Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi

Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası Teknik Şartları, Tarife ve Talimatları

5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12’nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen kapsam dâhilinde, Su Ürünleri Kayıt Sistemine (SKS) kayıtlı olan, deniz ve iç su tesislerinde yetiştirilen su ürünlerinden, risk inceleme ve değerlendirmesi sonucuna göre sigortaya kabul edilir. İş bu sigorta, aşağıdaki Teknik Şartlar, Tarife ve Talimatlar çerçevesinde geçerlidir.
 

Madde 1 - Teminat Kapsamındaki Stok Gelişme Dönemi

Yumurta ve larva dönemindeki su ürünleri stokları, teminat kapsamı dışında olup; teminat, Alabalıklar, Çipura, Levrek, Sinarit, Kırmızı bantlı mercan, Sargoz, Sivriburun karagöz, Minakop, Antenli mercan, Mandagöz mercan,  Litrini mercan ve Trança balıkları için 5 gr büyüklüğe ulaştıktan sonra başlar. Bunların dışındaki türlerde, teminatın başlama evresi, Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Teminat,  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen kapasite ile sınırlıdır.
 

Madde 2 - Su Ürünleri Yetiştiricilik Planı

Sigorta ettiren/Sigortalı, başvuru sırasında, Su Ürünleri Yetiştiricilik Planını (EK: 1) sigortacıya sunar.
 

Madde  3 - Sigorta ettirenin/Sigortalının Bildirim Yükümlülükleri

Sigorta ettiren/Sigortalı, sigorta süresi içerisinde,
 
a) Bir sonraki ayın 7’nci günü sonuna kadar, her bir yetiştirme ünitesi için, her ay sonları itibariyle, gerçekleşmiş olan aylık stok bilgilerini (EK: 2),

b) Poliçe başlangıcından sonra, her bir yetiştirme ünitesi için, girişi takiben, 24 saat içerisinde, tesise yapılacak su ürünleri stok girişlerini,

c) Kafes ağları için her on beş günde bir, kafes bağlantıları için her ay, dalgıç kontrol raporunu,
aksatmadan, Tarım Sigortaları Havuzunun merkez adresine faks ve sonrasında, posta ile göndermekle yükümlüdür.
 

Madde 4 -  Prim ve Tazminatın Hesabında Esas Alınacak Birim Sigorta Bedeli

Prim ve tazminata esas birim sigorta bedeli, satış büyüklüğüne ulaşmış ürünün, poliçede yazılı olan birim fiyatı ile poliçe ekinde belirtilen değerlendirme tablosundaki birim ağırlıklara karşılık gelen oranın çarpılması suretiyle bulunur.
 

Madde 5 - Hijyen ve Bakım

Sigortalanacak su ürünleri, sigorta süresinin başlangıcında yaralanmamış, fiziki bakımdan kusursuz ve sağlıklı olmalıdır. Sigortalının, su ürünleri yetiştiriciliğinde, her zaman gereken ihtimamı göstermesi esastır.
 

Madde 6 - Su Ürünleri Tesisinin Uygunluğu

Ürünlerin sigortalanabilmesi için; su ürünleri tesisindeki havuz, tank veya kafeslerin, projeye uygun olarak yapılmış veya monte edilmiş ve uygunluğunun, yetkililer tarafından onaylanmış ve belgelenmiş olması gerekir.
 

Madde 7- Değişiklik Onayı

Sigorta ettiren/Sigortalı, kendi iradesi dışında, harici bir sebepten ileri gelecek herhangi bir zarar olmadıkça, yetiştiricilik tesisini düzenli olarak çalıştıracak, kendi kontrolü altında bulunan ve işletmede mevcut koruyucu sistem ve uyarı donanımlarında ve adresinde, sigortacının yazılı onayı olmadıkça, hiçbir değişiklik yapmayacaktır. İşletmedeki koruyucu sistem ve uyarı donanımları, her hafta düzenli bir şekilde kontrol edilecek ve durum kayda geçirilecektir.

Sigorta ettiren/Sigortalı, tesiste görevli teknik sorumlu müdür ile teknik personel değişikliklerini, gecikmeksizin, Tarım Sigortaları Havuzunun Merkez adresine bildirir.
 

Madde 8 - Yemleme Kayıtları

Sigorta ettiren/Sigortalı, her bir yetiştirme ünitesi için günlük yemleme kayıtlarını tutar ve bu kayıtlarda, verilen yem cinsi ve miktarlarını ayrı ayrı gösterir.
 

Madde 9 - En Yüksek Stoklama Yoğunluğu

Su ürünleri stoklama yoğunlukları, aşağıda belirtilen değerleri aşamaz.


Tablo 1 -  Su Ürünleri Stoklama Yoğunluğu Tablosu

Balık Türü Maksimum Stok Yoğunluğu (kg/m3)
Alabalık (300 gr) 25
Çipura (300gr)

20

Levrek (300gr)

20

Levrek / Çipura  (Toprak Havuzlarda)

5

Orkinos

5

Sinarit, Kırmızı bantlı mercan, Sargoz, Sivriburun karagöz, Minakop, Antenli mercan, Mandagöz mercan,  Litrini mercan ve Trança (100 gr’a kadar)

5

Sargoz(100 gr’ın üzerinde)

8

Sinarit, Kırmızı bantlı mercan, Sivriburun karagöz, Minakop, Antenli mercan, Mandagöz mercan,  Litrini mercan ve Trança (100 gr’ın üzerinde)

15

Diğer Türler

Türün özelliğine göre belirlenirMadde 10 -  Su ürünleri Yetiştiriciliğinde Aşağıdaki Hususların Sağlanması Zorunludur
 
1) Tesiste yetiştirilen türler için olması gereken, su kalite ölçülerine uyulması,

2) Akarsu ve pompalarla, su sağlanan tesislerde, her an çalışabilir durumda yedek pompa ve yedek jeneratörün bulundurulması,

3) Akarsularla su sağlanan su ürünleri tesislerinde, suya karışan kaba malzemeleri uzaklaştırmak için süzgeç vb. araçların kullanılması ve bunların, günde en az bir kez temizlenmesi,

4) Akarsulardan beslenen tesislerde, tahliye kanalının inşa edilmiş olması,

5) Deniz trafiği için, uyarı ışıklarının ve fosforlu şamandıraların bulunması,

6) Predatörlere karşı gerekli önlemlerin alınması, kafes bağlantılarının, imalatçı firmanın tavsiyelerine göre olması,

7) Toprak Havuzlarda;

- Oksijen miktarının en az 6 - 8 mg/lt olması,
- Havuzlarda, 24 saat içindeki su değişim yüzdesinin, en az % 50 olması,
- Havuz kenarlarının yan duvarlarının, en fazla % 45 eğimli olması,
- Havuzların, taban suyundan beslenmemesi,
- Taban drenaj borularının, yeterli uzunlukta olması (havuzların uzunluğuna göre 3 - 6 metre),
- Yeterli büyüklükte ve genişlikte, kanalların açılmış olması,
- Taban drenaj borularının seviyesi ile tahliye kanallarının su seviyesinin aynı olmaması,
- Havuz tahliye borusunun, DSİ vs. tahliye kanalından yüksekte olması,
- Kış aylarında yağan yağmurlardan dolayı, deşarj kanallarındaki suyun, havuzlara girmemesi,
- Oksijen düşmelerine karşı balıkların büyüklüğüne göre, havuz içinde yeterli miktarda havalandırıcı bulunmalı,
- Havuz tabanında ve yan kenarlarında oluşan yosunlar için gece oksijen düşmesine karşı önlem alınması,
- Havuza giren su miktarının azalmasına karşı, yedek sondaj kuyusu  pompasının bulundurulması,
- Levreklere, Vibrogen - 2 aşılamasının yapılması,
- Alg patlamasına karşı, suyun rengi ve oksijen değerlerinin yeterli sıklıkta takip edilmesi,
- Elektrik kesilmesine karşı, jeneratör bulundurulması, otomatik olarak devreye girmesi.
- Elektrik kesintisine karşı, uyarıcı alarm ve zil düzeneği bulundurulması.
 

Madde 11 - Prim Hesabı
 
a) Depo - geçici - prim, yetiştirme planında, beyan edilen, aylık ortalama sigorta bedeli ile prim fiyatının çarpılmasıyla hesaplanır.

b) Kesin prim tutarı; yetiştirme süresi, gerçekleşen, aylık ürün stoku listeleri üzerinden, hesaplanacak ortalama sigorta bedeline, sigorta prim fiyatının uygulanması ile bulunur. Poliçe bitiminde, sigortacı veya sigortalı için lehte veya aleyhte oluşacak prim farkı, tahsil veya iade edilir. Beyan edilen aylık stok değerleri nedeniyle, iade edilecek prim tutarının, depo - geçici - prim tutarının % 10’unu aşması durumunda; aylık, stok bilgilerinin doğruluğu, sigortalı tarafından belgelenmediği takdirde, depo-geçici-prim tutarının % 10’unu aşan kısmı iade edilmez. Aylık, ürün stok listeleri gönderilmemiş ve poliçe iptal edilmemiş ise, sigortacı, prim hesabını, yetiştirme planında beyan edilen, en yüksek sigorta bedeli üzerinden yapar.

c) Yukarıda belirtilen şekilde, bulunacak prim bedeline, her bir poliçe için ayrıca 5 TL idare harcı ilave edilir ve bu tutar, hiçbir şart ve nedenle iade edilmez. Asgari prim tutarı (idare harcı hariç) 20 TL’den az olamaz.
 

Madde 12 - Su Ürünleri Sigortasında Prim Fiyatı, Muafiyet ve Müşterek Sigorta Oranları


Tarife 1 - Toplam Sigorta Bedeli Üzerinden Muafiyet Uygulanan Poliçeler

Türü

Risk Kategorisi
ve Prim Fiyatı (%)

Muafiyet (%)
(Toplam Sigorta Bedeli Üzerinden)

Müşterek Sigorta  (%) 
(Sigortalının Üzerindeki Pay)

 

1

2 3 4

 

 

Deniz, Göl Çiftlikleri
(Çipura, Levrek, Alabalık- PE Kafeste üretim)

3,0

4,5 5,5 Sigortalanmaz

10

20

Kara Çiftlikleri (Alabalık-Havuz, Levrek- Çipura Toprak Havuz) 4,0 5,5 6,5 Sigortalanmaz

10

20

Orkinos 3,5 4,0 5,0 Sigortalanmaz

25

0

Deniz Çiftlikleri (Sinarit, Sargoz, Kırmızı bantlı mercan, Sargoz, Sivriburun karagöz, Minakop, Antenli mercan, Mandagöz mercan,  Litrini mercan, Trança) 3,5 5,0 6,0 Sigortalanmaz

10

20Tarife 2 - Kafes Bazında Muafiyet Uygulaması Yapılan Poliçeler

Türü

Risk Kategorisi
ve Prim Fiyatı (%)

Muafiyet (%)
(Her bir Kafesin Sigorta Bedeli Üzerinden)

 

1

2 3 4

 

Deniz, Göl Çiftlikleri
(Çipura, Levrek, Alabalık- PE Kafeste üretim)

3,5

5,0 6,0 Sigortalanmaz

20

Orkinos 4,0 4,5 5,5 Sigortalanmaz

30

Deniz Çiftlikleri
(Sinarit, Sargoz, Kırmızı bantlı mercan, Sargoz, Sivriburun karagöz, Minakop, Antenli mercan, Mandagöz mercan, Litrini mercan, Trança)
4,0 5,5 6,5 Sigortalanmaz

20Madde 13 – Tazminatın Hesabı

Tazminatın hesabında, aşkın sigorta ve eksik sigorta uygulamaları saklı kalmak kaydıyla, poliçede yazılı olan birim fiyatlar esas alınır. Poliçe muafiyetli ise, muafiyeti geçmeyen hasarlar ödenmez.

Tazminatın hesabında, hasar miktarının, poliçede belirtilen muafiyeti aşan kısmı, esas alınır.

Sigorta bedeli üzerinden hesaplanan muafiyet indirildikten sonra, kalan zarar miktarı üzerinden, müşterek sigorta tutarı düşülerek, tazminat tutarı hesaplanır. Varsa Teknik Şartlar, Tarife ve Talimatlarda belirtilen durumlarda, sovtaj bedeli, tazminat tutarından indirilir.

Ödenecek tazminat tutarı, Tarım Sigortaları Havuzu eksperi raporunda belirtilen veya rapor içeriğine atfen, varsa belirlenen kusur oranı düşüldükten sonra ödenir.
 

Madde 14 - Kısa Dönem Prim Tabloları


Tablo 2 - Sigorta İptalinde Uygulanacak Kısa Dönem Prim Tablosu

Poliçe Süresinin (%) Toplam Prim Üzerinden Tahsilât Oranı (%)
0,83’üne kadar 0
0,84 ile 4,10 arası

10

4,11 ile 8,22 arası

20

8,23 ile 16,6 arası

30

16,7 ile 25 arası

40

25,1 ile 33,3 arası

50

33,4 ile 41,6 arası

60

41,7 ile 50 arası

70

50,1 ile 58,3 arası

80

58,4 ile 66,6 arası

90

66,6’dan fazla ise

100Tablo 3 - Kısa Dönem Sigorta Prim Tablosu*

Poliçe Süresinin (%) Toplam Prim Üzerinden Tahsilât Oranı (%)
17,7’ye kadar 30' u
17,8 ile 25 arası

40' ı

25,1 ile 33,3 arası

50' si

33,4 ile 41,6 arası

60' ı

41,7 ile 50 arası

70' i

50,1 ile 58,3 arası

80' i

58,4 ile 66,6 arası

90' ı

66,6’den fazla ise

100' ü


Orkinos balıklarında; normal poliçe süresi 210 gün, diğer balıklarda 365 gün olarak kabul edilmiştir. Orkinos poliçelerinde, poliçe bitiminden sonraki uzatmalarda poliçeye uygulanan prim üzerinden, gün esasına göre hesaplanır. 


Madde 15 -  Hasar Olayı Süreleri

Teminat Kapsamındaki Riskler Bir Hasar Olayının Süresi
Hastalıklar 45 gün
Diğer riskler

3 gün


M
Madde 16 -  İndirimler
 
a) İlk defa sigorta ettirilenler için tarife primleri üzerinden, % 5 nispetinde, başlangıç indirimi uygulanır.

b) Hasarsız geçen bir dönemi takip eden yılda, tarife primleri üzerinden, % 10 nispetinde, yenileme indirimi uygulanır.

c) Prim tutarının tamamının peşin ödenmesi durumunda, uygulanacak prim indirimi, Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.

 
Madde 17 -İş bu Teknik Şartlar, Tarife ve Talimatlar 01/ 01/ 2013 tarihinde yürürlüğe girer.ustok Ocak Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:

* Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. *Listedeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

İNDICATA firmasından gelen değerlerin kontrolünde ve listenin TSB tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar