Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi

Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartları

A. SİGORTANIN KAPSAMI
A.1. Sigortanın Konusu
(1) Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu’nun 12’nci maddesine istinaden, Cumhurbaşkanı kararı ile kapsama alınan Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemine kayıtlı küçükbaş hayvanlarda, A.2 maddesinde belirtilen haller nedeniyle meydana gelen zararlar, aşağıda yazılı esaslara ve şartlara göre karşılanır.
(2) Teminat altına alınan riskler, poliçede belirtilir.
(3) Bu genel şartların uygulanmasında, Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası Tarife ve Talimatları dikkate alınır.

A.2. Teminat Kapsamındaki Haller ve Kayıplar
A.2.1. Geniş Kapsam
(1) Bu sigorta, sigortalı küçükbaş hayvanlarda;
a) Her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale,
b) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre ihbarı mecburi olan hastalıklardan; anthrax, mavi dil, koyun ve keçi vebası (PPR), koyun-keçi çiçeği, geyiklerin epizootik hemorajik hastalığı (EHD), rift vadisi humması hastalıkları,
c) Her türlü kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması,
ç) Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,
d) Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,
e) Yangın veya infilâk
sebebiyle meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler ile gebelik süresinin herhangi bir döneminde meydana gelen ve Tarım Sigortaları Havuzu eksperi tarafından tespit edilen yavru atmalar nedenleriyle sigortalının doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder.
(2) Aşağıdaki riskler sigortalının isteğine bağlı olarak ve yapılacak risk inceleme, değerlendirme sonucuna göre ek prim alınması koşuluyla poliçe kapsamına ilave edilir.
a) Hastalıklardan arilik belgesine sahip ve bio güvenlik önlemlerini almış işletmelerde işletmede yer alan sigortalanabilir nitelikteki tüm hayvanların sigortalanması koşuluyla; şap hastalığı nedeniyle meydana gelen ölümler, mecburi kesimler, sonucu sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi zararlar.
b) Poliçede belirlenen sigortalı yerde;
- Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek,
- Araç, gereç, bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girilerek,
- Kaybolan, çalınan, haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak, başka aletler ya da şifre yardımıyla kilit açma suretiyle girilerek,
- Sigortalı yerlere gizlice girip saklanarak veya kapanarak,
- Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle
yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle sigortalı hayvanlarda doğrudan meydana gelen zararlar ile sigortalı hayvanların poliçede belirtilen adresteki tesis ile sigortalı tarafından bildirilen ve Tarım Sigortaları Havuzu tarafından kabul edilen mera/meralar arasındaki nakliyesi esnasında veya buralardayken yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle sigortalı hayvanlarda doğrudan meydana gelen zararlar.
A.2.2. Dar Kapsam
(1) Bu sigorta, işletmede yer alan sigortalanabilir nitelikteki tüm hayvanların sigortalanması koşulu ile sigortalı küçükbaş hayvanlarda;
a) Her türlü kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması,
b) Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,
c) Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,
ç) Yangın veya infilâk sebebiyle, meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler
nedeniyle sigortalının, doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder.
(2) Sigortalının isteğine bağlı olarak; ek prim alınması ve işletmede yer alan sigortalanabilir nitelikteki tüm hayvanların sigortalanması koşuluyla poliçede belirlenen sigortalı yerde;
- Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek,
- Araç, gereç, bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girilerek,
- Kaybolan, çalınan, haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak, başka aletler ya da şifre yardımıyla kilit açma suretiyle girilerek,
- Sigortalı yerlere gizlice girip saklanarak veya kapanarak,
- Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle
yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle sigortalı hayvanlarda doğrudan meydana gelen zararlar ile sigortalı hayvanların poliçede belirtilen adresteki tesis ile sigortalı tarafından bildirilen ve Tarım Sigortaları Havuzu tarafından kabul edilen mera/meralar arasındaki nakliyesi esnasında veya buralardayken yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle sigortalı hayvanlarda doğrudan meydana gelen zararlar isteğe bağlı ek teminat olarak ek prim alınarak poliçe kapsamına dahil edilir.

A.3. Teminat Dışında Kalan Haller
(1) Aşağıdaki haller dolayısıyla meydana gelen zararlar, sigorta teminatının dışındadır.
a) Koyun ve keçi brucellozu, kuduz, scrapie ve ek teminat olarak poliçeye dâhil edilmemesi halinde; şap ve şap’a bağlı sekonder enfeksiyonlar ile A.2.1.1.b maddesinde belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre ihbarı mecburi bulaşıcı hastalıklar,
b) Değiştirme halleri ve nedeni ispat edilemeyen kayıplar,
c) Sigortalının, gerekli tedbirleri almaması nedeniyle, meydana gelen vahşi hayvan saldırısı sonucundaki hasarlar ve kayıplar,
ç) Yarış, oyun veya mukavemet denemelerinden meydana gelen ölümler, itlaflar ve mecburi kesimler,
d) Hayvanın yaşı, cinsiyeti ve ırkı gözetilerek; yetkili makamlar ve/veya veteriner hekimlerce gerekli görüldüğü halde, A.5.1 maddesinde belirtilen, aşı programındaki aşıların yaptırılmaması, karantina tedbirlerine uyulmaması ve gerekli tedbirlerin alınmaması sonucunda, meydana gelebilecek hastalıklar sonucu ölüm, itlaf ve mecburi kesimler,
e) Koyun ve keçilerde, yetkili makamlar ve/veya veteriner hekimlerce gerekli görüldüğü halde iç (endo) ve dış (ekto) parazit mücadelesinin yapılmaması halinde, bu hastalıklardan meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesimler,
f) Poliçe başlangıç tarihinden önce meydana geldiği tespit edilen; hasarlar ve kalıtsal anomalilere bağlı her türlü hastalıklar sonucu ölüm, itlaf ve mecburi kesimler,
g) A.5.3 maddesi doğrultusunda, kimliklendirilmesi yapılmamış hayvanlar,
ğ) Sigortalı hayvanlarda, bulaşıcı hastalık çıktığı zaman, Tarım Sigortaları Havuzu eksperlerince onaylanmadığı takdirde, sirayete maruz hayvanların durumu ile ilgili, hayvan sahibi tarafından alınacak kararlar sonucu meydana gelen ölümler, itlaf edilmeler veya mecburi kesimler,
h) Grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibatı hareketlerin sebep olduğu tüm hasarlar,
ı) Biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle, oluşacak zararlar dahil olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla, yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda, meydana gelen zararlar,
i) Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, savaş ilan edilmiş olsun olmasın çarpışma, iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle, meydana gelen bütün zararlar,
j) Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu, nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden kaynaklanan, radyasyon veya radyoaktivite bulaşmalarının ya da bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu hasar ve kayıplar. (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsar),
k) Kamu otoritesi tarafından alınan kararlar sonucunda, sigortalı hayvan üzerinde yapılacak tasarruflardan meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesimler,
l) Teminat kapsamındaki riskin gerçekleşmesine bağlı olarak, ortaya çıkan dolaylı zararlar,
m) İnfertiliteye bağlı mecburi kesimler,
n) Herhangi bir patolojik hastalığa bağlı olmaksızın gerçekleşen, süt verimi ve diğer verimlerdeki düşüklük nedeniyle meydana gelen kesimler,
o) Hayvanların nakliyesi sırasında veya nakliyat ertesi yol stresi nedeniyle meydana gelen, ölüm ve mecburi kesimler,
ö) Tarım Sigortaları Havuzuna bildirilmeden nakliyesi yapılan hayvanlarda nakliye esnasında meydana gelen hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs sonucu oluşan zararlar,
p) Tarım Sigortaları Havuzuna bildirilmeden mera veya meralara taşınan sigortalı hayvanların mera veya meralardan çalınması sonucu hayvanlarda doğrudan meydana gelen zararlar,
r) Mavi dil, koyun ve keçi vebası (PPR), koyun-keçi çiçeği, geyiklerin epizootik hemorajik hastalığı (EHD), rift vadisi humması, hastalıkları ve ek teminat olarak poliçeye dâhil edilmesi halinde şap hastalığı nedeniyle poliçe başlangıç tarihinden itibaren 21 günlük bekleme süresi içerisinde meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesimler,
s) Ek teminat olarak poliçeye dâhil edilmemesi halinde hırsızlık,
ş) Güç doğum sebebiyle yavrunun geliş pozisyonundaki bozukluklara bağlı olarak, yapılan müdahale sonucu yavrunun ölü alınması, doğum esnasında, yavrunun normalden büyük olması sebebiyle kanaldan çıkamadığı ve ananın hayatını tehdit etmesi hallerinde, ananın sağ kalmasını temin etmek amacıyla yavrunun parçalanarak ölü alınması,
t) Doğum hadisesi sonunda ölü doğan (ölü doğumlar) ve canlı doğduktan sonra meydana gelen yavru ölümleri,
u) Hayvanların nakliyesi sırasında veya nakliyat ertesi yol stresi nedeniyle meydana gelen, ölü doğum ve yavru atmalar,
ü) Dar kapsamlı tarifede, her türlü hayvan hastalığı sonucu meydana gelen ölüm, zorunlu kesim, yavru atma zararları.

A.4. Müşterek Sigorta
(1) Sigorta ettirenin, belirli bir müşterek sigorta oranıyla, hasara iştirak etmesi kararlaştırılabilir.
(2) Belirlenen müşterek sigorta oranı, tarife ve talimatlar ile poliçenin ön yüzünde belirtilir.

A.5. Sigorta Başvurusunun Kabulü
(1) Tarım Sigortaları Havuzu, Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemi bilgileri ile teyit ederek, yapılacak risk inceleme sonucuna göre, sigorta ettirenin başvurusunu kabul eder ve poliçeyi düzenler.
(2) Hırsızlık teminatının verilmesinde ve hırsızlık riskine ilişkin işletmenin risk kategorisinin belirlenmesinde Tarım Sigortaları Havuzu eksperinin yapacağı risk incelemesi ve sigortalının beyanı esas alınır.
(3) Risk incelemesi sonucunda, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından sigortalanması uygun görülmeyen riskler, sigorta edilmez.
(4) Sigorta ettiren/sigortalı beyanı ile Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemi bilgilerinin farklı olması durumunda; poliçe, kayıt sistemindeki bilgilerin güncellenmesi halinde tanzim edilebilir.
A.5.1. Sigortaya Kabul Şartları
(1) Sigorta başvurusunun kabulünde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Hayvanların bulunduğu yerlerin (ahır, ağıl, mera-sundurma, depo, silo, vb.), hayvan yetiştiriciliğine uygun, fiziki şartları taşıması,
b) Aşağıda belirtilen ve benzeri aşı ve uygulamaların, veteriner hekim tarafından gerekli görülenlerin, belirlenen programa göre yapılması,
c) Tarım ve Orman Bakanlığı, tarafından ilgili yönetmelikler ve programlar çerçevesinde yapılması zorunlu aşılar,
ç) Enteretoksemi,
d) Pastorella,
e) Endo (iç) ve ekto (dış) parazit mücadelesi.
(2) İthal hayvanların sigortaya kabulü, millileştirme işlemi tamamlandıktan sonra başlar.
A.5.2. Sigorta Edilecek Hayvanlar ve Yaşları
(1) Sigorta süresi 1 yıldan az olmamak koşuluyla; koyun ve keçiler ile koç ve tekeler, 11. günden itibaren başlamak üzere 5 yaşına kadar (5 yaş dâhil) sigorta edilebilir.
A.5.3. Kimliklendirme
(1) Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe Müdürlükleri nezdinde takılan standart, çift taraflı, Tarım ve Orman Bakanlığı logolu, ülke kodu, il kodu ve işletme kodunu ihtiva eden kulak küpesi olmayan ve/veya mikroçip ve benzeri unsurlar ile kimliklendirmesi yapılmayan hayvanlar sigortalanmaz.

A.6. Sigortanın Başlangıcı ve Sonu
(1) Sigorta; aksi kararlaştırılmadıkça, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, poliçenin düzenlendiği saatte başlar ve aynı saatte sona erer.

A.7. Eksik ve Aşkın Sigorta
(1) Tazminat hesaplamasında eksik ve aşkın sigorta hükümleri uygulanmaz.

B. HASAR VE TAZMİNAT
B.1. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigorta Ettirenin / Sigortalının Yükümlülükleri
(1) Sigorta ettiren/sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde, aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür:
a) Rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren, en geç 24 saat içinde, sigorta şirketine/acentesine, Tarım Sigortaları Havuzu merkez adresine ya da poliçede bildirilen adreslere;
- Adı, soyadı ve adresini,
- T.C. Kimlik veya sigorta poliçe numarasını,
- Rizikonun gerçekleştiği gün ve saati,
- Hasar nedenini,
- Zarar gören hayvana ilişkin bilgileri,
- Rizikonun gerçekleştiği yerin açık adresini
belirterek hasar ihbarında bulunmak zorundadır.
b) Sigorta ettiren/sigortalı, mecburi kesime sevki söz konusu olan hayvanların, saha şartları el verdiği takdirde, mezbahada kesimi ve mezbaha kesim tutanağını, ölen hayvanlarda ise il/ilçelerde, zabıta görevlilerinin veya köylerde ihtiyar heyetince düzenlenen imha tutanağını, matbu hasar raporu ekinde göndermekle yükümlüdür.
(2) Hasar incelemesi Tarım Sigortaları Havuzu tarafından görevlendirilecek Tarım Sigortaları Havuzu eksperleri tarafından yapılır. Tarım Sigortaları Havuzu, hasar ihbarlarının yapılacağı yeri sigortalıya bildirmek kaydıyla değiştirebilir.
(3) Yangın hasarlarında tazminat ödemesinin yapılabilmesi için sigortalı, savcılık sonuç kararını temin edip, Tarım Sigortaları Havuzuna vermekle yükümlüdür.
(4) Hırsızlık hasarlarında tazminat ödemesi yapılabilmesi için sigortalı, ilgili karakol veya Emniyet Müdürlüğünden müracaat, ifade, görgü tespit tutanağını tanzim ettirerek gerekli durumlarda savcılık kararını Tarım Sigortaları Havuzuna iletmekle yükümlüdür. Hırsızlık hadisesi sonucu ilgili kolluk güçlerince tutanak düzenlenmemesi veya gerekli belgelerin Tarım Sigortaları Havuzuna teslim edilmemesi halinde, hasar teminat kapsamı dışında değerlendirilir. Sigortalı, ilgili karakol veya Emniyet Müdürlüğünden faillerin ve çalınan hayvanların bulunup bulunmadığına dair gerekli yazıları temin etmekle yükümlüdür.
B.1.1. Hasar Raporu Ekinde Olması Gereken Belgeler
(1) Bir hasar halinde, sigorta ettirenin/sigortalının, aşağıdaki belgeleri temin etmesi gerekmektedir:
- Sigortalı hayvanın, ölümü veya mecburi kesimi durumunda, ulusal veri tabanı kayıtlarından kaydının düşüldüğüne dair, Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe müdürlüklerinden alınacak belge. Hayvanın mecburi kesimi durumunda satılan kısmına ilişkin, müstahsil makbuzu veya fatura.
- Hayvanın, hasar anında çekilmiş fotoğrafları.
- Mezbahada kesimi durumunda, mezbaha kesim raporu.
- Hayvanın ölümü veya kesim sonrası, kısmi veya tam imhası durumlarında, imha raporu.
- Hayvanın, yukarıda belirtilen aşılamalara ilişkin, bir hastalıktan dolayı, hasar görmesi durumunda, bu hastalığa ait aşılama belgeleri.
- Hastalığın teşhisi, ölüm nedeninin araştırılması veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperince, gerekli görülecek diğer -hususlarda, laboratuvara gönderilen marazi maddelere ilişkin laboratuvar raporu.

B.2. Koruma Önlemleri ve Kurtarma
(1) Sigorta ettiren/sigortalı; bu sigortayla, teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi halinde, zararı önlemeye, azaltmaya ya da hafifletmeye yarayacak önlemleri almakla yükümlüdür. Bu çerçevede sigorta ettiren/sigortalı;
a) Sigortalı hayvanın hastalanması veya kazaya uğraması halinde, bir veteriner hekim marifetiyle, gerekli tedbirleri almak,
b) Tazminat yükümlülüğü ve miktarının saptanması için Tarım Sigortaları Havuzu veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperinin, sigortalı hayvanlar ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde, yapacakları araştırma ve incelemelere izin vermek,
c) Tarım Sigortaları Havuzunun isteği üzerine, rizikonun gerçekleşme nedenlerini, ayrıntılı şekilde belirlemeye, zarar miktarıyla delilleri saptamaya yararlı bilgi ve belgeleri gecikmeksizin, Tarım Sigortaları Havuzuna veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperine vermek
yükümlülüğündedir.
(2) Sigorta ettiren/sigortalı, bulaşıcı bir hastalık baş gösterdiğinde;
a) Hasta ve sağlam hayvanlarını ayırmak,
b) Hastalığı, Tarım Sigortaları Havuzuna ve Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerine bildirmek,
c) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince, ilgililer tarafından öngörülen tedbirleri almak,
ç) Sigortalanan hayvanlarını, poliçede yazılı amaçlar dışında kullanmamak, kullandırtmamak ve imkân nispetinde bunlara iyi bakmak,
d) Tarım Sigortaları Havuzunun yaptıracağı kontroller sonucunda, önereceği tedbirleri almak
ile yükümlüdür.

B.3. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Tarım Sigortaları Havuzunun Hakları
(1) Tarım Sigortaları Havuzu, kendi elemanları veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperleri aracılığıyla, sigortalı hayvanın sağlık durumunu, niteliklerini, bakım ve beslenme koşullarını, makul surette, kontrol ettirme yetkisine sahiptir.
(2) Tarım Sigortaları Havuzu, aşağıdaki hususları tespit ettiği takdirde; tespit tarihinden itibaren, 8 gün içinde sözleşmeyi feshedebilir.
a) Barınakların bakımsızlığı ve temiz tutulmaması,
b) A.5.1 maddesinde yer alan aşı programında, belirtilen aşıların yapılmaması,
c) Hijyen ve bio-güvenlik tedbirlerinin alınmaması,
ç) Hayvana fena muamele ve eziyet edilmesi,
d) Bakım ve beslenme yetersizliği,
e) Hayvanın, aşırı derecede çalıştırılması,
f) Hayvanın, poliçede yazılı amaçlar dışında kullanılması,
g) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun gerektirdiği tedbirlerin alınmamış olması.

B.4. Hasarın Tespiti
(1) Sigorta edilmiş hayvanlarda, meydana gelen hasarın nedeni, niteliği ve miktarı, Tarım Sigortaları Havuzu veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperleri tarafından tespit edilir.

B.5. Tazminat Hesabı
(1) Aşkın sigorta ve eksik sigorta uygulamaları saklı kalmak kaydıyla tazminat hesabında, poliçede yazılı olan hayvan birim fiyatı esas alınır.
(2) Sigorta bedeli esas alınarak hesaplanan zarar miktarı üzerinden müşterek sigorta tutarı hesaplanarak tazminat tutarından indirilir.
(3) Hayvanın etinden, derisinden ve benzeri kısımlarından faydalanılabileceği hallerde bu kısımlara ait bedel ile ölümün doğumdan kaynaklanması halinde kurtarılan yavrunun tarife ve talimatlara göre belirlenen şekilde değeri ödenecek tazminattan sovtaj olarak düşülür.
(4) Ödenecek tazminat tutarı, Tarım Sigortaları Havuzu eksperinin raporunda belirtilen veya rapor içeriğine atfen belirlenen kusur oranı düşüldükten sonra ödenir.
(5) Yavru atma teminatı ile ilgili tazminat hesabı tarife ve talimatlarda belirtildiği şekilde uygulanır.
(6) Tazminatın hesabı; müşterek sigorta ve sovtaj tutarları dikkate alınarak tarife ve talimatlarda belirtildiği şekilde yapılır.

B.6. Tazminatın Ödenmesi
(1) Hasar dosyası tamamlanarak, kesinleşmiş olan tazminat miktarı, en geç 30 gün içerisinde sigortalıya ödenir.
(2) Tazminat ödeme tarihinde, muaccel hale gelen ve sigorta ettiren/sigortalıya ait tüm poliçelere ilişkin, ödenmemiş prim borçları, ilgili sigorta şirketinin beyanı doğrultusunda, tazminattan mahsup edilebilir.
(3) Tazminat ödemeleri, banka kanalı ile sigorta ettiren/sigortalı adına yapılır. Ödenen tazminat miktarının, sigortalı tarafından, bankacılık işlemlerinin gerektirdiği sürede alınmaması nedeniyle, Tarım Sigortaları Havuzu hesabına dönmesi halinde, gecikme ileri sürülerek, faiz veya munzam zarar talebinde bulunulamaz.
(4) Yanlış veya eksik bilgilendirme sonucunda, sigorta ettirenin uğrayacağı zararlar, sigorta şirketi ve tüm satış kanalları tarafından tazmin edilir.

B.7. Tazminat Miktarının Eksilmesi veya Tazminat Hakkının Düşmesi
(1) Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigorta ettirenin/sigortalının yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu, zarar miktarında bir artış olursa, bu suretle artan kısım, ödenecek tazminattan indirilir.
(2) Sigorta ettiren/sigortalı, rizikonun gerçekleşmesine kasten sebebiyet verir veya zarar miktarını kasten artırıcı eylemlerde bulunursa, sözleşmeden doğan hakları düşer.
(3) Sigortalı hayvanın, mecburi kesime sevkini gerektiren durumlarda, hayvanın, kasten ölüme terk edildiğinin tespit olunması halinde, sigortalıya tazminat ödenmez.

B.8. Hasar ve Tazminatın Sonuçları
(1) Tarım Sigortaları Havuzu; yaptığı tazminat ödemesi tutarınca, hukuken sigortalı yerine geçer ve sigortalının zarardan dolayı üçüncü şahıslara karşı ortaya çıkan yasal hakları, tazmin ettiği bedel nispetinde, Tarım Sigortaları Havuzuna intikal eder. Sigorta ettiren/sigortalı, poliçeden doğan tazminat ödemesi yapıldıktan sonra dahi, Tarım Sigortaları Havuzunun açabileceği davaya yararlı ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermeye zorunludur.

C. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
C.1. Sigorta Priminin Ödenmesi, Tarım Sigortaları Havuzunun Sorumluluğunun Başlaması ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü
(1) Bu genel şartlar çerçevesinde akdedilen sigorta sözleşmesi, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından yetkili kılınan, sigorta şirketi aracılığıyla yapılır.
(2) Sigorta ettiren/sigortalının, prim yükümlülüğünün tamamının veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa, peşinatın, sözleşme yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde, poliçe teslim edilmiş olsa dahi, Tarım Sigortaları Havuzunun sorumluluğu başlamaz ve bu husus, poliçenin ön yüzüne yazılır.
(3) Prim ödeme borcunda temerrüde düşülmesi halinde, genel hükümler uygulanır.

C.2. Sigorta Ettiren/Sigortalının Sözleşmenin Yapıldığı Sırada Beyan Yükümlülüğü
(1) Tarım Sigortaları Havuzu, bu sigortayı, sigorta ettiren/sigortalının beyanı ile sigortalının, Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemi bilgilerine dayanarak yapar.
(2) Tarım Sigortaları Havuzu, gerekli gördüğü her durumda tanzim edilmiş poliçede kayıtlı hayvanları kontrol edebilir veya risk analizi yaparak, poliçe tanzim edilmiş olsa bile prim fiyatında artırım yapabilir.
(3) Sigorta ettirenin beyanının, gerçeğe aykırı veya eksik olduğunun tespit edilmesi halinde, sözleşmenin yapılmamasını veya daha ağır şartlarla yapılmasını gerektirecek durumlarda; Tarım Sigortaları Havuzu, durumu öğrendiği tarihten itibaren, 15 gün içinde sözleşmeden cayabilir veya sözleşmeyi yürürlükte tutarak, aynı süre içinde prim farkını talep edebilir.
(4) Sigorta ettirenin, 10 gün içinde talep edilen prim farkını ödememesi halinde, sözleşme başka bir ihtara gerek kalmaksızın, kendiliğinden feshedilmiş olur.
(5) Caymanın veya feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi (fiili olarak rizikosu sona eren teminatlara ait olan hariç), kısa dönem esası üzerinden hesaplanır ve fazlası iade edilir.
(6) Sigorta ettirenin/sigortalının, kasıtlı olarak, gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğu ve bunun rizikonun gerçekleşmesi veya tazminat miktarına etkisi olduğu anlaşılırsa; Tarım Sigortaları Havuzu, riziko gerçekleşmiş olsa bile, tazminat ödemeksizin, sözleşmeyi feshedebilir.
(7) Rizikonun gerçekleşmesinden sonra, sigorta ettirenin/sigortalının ihmali ile beyan yükümlülüğü ihlal edildiği takdirde, bu ihlal, tazminatın veya bedelin miktarına yahut rizikonun gerçekleşmesine etki edebilecek nitelikte ise, ihmalin derecesine göre tazminattan indirim yapılır.
(8) Sigorta ettirenin kusuru kasıt derecesinde ise beyan yükümlülüğünün ihlali ile gerçekleşen riziko arasında bağlantı varsa, Tarım Sigortaları Havuzunun, tazminat veya bedel ödeme borcu ortadan kalkar; bağlantı yoksa Tarım Sigortaları Havuzu, ödenen primle ödenmesi gereken prim arasındaki oranı dikkate alarak, sigorta tazminatını veya bedelini öder.
(9) Süresinde kullanılmayan, cayma veya prim farkını talep etme hakkı düşer.

C.3. Sigorta Ettirenin/Sigortalının Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü ve Sonuçları
(1) Sigorta sözleşmesinin düzenlenmesinden sonra, poliçe üzerinde Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sisteminde yer alan bilgilerde, herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, sigorta ettiren/sigortalı, derhal ve makul nedenlerin varlığı halinde, en geç 10 gün içinde, durumu Tarım Sigortaları Havuzuna bildirmekle yükümlüdür.
(2) Değişiklik; Tarım Sigortaları Havuzunun, sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren hallerden ise;
a) Tarım Sigortaları Havuzu, değişikliği öğrendiği tarihten itibaren, 1 ay içinde sözleşmeyi feshedebilir veya prim farkını talep etmek suretiyle, sözleşmeyi yürürlükte tutabilir.
b) Sigorta ettirenin/sigortalının, 10 gün içinde, talep edilen prim farkını ödememesi halinde, sözleşme, başka bir ihtara gerek kalmaksızın, kendiliğinden feshedilmiş olur.
c) Feshin, hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, kısa dönem esası üzerinden hesaplanır ve fazlası iade edilir.
ç) Süresinde kullanılmayan, fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer.
(3) Değişiklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulamasını gerektirir hallerden ise; Tarım Sigortaları Havuzu, bu değişikliğin yapıldığı tarihten, sözleşmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasına göre hesap edilecek prim farkını, sigorta ettirene/sigortalıya iade eder.
(4) Tarım Sigortaları Havuzunun, sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren değişiklik hallerinde:
a) Tarım Sigortaları Havuzu durumu öğrenmeden önce,
b) Tarım Sigortaları Havuzunun fesih ihbarında bulunabileceği süre içinde,
c) Fesih ihbarının, hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde
riziko gerçekleşirse, değişikliğin bildirilmesinde, sigorta ettirenin ihmalinin bulunduğu veya kastı bulunması halinde dahi, rizikonun gerçekleşmesi veya tazminat miktarıyla beyan edilmesi gereken
değişiklik arasında bağlantı bulunmadığı hallerde tazminat, tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre ödenir. Sigorta ettirenin/sigortalının, değişikliği kasten bildirmediği durumlarda, beyan eksikliği ile rizikonun gerçekleşmesi veya tazminat miktarı arasında bağlantı olması halinde, Tarım Sigortaları Havuzu, tazminat ödenmeksizin sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Kasıt olmadığı hallerde ise, sigorta ettirenin ihmal derecesine göre, belirlenecek bir oranda tazminattan indirim yapılabilir.
(5) Yapılan risk inceleme sonuçları, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından onaylandıktan sonra, sigorta şirketi tarafından poliçeleştirilmemesi halinde, yapılan risk inceleme masrafları sigorta şirketinden tahsil edilir.
(6) Sigorta ettirenin hiçbir neden yokken sözleşmeden cayma süresi, poliçe tanzim tarihinden itibaren 7 gündür. Varsa, risk inceleme ve hasar tespit masrafı cayma hakkını kullanan sigortalıdan tahsil edilir.
(7) Sigorta ettiren/sigortalı, sigorta süresi içinde, herhangi bir nedenle, Tarım ve Orman Bakanlığı logolu, ülke kodu, il kodu ve işletme kodunu ihtiva eden, kulak küpesi düşen hayvanların kulak küpelerini, Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde, yeniden taktırmak ve aynı zamanda, durumu Tarım Sigortaları Havuzu Merkezine, yazılı olarak, derhal bildirmek zorundadır. Aksi takdirde, küpesi düşen hayvanların hasarı ödenmez.

C.4. Birden Çok Sigorta
(1) Sigortalanmış hayvanlar üzerine, sigorta ettiren/sigortalı, başka sigortacılar ile aynı rizikolara karşı, sigorta sözleşmesi yapamaz.

C.5. Menfaat Sahibinin Değişmesi
(1) Sözleşme süresi içinde, menfaat sahibinin, herhangi bir suretle değişmesi ve bu değişikliğin, Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sisteminde yer alan kayıtları ile belgelenmesi halinde, sigortanın hükmü devam eder ve sigorta ettirenin/sigortalının, sözleşmeden, doğan hak ve yükümlülükleri, değişiklik tarihinden itibaren, yeni sahibine geçer.
(2) Söz konusu değişikliğin, Tarım Sigortaları Havuzuna, hasar tarihinden önce bildirilmemesi ve zeyilname ile değişikliğin poliçe üzerinde düzenlenmemesi halinde, meydana gelen hasarlarda, Tarım Sigortaları Havuzu, hasara ilişkin tazminatı ödememe veya eksik ödeme hakkını saklı tutar.

C.6. Tebligatlar
(1) Bu genel şartlar çerçevesinde taraflar arasında yapılacak tüm tebligatlarda, Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

C.7. Sırların Saklı Tutulması
(1) Bu sözleşmenin uygulanmasında, ilgili tarafların, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun “Sır Saklama Yükümlülüğü” başlıklı, 31/A maddesi kapsamındaki sorumlulukları saklıdır.

C.8. Tahkim ve Yetkili Mahkeme
(1) Bu sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak, uyuşmazlık konusu olayın üyelik tarihinden sonra meydana gelmiş olması halinde, Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurulabilir. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30’ uncu maddesinin 12’ nci fıkrasında belirtilen tutara kadar
olan kararlar her iki taraf için de kesindir. Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgi www.sigortatahkim.org adresinden edinilebilir.
(2) Bu sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle, ilgili taraflar aleyhine açılacak davalarda, yetkili mahkeme; Tarım Sigortaları Havuzu merkezinin veya sigorta şirketi/acentesinin ikametgâhının veya rizikonun gerçekleştiği yerin bulunduğu il merkezinde; Tarım Sigortaları Havuzu ya da sigorta şirketi/acente tarafından açılacak davalarda ise, davalının ikametgâhının bulunduğu yerin il merkezindeki ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemedir.
(3) Sigorta ettiren/sigortalı, B.4. maddesinde yer alan süreç tamamlanmadan, hukuki yollara başvuramaz.

C.9. Zamanaşımı
(1) Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler, iki yılda zaman aşımına uğrar.

C.10.Yapılacak Değişiklikler
(1) Genel şartlar ile tarife ve talimatlarda yapılacak prim artışı gerektirmeyen değişiklikler, sigortalı lehine olması durumunda sigortacılık ilkeleri dâhilinde zeyil işlemine gerek olmadan poliçeye dâhil edilir.

C.11. Yürürlük
(1) Bu genel şartlar 01/01/2021 tarihinde yürürlüğe girer.


ustok Şubat Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:

* Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. *Listedeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

İNDICATA firmasından gelen değerlerin kontrolünde ve listenin TSB tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar