Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi

Aralık 2011 Aylık Değerlendirme

Kara Araçları Kasko Sigortası Taslağı ile Poliçe Şablonu taslağı Hazine Müsteşarlığı tarafından görüş alınmak üzere Birliğimize gönderilmiştir. Kaza Sigortaları İnceleme Araştırma Komitesi, Hasar Komitesi ve Hukuk Komitesi’nden taslaklara ilişkin görüşler alınmış, aynı zamanda taslak sektörle de paylaşılmıştır. Konsolide edilen görüşler 30.12.2011 tarih ve 2011/3902 sayılı yazı ile Hazine Müsteşarlığı’na gönderilmiş ve Müsteşarlığa gönderilen yazı 30.12.2011 tarih ve 2011/659 sayılı Birlik sirküleri ile sigorta şirketleri ile paylaşılmıştır. Konuyla ilgili süreç takip edilmektedir.
01.06.2011 tarihinde Hazine Müsteşarı Sayın İbrahim Çanakçı makamında ziyaret edilerek sektörle ilgili konularda bilgi paylaşımında bulunulmuştur. Söz konusu toplantıda gündeme gelen sigorta sektörü yöneticileriyle Sayın Müsteşar’ın yılda iki defa bir araya gelinmesi yönündeki görüş çerçevesinde söz konusu toplantıların ilkini gerçekleştirmek üzere Sayın Müsteşar’dan randevu talep edilmiş ve 24.01.2012 tarihinde toplantı yapılması konusunda mutabık kalınmıştır. Toplantı detayları netleştiğinde sektörümüz ayrıca bilgilendirilecektir.
Sigorta Bilgi Merkezi’nin işleyişine ilişkin görüş ve önerilerimiz gerek yazılı olarak gerekse Müsteşarlık yetkilileri ile yapılan toplantılarda dile getirilmiştir. 03.12.2011 tarih ve 28131 sayılı Resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik ile Merkez’in adı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi olarak değiştirilmiştir. Söz konusu Yönetmelik ile yapılan değişikliklere ilişkin görüşlerimiz 19.12.2011 tarih ve 2011/3754 sayılı yazı ile Hazine Müsteşarlığı’na gönderilmiştir.
IBNR Hesaplamasına İlişkin Açıklamalar Hakkında Genelge taslağı görüş alınmak üzere Hazine Müsteşarlığı tarafından Birliğimize gönderişmiş ve Birliğimiz görüşleri 07.12.2011 tarih ve 2011/3642 sayılı yazı ile Müsteşarlığa gönderilmiştir. Söz konusu Genelge 26.12.2011 tarihli Hazine Müsteşarlığı yazısı ile yayımlanmış olup Genelge’nin 1 ve 2’nci maddeleri 01.01.2012 tarihinde, 3’üncü maddesi 31.12.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
19.06.2011 tarih ve 24437 Sayılı mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 Seri No’lu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği hükümlerine göre sigorta şirketlerince Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilen bilgilere ilişkin hazırlanan veri deseni görüş alınmak üzere e-posta ile Birliğimize gönderilmiştir. Söz konusu veri desenine ilişkin Birlik görüşleri 16.12.2011 tarih ve 2011/3744 sayılı yazı ile Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilmiştir.
TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu tarafından yeni anayasa hazırlık sürecinde meslek kuruluşları ve sendikaların öneri ve görüşlerinin alınmasına karar verildiği bildirilmiş ve hazırlanacak yeni anayasa taslak metnine ilişkin Birliğimiz görüşleri talep edilmiştir. Konuya ilişkin Birliğimiz görüşleri 28.12.2011 tarih ve 2011/3836 sayılı yazı ile TBMM’ye gönderilmiştir.
Nisan ayında Hazine Müsteşarlığı Birliğimizce Tek Risk Sigortası Genel Şart Taslağı hazırlanması yönündeki talebini Birliğimize iletmiştir. Bu talep üzerine Birliğimiz tarafından söz konusu taslağın hazırlanması için bir çalışma grubunun kurulmasına karar verilmiştir. Taslak çalışmalarına katkıda bulunmak üzere yurtdışında tek risk sigortası konusunda uzmanlığı bulunan şirketlerin Türkiye’deki merkezlerinden temsilciler gruba dâhil edilmiştir. İlk kez 2011 Eylül ayında toplanan Tek Risk Sigortası Çalışma Grubu üyeleri üç aylık zaman zarfında genel şart taslağının oluşturulmasına yönelik olarak yurtdışında uygulanan genel şart uygulamalarını incelemişlerdir. Grup üyeleri tarafından farklı taslak örnekleri oluşturulması ve söz konusu taslakların grup üyeleri arasında görüşülmesinin ardından ortak bir taslak üzerinde mutabık kalınmıştır. Taslağa yönelik şirketlerin yurtdışındaki merkezlerinden son onayların alınmasının ardından genel şart taslağının Ocak ayı başında Birlik yönetimine sunulması öngörülmektedir.
Kefalet Sigortası Genel Şartları Taslağı hazırlanması çalışmaları kapsamında Hukuk Komitesi tarafından çalışmalar sürdürülmektedir. Bu çerçevede Hukuk Komitesi ve Sorumluluk Komitesi üyelerinden bir alt çalışma grubu kurulmuş ve yurtdışında kefalet sigortası konusunda uzmanlığı bulunan şirketlerin temsilcilerinin katılımıyla çalışmalar sürdürülmüştür. Hukuk Komitesi tarafından son haline getirilen taslağın Ocak ayı içerisinde Hazine Müsteşarlığı’na gönderilmesi planlanmaktadır.
Sigorta sektörünün güncel sorunları, uygulamalar, mevzuat düzenlemeleri, diğer gelişmeler ile ilgili olarak görüş alışverişinde bulunmak ve öneri ve değerlendirmeleri paylaşmak amacıyla Genel Müdürlerimizin katılımıyla 11 Kasım 2011 tarihinde Birlik merkezinde bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda gündeme gelen konulara ilişkin bilgi notu 15.12.2011 tarih ve 2011/3725 sayılı yazı ile sektörle paylaşılmıştır.
Rehber Tarife parametreleri ile hesaplama yönteminin gözden geçirilmesi, gerek duyuluyorsa güncellenmesine yönelik olarak Birlik Yönetim Kurulu tarafından alınan karar gereğince Aktüerya Komitesi, Kaza Komitesi ve Sigorta Bilgi Merkezi ve Birlik temsilcilerinden oluşan çalışma komitesi ilk toplantısını 03.01.2012 tarihinde Birlik merkezinde yapmıştır.
Konuyla ilgili olarak Birliğimiz Yönetim Kurulu tarafından bir çalışma başlatılması ve ilgili kamu kurumları nezdinde girişimde bulunulması kararı alınmıştır. Alınan karar çerçevesinde, Birliğimiz, Aktüerler, Kaza Sigortaları İnceleme Araştırma Komitesi, Hasar Komitesi temsilcilerinden oluşan çalışma komitesi ilk toplantısını 04.01.2012 tarihinde Birlik merkezinde yapacaktır.
Birliğimizce yürütülen faaliyetler kapsamında konunun tekrar gündeme alınabilmesini teminen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile iletişime geçilerek sektör görüşlerinin tekrar paylaşılması ve sürece bir ivme kazandırılması planlanmış, bu doğrultuda Sağlık Sigortası İnceleme ve Araştırma Komitesi prototip bir ürün geliştirmek amacıyla çalışmalara başlamıştır. Bu amaçla 26.12.2011 tarihinde Özel Hastaneler Derneği (OHSAD) yetkilileri ile bir araya gelinerek özel sağlık hizmeti sunucularını bu konudaki görüşleri alınmıştır. Ocak ayı içerisinde Hazine Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Birliğimiz yetkililerin bir araya gelmesi ve konuyla ilgili tarafların görüşlerinin paylaşılması planlanmaktadır.
Konuya ilişkin olarak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne verilen dilekçemizin Danıştay 10’uncu Dairesi’ne iletildiği bilgisi alınmıştır. Dava sürecinde meydana gelecek gelişmelerin sektörümüzle paylaşılmasına devam edilecektir.
Araç Değer listesi ile ilgili olarak hizmet kalitesinin artırılması amacıyla SBM bünyesinde yazılım hazırlanması yönünde çalışmalar devam etmektedir. Bununla birlikte veri kaynaklarının çoğaltılması ve bu yolla araç bedellerinin hesaplanabilmesi amacıyla bu alanda faaliyet gösteren firmalarla görüşmeler yapılmış ve bu firmalardan da sürece ilişkin görüşleri alınmıştır. Paylaşılan bilgiler çerçevesinde söz konusu firmalardan geri dönüş beklenmektedir.
Değer kaybı konusunda Hazine Müsteşarlığı ile sürdürülen yazışmalar kapsamında son olarak Müsteşarlıktan alınan 14.12.2011 tarihli yazı görüş alınmak üzere Kaza Sigortaları İnceleme Araştırma Komitesi ile Hasar Komitesi’ne gönderilmiştir.
5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ve 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’na ilişkin değişiklikleri içeren taslaklar değerlendirilmiş ve 5684 sayılı Kanun taslağına ilişkin görüşlerimiz 23.11.2011 tarihli ve 2011/3527 sayılı yazımız ile 4632 sayılı Kanun taslağına ilişkin görüşlerimiz de 25.11.2011 tarih ve 2011/3552 sayılı yazımız ile Hazine Müsteşarlığı’na gönderilmiştir. Hazine Müsteşarlığı’na gönderilen bu görüşler 30.11.2011 tarihinde 2011/590 sayılı sirkülerimizle sektörle paylaşılmıştır.
Hazine Müsteşarlığı yetkilileri ve Birliğimiz temsilcilerinin katılımı ile 21.09.2011 tarihinde irat sigortalarına ilişkin düzenlemelerde gelinen durumun değerlendirilme toplantısı yapılmıştır. Toplantıda ele alınan konular çerçevesinde Hazine Müsteşarlığı tarafından oluşturulacak taslak beklenmektedir.
Konuya ilişkin olarak Hazine Müsteşarlığı yetkilileri ile yapılan görüşmede Müsteşarlık ve Gelir İdaresi Başkanlığı temsilcilerinin toplantı yapacağı belirtilmiş, bu toplantı sonrasında gelinecek son durumun Birlik ile paylaşılacağı bilgisi alınmıştır. 

Hazine Müsteşarlığı ile koordineli olarak yürütülen çalışmalar yanında Birliğimizce de Gelir İdaresi Başkanlığı temsilcilerinden randevu alınarak konu hakkında görüşme yapılması planlanmaktadır.
Sistemin sağlıklı işleyebilmesi amacıyla Sigorta Bilgi Merkezi’nde yürütülen çalışmaların yanı sıra konunun rekabet hukuku açısından değerlendirilmesi amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir. Bununla birlikte sistemin dayandığı en önemli temellerden birisini de ortalama hasar tutarının belirlenmesi oluşturduğundan SBM nezdinde tutulan hasar verilerinin iyileştirilmesi çalışmalarına devam edilmektedir. 

Takas Odası’nın işleyişine ilişkin çalışmalar SBM bünyesinde yürütülmektedir.
Sigorta Suistimalleri Bilgi Sistemi (SİSBİS) ile ilgili olarak ekip kurulması ve ekibin çalışması için gerekli olan yazılım çalışmaları devam etmektedir.
İstanbul Finans Merkezi kapsamında yürütülen çalışmalar devam etmektedir.
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Yönetim Kurulu olarak, Türk sigorta sektörüne ilişkin temel bilgiler ile sektörün daha etkin ve sağlıklı işleyerek ülke ekonomisine sağlayacağı katkıyı artırmak amacı ile görüş ve değerlendirmeleri sunmak üzere Başbakan Sn. Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Sn. Ali Babacan ve Sn. Zafer Çağlayan’dan randevu talebinde bulunulmuştur. Görüşme gerçekleştiğinde sektörümüze ayrıca bilgilendirmede bulunulacaktır.

ustok Şubat Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:

* Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. *Listedeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

İNDICATA firmasından gelen değerlerin kontrolünde ve listenin TSB tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar