Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar

TARIM SİGORTALARI HAVUZUNA DEVLET TARAFINDAN TAAHHÜT

EDİLECEK HASAR FAZLASI DESTEĞİNE İLİŞKİN KARAR

Hasar fazlası desteği

MADDE 1 – (1) 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 15 inci ve 16 ncı maddelerine istinaden Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Risk Paylaşımı ve Reasürans Planına göre; Tarım Sigortaları Havuzu tarafından 1/1/2016-31/12/2018 tarihleri arasında akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan ancak reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan risklerin her bir yıl itibarıyla hasar prim oranı;

a) Havuzun üzerinde kalan kısım için %75 ile %90 arasında,

b) Havuzun ve Havuza iş temin eden sigorta şirketlerinin üzerlerinde taşıdıkları kısım için %150 üzeri,

c) Münhasıran don riski, şap hastalığı riski, sera ve su ürünleri branşları ile ilgili olarak %180'i aşan kısmı için tamamı itibarıyla,

hasar fazlası desteği taahhüt edilmiştir.

Finansman

MADDE 2 – (1) Bu Kararın 1 inci maddesi çerçevesinde hasar fazlası desteği ihtiyacı ortaya çıkması durumunda söz konusu tutar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden Tarım Sigortaları Havuzuna aktarılır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Karar 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı müştereken yürütür.


E-BÜLTEN KAYIT
 
 

  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar