adamları veya acentelerinin böyle önlemler için yaptıkları uygun veya makul masrafları karşılar. 

6.4. Önceki koşula bağlı olarak, ipotekli gemi, Gemi Sahibinin Poliçeleri ve Klüp Sigortalarına karşı dava masraflarını sigorta eden bir Freight,Demurrage and Defence Club’ne12   girdiğinde sigortacılar, sigortalının ödeme yapmayan Gemi Sahibi Poliçeleri ve Klüp Sigortalarını takip için yaptığı, net hasarın bir kısmı olarak bir başka şekilde geri alınamayan, hukuki masraf ve maliyeti karşılar, fakat sigortalı ödeme yapmayan Gemi Sahibi Poliçeleri ve Klüp Sigortasını izlemek, zorlamak için her türlü makul çabayı harcadığını sigortacılara göstermesi şarttır. Bu poliçe sigortalının Gemi Sahibi ve Klüp Sigortalarına karşı tazminat talep etmek üzere yapılan hukuki harç ve masrafları ödemez. 

6.5. Bu Kloz’a göre ödenebilir her hangi miktar sigorta bedelinin içindedir ve sigorta bedeline ek olamaz. 

6.6. Sigortalı veya sigortacılar bu sigorta ile temin edilen bir zararı önlemek veya en aza indirmek amacıyla önlemler alırsa bu, el çekme [feragat] ya da bırakmanın kabulü veya diğer tarafın haklarına başka bir şekilde zarar verme olarak düşünülemez. 

7. TAZMİNAT 

7.1. Sigortalı bu sigorta kapsamındaki bir tazminat talebini [aşağıdakilerle] kanıtlar : 

7.1.1. Gemi sahibi ve/veya sigortalının Gemi Sahibi Poliçeleri ve Klüp Sigortalarına karşı tazminat talebin başarılmasında makul bir umut kalmadığını 2.1 Klozu kapsamındaki tehlikeleri neden göstererek sigortacıları inandırmak. 

7.1.2. Aralarından anlaşamamaları halinde, sigortalı ve sigortacılar sorunu ya üzerinde uyuşacakları Londra’daki bir tek bir hakem veya nihai mahkeme kararı ya da Gemi Sahibi Poliçeleri ve Klüp Sigortaları lehine verilen hakem kararı ile. 

7.2. Sigortacılar buradaki her hangi tazminatı 7.1. Klozu’na göre tazminat talebinin kanıtlandığı ve Net Zararın belirlendiği tarihten sonra 3 ay içinde öder. 

8. HALEFİYET 

8.1. Buradaki bir tazminatın sigortalıya ödenmesi üzerine, sigortacılar sigortalının bu ödeme ile ilgili bütün haklarına ve bu hakkın kullanılması için yasal yollara halef olur. 

8.2. Sigortacılar tarafından yapılan her hangi ödemenin sigortalı tarafından muallak [askıda] olan borç miktarından kurtulma veya borç ödeme olarak kullanılmaması bu sigortanın bir koşuludur. 

9. NOKSAN SİGORTANIN ETKİSİ 

Eğer borç miktarı zıya anında burada tam sigortalı değilse, burada ödenebilir tazminat dava ve say miktarı dahil noksan sigorta oranında azaltılır. 

10. KENDİLİĞİNDEN SONA ERME 

10.1. İpotekli geminin burada sigorta edilen zıya veya hasarı ya da sorumluluğu, ipotekli geminin savaş ve grev sigortaları tarafından temin edilen rizikolar bakımından aşağıdaki gibi sona erer : 

10.1.1. Savaş ilan edilmiş olsun veya olmasın aşağıdakilerden herhangi ikisi arasında savaş çıkması üzerine KENDİLİĞİNDEN 

İngiltere Bileşik Krallığı, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti 

10.1.2 İpotekli gemiye bedeli devlet tarafından ödenerek mülkiyet veya kullanım hakkına el konulması halinde, ipotekli gemi bakımından KENDİLİĞİNDEN 

10.1.3. Gemi Sahibinin Savaş Rizikoları sigortacıları veya onlardan her hangi biri tarafından verilen iptal notu sona ermeden önce, savaş sigortaları, her hangi yeni prim oranı ve ek hüküm, koşul veya yükümlülükler kararlaştırılarak yenilenmedikçe, bu iptal notunun vermesinden 7 gün sonra. 

10.1.4. Savaş rizikoları için buradaki sigortacılara iptal notu verilmesinden 7 gün sonra. 

10.2. Kloz 10.1.3. ve 10.1.4 e göre iptal, iptal notunun verildiği günün gece yarısından itibaren 7 günün sona ermesiyle geçerli olur. Bununla beraber sigortalı ve sigortacıların bu not sona ermeden önce yeni fiyat ve/veya koşullar ve/veya yükümlülüklerde anlaşmaları şartıyla bu sigortayı eski haline koyma kabul edilir. 

CL 337 numaralı klozun çevirisidir.

1Enstitü İpotek Alacaklısının Menfaati Klozu –Tekneler 1/3/97
2Owner Policies and Club Entries , ayrıntılı açıklama için aşağıdaki 2.2 maddesine bkz.
3Promissory Warranty
4Condition Survey
5Structural Survey
6Enstitü Tekne Klozları -Süreli
7Amerikan Enstitü Tekne Klozları
8Enstitü Tekne Klozları –Süreli, Masraflar ve Artan Değer ( Yalnız Tam Zıya ve Aşkın Sorumluluklar )
9Amerikan Enstitü Artan Dağer ve Aşkın Sorumluluklar Klozları
10Enstitü Savaş ve Grev Klozları Tekneler- Süre
11Uluslararası P& I Grup Birliği
12Navlun, Sürstarya ve Savunma Klübü

ustok Ocak Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:

* Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. *Listedeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

İNDICATA firmasından gelen değerlerin kontrolünde ve listenin TSB tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar