Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi

Devlet Destekli Sera Sigortası Teknik Şartları, Tarife ve Talimatları


Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12’nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan risklerin, Örtü Altı Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve risk değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabulü uygun görülen seralardaki unsurlara (örtü, iskelet, teknik donanım ve ürün)  vereceği zararları karşılar. Bu sigorta ile ilgili, Teknik Şartlar, Tarife ve Talimatlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

 
Madde 1 - Sera Sigortasında Teminat Kapsamında Olan Haller

Bu sigorta ile risk inceleme-değerlendirme sonucuna göre Dolu, Deprem, Taşıt çarpması ile Fırtına, Hortum, Yangın, Heyelan, Sel ve Su Baskını, Kar ve Dolu Ağırlığı riskleri, teminat kapsamına alınabilmektedir.
 

Madde 2 - Teminatların Tanımı

Dolu Teminatı; dolu tanelerinin, doğrudan çarpma etkisiyle,

Fırtına ve Hortum Teminatı; yağmur, kar, dolu ile beraber olsun veya olmasın; münhasıran, fırtına (10 metre yükseklikte hızı 62 km/saatten fazla esen rüzgârlar) veya fırtına sırasında, rüzgârın sürüklediği veya attığı şeylerin, çarpması ve hortum etkisiyle,

Yangın Teminatı;yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin etkisiyle,

Heyelan Teminatı;kayalardan, döküntü örtüsünden veya topraktan oluşmuş kütlelerin, yerçekiminin etkisi altında, yerlerinden koparak yer değiştirmesi etkisiyle,

Deprem Teminatı;deprem ve yanardağ püskürmesinin, doğrudan neden olacağı yangın, infilak, yer kayması veya toprak çökmesi etkisiyle,

Kar ve Dolu Ağırlığı Teminatı; yoğun kar yağışından sonra, çatı üzerinde biriken karın veya dolunun, gerek ağırlığı gerekse kayması ve/veya düşmesi nedeniyle,

Taşıt Çarpması Teminatı;kara, hava ve deniz taşıtlarının çarpma etkisiyle,

Sel ve Su Baskını Teminatı;çok yoğun yağış veya kar erimesi sonucunda vadi, göl, nehir, çay, dere yatakları ve kanalların, büyük su kütlesi ile yüklenerek taşması ile meydana gelen ve beklenmeyen, ani su akıntıları nedeniyle,

sigortalı unsurlarda, doğrudan meydana gelecek zararları ifade eder.

Bu tanımlar, teminatların genel açıklaması olup, gerçekleşen riskin, sigortalı unsurlar üzerindeki etkisinin belirlenmesinde, Tarım Sigortaları Havuzu eksperi raporları esas alınır.

Teminat kapsamındaki riskler nedeniyle, meydana gelen kayıplar, poliçede belirtilmiş olan sigorta dönemi ile sınırlıdır. Takip eden yıllardaki zarar etkisi, teminat kapsamı dışındadır.
 

Madde 4 - Yüksek Tüneller

Yüksek tüneller için sadece içindeki ürünün ve plastik örtüsünün “Dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem ile sel ve su baskını” risklerine karşı sigortası yapılır.  Yüksek tünel içindeki ürünlerinin ve yüksek tünel plastik örtüsünün, dolu riski için; Bitkisel Ürün Sigortası Dolu Prim Fiyat Tablosunda, ürünlerin hassasiyet sınıfına göre tespit edilen prim fiyatı, %40 indirimli, Fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem ile sel ve su baskını riskleri için; açık alandaki prim fiyatları, indirimsiz olarak uygulanır. Tazminat hesaplamalarında ise; bu riskler için, Bitkisel Ürün Sigortasında geçerli olan muafiyet/müşterek sigorta oranları uygulanır.
 

Madde 5 - Sera Sigortasında Risk İnceleme-Değerlendirme ve Risk Kategorileri

Sera sigortalarında, risk kategorileri belirlenirken, aşağıdaki faktörler dikkate alınır:
 
Fırtına - Hortum Teminatı:

1) Seranın yaşı,

2) Serada, çatlak ve yamalı cam panellerin sayısı,

3) Plastik örtü malzemesinde yırtık ve delikler, 

4) Plastik örtü malzemesinin garanti süresini aşma durumu,

5) Cam ve plastik örtü malzemesinin, iskeletle olan bağlantılarında kullanılan tutturucu elemanların, görevini sağlıklı bir şekilde yerine getirecek tipte ve durumda olması,

6) Cam örtünün kalınlığı,

7) Konstrüksiyon malzemesi,

8) Serada, rüzgârlığın bulunması,

9) Rüzgâr kıranın varlığı,

10) Serada çevre betonunun (temel duvarının) varlığı.
 

Sel ve Su Baskını Teminatı:

1) Çevre duvarının, dış toprak seviyesinden yüksekliği,

2) Dış drenaj durumu,

3) İç drenaj durumu,

4) Yüzey sularının uzaklaşması için sera tabanının eğimi,

5) Yetiştirilen ürünlerin kök bölgesinin, sera tabanından yüksekliği,

6) Sera zemininin, en yakın akarsu ve deniz seviyesinden yükseklik farkı,

7) Seranın, akarsu veya denize yakınlığı.
 

Heyelan ile Kar ve Dolu Ağırlığı Teminatı:

1) Arazinin konumu

2) Sera Projesi

3) Çevre (Temel) Betonu

4) Temel Yapısının Durumu

5) Meyilli arazideki seralarda, ihata duvarı

6) Örtü malzemesi bağlantı durumu (klips, macun vb)
 

Madde 6 - Muafiyet ve Müşterek Sigorta Uygulaması

Sera sigortasında, bir hasar durumunda, seranın hasarlı her bir unsuru için uygulanacak muafiyet ve müşterek sigorta oranları Tablo 1 ve Tablo 2’de görülmektedir.


Tablo 1 - Sera Sigortasında Muafiyet Oranları  

Sera Unsuru
Her Bir Unsurun Sigorta Bedeli Üzerinden Hasarlarda Uygulanacak Muafiyet Oranları (%)
 

Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Heyelan, Deprem, Sel ve Su Baskını, Taşıt Çarpması, Kar ve Dolu Ağırlığı

Örtü

 

Cam

2

Sert Plastik

2

Yumuşak Plastik

10

Ürün

2

İskelet

2

Teknik Donanım

2


Tablo 2 - Sera Sigortasında Müşterek Sigorta Oranları

Sera Unsuru Hasarlarda Uygulanacak Müşterek Sigorta Oranları (%)
   

Dolu, Yangın, Heyelan, Deprem, Taşıt Çarpması

Fırtına, Hortum, Sel ve Su Baskını,Kar ve Dolu Ağırlığı

Örtü  
Cam

 

10

20

Sert Plastik

 

10

20

Yumuşak Plastik

 

20

20

Ürün

 

10

20

İskelet

 

10

20

Teknik Donanım

 

10

20Madde 7 - Sigorta İptalinde Uygulanacak, Kısa Dönem Prim Tablosu 

Tablo 3 - Sigorta İptalinde Uygulanacak Kısa Dönem Prim Tablosu

Poliçe Süresinin (%) Toplam Prim Üzerinden Tahsilât Oranı (%)
0,83 üne kadar 0
0,84 ile 4,10 arası

10

4,11 ile 8,22 arası

20

8,23 ile 16,6 arası

30

16,7 ile 25 arası

40

25,1 ile 33,3 arası

50

33,4 ile 41,6 arası

60

41,7 ile 50 arası

70

50,1 ile 58,3 arası

80

58,4 ile 66,6 arası

90

66,6’dan fazla ise

100Madde 8 -  Tazminatın Hesabı

Genel Şartlar A.2. maddesinin (a), (b), (c) ve (ç) bentleri ile ilgili olarak; tazminat hesabında, aşkın sigorta ve eksik sigorta uygulamaları saklı kalmak kaydıyla, sigorta ettirenin/sigortalının beyan ettiği ve poliçede belirtilmiş olan sigorta bedelleri esas alınır.

Serada üretimi yapılan ürün ile ilgili tazminat hesabında; poliçede belirtilen ürünün birim fiyatı ve hasar tespitinde belirlenen ürün verimi esas alınır. Ancak; ürün verimi, hiçbir şekilde poliçede yazılı değerlerden yüksek olamaz. Fazla prim alınmış ise iade edilir.

Hasar oranı, her bir unsurun, sigorta bedelinin bir oranı şeklinde belirlenir. Muafiyeti geçmeyen hasarlar ödenmez.
Tazminatın hesabında, her bir hasar olayında, hasar miktarından poliçede belirtilen muafiyeti aşan kısım esas alınır. Sözleşme süresi içinde, ürünlerde kısmi hasarların oluşması durumunda, toplam tazminat tutarı; üretim dönemi sonunda, bir defada ödenir. Kısmi hasarlara ilişkin ödemeler, hiç bir zaman, tam hasar halinde ödenecek bedeli aşamaz.

Teminat kapsamındaki bir risk nedeniyle, serada bir hasar meydana gelmesi halinde; tazminat hesabında, her  bir unsurun hasar miktarının Tablo 1’de belirtilen muafiyeti aşan kısmı esas alınır. Her bir hasar olayında, hasarlı her bir unsurun, sigorta bedeli üzerinden hesaplanan muafiyet indirildikten sonra, kalan zarar miktarı üzerinden Tablo 2’de belirtilen müşterek sigorta tutarı hesaplanarak, tazminat tutarından indirilir. Varsa; sovtaj bedeli, tazminat tutarından indirilir.

Tazminatın hesabında; dikkate alınacak ürün sigorta bedeli, tazminata esas hasarın vuku bulduğu, üretim dönemine ilişkin, toplam sigorta bedelidir. 

 Her bir hasar olayından sonra, hasar miktarı kadar, tazminata konu sigorta bedeli eksilir.

  
Madde 9 – Devlet Destekli Sera Sigortasında Uygulanacak Prim Fiyatları 
 
1) Sera sigortasında uygulanacak prim fiyatları, EK 1, EK 2, EK 3 ve EK 4’de verilen tablolardaki şekilde tespit edilmiştir.

2) Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda, 1 inci ve 2 nci risk kategorisine giren seralarda prim fiyatları  Tablo 4’de görüldüğü şekilde, indirimli olarak uygulanır.

 3) Fırtına, Hortum, Heyelan, Sel ve su baskını, Kar ve Dolu ağırlığı teminatları, risk inceleme sonucunda, gerekli kriterleri taşıdığı belirlenen seralarda verilir.

 4) Yukarıda belirtilen şekilde, bulunacak prim bedeline, her bir poliçe için ayrıca 5 TL idare harcı ilave edilir ve bu tutar, hiçbir şart ve nedenle iade edilmez. Asgari prim tutarı (idare harcı hariç) 20 TL’den az olamaz.
 

Madde 10 – İndirimler ve Ek Prim Uygulamaları

Tablo 4 - Sera Sigortasında, Her Bir Teminat İçin Belirlenen Risk Kategorisine Göre, Teminat Bazında Uygulanacak Prim Çarpanları*


Tablo 4 - Sera Sigortasında, Her Bir Teminat İçin Belirlenen Risk Kategorisine Göre, Teminat Bazında Uygulanacak Prim Çarpanları*

Teminat Bazında Sera Risk Kategorisi Prim Fiyatına Uygulanacak İndirim veYükleme Çarpanları
(Ürün ve Örtüde)
  Fırtına Sel ve Su Baskını

Kar ve Dolu Ağırlığı

Heyelan

1 0,70 0,70 0,70 0,70
2

0,85

0,85 0,85

0,85

3

İndirim uygulanmaz.

İndirim uygulanmaz.

İndirim uygulanmaz.

İndirim uygulanmaz.

4

1,30

1,30 1,30

1,30

5

Bu teminat verilemez.

Bu teminat verilemez.

Bu teminat verilemez.

Bu teminat verilemez.


ustok Şubat Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:

* Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. *Listedeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

İNDICATA firmasından gelen değerlerin kontrolünde ve listenin TSB tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar