Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Karar

Yayınlanan Resmi Gazete: 30456 sayılı

Yayınlanan Tarih: 22.6.2018

Karar Sayısı : 2018/11892

Ekli “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığı)’mn 17/5/2018 tarihli ve 13749 sayılı yazısı üzerine, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 33/A maddesine göre. Bakanlar Kurulu’nca 4/6/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM

Başbakan

B. BOZDAĞ                           M. ŞİMŞEK                        F. IŞIK                 R. AKDAĞ

Başbakan                                Başbakan                             Başbakan             Başbakan

Yardımcısı                              Yardımcısı                          Yardımcısı            Yardımcısı

H. ÇAVUŞOĞLU                  A. GÜL                                 F.B. SAYAN KAYA         Ö. ÇELİK

Başbakan                                Adalet                                  Aile ve Sosyal                  Avrupa Birliği

Yardımcısı                              Bakanı                                 Politikalar Bakanı             Bakanı

F. OZLU                      J. SARIEROĞLU               M. ÖZHASEKİ                  S. SOYLU

Bilim, Sanayi ve        Çalışma ve Sosyal              Çevre ve Şehircilik            Dışişleri

Teknoloji Bakanı       Güvenlik Bakanı                 Bakanı                               Bakanı V.

N. ZEYBEKCİ          B. ALBAYRAK                 O.A. BAK               A.E. FAKIBABA

Ekonomi                    Enerji ve Tabii Kaynaklar   Gençlik ve Spor     Gıda, Tarım           ve              

Bakanı                        Bakanı                                  Bakanı                  Hayvancılık Bakanı

B. TÜFENKCİ                  S. SOYLU                    L. ELVAN                 N. KURTULMUŞ

Gümrük ve Ticaret            İçişleri                         Kalkınma                 Kültür ve Turizm

Bakanı                          Bakanı                        Bakanı                     Bakanı

N. AĞBAL                              İ. YILMAZ                                         N. CANİKLI
Maliye Bakanı                        Millî Eğitim Bakanı                             Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU A. DEMİRCAN A. ARSLAN
Orman ve Su İşleri Bakanı Sağlık Bakanı Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

            

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK TİCARİ ALACAK SİGORTASI SUNULMASINI İÇEREN DEVLET DESTEKLİ SİSTEMİN İŞLEYİŞİNE DAİR KARAR

Ticari alacak sigortasına ilişkin Devlet destekli sistem

MADDE 1- (1) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) için ticari alacak sigortası kapsamındaki risklerin etkin bir şekilde koruma altına alınması amacıyla oluşturulacak olan Devlet destekli sisteme ilişkin usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığı (Müsteşarlık) tarafından, sistem kapsamında sunulacak sigorta ürününe ilişkin tarife ve talimatlar ise Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan tarafından belirlenir.

Sistemin kapsamı

MADDE 2- (1) Sistem kapsamında ticari alacak sigortası ürünü sunulacak olan KOBİTerin seçimine ilişkin kriterler Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) görüşü dikkate alınarak Müsteşarlıkça belirlenir.

Reasürans koruması

MADDE 3- (1) Sistemin işletilmesini teminen, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 33/A maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde Olağan Dışı Riskler Yönetim Merkezi olarak görevlendirilen sigorta veya reasürans şirketinin sigorta ve reasürans piyasalarından sağladığı toplam teminat tutarının, görev alanı içerisinde sağlaması gereken teminat tutarının altında kalması durumunda, eksik kalan kısım uygun bir bedel karşılığında Devlet tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.E-BÜLTEN KAYIT
 
 

  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar