Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi

Bireysel Emeklilik Danışma Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

Yayınlanan Resmin Gazete: 26606

Yayınlanan Tarih: 31.10.2001

Yayınlayan Kurum: Devlet Bakanlığı


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanım, Dayanak

Amaç ve kapsam

MADDE 1

 

Bu Yönetmeliğin amacı, Bireysel Emeklilik Danışma Kurulunun çalışma esas ve usullerine ilişkin hususları düzenlemektir.

 

Dayanak

MADDE 2

 

Bu Yönetmelik, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 3

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanı,

b) Danışma Kurulu: Bireysel Emeklilik Danışma Kurulunu,

c) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

d) Başkan: Danışma Kurulu Başkanını

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görev ve Yetkileri

 

Danışma Kurulunun Kuruluşu

MADDE 4

(1) Danışma Kurulu, Hazine Müsteşarının başkanlığında, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Müsteşarlık ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından görevlendirilecek en az genel müdür düzeyinde birer temsilciden oluşur.

 

Danışma Kurulunun Görevleri

MADDE 5

(1)Danışma Kurulu, bireysel emeklilik sistemine ilişkin politikalarını belirlemek, bu politikaların gerçekleştirilmesi için alınması gerekli önlemler konusunda önerilerde bulunmak ve mevzuat düzenlemeleri hakkında tavsiye niteliğinde karar almakla görevlidir.

 

Başkanın Görevleri

MADDE 6

(1)Başkanın görevleri şunlardır:

a) Danışma Kurulunun olağan toplantılarını belirlemek ve gerektiğinde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak,

b) Danışma Kurulunun olağan ve olağanüstü toplantılarına başkanlık ederek çalışmaların verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

c) Danışma Kurulunun belirlemiş olduğu politikalar ile önerileri ve tavsiye niteliğindeki kararları ilgili makamlara bildirmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Esasları

 

Toplantı Usulü

MADDE 7

 

(1)  Danışma Kurulu üç ayda bir Müsteşarlıkça önerilen ve Başkan tarafından belirlenen tarih ve gündemle olağan olarak toplanır. Danışma Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır. Üyelerin herhangi bir nedenle işlerinden geçici veya sürekli olarak ayrılmaları halinde yerlerine vekilleri toplantıya katılır.

(2) Olağan toplantılar dışında Danışma Kurulu, Başkanın gerek gördüğü hallerde veya Danışma Kurulu üyelerinden birinin yazılı başvurusu üzerine Başkan tarafından olağanüstü toplantıya çağırılabilir.

(3)  Danışma Kurulu toplantılarına görüşülecek konunun gerektirdiği hallerde diğer kamu kurum ve kuruluşları, şirketler veya kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların yetkili temsilcileri de görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

(4) Danışma Kurulu, toplantıya çağırılan üyelerin yarısından bir fazlası ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.Üyeler çekimser oy kullanamazlar.

(5)  Toplantının gündemi, yeri, tarihi ve saati, olağanüstü toplantı daveti hariç olmak üzere, en az yedi gün önceden üyelere duyurulur.

 

Sekretarya

MADDE 8

(1) Danışma Kurulunun sekretarya hizmetlerini Müsteşarlık yürütür.

 

Yürürlük

MADDE 9

 

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 10

 

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

ustok Ocak Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:

* Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. *Listedeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

İNDICATA firmasından gelen değerlerin kontrolünde ve listenin TSB tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

Bireysel Emeklilik Danışma Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

Yayımlandığı Resmi Gazete: 31.10.2001 – 24569
Yayımlayan Kurum: Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanım, Dayanak

Amaç ve Kapsam

Madde 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bireysel Emeklilik Danışma Kurulunun çalışma esas ve usullerine ilişkin hususları düzenlemektir.

Dayanak
Madde 2

(1) Bu Yönetmelik, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3

(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanı,
b) Danışma Kurulu: Bireysel Emeklilik Danışma Kurulunu,
c) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,
d) Başkan: Danışma Kurulu Başkanını
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Görev ve Yetkileri

Danışma Kurulunun Kuruluşu
Madde 4

(1) Danışma Kurulu, Hazine Müsteşarının başkanlığında, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Müsteşarlık ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından görevlendirilecek en az genel müdür düzeyinde birer temsilciden oluşur.

Danışma Kurulunun Görevleri

Madde 5

(2) Danışma Kurulu, bireysel emeklilik sistemine ilişkin politikalarını belirlemek, bu politikaların gerçekleştirilmesi için alınması gerekli önlemler konusunda önerilerde bulunmak ve mevzuat düzenlemeleri hakkında tavsiye niteliğinde karar almakla görevlidir.

Başkanın Görevleri
Madde 6

(1) Başkanın görevleri şunlardır:
a) Danışma Kurulunun olağan toplantılarını belirlemek ve gerektiğinde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak,
b) Danışma Kurulunun olağan ve olağanüstü toplantılarına başkanlık ederek çalışmaların verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
c) Danışma Kurulunun belirlemiş olduğu politikalar ile önerileri ve tavsiye niteliğindeki kararları ilgili makamlara bildirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Esasları

Toplantı Usulü
Madde 7

(1) Danışma Kurulu üç ayda bir Müsteşarlıkça önerilen ve Başkan tarafından belirlenen tarih ve gündemle olağan olarak toplanır. Danışma Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır. Üyelerin herhangi bir nedenle işlerinden geçici veya sürekli olarak ayrılmaları halinde yerlerine vekilleri toplantıya katılır.
(2) Olağan toplantılar dışında Danışma Kurulu, Başkanın gerek gördüğü hallerde veya Danışma Kurulu üyelerinden birinin yazılı başvurusu üzerine Başkan tarafından olağanüstü toplantıya çağırılabilir.
(3) Danışma Kurulu toplantılarına görüşülecek konunun gerektirdiği hallerde diğer kamu kurum ve kuruluşları, şirketler veya kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların yetkili temsilcileri de görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.
(4) Danışma Kurulu, toplantıya çağırılan üyelerin yarısından bir fazlası ile toplanır.Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.Üyeler çekimser oy kullanamazlar.
(5) Toplantının gündemi, yeri, tarihi ve saati, olağanüstü toplantı daveti hariç olmak üzere, en az yedi gün önceden üyelere duyurulur.

Sekretarya
Madde 8

(1) Danışma Kurulunun sekretarya hizmetlerini Müsteşarlık yürütür.

Yürürlük
Madde 9

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 10

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar