Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi

Balıkçı Gemisi Klozu - CL 346

20/7/87 

INTITUTE FISHING VESSEL CLAUSES1

[Bu sigorta İngiliz yasa ve uygulamasına bağlıdır] 

1. SEYRÜSEFER VE KIYIDA TAŞIMA 

1.1. Gemi, bu sigortanın hükümlerine bağlı olmak koşuluyla, her zaman sigortalıdır ve kılavuzlu veya kılavuzsuz sefere çıkma veya seyretme, deneme seferlerine çıkma ve tehlikede olan gemi veya deniz taşıtlarına yardım etme ve onları çekme iznine sahiptir. Fakat avladıkları hariç geminin yük veya yük taşımak için konteynır taşımaması ve alışılmış çekilme veya yardıma gereksinim duyulduğunda ilk güvenli liman veya yere çekilme hariç, çekilememesi ya da sigortalı ve/veya gemi sahipleri ve / veya işletmecileri ve / veya kiracıları tarafından önceden yapılmış bir sözleşme uyarınca çekme veya kurtarma hizmeti üstlenmemesi şarttır. Bu 1.1 Kloz’u, yükleme veya boşaltmayla ilgili alışılmış çekilmeleri istisna etmez. 

1.2. Bu sigortanın hükümlerine bağlı olarak, sigorta edilen şeyin her hangi parçası veya parçaları, gemiye veya gemiden taşınması dahil, onarım, bakım veya donatılmak amacıyla sahilde iken sigortalıdır. 

1.3. Sigortacılara önceden bildirilmedikçe ve teminata eklenmesi istenen herhangi koşul, sigorta değeri ve primde anlaşma sağlanmadıkça, geminin [a] sökülmek veya [b] sökülmek üzere satılmak niyetiyle sefere çıkması halinde, bu sefer başladıktan sonra meydana gelen zıya veya hasar için herhangi tazminat, geminin zıya veya hasara uğramış olduğu zamandaki hurda piyasa değeri ile sınırlı olur. Bu 1.3 Kloz’undaki hiçbir şey 8, 18 veya 20. Kloz kapsamındaki tazminatı etkilemez. 

2. UZATMA 

Bu sigorta sona erdiğinde gemi açık denizde veya tehlikede olacaksa ya da bir sığınma limanında veya uğrama limanında ise, daha önce sigortacılara bildirilmesi koşuluyla, gemi en son varma limanına ulaşana kadar aylık prim ile sigorta devam eder.

3. YÜKÜMLÜLÜĞE UYMAMA

Haber alındıktan sonra derhal sigortacılara bildirilmesi ve onların isteyeceği her hangi ek şart ve ek primde anlaşma sağlanması koşuluyla yer, çekme ve çekilme, kurtarma hizmeti veya sefere başlama tarihine ilişkin yükümlülüklere uyulmaması halinde sigorta devam eder. 

4. SONA ERME

Bu 4. Kloz, bu sigortada kendisiyle uyuşmayan basılmış veya el ya da yazı makinesiyle yazılmış her hangi bir hükme rağmen geçerlidir. 

Sigortacılar yazılı olarak aksini kabul etmedikçe : 

4.1. Bu sigorta geminin sınıflama kurumunun veya kurumdaki sınıfının değişmesi, askıya alınması, kesintiye uğraması, geri alınması ya da sona ermesi halinde kendiliğinden sona erer. Şu koşulla ki eğer gemi açık denizde ise bu kendiliğinden sona erme, gemi ilk limana varıncaya veya 15 gün sona erinceye kadar ertelenir [bunlardan hangisi daha önce gerçekleşirse]. Bununla beraber sınıfın böyle değişikliliği, askıya alınması, kesintiye uğraması veya geri alınması bu sigortanın 6. Kloz’unun kapsadığı veya geminin yürürlükteki Institute War and Strikes Clauses Hulls – Time2   şartlarına bağlı bir sigortanın temin edebileceği zıya veya hasarın sonucu olduğunda, böyle kendiliğinden sona erme ancak geminin bu ilk limandan sınıflama kurumunun önceden onayı olmaksızın denize açılması halinde geçerli olur. 

4.2. Bu sigorta bayrak veya mülkiyette isteyerek veya başka türlü herhangi değişme, yeni idareye devir veya çıplak gemi esası ile kiralama halinde kendiliğinden sona erer. Şu koşulla ki eğer gemi açık denizde ise böyle kendiliğinden sona erme, eğer istenirse, ilk limana varıncaya veya 15 gün sona erinceye kadar ertelenir [bunlardan hangisi daha önce gerçekleşirse]. 

4.3. Bu sigorta geminin bedeli devlet tarafından ödenerek mülkiyet veya kullanım hakkına el koyulduğunda kendiliğinden sona erer. Bununla beraber sigortalının yazılı bir onayı olmaksızın geminin bedeli devlet tarafından ödenerek mülkiyet veya kullanım hakkına el konulması halinde, böyle kendiliğinden sona erme, gemiye limanda ya da açık denizde el konulmasından 15 gün sonra olur. 

5. DEVİR [TEMLİK] 

Sigorta kapsamındaki herhangi tazminat ödenmeden veya prim iadesi yapılmadan önce, bu poliçeye sigortalı ya da devir edilmiş olması halinde devir eden [temlik eden] tarafından imzalanmış, tarihli bir temlikname veya menfaatin devrine ait bildirim eklenmedikçe ve bu poliçe ve eki ortaya koyulmadıkça, bu sigortadaki menfaatin veya bu sigorta uyarınca ödenebilir yahut ödenecek herhangi tutarın devri [temliki] sigortacıları bağlamaz ya da sigortacılar tarafından dikkate alınmaz. 

6. TEHLİKELER 

6.1. Bu sigorta, sigorta edilen şeyin [aşağıdakiler] nedeniyle uğradığı zıya veya hasarı kapsar : 

6.1.1. Deniz, ırmak, göllerin veya diğer sefer yapılabilir suların tehlikeleri. 

6.1.2. Yangın, patlama [infilak]. 

6.1.3. Geminin dışındaki kişiler tarafından zor kullanılarak yapılan hırsızlık. 

6.1.4. Denize yük atılması.

6.1.5. Korsanlık. 

6.1.6 Nükleer tesis veya reaktörlerin kırılması veya kazası.

6.1.7. Hava taşıtları veya benzer nesnelerle ya da bunlardan düşen şeylerle, kara taşıtları, rıhtım veya liman düzen veya donanımı ile temas. 

6.1.8. Deprem, yanardağ püskürmesi veya yıldırım. 

6.2. Bu sigorta, sigortalı edilen şeyin [aşağıdakiler] nedeniyle uğradığı zıya veya hasarı kapsar : 

6.2.1. Yük veya yakıtın yüklenmesi, boşaltılması ya da yerinin değiştirilmesi sırasında olan kazalar.

6.2.2. Kazanların patlaması, şaftların kırılması veya makine ya da teknedeki herhangi gizli kusur.

6.2.3. Kaptan, gemi zabitleri, gemi adamları ya da kılavuzların ihmali.

6.2.4. Burada sigortalı olmamaları koşulu ile onarımcılar ya da gemi kiracıların İhmali.

6.2.5. Kaptan, gemi zabitleri veya gemi adamlarının barataryası.

Şu koşulla ki, zıya veya hasar, sigortalı, gemi sahibi, gemi işletmecileri gerekli özeni göstermemesi sonucu olmamalıdır.

6.3. Kaptan, gemi zabitleri, gemi adamları veya kılavuzlar gemide pay sahibi olsalar bile bu 6. Kloz’un anlamı içinde gemi sahibi olarak düşünülemez.

7. KİRLETME TEHLİKESİ

Bu sigorta, bu sigorta uyarınca sigortacıların sorumlu oldukları gemi hasarının doğrudan sonucu olan bir kirletme tehlikesi veya bunların tehdidini önlemek yahut azaltmak için sahip olduğu güç gereği hareket eden her hangi hükümet yetkilisinin gemiye verdiği zıya veya hasarı kapsar. Şu koşulla ki hükümet yetkilisinin bu hareketi sigortalı, gemi sahipleri veya gemi idarecileri yahut bunlardan herhangi birinin, bu tehlike veya tehdidi önlemek ya da azaltmak için gerekli özeni göstermemesi sonucu olmamalıdır. Kaptan, gemi zabitleri, gemi adamları veya kılavuzlar gemide pay sahibi olsalar bile bu 7. Kloz’un anlamı içinde gemi sahibi olarak düşünülemez. 

8. MÜŞTEREK AVARYA VE KURTARMA 

8.1. Eğer sigortacılar isterse, müşterek avarya ve kurtarma için her hangi tazminata 1974 tarihli York Antwerp Kurallarına göre yapılacak dispeç esas olur, fakat tekne ve makine sigortasının değeri, hiç bir indirim yapılmaksızın, müşterek avarya iştirak değeri olarak alınır. 

8.2. Bu 8. Kloz’a göre, her halde, sigorta edilen bir rizikodan kaçınmak veya bu kaçınma ile ilgili olarak zarara uğranılmadığında tazminat talep edilmez. 

9. ÜCRETLER VE BAKIM 

Bu sigorta gereği, gemi sigortacıların sorumlu olduğu onarımda iken, sigortacılar gerekli olarak gemide tutulan gemi adamlarının ücret ve beslenme masraflarını öder. 

10. SİGORTALININ GÖREVİ [ DAVA VE SAY ]

10.1 Herhangi zarar veya kaza halinde, bu sigorta kapsamında ödenebilir bir zararı önlemek ya da en aza indirmek amacı ile makul önlemler almak sigortalı ve onun adamları ve temsilcilerinin görevidir. 

10.2. Aşağıdaki hükümlere ve 12. Kloz’a bağlı olmak koşulu ile sigortacılar, sigortalı ve onun adamları veya temsilcilerinin aldıkları bu önlemler için yaptıkları uygun ve makul masraflara katılır. Müşterek avarya, kurtarma masrafları [10.5 Klozu ile sağlananlar hariç] ve çatışmaya ilişkin savunma veya karşı dava masrafları ve sigortalının 20. Kloz gereği sorumluluktan kaçınma, en aza indirme veya itiraz için yaptığı masraflar bu 10. Kloz kapsamında ödenmez. 

10.3. Sigortalı veya sigortacılar tarafından sigorta edilen şeyi kurtarma, koruma veya iyileştirme için alınan önlemler, el çekme [feragat] ya da bırakmanın kabulü veya diğer tarafın haklarına başka bir şekilde zarar verme olarak düşünülemez. 

10.4. Bu 10. Kloz’a uygun olarak masraflar yapıldığında, bu sigorta uyarınca sorumluluk, masrafların buradaki sigorta bedelinin geminin burada gösterilen değerine oranını aşamaz. 

10.5. Bu sigorta uyarınca gemi için tam zıya talebi kabul edildiği ve gemi ve diğer eşyayı kurtarmak ya da kurtarmaya girişmek için makul masraflar yapıldığı ve kazancın olmadığı ya da masraflar kazancı aştığında, sigortacılar, duruma göre, masrafları ya da masrafların kazancı aşan kısmını öder. 

10.6. Bu 10. Kloz’a göre ödenebilir miktar, bu sigorta kapsamında başka şekilde ödenebilir zarara ek olur, fakat hiçbir halde geminin burada sigorta edilen bedelini aşamaz. 

11. ESKİ İÇİN YENİ 

Tazminat eski için yeni indirimi yapılmaksızın ödenir.

12. MUAFİYET 

12.1. Her ayrı bir kaza veya olaydan doğan bütün tazminat taleplerinin toplamı [8, 10, 18 veya 20. Kloz’ların kapsadığı tazminat dahil] …………… tutarını aşmadıkça, sigortalı bir rizikodan doğan hiçbir tazminat ödenmez, aşması halinde bu tutar tazminattan indirilir. Ancak oturmadan sonra karinenin görülmesi masrafı, eğer makul olarak ve özellikle bu amaç için yapılmışsa, hasar olmasa bile ödenir. Bu 12.1 Kloz’u geminin gerçek veya hükmi tam zıyaına ya da böyle bir tazminat talebi halinde aynı kaza veya olaydan doğan 10. Kloz kapsamındaki her hangi tazminat ile birleşen bir talebe uygulanmaz. 

12.2. İçerdiği her hangi faiz tutarı hariç, yukarıdaki muafiyete bağlı her hangi tazminat karşılığı sovtajın, sovtaj indirilmemiş toplam tazminatın muafiyeti aşan miktarı tam olarak sigortacının alacağı olur. 

12.3. Sovtajlara dahil faiz, sigortalı ile sigortacılar arasında, sigortacılar tarafından ödenen tutarlar ve bu ödemenin yapıldığı tarihlere göre paylaşılır. Bununla beraber sigortacılar faizin de eklenmesi ile ödemiş olduklarından daha fazla bir tutarı alabilirler. 

13. MAKİNE HASARI EK MUAFİYETİ

Bu sigortadaki karşıt her hangi hükme rağmen, yukarıdaki 6.2.2 ila 6.2.5 [dahil] Kloz’ larında sayılan her hangi tehlikeden doğan, şaft, elektrik donanımı veya kablo, kazan, ısıtıcı bobin, kondansatör ya da bir ortak boru işi veya başlangıcı makine dairesindeki yangın ya da patlama olan zıya veya hasar tazminatı ………………..… bir muafiyete bağlıdır. Bu muafiyetin uygulanmasından sonra kalan her hangi miktara, aynı kaza veya olaydan doğan diğer her hangi tazminat ile birlikte, 12.1. Kloz’undaki muafiyet uygulanır. 

12.2 ve 12.3. Kloz’ların hükümleri bu Kloz’a bağlı her hangi tazminat ile ilgili sovtajlara ve sovtajların içerdiği faizlere uygulanır. 

Bu Kloz geminin tam veya hükmi tam zıyaına uygulanmaz. 

14. KARİNENİN BAKIMI 

Hiçbir halde, gemi karinesinin raspa edilmesi, kumla temizlenmesi ve/veya diğer yüzey hazırlığı ya da boyanması ile ilgili tazminat kabul edilemez. Fakat [aşağıdakiler] sigortalı bir riziko nedeniyle hasara uğramış karine saçlarının makul onarım masraflarının bir parçası olarak ödenir : 

14.1. Yeni karine saçlarının kıyıda kumla temizlenmesi ve/veya diğer yüzey hazırlığı ve bunlara ilk astar boyanın sağlanması ve uygulanması. 

14.2. Kumla temizleme ve/veya diğer yüzey hazırlığından dolayı, yenilenen veya onarılan saçların hemen bitişiğinde olup, kaynak yapılması ve/veya onarımı sırasında hasara uğrayan saç veya perçin yerleri, saç plaka koyulan alanların, teknede veya kıyıda, şekil verme sırasında hasara uğraması. 

14.3. Yukarıda 14.1. ve 14.2. de sözü edilen yerlere çürümeye karşı ilk kat astarın sağlanması ve uygulanması. 

15. BALIKÇILIK DONANIMI 

15.1. Yangın, yıldırım veya gemi dışından kişilerin şiddet içeren hırsızlığı nedeniyle zıya veya hasara uğramadıkça,

15.2. geminin sigortalı tehlikelerden tam zıyaı sonucu balıkçılık donanımı tam zıya olmadıkça, balıkçılık donanımının zıya veya hasarı için burada tazminat talep edilmez. 

16. ONARILMAMIŞ HASAR 

16.1. Onarılmamış hasar taleplerinde tazminatın ölçüsü [miktarı],bu sigorta sona erdiği zaman geminin piyasa değerinde onarılmamış hasardan doğan makul azalmadır. Fakat bu azalma makul onarım masraflarını aşamaz. 
16.2. Sigortacılar, hiçbir halde, bu sigortanın kapsadığı süre ya da bunun her hangi uzantısı içinde [bu sigorta kapsamında olsun olmasın] uğranılan tam zıyadan sonra onarılmamış hasar için sorumlu olmaz. 

16.3. Sigortacılar onarılmamış hasar için bu sigortanın sona erdiği andaki sigorta değerinden fazlası için sorumlu olmaz.

17. HÜKMİ TAM ZIYA 

17.1. Geminin hükmi tam zıya olup olmadığını belirlemek için sigorta değeri onarılmış değer olarak alınır ve hasarlı veya hurda değeri ya da enkazı ile ilgili hiç bir şey dikkate alınmaz. 

17.2. Geminin eski durumuna getirilmesi ve/veya onarım masrafına dayanan hükmi tam zıya, bu masraflar sigorta değerini aşmadıkça, burada ödenmez. Bu karar verilirken yalnız tek bir kaza ya da aynı kazadan doğan zincirleme hasarların maliyeti hesaba alınır. 

18. ÇATIŞMA SORUMLULUĞU 

18.1. Sigortacılar burada sigorta edilen geminin diğer her hangi gemi ile çatışması sonucu [aşağıdaki hasarlar için] sigortalının diğer her hangi kişi veya kişilere karşı yasal sorumluluğu nedeniyle ödemiş olduğu tutar ya da tutarları sigortalıya ödemeyi kabul eder: 

18.1.1. Diğer her hangi gemi veya o gemideki eşyanın zıya veya hasarı.

18.1.2. Bu diğer her hangi gemi veya o gemideki eşyanın gecikme veya kullanım zararı.

18.1.3. Bu diğer her hangi gemi veya o gemideki eşyanın müşterek avaryası ya da kurtarma yahut kurtarma sözleşmesi ile kurtarılması.

18.2. Bu 18. Kloz ile sağlanan tazminat bu sigortanın diğer hüküm ve koşulları ile sağlanan tazminata ek olup aşağıdaki hükümlere bağlıdır : 

18.2.1. Sigortalı gemi diğer bir gemi ile çatıştığı ve her ikisi de kusurlu olduğunda, gemilerden birinin veya her ikisinin sorumluluğu yasa ile sınırlanmadıkça, bu 18. Kloz’un kapsadığı tazminat karşılıklı sorumluluk ilkesine göre, sanki ilgili gemi sahipleri, çatışma sonucu, karşılıklı olarak biri diğerinin hasarından uygun bir şekilde anlaşmaya varılan bakiyeyi veya ödenebilir miktarı bir birlerine ödemeye zorlanmış gibi hesap edilir. 

18.2.2. Burada sigorta edilen geminin her hangi bir çatışması bakımından, sigortacıların 18.1.ve 18.2. Klozları’na göre toplam sorumluluğu, hiç bir halde, sigorta değerinden kendilerine düşen payı aşamaz. 

18.3. Sigortacılar, önceden yazılı onayları alınmak koşuluyla, sigortalının yaptığı hukuki masrafları ya da sorumluluğuna itiraz ettiğinde veya sorumluluğu sınırlamak için dava açtığında ödemek zorunda kalacağı masrafları dahi öder. 

İSTİSNALAR

Her zaman şu koşulla ki, bu 18. Kloz, hiç bir halde sigortalının [aşağıdakiler için ya da bunlarla ilgili olarak] ödeyeceği her hangi tutarı kapsamak üzere genişletilmez : 

18.4.1. Engeller, enkazlar, yükler ya da diğer her hangi benzer şeyin taşınması veya yok edilmesi. 

184.2. Diğer gemiler ya da onlardaki eşya hariç, her hangi eşya veya kişisel eşya ya da diğer benzer şey. 

18.4.2. Sigortalı gemideki yük veya diğer eşya ya da sigortalı geminin üslenimleri. 

18.4.4. Can kaybı, bedensel yaralanma ya da hastalık . 

18.4.5 Herhangi eşya veya kişisel eşya ya da benzer şeyin kirlenmesi ya da bulaşması [sigortalı geminin çatıştığı diğer gemiler veya o gemilerdeki şeyler hariç] . 

19. KARDEŞ GEMİ 

Burada sigortalı gemi tamamen veya kısmen aynı gemi sahibine ya da aynı işletmeye ait diğer her hangi bir gemi ile çatışır veya ondan bir kurtarma hizmeti alırsa, sigortalı, bu sigorta gereği, diğer gemi burada sigortalı gemi ile ilgisi olmayan gemi sahiplerinin malı imiş gibi, tamamen aynı haklara sahip olur. Ancak böyle durumlarda çatışma sorumluluğu veya yerine getirilen kurtarma hizmeti için ödenebilir miktarın belirlenmesi, sigortacı ile sigortalının üzerinde anlaşacakları tek bir hakeme havale edilir. 

20. KORUMA VE TAZMİN 

20.1. Sigortalı, gemi sahibi olarak, bu sigorta süresi boyunca bir kaza veya olaydan doğan aşağıdaki her hangi sorun veya durumların sonucu yasal sorumluluğu nedeniyle, diğer herhangi kişi veya kişilere, her hangi tazminat, talep, hasar ve / veya masraflar için her hangi tutar veya tutarlar ödediğinde, sigortacılar bunu sigortalıya ödemeyi kabul eder : 

20.1.1. Diğer gemiden başka, herhangi sabit veya hareket eden cismin ya da eşya veya diğer şeyin yahut benzer menfaatin 8. Kloz’un kapsamadığı düşünülen her hangi benzer sebepten doğan zıya veya hasarı. 

20.1.2. Geminin enkazı dahil her hangi sabit veya hareket eden cismi ya da eşyayı veya diğer şeyleri kaldırmaya girişme ya da kaldırma, taşıma veya yok etme yahut aynı şeylerin kaldırılması, taşınması veya yok edilmesinde ihmal veya kusur. 

20.1.3. Ticaretin olağan seyri sırasında limana girip veya çıkma ya da liman içinde manevra amacıyla yapılan olağan çekme sözleşmesi gereği sigortalının yüklendiği sorumluluk. 

20.1.4. Can kaybı, bedensel yaralanma, hastalık veya yaşam kurtarma için yapılan ödemeler. 

20.1.5. [a] Kaptan, gemi zabitleri veya gemi adamlarının tıbbi, hastane ve cenaze masrafları. 

[b] Kaptan, gemi zabiti veya gemi adamlarının vatanına iade masrafları . [ Ücretten, ücret özelliğindeki hizmet karşılığından veya sözleşmenin sona ermesi, geminin satışı, sigortalının diğer her hangi hareketi sonucu oluşan her hangi masraftan başka] 

20.2. Sigortacılar bu sigorta süresi boyunca bir kaza veya olaydan doğan aşağıdakilerden her hangisi için sigortalının zararını tazmin etmeyi kabul eder : 

20.2.1. Hasta veya yaralı kişileri ya da kaçak yolcuları, sığınan veya denizden kurtarılan kişileri karaya çıkartmak için yalnız bu amaçla makul olarak yapılan ek yakıt masrafı, sigorta, ücretler, levazım, erzak veya liman masrafları . 

20.2.2. Gemide veya kıyıdaki bulaşıcı hastalık salgınının neden olduğu ek masraflar. 

20.2.3. Geminin işletilmesiyle ilgili her hangi yasa veya yönetmeliğe uymama, ihmal ya da her hangi hareket nedeniyle gemiye, sigortalıya veya her hangi kaptan, gemi zabitleri, gemi adamlarına, masrafı sigortalı tarafından karşılanan gemi üyesi veya acentesine yüklenen ceza. Şu koşulla ki, kaptan, gemi zabitleri, gemi adamları hariç, sigortacılar sigortalı, acenteler veya hizmetlilerinin kendi ihmal, kusur veya hataları sonucu olan her hangi cezayı sigortalıya ödemekle sorumlu olmaz . 

20.2.4. Sigortalının sahibi olduğu, kiraladığı veya kullandığı her hangi yerden gemi enkazının taşınma masrafları. 

20.2.5. Sigortacıların önceden yazılı izni ile sigortalının sorumluluktan kaçınma, en aza indirme veya sorumluluğa itiraz için yaptığı veya ödemeye zorlanabileceği hukuki masraflar. 

İSTİSNALAR 

20.3. 20.1 ve 20.2. Kloz’lardaki hükümlere rağmen, bu 20. Kloz [aşağıdakilerden] doğan her hangi sorumluluk, maliyet veya masrafları kapsamaz : 

20.3.1. İşçiler veya sigortalı tarafından benzer şekilde kullanılan kişiler ya da gemide, gemi yanında veya gemi, av, malzeme veya onarımı ile bağlantılı diğer kişilerin kaza veya hastalıkları ile ilgili Workmen’s Compensation Acts3 veya Employers’ Liability Acts4   ve diğer her hangi yasa veya Common Law5 veya genel denizcilik yasası, diğer benzer sorumluluk yasaları gereği sigortalının yaptığı doğrudan veya dolaylı her hangi ödeme. 

20.3.2. Diğer taraf ile kararlaştırılan bir hizmet veya çıraklık sözleşmesi ile çalıştırılan her hangi kişinin ölümü, hastalığı veya sakatlanması ile ilgili açık veya örtülü anlaşma gereği sigortalının yüklendiği sorumluluk. 

20.3.3. Nasıl betimlenirse betimlensin cezalandırıcı veya uyarıcı tazminat. 

20.3.4. Yolcular. 

20.3.5. Sigortalı gemideki balık ağı, balıkçılık malzemesi veya diğer şeyler ya da benzer menfaatler yahut sigortalı geminin üslenimleri. Fakat bu 20.3.5 Klozu gemi enkazından balık ağı veya malzemenin çıkartılması ile ilgili her hangi ek masrafı istisna etmez. 

20.3.6. Yapımcı veya onarımcının sahibi olduğu veya sorumlulukları altında olan gemideki eşyanın zıya veya hasarı. 

20.3.7. Geminde bulunan, sigortalının sahibi olduğu veya kiraladığı, konteynırlar, teçhizat, yakıt veya diğer eşya ile ilgili sözleşmeden doğan sorumluluk veya tazminat. 

20.3.8. Gemideki kişilere ait nakit, ciro edilebilir kıymetler, kıymetli maden veya taşlar, mücevherat veya nadir veya kıymetli özellikte şeyler ya da kaptan, gemi zabiti veya gemi adamlarının ikinci derecede kişisel eşyaları. 

20.3.9. Kaptan, gemi zabiti veya gemi adamlarından her hangi birinin değiştirilmesini beklerken geminin gecikmesinden doğan yakıt, sigorta, ücretler, kumanya, levazım ve liman masrafları. 

20.3.10. Aşırı yükleme veya yasadışı balık avlamaktan doğan para cezaları veya tazminat. 

20.3.11. Her hangi eşya veya kişisel eşyanın ya da benzer şeylerin kirlenmesi veya bulaşması . 

20.3.12. Geminin takseli değeri ve/veya sigorta bedelinin yetersiz olması nedeniyle müşterek avarya, dava ve say ve kurtarma ve kurtarma masrafları ve / veya çatışma sorumluluğunun 8,10 ve 18. Kloz’lar gereği ödenmeyen kısmı. 

20.4. Bu 20. Kloz ile sağlanan tazminat bu sigortanın diğer hüküm ve koşulları ile sağlanan tazminat ek olur. 

20.5. Sigortalı veya sigortacılar sorumluluklarını sınırlayabildikleri veya sınırladıklarında, bu 20. Kloz ile ilgili sorumluluk bu sınırlanan miktardan sigortacıların payını aşamaz. 

20.6. Bu 20. Kloz’a göre, her bir ayrı kaza veya olaydan ya da aynı olaydan doğan ardıl [seri] kazalardan sigortacıların sorumluluğu, hiçbir halde geminin sigorta değerinden kendi paylarını aşamaz. 

20.7. HER ZAMAN ŞU KOŞULLA Kİ 

20.7.1. Bu 20. Kloz’a göre sigortalıdan bir tazminat talebine yol açabilir her kaza, olay veya tazminat ve 20. Kloz’a göre sigortalı olabilir, sigortalının sorumluluğuna, harç ödemesine veya masraf yapmasına neden olabilecek her olay veya sorun hemen sigortacılara haber verilmelidir 

20.7.2. Sigortalı, sigortacıların önceden yazılı onayı olmaksızın, bu 20. kloz’a göre sigorta kapsamında olabilecek sorumluluğu kabul edemez veya her hangi tazminatı onaylayamaz. 

21. HASAR BİLDİRİMİ VE TEKLİFLER 

21.1. Bu sigorta uyarınca bir tazminat talebi ile sonuçlanabilir zıya ya da hasarın meydana geldiği kaza halinde ekspertizden önce sigortacılara ve eğer gemi yurt dışında ise, isterlerse sigortacıları temsil etmek üzere bir eksper atayabilmeleri için, en yakın Lloyd’s acentesine de bildirim yapılır. 

21.2. Sigortacılar geminin havuzlanma veya onarım için gideceği limanı kararlaştırmaya yetkili [sigortacıların taleplerine uymak için yapılan seferden doğan gerçek ek masraflar sigortalıya geri ödenir] ve onarım yeri veya onarımcı firmayı veto etme hakkına sahiptir. 

21.3. Sigortacılar ayrıca, geminin onarımı için teklifler alabilir veya ek teklifler alınmasını isteyebilirler. Böyle bir teklif alındığı ve sigortacının onayı ile kabul edildiğinde, sigortacıların istediği teklifi almak için davet mektubunun gönderilmesi ile bu teklifin kabulü arasında, sadece bu teklifin alınması sonucu kaybedilen zaman için, bu zamanın sadece teklif alınmasının bir sonucu olarak kaybedildiği ölçüde ve teklifin sigortacıların onayı alındıktan sonra gecikmeden kabul edilmiş olması koşulu ile, sigortalı değer üzerinden yıllık % 30 oranında bir ödeme yapılır. 

21.4. Bu 11. Kloz’daki koşullara uymaması halinde belirlenen tazminat miktarından %15 indirim yapılır. 

22. MASRAFLARIN [SİGORTASINA] İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜK 

Bu sigortanın yürürlükte olduğu süre içinde sigortalı, gemi sahibi, idarecileri veya ipotek alacaklısı tarafından veya onlar hesabına 

22.1. masraflar, komisyonlar veya benzer menfaatler, P.P.I.6 , F.I.A.7   veya diğer her hangi benzer terimlere bağlı olarak 

22.2. nasıl betimlenirse betimlensin tekne ve makine sigortasının aşan veya fazla değeri için sigorta olmaması veya yapılmaması şarttır. Her zaman şu koşulla ki bu yükümlülüğe uyulmaması, bundan haberi olmadan bu sigortayı kabul etmiş bir ipotek alacaklısının tazminat talebine karşı sigortacılara herhangi bir savunma yaratmaz. 

23. YATMA VE İPTAL İÇİN İADE 

23.1. İade aşağıdaki gibidir : 

23.1.1. Eğer bu sigorta 4. Kloz gereği veya karşılıklı anlaşma ile iptal edilirse, başlamamış her ay için aylık net. 

23.1.2. Geminin bir limanda veya yatma yerinde, bu liman veya yatma yerinin sigortalılarca uygun görülmesi koşuluyla [aşağıda verilen özel izin gibi] ardışık 30 günlük beher dönem için 

[a] Onarımsız [yatmalar] için net yüzde............. 
[b] Onarımlı [yatmalar] için net yüzde............... 
Eğer gemi iade istenilen sürenin sadece bir kısmında onarımda ise, iade sırasıyla [a] ve [b] de [geçen] günlerin sayısına göre günlük oran üzerinden hesaplanır. 

23.2. HER ZAMAN ŞU KOŞULLA Kİ

23.2.1. Gemi, bu sigortanın kapsadığı süre veya bu sürenin her hangi bir uzantısı içinde, sigortalı tehlikelerden veya başka şekilde, tam zıyaa uğramamış olmalıdır. 

23.2.2. Gemi, açıkta veya korunmasız sularda ya da sigortacıların uygun bulmadığı liman yahut yatma yerinde yattığında, hiç bir halde iadeye izin verilmez. Fakat sigortacıların kabul etmesi koşuluyla, böyle uygun olmayan yatma yeri uygun bulunan liman veya yatma yeri civarında sayılarak, 30 ardıl günlük süreyi hesap etmek için, geminin uygun olmayan sahada yattığı günler uygun bulunan limanında veya yatma yerindeki günlere ilave edilir ve geminin uygun liman veya yatma yerinde gerçekten yattığı süre için iadeye izin verilir.

23.2.3. Yükleme veya boşaltma işlemleri yahut gemide balık ağı bulunması iadeyi yoksun kılmaz [engellemez] . Fakat geminin balık ağlarını depo etmek veya mavna olarak kullanıldığı her hangi bir süre için iadeye izin verilmez. 

23.2.4. Yıllık fiyatta herhangi bir değişiklik yapılması halinde, yukarıdaki iade oranları buna göre ayarlanır. 

23.2.5. Bu 23. Kloz’a göre hak kazanılan 30 ardışık günü esas alan herhangi iadenin, aynı sigortalının birbirini izleyen poliçelerine taşması halinde, bu sigorta sadece yukarıda 23.1.2.[1] ve / veya [2] fıkralarındaki oranlar üzerinden bu sigortanın süresi içine düşen ve iadenin gerçekten uygulanabilir olduğu günlere göre, günlük oran esası ile hesaplanan tutardan sorumludur. Böyle [başka bir poliçeye] taşan süre, sigortalının seçimine bağlı olarak, ya geminin yattığı ilk günden ya da yukarıda 23.1.2 [1] , [2] veya 23.2.2.de belirtildiği üzere ardışık 30 günlük dönemin ilk günü başlar. 

Aşağıdaki Kloz’lar buyurucudur [amir hükümdür] ve bu sigortada kendileri ile uyuşmayan herhangi hükmü geçersiz kılar.

24. SAVAŞ İSTİSNASI

Bu sigorta hiçbir halde [aşağıdakilerin] neden olduğu zıya, hasar, sorumluluk veya masrafı kapsamaz : 

24.1. Savaş, iç savaş, ihtilal, ayaklanma, isyan veya bunlardan doğan sivil kargaşa ya da savaşan bir güç tarafından veya bu güce karşı yapılan herhangi bir düşmanca hareket. 

24.2. Zorla tutma [zabt],el koyma, tutuklama, engelleme veya alıkoyma [baratarya ve korsanlık hariç] ve bunların sonuçları veya bunlara teşebbüs. 

24.3. Terk edilmiş mayınlar, torpiller, bombalar veya diğer terk edilmiş savaş silahlar. 

25. GREV İSTİSNASI 

Bu sigorta hiçbir halde [aşağıdakilerin] neden olduğu zıya, hasar, sorumluluk veya masrafı kapsamaz : 

25.1. Grevciler, lokavt edilmiş işçiler veya iş karışıklıkları, kargaşalık ya da halk hareketlerine katılan kişiler. 

25.2. Herhangi terörist veya politik güdü ile hareket eden herhangi kişi.

26. KÖTÜ NİYETLİ HAREKETLER İSTİSNASI 

Bu sigorta hiçbir halde 

26.1. bir patlayıcının patlamasından 

26.2. herhangi savaş silahından doğan ve kötü niyet ya da politik bir güdü ile hareket eden herhangi kişinin neden olduğu zıya, hasar, sorumluluk veya masrafı kapsamaz. 

27. NÜKLEER İSTİSNA 

Bu sigorta hiçbir halde atomik veya nükleer bölünme ve/veya birleşme veya diğer benzer tepkime [reaksiyon] ya da radyoaktif [ışınetkin] güç veya maddenin kullanıldığı herhangi savaş silahından doğan zıya, hasar, sorumluluk veya masrafı kapsamaz. 

CL 346 numaralı klozun çevirisidir.

1Enstitü Balıkçı Gemisi Klozları 20/7/87
2Enstitü Savaş ve Grev Klozları Tekneler – Süre
3Sosyal Siortalar Yasası
4İş veren Sorumluluğu Yasası
5Adetler Hukuku
6Poliçe Menfaatin Kanıtıdır
7Tam Menfaat Kabul Edilmiştir

ustok Ocak Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:

* Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. *Listedeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

İNDICATA firmasından gelen değerlerin kontrolünde ve listenin TSB tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar