Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi

Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar

TARIM SİGORTALARI HAVUZUNA DEVLET TARAFINDAN TAAHHÜT

EDİLECEK HASAR FAZLASI DESTEĞİNE İLİŞKİN KARAR

Hasar fazlası desteği

MADDE 1 – (1) 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 15 inci ve 16 ncı maddelerine istinaden Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Risk Paylaşımı ve Reasürans Planına göre; Tarım Sigortaları Havuzu tarafından 1/1/2016-31/12/2018 tarihleri arasında akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan ancak reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan risklerin her bir yıl itibarıyla hasar prim oranı;

a) Havuzun üzerinde kalan kısım için %75 ile %90 arasında,

b) Havuzun ve Havuza iş temin eden sigorta şirketlerinin üzerlerinde taşıdıkları kısım için %150 üzeri,

c) Münhasıran don riski, şap hastalığı riski, sera ve su ürünleri branşları ile ilgili olarak %180'i aşan kısmı için tamamı itibarıyla,

hasar fazlası desteği taahhüt edilmiştir.

Finansman

MADDE 2 – (1) Bu Kararın 1 inci maddesi çerçevesinde hasar fazlası desteği ihtiyacı ortaya çıkması durumunda söz konusu tutar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden Tarım Sigortaları Havuzuna aktarılır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Karar 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı müştereken yürütür.E-BÜLTEN KAYIT
 
 

  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar