Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi

Dökme Grev Klozu - CL 274

1/2/83

INSTITUTE STRIKES CLAUSES [BULK OIL]1

SİGORTA EDİLEN RİZİKOLAR

Rizikolar Klozu 

1. Bu sigorta, aşağıda 3. ve 4. Kloz’larda istisna edilenler hariç, sigorta edilen şeyin [aşağıdakiler ] nedeniyle uğradığı zıya veya hasarı kapsar : 

1.1. Grevciler, lokavt edilmiş işçiler veya iş kargaşası, ayaklanma veya halk hareketlerine katılan kişiler. 

1.2. Her hangi bir terörist ya da bir politik güdü ile hareket eden her hangi kişi. 

Müşterek Avarya Klozu 

2. Bu sigorta buradaki klozların kapsadığı bir tehlike nedeniyle zarardan kaçınmak ya da kaçınma ile ilgili olarak katlanılan ve navlun sözleşmesine ve / veya yürürlükteki yasa veya uygulamaya göre düzenlenen ya da belirlenen müşterek avarya ve kurtarma masraflarını kapsar. 

İSTİSNALAR

Genel İstisnalar Klozu 

3. Bu sigorta hiçbir halde aşağıdakileri kapsamaz: 

3.1. Sigortalının kasti hareketine [isteyerek kötüye kullanmasına] yüklenebilen zıya, hasar veya masraf.

3.2. Sigorta edilen şeyin olağan akması, olağan ağırlık veya hacim kaybı ya da olağan aşınma ve yıpranması.

3.3. Sigorta edilen şeyin gizli kusuru [zati ayıbı] veya niteliğinin neden olduğu zıya, hasar veya masraf.

3.4. [Yukarıdaki 2. Kloz’a göre tazmin edilebilir masraflar hariç] sigorta edilen bir riziko nedeniyle olsa bile yakın nedeni gecikme olan zıya, hasar veya masraf. 

3.5. Gemi sahibi, gemi idarecileri, kiracıları veya işletenlerin ödeme gücünü yitirmesi veya mali yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğan zıya, hasar veya masraf.

3.6. Her hangi grev, lokavt veya iş kargaşası, ayaklanma veya halk hareketlerinin sonucu iş yokluğu, iş kıtlığı veya nasıl betimlenirse betimlensin benzer her hangi iş kesilmesinden doğan zıya, hasar veya masraf. 

3.7. Seferin ya da yolculuğun engellenmesine veya zıyaına dayanan her hangi tazminat. 

3.8. Atom veya nükleer parçalanma ve/veya birleşme ya da diğer benzer reaksiyon [tepkime] veya radyoaktif[ışınetkin] güç ya da madde kullanan herhangi bir savaş silahının kullanılmasından doğan zıya, hasar veya masraf.

3.9. Savaş, iç savaş, ihtilal, ayaklanma, isyan veya bunlardan doğan iç kargaşa ya da savaşan bir güç tarafından veya bu güce karşı yapılan herhangi bir düşmanca hareketin neden olduğu zıya, hasar veya masraf. 

Denize Elverişsizlik ve [Yüke] Uygun Olmama İstisnası Klozu 

4. 4.1. Bu sigorta hiçbir halde, gemi veya diğer deniz taşıtının denize elverişsizliğinden, gemi, diğer deniz taşıtları, kara taşıtlarının sigorta edilen şeyi güven içinde taşımaya uygun olmamasından, doğan zıya, hasar veya masrafı kapsamaz. Şöyle ki sigorta edilen şey orada yüklendiği zaman, sigortalı veya adamlarının bu denize elverişsizlilik veya [yüke] uygunsuzluktan haberleri olmaması şarttır. 

4.2. Sigortalı veya adamlarının bu denize elverişsizlik veya [yüke] uygunsuzluktan haberleri olmadıkça, sigortacılar geminin denize elverişliliği ve geminin sigortalı şeyi varma yerine taşımaya uygunluğuna ilişkin örtülü yükümlülüklere uyulmamasından vazgeçer. 

SÜRE 

Transit Klozu 

5. 5.1. Bu sigorta, sigorta edilen şeyin, burada taşımanın başladığı yer olarak yazılı yerde, yüklenmek amacıyla tankları terk ettiği anda başlar, taşımanın olağan yolu boyunca devam eder ve 

5.2.1. ya sigorta edilen şey burada yazılı varma yerinde, depolama yerindeki depolama tanklarına veya depo [olarak kullanılan] gemilere girdiğinde, ya da 

5.1.2. geminin burada yazılı son varma yerine vardığı tarihten 30 gün sonra bunlardan hangisi daha önce olursa ona göre sona erer. 

5.2. Sigortalıdan ihbar notu alan sigortacılar başka şekilde kararlaştırmadıkça, sigorta edilen şey veya bir kısmı, son varma limanı veya boşaltma yerinde, deniz aşan gemiden diğer deniz taşıtına boşaltıldıktan sonra, fakat bu sigortanın yukarıdaki 5.1. Klozu’na göre sona ermeden önce, burada sigorta edilen varma yerinden başka bir yere gönderilecekse, sigorta edilen şey veya onun bir kısmının sigortası, bu diğer varma yerine yapılacak taşımanın başlamasından öteye uzatılmaz. 

5.3. Sigortacılara ihbar notu verilmesi ve eğer isterlerse bir ek prim ödemek koşuluyla, bu sigorta [yukarıdaki 5.1. veya 5.2. Kloz’larına göre sona erinceye kadar ve aşağıdaki 6. Kloz’un hükümlerine bağlı olarak] sigortalının denetimi dışındaki gecikme, her hangi bir sapma, zorunlu boşaltma, tekrar yükleme veya aktarma ve sigortalının denetimi dışında olması şartı ile diğer her hangi sefer değişikliği sırasında yürürlükte kalır. 

Taşıma Sözleşmesinin Sona Ermesi Klozu 

6. Eğer sigortalının denetimi dışındaki koşullardan dolayı taşıma sözleşmesi, burada adı yazılı son varma yerinden başka bir liman veya yerde ya da taşıma yukarıda 5. Kloz da belirtilenden başka şekilde sona ererse, sigortacılara ihbar notu verilmedikçe ve sigortanın devamı istenmedikçe, bu sigorta da sona erer. Sigorta yürürlükte kalacaksa, sigortacılar isterse bir ek prime bağlı olarak, ya 

6.1. mallar bu liman veya yerde satılana ya da teslim edilene kadar veya özellikle başka şekilde kararlaştırılmadıkça, sigortalı malların bu liman veya yere varmasından itibaren 30 günün sona ermesiyle [bunlardan hangisi daha önce olursa] ya da 

6.2. eğer mallar sözü edilen 30 günlük süre içinde [veya bunun kararlaştırılan herhangi uzatmasında] burada yazılı varma yerine veya başka herhangi varma yerine taşınırsa, yukarıda 5. Kloz’un hükümlerine göre sona erinceye kadar devam eder. 

Seferin Değişmesi Klozu 

7. Bu sigorta başladıktan sonra varma yeri sigortalı tarafından değiştirildiğinde, sigortacılara ihbar notu verilmek koşuluyla, bir prim ve düzenlenecek şartlarla sigorta devam eder. 

TAZMİNAT 

Sigorta Edilebilir Menfaat Klozu 

8. 8.1. Bu sigorta uyarınca tazminat alabilmek için sigortalı zıya anında, sigorta edilen şey üzerinde, sigorta edilebilir bir menfaate sahip olmalıdır. 

8.2. Yukarıda 8.1.'e bağlı olmak koşuluyla, sigortalı bu sigortanın kapsadığı süre içinde meydana gelen sigortalı zarar için tazminata hak kazanır. Buna rağmen zarar sigorta sözleşmesi yapılmadan önce meydana gelmişse, zarardan sigortalının haberi olmadıkça ve sigortacılar da habersiz ise tazminata hak kazanılır. 

Artan Değer Klozu 

9. 9.1. Eğer burada sigortalı yük üzerine, sigortalı tarafından herhangi "Artan Değer Sigortası" yaptırılırsa, yükün kararlaştırılan değeri burada sigortalı toplam bedel ile zıyaı temin eden bütün "Artan Değer Sigortaları" nın toplamına yükseltilmiş sayılır ve bu sigorta uyarınca sorumluluk, buradaki sigorta bedelinin, toplam [böyle yükseltilen] sigorta bedeline oranında olur. 

Tazminat talebi halinde sigortalı, bütün diğer sigorta [poliçeleri] ile sigorta edilen tutarların kanıtlarını sigortacılara temin eder. 

9.2. Bu sigorta artan değer sigortası olduğunda aşağıdaki Kloz uygulanır: 

Yükün kararlaştırılan değeri, ilk sigortadaki toplam tutar ve sigortalı tarafından yük üzerine yaptırılan ve zıyaı sigorta eden bütün “Artan Değer Sigortaları”nın tutarlarına eşit sayılır ve bu sigorta uyarınca sorumluluk, buradaki sigorta bedelinin [böyle yükseltilen] toplam sigorta bedeline oranında olur. 

Tazminat talebi halinde sigortalı, bütün diğer sigorta [poliçeleri] ile sigorta edilen tutarların kanıtlarını sigortacılara temin eder. 

Hesaplama [Ajustment] Klozu 

10. Bu sigortaya göre akma ve noksanlık için ödenebilir tazminat aşağıdaki gibi hesaplanır : 

10.1. Ödenebilir miktar, yağın gemiye yüklenmek üzere tankları bıraktığında belgelenen brüt hacim ile taşımanın sona erdiği yerde tanklara teslim edildiğinde belgelenen brüt hacim karşılaştırılarak belirlenecek kayıp hacmin sigorta değerindeki payı olur. Fakat satış sözleşmesi hacim değil ağırlık esasına dayandığında, ödenebilir miktarın böyle belgelenen miktarlardan ağırlık üzerinden hesaplanması istisnadır. 

Bu 10.1 Klozu’ndaki “brüt hacim” terimi tortu, su karışımı ve serbest su indirilmemiş toplam hacmi ifade eder. Fakat sigortalının taşıma sırasında bu sigortanın kapsadığı bir rizikonun gerçekleşmesi sonucu mevcut su miktarının anormal arttığını gösterebildiği ölçüde su hariçtir. 

10.2. Yukarıdaki 10.1 Kloz’una göre yapılan hesaplama ısı değişmelerinin neden olduğu hacimdeki her hangi değişikliği ve belgelenen miktarın belirlemesinde uygun olmayan işlem kullanılmasından doğan miktardaki her hangi görünür değişikliği ortadan kaldırır. 

10.3. Bu sigortaya akma veya noksanlık tazminat talepleri için bir muafiyet uygulanması şartı koyulduğunda, bu muafiyet, ısıdaki değişme veya suda çökertme nedeniyle meydana gelen ağırlık veya hacim kaybı hariç, ağırlık veya hacimdeki olağan zıyaı içeriyor sayılır. Böyle hüküm yoksa 10.1 ve 10.2 Kloz’larına göre ödenebilir tutar yukarıdaki 3.2 Kloz’unda istisna edilen her hangi olağan kaybın indirilmesine bağlıdır. 

SİGORTADAN YARARLANMA 

Geçerli Olmama Klozu 

11. Bu sigorta taşıyıcı veya [yükün kendilerine bırakıldığı] diğer güvenilir kişiler [yediemin] yararına geçerli olamaz. 

ZARARLARIN AZALTILMASI 

Sigortalının Görevi Klozu 

12. Burada ödenebilir zarar bakımından 

12.1. bu zararı önleme veya azaltma amacıyla makul olabilecek önlemleri almak ve

12.2. taşıyıcılara, güvenilir kişi [yediemin] veya diğer üçüncü kişilere karşı bütün hakların gereği gibi korunmasını ve kullanılmasını sağlamak sigortalı ve adamları ve temsilcilerinin görevidir 

ve sigortacılar, poliçede ödenebilir herhangi zarara ek olarak, bu görevlerin yerine getirilmesi sırasında uygun ve makul olarak katlanılacak bütün masrafları sigortalıya öder. 

Feragat Klozu 

13. Sigortalı veya sigortacıların sigortalı şeyi kurtarmak, korumak veya geri almak amacıyla aldıkları önlemler, bir haktan el çekme [feragat] veya bırakmanın kabulü yahut taraflardan birinin haklarını başka bir şekilde zarara uğratmak olarak kabul edilmez. 

GECİKMEDEN SAKINMAK 

Makul Hareket Etme Klozu 

14. Sigortalının kendi denetimi altında olan her durumda, makul süratle hareket etmesi bu sigortanın bir koşuludur. 

YASA VE UYGULAMA 

İngiliz Yasa ve Uygulaması Klozu 

15. Bu sigorta İngiliz yasa ve uygulamasına bağlıdır. 

Not: Sigortalının, bu sigorta uyarınca "teminat devam eder" hükmüne konu olan bir olayı, haber alır almaz derhal sigortacılara bildirilmesi zorunlu olup, bu teminata hak kazanabilme ancak söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmesine bağlıdır. 

CL 274 numaralı klozun çevirisidir.

1Enstitü Grev Klozları [Dökme Yağ]

ustok Şubat Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:

* Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. *Listedeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

İNDICATA firmasından gelen değerlerin kontrolünde ve listenin TSB tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar