Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

Resmi Gazete Tarihi: 21.07.2010
Resmi Gazete No: 27648
Yürürlük Tarihi: 30.07.2010

Bu tarife ve talimat ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi uyarınca yapılan “Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası”nın uygulanmasına ilişkin esaslar belirlenmiştir.

A. TARİFE

1. (Değişik:RG-28/10/2015-29516) (2) Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında her bir olay için azami teminat tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Her durumda sözleşme kapsamında ödenecek tazminat miktarı 1.800.000 TL’yi aşamaz.

Risk Grubu

Azami Teminat Tutarı (TL)

I.  Grup

200.000

II. Grup

400.000

III. Grup

600.000

IV. Grup

800.000

2. Teminat tutarı maddi, manevi tazminat ve yargılama giderleri için geçerlidir.

3. Risk gerçekleşmiş olsa dahi, olay başı azami teminat miktarı sözleşme süresi boyunca aynı kalır.

4. (Değişik:RG-26/7/2014-29072) EK-1’de yer alan risk gruplarına göre hazırlanmış olan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası primlerine ilişkin tarife aşağıdadır. İlk kez yapılacak sigortalarda bu prim tutarları uygulanır. (Ek cümle:RG-28/10/2015-29516)(2) Bu prim tutarlarına, acente komisyon bedeli ve üretim giderleri dâhildir.

 

Prim Tutarları (4. Basamak)

Risk Grubu

Prim Miktarı (TL)

I. Grup

150

II. Grup

300

III. Grup

500

IV. Grup

750

 

Prim indirimi ve prim artırımı aşağıdaki tabloda yer alan basamak esasına göre uygulanır.

 

Basamak

İndirimli Prim

Zamlı Prim

7

% 20

 

6

% 15

 

5

% 10

 

4

-

-

3

 

% 15

2

 

% 30

1

 

% 50

 

Bir önceki yıl ya da bir önceki sözleşme süresi içinde herhangi bir ihbar ya da tazminat ödemesi yapılmaması durumunda, sonraki sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim indirimi oranı bir üst basamağa göre belirlenir. Eğer bir önceki yıl ya da bir önceki sözleşme süresi içinde tazminat ödenmişse, sonraki sözleşme süresi içinde tazminat ödeme sayısı kadar aşağı basamak tarife uygulanır. Üç ve daha fazla tazminat ödemesi için azami zamlı prim % 50, üç ya da daha fazla yıl tazminat ödenmemesi durumunda azami indirim % 20’dir. Sigorta süresinin bir yıldan kısa olduğu sigorta sözleşmelerinde prim indirimi uygulanmaz.

Düzenlenen poliçelerde prim hesaplanmasında ödenen hasar dikkate alınır. Ancak, muallak hasarların prim basamak hesabında dikkate alınması halinde, bu şekilde tespit edilen prim ve prim basamağı ilgili muallak verisinin nihai durumuna göre ilgili sigorta şirketince kendiliğinden düzeltilecektir. Bu çerçevede kişi lehine doğan prim farkı nihai durumun belli olmasından itibaren 3 iş günü içinde sigorta ettirene iade edilecektir.

İlgili mevzuata göre izinli sayılması nedeniyle mesleklerini ifa edemeyen tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların yeniden mesleki faaliyete başlamaları durumunda izinli sayıldıkları anda mevcut poliçelerindeki basamak esas alınır.

5. Sigorta primleri peşin olarak ödenir.

6. (Ek:RG-28/10/2015-29516)(2) Acente komisyon bedeli, bu Tarife ve Talimatın A. TARİFE başlıklı bölümünün 4 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre belirlenen primin %10’undan aşağı olmamak üzere sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir.

B. TALİMAT

1. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası,

a) Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar için, sigorta ettiren sıfatıyla kendileri tarafından,

b) Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların her biri için ayrı ayrı, sigorta ettiren sıfatıyla kurumları tarafından,

c) Mesleklerini serbest olarak icra eden tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile sözleşmeli aile hekimleri için kendileri tarafından,

yaptırılır.

ç) (Ek:RG-26/7/2014-29072) (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki mesleki faaliyetlerin beraber yürütülmesi durumunda tüm faaliyetler için düzenlenecek poliçede sigorta ettiren sıfatı, tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlara aittir.

2. (Mülga:RG-23/5/2015-29364)

3. Özel sağlık kurum ve kuruluşları için, sigortalının kurumlar arasında iş değişikliği yapması durumunda, önceki kurum tarafından yaptırılan sigorta sözleşmesinin teminatı devam ediyorsa, yeni kurumun sözleşme süresi sonuna kadar sigorta yaptırma sorumluluğu kalkar.

4. Tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar için Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına göre yaptırılmış ihtiyari sigorta var ise ve bu ihtiyari sigorta zorunlu sigortayla verilen teminatın üstü için yapılmamışsa, bu sigorta ile zorunlu sigorta arasında Türk Ticaret Kanununun birden çok sigorta hükümleri uygulanır.

5. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının yürürlüğünden önce Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına göre yapılmış olan sözleşmeler, taraflar arasında düzenlenecek zeyilname ile zorunlu sigorta hükümlerine uyarlanabilir.

6. Süresinden önce sona eren sözleşmelerde işlemeyen günlere ait primler, sigorta şirketi tarafından gün esası üzerinden sigorta ettirene iade edilir. 

7. (Değişik:RG-26/7/2014-29072) Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına dair sözleşmenin yapılması, sona ermesi, risk değişikliği gibi tüm bilgiler sözleşme bazında en geç yirmi dört saat içinde Sigorta Bilgi Merkezine iletilir. İletilen bilgilerin formatı Sigorta Bilgi Merkezi tarafından belirlenir. Gereken altyapıyı kurmamış olan sigorta şirketleri gerekli bilişim altyapısını oluşturana kadar bu sigortayı yapamaz. Sigorta Bilgi Merkezi, sigortasını yaptırmamış olanların tespitini teminen elektronik ortamda Sağlık Bakanlığına erişim sağlar.

8. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’na ilişkin poliçeler tüm sigorta şirketleri tarafından ekteki (EK-2) formata göre düzenlenir.

9. (Ek:RG-26/7/2014-29072) Kamu sağlık kurum ve kuruluşunda görev yapan sigortalının özel sağlık kurum ve kuruluşunda ve/veya mesleğini serbest olarak icra etmesi halinde bu husus poliçe başlangıcında biliniyor ise poliçe kişinin tüm mesleki faaliyetini kapsayacak şekilde düzenlenir. Bu durumda poliçe primi bu Tarife ve Talimat ile belirlenen prime %35’ten fazla olmamak üzere eklenen tutara göre belirlenir. 

Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sigortalının poliçe yürürlükteyken ilgili mevzuata göre özel sağlık kurum ve kuruluşunda ve/veya mesleğini serbest olarak icra etmesi halinde tüm meslek faaliyetini içerecek şekilde tek zeyilname düzenlenir. Bu durumda nihai poliçe primi, bu Tarife ve Talimat ile belirlenen prime %35 tutarında kalan gün esasına göre ilave edilmek suretiyle belirlenir.

10. (Ek:RG-26/7/2014-29072) Özel sağlık kurum ve kuruluşunda çalışan sigortalılar ile mesleğini serbest icra eden sigortalıların, anılan faaliyetleri beraber yürütmesi veya anılan faaliyetlerin birden fazla özel sağlık kuruluşunda yürütülmesi halinde 9 uncu maddedeki hükümler  uygulanır.

11. (Ek:RG-26/7/2014-29072) Yukarıdaki 9 uncu maddenin 1 inci paragrafına göre poliçe tanzimi halinde kurumların prime katkısı, poliçe priminin istihdam eden kurum sayısına bölünmesi suretiyle belirlenir.

Yukarıdaki 9 uncu maddenin 2 nci paragrafına göre zeyilname tanzimi halinde ilgili kuruluşların prime katkısı, kalan gün esasına göre hesaplanacak primin istihdam eden kurum sayısına bölünmesi suretiyle belirlenir ve hesaplanan bu prim tutarına göre ilgili sağlık kurumları arasında aktarım yapılır.

Yukarıdaki 10 uncu maddeye göre tanzim edilen poliçelerde istihdam eden kurumların prime katkısı, ilgisine göre bu maddenin 1 inci veya 2 nci paragraflarında yer alan esaslara göre kıyasen uygulanır.

9 uncu veya 10 uncu maddeye göre poliçe tanzim edildiği durumda poliçe konusu mesleki faaliyetlerde poliçenin sonlanmasını gerektirmeyecek şekilde azalma olması halinde poliçeden herhangi bir prim iadesi yapılmaz, kuruluşlar arasında iade aktarım yapılır.

12. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına dair prim ve hasar paylaşımı, Ek-3’te yer alan esaslar çerçevesinde Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan tarafından belirlenen sigorta şirketi tarafından gerçekleştirilir. (Ek:RG-07/10/2017-30203)

C. YÜRÜRLÜK

Bu Tarife ve Talimat 30.07.2010 tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

21/7/2010

27648

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

19/7/2011

27999

2.       

26/7/2014

29072

3.       

23/5/2015

29364

4.       

28/10/2015

29516

5.       

16/4/2016

29686

6.       

 07/10/2017

30203 

 

EK 1

 

RİSK GRUPLARI TABLOSU

 

A-

 

 

RİSK GRUBU

Kod

 

1.GRUP

2.GRUP

3.GRUP

4.GRUP

0

Pratisyen Tabip

 

 X

 

 

 

B-

 

 

RİSK GRUBU

Kod

Uzmanlık Dalları

1.GRUP

2.GRUP

3.GRUP

4.GRUP

1

Acil Tıp (İlk ve acil yardım)

 

 

 

x

2

Adli Tıp

x

 

 

 

3

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

 

 

x

 

4

Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi

 

 

 

x

5

Aile Hekimliği

 

x

 

 

6

Algoloji

 

 

x

 

7

Anatomi

x

 

 

 

8

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

 

 

 

x

9

Askeri Psikiyatri

 

x

 

 

10

Askeri Sağlık Hizmetleri
(Askeri Sahra Hekimliği)
(Askeri sahra sağlık hizmetleri hekimliği)

x

 

 

 

11

Beyin ve Sinir Cerrahisi
(Nöroşirurji)

 

 

 

x

12

Cerrahi Onkoloji
(Onkolojik cerrahi)

 

 

 

x

13

Çevre Sağlığı

x

 

 

 

14

Çocuk Acil

 

 

 

x

15

Çocuk Cerrahisi

 

 

x

 

16

Çocuk Endokrinolojisi
(Çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları)

 

x

 

 

17

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

 

 

x

 

18

Çocuk Gastroenterolojisi
(Çocuk Gastro. Hepatoloji ve Beslenme)

 

 

x

 

19

Çocuk Genetik Hastalıkları

 

x

 

 

20

Çocuk Göğüs Hastalıkları

 

 

x

 

21

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi 
(Çocuk Hematolojisi)
(Çocuk Onkolojisi)

 

 

x

 

22

Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları
(Çocukİmmünolojisi) (Çocuk Alerjisi)
(Çocuk allerjisi)

 

x

 

 

23

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi

 

 

 

x

24

Çocuk Kardiyolojisi

 

 

x

 

25

Çocuk Metabolizma Hastalıkları
(Çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları)

 

x

 

 

26

Çocuk Nefrolojisi

 

 

x

 

27

Çocuk Nörolojisi

 

 

x

 

28

Çocuk Radyolojisi

 

x

 

 

29

Çocuk Romatolojisi

 

x

 

 

30

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

 

x

 

31

Çocuk Ürolojisi

 

 

x

 

32

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
(Çocuk Psikiyatrisi) (Çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları)

 

 

x

 

33

Çocuk Yoğun Bakımı

 

 

 

x

34

Deri ve Zührevi Hastalıkları
(Dermatoloji)

 

x

 

 

35

El Cerrahisi

 

 

 

x

36

Endodonti

 

 

x

 

37

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

 

x

 

 

38

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji (Enfeksiyon Hastalıkları)
(Bakteriyoloji ve infeksiyon hastalıkları)

 

 

x

 

39

Epidemiyoloji

x

 

 

 

40

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
(Fizik tedavi ve rehabilitasyon)

 

x

 

 

41

Fizyoloji

x

 

 

 

42

Gastroenteroloji

 

 

x

 

43

Gastroenteroloji Cerrahisi

 

 

 

x

44

Genel Cerrahi (Genel şirürji)

 

 

 

x

45

Geriatri
(Geriyatri)

 

x

 

 

46

Göğüs Cerrahisi (Göğüs kalp ve damar şirürjisi)

 

 

 

x

47

Göğüs Hastalıkları (Göğüs hastalıkları ve tüberküloz)

 

 

x

 

48

Göz Hastalıkları

 

 

x

 

49

Halk Sağlığı

x

 

 

 

50

Harp Cerrahisi

 

 

x

 

51

Hava ve Uzay Hekimliği (Hava hekimliği)

 

x

 

 

52

Hematoloji

 

 

x

 

53

Histoloji ve Embriyoloji
(Embriyoloji ve histoloji)
(Tıbbi histoloji ve embriyoloji)
(Histoloji ve ambriyoloji)

x

 

 

 

54

İç Hastalıkları

 

 

x

 

55

İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları
(İmmünoloji)  (Alerjik Göğüs Hastalıkları)
(Alerji Hastalıkları) (Allerjik hastalıklar)

 

x

 

 

56

İş ve Meslek Hastalıkları
(İşçi sağlığı ve iş güvenliği)

 

x

 

 

57

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi

 

 

 

x

58

Kadın Hastalıkları ve Doğum

 

 

 

x

59

Kalp ve Damar Cerrahisi
(Göğüs kalp ve damar şirürjisi)

 

 

 

x

60

Kardiyoloji

 

 

x

 

61

Klinik Nörofizyoloji

 

x

 

 

62

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

 

 

x

 

63

Nefroloji

 

 

x

 

64

Neonatoloji

 

 

 

x

65

Nöroloji

 

 

x

 

66

Nükleer Tıp

 

x

 

 

67

Ortodonti

 

 

x

 

68

Ortopedi ve Travmatoloji

 

 

 

x

69

(Değişik:RG-19/7/2011-27999) (1)

Çocuk Diş Hekimliği

 

x

 

 

70

Periferik Damar Cerrahisi

 

 

 

x

71

Perinatoloji

 

 

 

x

72

Periodontoloji

 

x

 

 

73

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

 

 

 

x

74

Protetik Diş Tedavisi

 

 

x

 

75

Radyasyon Onkolojisi

 

x

 

 

76

Radyoloji
(Radyodiyagnostik)

 

 

x

 

77

Romatoloji
(Rumatoloji)

 

x

 

 

78

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
(Psikiyatri)

 

 

x

 

79

(Değişik:RG-19/7/2011-27999) (1)

Sitopatoloji (Sitoloji)

x

 

 

 

80

Spor Hekimliği

 

x

 

 

81

Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp
(Deniz ve sualtı hekimliği)
(Deniz hekimliği)

 

x

 

 

82

Temel İmmünoloji (İmmünoloji)

x

 

 

 

83

Tıbbi Biyokimya (Biyokimya ve klinik biyokimya)

x

 

 

 

84

Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji
(Hidroklimatoloji)

x

 

 

 

85

Tıbbi Farmakoloji

x

 

 

 

86

Tıbbi Genetik

 

x

 

 

87

Tıbbi Mikoloji (Mikoloji)

x

 

 

 

88

Tıbbi Mikrobiyoloji
(Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji)
(Mikrobiyoloji)

x

 

 

 

89

Tıbbi Onkoloji

 

 

x

 

90

(Değişik:RG-19/7/2011-27999) (1)

Tıbbi Parazitoloji (Parazitoloji)

x

 

 

 

91

Tıbbi Patoloji (Patoloji)

x

 

 

 

92

Tıbbi Viroloji (Viroloji)

x

 

 

 

93

Üroloji

 

 

x

 

94

Yoğun Bakım

 

 

 

x

95

Diş Tabibi

 

 x

 

 

96

(Ek:RG-19/7/2011-27999) (1)

Restoratif Diş Tedavisi

 

 

x

 

97

(Ek:RG-19/7/2011-27999) (1)

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi

 

x

 

 

98

(Ek:RG-19/7/2011-27999) (1)

Gelişimsel Pediatri

 

x

 

 

 

* Uzmanlık öğrencileri (asistanlar) devam ettikleri uzmanlık eğitimleri süresince, eğitimlerini bitirdiklerinde elde edecekleri uzmanlık dalı unvanına göre risk grubuna dahil edileceklerdir. Örneğin Acil Tıp uzmanlık öğrencisi, uzmanlık eğitimine başladığı andan itibaren “risk grubu 4” olarak değerlendirilecektir.

(Ek:RG-26/7/2014-29072)  (Değişik:RG-23/5/2015-29364) ** İlgili mevzuat uyarınca, il ve ilçe sağlık müdürlüğü, 112 acil sağlık hizmetleri başhekimliği ve bağlı istasyonları, halk sağlığı müdürlüğü, toplum sağlığı merkezleri ve kamu hastaneleri genel sekreterliklerinde görev yapan hekimler dahil olmak üzere acil sağlık hizmeti sunmak üzere hastanelerde görevlendirilenlerin (uzmanlık dalı acil tıp olanlar hariç) poliçeleri yukarıdaki tabloda düzenlenen kendi risk gruplarına göre tanzim edilir.

 (Ek:RG-23/5/2015-29364) *** Birinci risk grubunda yer alan ve kurum hekimi veya işyeri hekimi olarak hizmet verenlerin poliçeleri 2. risk grubu üzerinden düzenlenir, diğer risk gruplarına dahil olanların poliçeleri yukarıdaki tabloda düzenlenen kendi risk gruplarına göre tanzim edilir.

Sayfa 2

EK 2

 

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI POLİÇESİ

 

Sigorta Şirketi Adı, Adresi:

 

Sözleşme Aracı Adı, Adresi: Poliçe No: Tanzim Tarihi: Başlama: Bitiş:

 

 

Sigorta Ettirenin Adı, Soyadı/Ünvanı ve Adresi:

T.C. Kimlik/Vergi No:

 

Adresi:

 

 

Sigortalının Adı, Soyadı/Ünvanı ve Adresi:

T.C.Kimlik/Vergi No:

İşyeri Adresi:

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: F:\ss\TEB\9.5.14124_dosyalar\image001.gifAçıklama: Açıklama: Açıklama: F:\ss\TEB\9.5.14124_dosyalar\image001.gifAlanı:   Pratisyen Uzman

 

Uzmanlık Alanı (Kodlama listesinden ilgili kod yazılacaktır.):

 

Prim Tutarı:

 

Prim İndirim/Artırım Türü ve Oranı:

 

Prim Ödeme Yeri ve Zamanı:

 

 TIBBI KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI
PRİM VE HASAR PAYLAŞIMI ESASLARI

Amaç ve Kapsam
(1) Bu esasların amacı, Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına ilişkin prim ve hasar paylaşımına dair kuralları düzenlemektir.
(2) Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına ilişkin 1.7.2017 tarihinden itibaren düzenlenen poliçeler kapsam dahilindedir. Bu esaslara ilişkin işlemler, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği ile prim ve hasar paylaşım sürecini yönetmekle Görevlendirilen Şirket yetkilisinden oluşan üç kişilik bir “Değerlendirme Komitesi” tarafından yürütülür.
(3) Bu süreçte ortaya çıkabilecek ihtilaflı konular, Değerlendirme Komitesince Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak çözüme kavuşturulur.
Çalışma Prensibi
(1) Prim ve ödenen hasarın şirketler arasında paylaşımı şirket, Birlik ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) verileri dikkate alınarak Görevlendirilen Şirket tarafından yapılır.
(2) Prim ve ödenen hasarın %50’si şirketler arasında eşit olarak, kalan %50 ise şirketlerin Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası primlerinden son 3 yıllık dönemde aldıkları paya göre paylaştırılır. Bu oranların 20 puana kadar artırılması veya azaltılması Müsteşarlığın yetkisindedir. Paylaşım oranı her yılın başı itibarıyla hesaplanır. 2017 yılı için bu pay, 01.01.2014-30.06.2017 tarihleri arasındaki dönem primleri alınarak hesaplanır.
(3) Genel Sorumluluk Sigortası Branşında yeni ruhsat alan şirket, yeni ruhsat aldığı yıl eşit olarak paylaştırılan %50’lik kısımdan pay alır. Yeni ruhsat alan şirket için paylaşım ruhsat aldığı tarih itibarıyla başlar.
(4) Ruhsatını iade eden şirket ruhsatını iade ettiği tarih itibarıyla paylaşımdan çıkar.
(5) Şirket ödemede geciktiği takdirde, ticarî işlerde uygulanan oran üzerinden hesaplanacak gecikme faizini ödemekle yükümlüdür. Şirketin ödemiş olduğu faiz tutarı, Görevlendirilen Şirket tarafından geç ödeme yapılan alacaklı şirketler arasında dağıtılır.
Prim devri
(1) Şirket prim üzerinden yapılan aktarımlar (vergi ve diğer yükümlülükler) ile aracı komisyonu ve operasyon maliyetinin karşılanması amacıyla Değerlendirme Komitesince belirlenecek komisyonu düşerek kalan tutarı devir hesabına alacak kaydeder.
(2) İptal edilen poliçelerin kayıt işlemlerinde de aynı esaslar uygulanır.
(3) Değerlendirme Komitesi;
a) Primin taksitle tahsil edilmesi durumunda paylaşım kapsamında devredilecek primi,
b) Görevlendirilen Şirkete ödenecek yönetim ücretini,
c) Sigorta şirketine ait herhangi bir reasürans anlaşmasının bulunması durumunda, ilgili reasürans anlaşmasının özelliğini dikkate alarak devredilecek prime ve paylaşıma konu olacak hasara ilişkin usul ve esasları
belirlemeye yetkilidir.
Hasar Devri
(1)Şirket düzenlediği poliçenin hasar sürecini kendi yönetir. Ödenen hasar devir hesabına borç kaydedilir.
Hasar Sürecinin İzlenmesi
(1) Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğinin ilgili komiteleri tarafından oluşturulacak veri deseni esas alınarak, şirketin hasar yönetimine ilişkin verilerini gösteren raporlar SBM üzerinden temin edilir. Değerlendirme Komitesi söz konusu raporları esas alarak, hasar dosyalarının ve bunlara ilişkin süreçlerin incelenmesini Görevlendirilen Şirket’ten talep edebilir. Görevlendirilen Şirket, inceleme sonuçlarını içeren raporu Değerlendirme Komitesine iletir.
Şirket ve Görevlendirilen Şirket Arasındaki Hesap İşlemleri
(1) Şirket, devir hesabı kayıtlarını, düzenlediği poliçelerin aylık istihsal ve iptal bordroları ile ödenen tazminatları (maddi ve manevi) gösterir özet (icmal) bordrolarını izleyen ayın yirminci gününe kadar Görevlendirilen Şirket’e gönderir.
(2) Değerlendirme Komitesi, bu maddeye göre düzenlenecek bordroların içeriğini belirlemeye yetkilidir.
(3) Görevlendirilen Şirket, şirketin paylaşım kapsamındaki borcunu veya alacağını gösteren hesap belgesini takip eden ay on beş gün içinde şirkete gönderir.
(4) Borçlu şirket hesap belgesinin kendisine gönderiminden itibaren on iş günü içinde Görevlendirilen Şirket hesabına borcunu nakden öder.
(5) Görevlendirilen Şirket, borçlu şirketlere tanınan sürenin bitimini takip eden on iş günü içinde alacaklı şirketlere gerekli ödemeleri yapar.
Hesap
(1) Her bir şirket için ayrı bir hesap tanzim yılı esasına göre Görevlendirilen Şirket’te tutulur.
(2) Hesapta;
a) Devredilecek prim,
b) Ödenen hasar,
c) Paylaşım oranlarına göre şirket için hesaplanan prim tutarı,
ç) Paylaşım oranlarına göre şirket için hesaplanan hasar tutarı,
d) Geç ödemeler nedeniyle oluşan gecikme faizi borcu,
e) Geç ödemeler nedeniyle oluşan gecikme faizi alacağı
bilgileri yer alır.
Denetim
(1) Bu esaslara ilişkin tüm iş ve işlemler Müsteşarlığın denetimine tabidir. (Ek:RG-07/10/2017-30203)





E-BÜLTEN KAYIT
 
 

  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar