Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi

Dökme Yağ Klozu - CL 273

1/2/83 

INSTITUTE BULK OIL CLAUSES1

SİGORTA EDİLEN RİZİKOLAR

Rizikolar Klozu

1. Bu sigorta, aşağıda 4, 5, 6 ve 7. Kloz’larda istisna edilenler hariç, 

1.1. sigorta edilen şeyin makul olarak [aşağıdakilere] yüklenebilen zıyaı veya kirlenmesini kapsar :

1.1.1. Yangın veya patlama.

1.1.2. Gemi veya diğer deniz taşıtının oturması, karaya vurması, batması veya alabora olması.

1.1.3. Gemi veya diğer deniz taşıtının sudan başka bir nesneye değmesi veya çarpışması.

1.1.4. Tehlike limanı veya yerinde yükün boşaltılması.

1.1.5. Deprem, yanardağ püskürmesi veya yıldırım.

1.2. Sigorta edilen şeyin [aşağıdakiler] nedeniyle uğradığı zıya veya kirlenmeyi kapsar :

1.2.1. Müşterek avarya fedakârlığı.

1.2.2. Denize yük atılması.

1.2.3. Yükleme, aktarma veya boşaltma sırasında bağlantı borularından sızma.

1.2.4. Kaptan, gemi zabitleri veya tayfaların yük, safra veya yakıt pompalama sırasındaki ihmâli.

1.3. Sigorta edilen şeyin hava basıncı sonucu kirlenmeyi kapsar. 

Müşterek Avarya Klozu

2. Bu sigorta 4, 5, 6 ve 7. Kloz’larda veya bu sigortanın başka bir yerinde istisna edilenler hariç, herhangi sebeple zarardan kaçınmak veya kaçınmakla ilgili olarak katlanılan ve navlun sözleşmesine ve/veya yürürlükteki yasa veya uygulamaya göre düzenlenen ya da belirlenen müşterek avarya ve kurtarma masraflarını kapsar. 

Her İkisi de Kusurlu Çatışma Klozu 

3. Bu sigorta navlun sözleşmesindeki "Her İkisi de Kusurlu Çatma Klozu" gereği sigortalının sorumluluk payını, bu sigorta kapsamında ödenebilir bir zarar gibi tazmin edilmek üzere genişletilir. Sözü edilen Kloz’a göre, gemi sahiplerinin sigortalıdan tazminat talep etmesi halinde, sigortalı böyle bir talebe karşı, masrafları sigortacılara ait olmak üzere sigortalıyı savunma hakkına sahip sigortacılara bildirimde bulunmayı kabul eder. 

İSTİSNALAR 

Genel İstisnalar Klozu 

4. Bu sigorta hiçbir halde aşağıdakileri kapsamaz : 

4.1. Sigortalının kasti hareketine [ isteyerek kötüye kullanmasına] yüklenebilen zıya, hasar veya masraf. 

4.2. Sigorta edilen şeyin olağan akması, ağırlık veya hacimdeki olağan zıyaı ya da olağan aşınma ve yıpranması. 

4.3. Sigorta edilen şeyin gizli kusuru [zati ayıbı] veya niteliğinin neden olduğu zıya, hasar veya masraf. 

4.4. [yukarıdaki 2. Kloz’a göre tazmin edilebilir masraflar hariç] sigorta edilen bir riziko nedeniyle olsa bile yakın nedeni gecikme olan zıya, hasar veya masraf.

4.5. Gemi sahibi, idarecileri, kiracıları veya işleticilerinin ödeme gücünü yitirmesi veya mali yükümlülüklerini yerine getirememesinden doğan zıya, hasar veya masraf. 

4.6. Atomik veya nükleer parçalanma ve/veya birleşme ya da diğer benzer reaksiyon [tepkime] veya radyoaktif [ışınetkin] güç ya da madde ile çalıştırılan herhangi bir savaş silahının kullanımından doğan zıya, hasar veya masrafı. 

Denize Elverişsizlik ve [Yüke] Uygunsuzluk İstisnası Klozu 

5. 5.1. Bu sigorta hiç bir halde, gemi veya diğer deniz taşıtının denize elverişsizliğiden, gemi veya diğer deniz taşıtının [yüke] uygunsuzluğu ya da kara taşıtının sigorta edilen şeyi güvenle taşımaya uygun olmamasından, doğan zıya, hasar veya masrafı kapsamaz. Şu koşulla ki, sigorta edilen şey orada yüklendiği zaman, sigortalı veya adamlarının bu denize elverişsizlilik veya [yüke] uygunsuzluktan haberleri olmalıdır. 

5.2. Sigortalı veya adamlarının böyle denize elverişsizlik veya [yüke] uygunsuzluktan haberleri olmadıkça, sigortacılar geminin denize elverişliliği ve geminin sigortalı şeyi varma yerine taşımaya uygunluğuna ilişkin örtülü yükümlülüklere uyulmamasından vazgeçer. 

Savaş İstisnası Klozu 

6. Bu sigorta, hiçbir halde [aşağıdakilerin] neden olduğu zıya, hasar veya masrafı kapsamaz : 

6.1. Savaş, iç savaş, ihtilal, ayaklanma, isyan veya bunlardan doğan sivil kargaşa ya da savaşan bir güç tarafından veya bu güce karşı yapılan herhangi bir düşmanca hareket. 

6.2. Zorla tutma [zabt],el koyma, tutuklama, engelleme veya alıkoyma [korsanlık hariç] ve bunların sonuçları veya bunlara teşebbüs. 

6.3. Terk edilmiş mayınlar, torpiller, bombalar veya diğer terk edilmiş savaş silahları. 

Grev İstisnası Klozu 

7. Bu sigorta hiçbir halde, 

7.1. grevcilerin, lokavt edilmiş çalışanların veya iş karışıklıkları, kargaşalık veya halk hareketlerine katılan kişilerin neden olduğu, 

7.2. grev, lokavt, iş karışıklıkları, kargaşalık veya halk hareketlerinin sonucu, 

7.3. herhangi bir terörist veya politik güdü ile hareket eden herhangi bir kişinin neden olduğu, zıya, hasar veya masrafı kapsamaz. 

SÜRE 

Transit Klozu 

8. 8.1. Bu sigorta, sigorta edilen şey burada taşımanın başladığı yer olarak yazılı yerde, yüklenmek amacı ile tankları terk ettiği anda başlar, taşımanın olağan yolu boyunca devam eder ve 

8.1.2. ya sigorta edilen şey, burada yazılı son varma yerindeki depolama tanklarına veya depo [olarak kullanılan] gemilere girdiğinde, ya da 

8.1.3. geminin burada yazılı son varma yerine vardığı tarihten 30 gün sonra, bunlardan hangisi daha önce olursa ona göre sona erer. 

8.2. Sigortalıdan ihbar notunu alan sigortacılar başka türlü kararlaştırmadıkça, sigorta edilen şey veya bir kısmı son varma limanı veya boşaltma yerinde, deniz aşan gemiden diğer deniz taşıtına boşaltıldıktan sonra, fakat sigorta yukarıdaki 8.1. Kloz’una göre sona ermeden önce, burada sigorta edilen varma yerinden başka bir yere gönderilecekse, sigorta edilen şeyin veya onun bir kısmının sigortası bu diğer varma yerine yapılacak taşımanın başlamasından öteye uzatılmaz. 

8.3 Sigortacılara ihbar notu verilmesi ve eğer isterlerse ek prim ödemek koşuluyla, bu sigorta [yukarıdaki 8.1 veya 8.2 Kloz’larına göre sona erinceye kadar ve 9. Kloz hükümlerine bağlı olarak] sigortalının denetimi dışındaki gecikme, her hangi sapma, zorunlu boşaltma, tekrar yükleme veya aktarma ve sigortalının denetimi dışında olması şartı ile diğer herhangi sefer değişikliği sırasında yürürlükte kalır. 

Taşıma Sözleşmesinin Sona Ermesi Klozu 

9. Eğer sigortalının denetimi dışındaki koşullardan dolayı ya taşıma sözleşmesi, burada adı yazılı son varma yerinden başka bir liman veya yerde ya da taşıma yukarıda 8. Kloz’da belirtilenden başka şekilde sona ererse, sigortacılara ihbar notu verilmedikçe ve sigortanın devamı istenmedikçe, bu sigorta sona erer. Sigorta yürürlükte kalacaksa, sigortacılar isterse bir ek prime bağlı olarak, 

9.1. ya mallar o liman veya yerde satılana ya da teslim edilene kadar veya, özellikle başka şekilde kararlaştırılmadıkça, sigortalı malların o liman veya yere varmasından itibaren 30 günün sona ermesiyle [bunlardan hangisi daha önce olursa] ya da 

9.2. eğer mallar söylenilen 30 günlük süre içinde [veya bunun kararlaştırılan her hangi uzatmasında] burada yazılı varma yerine veya başka herhangi varma yerine taşınırsa, yukarıdaki 8. Kloz hükmüne göre sona erene kadar devam eder. 

Seferin Değişmesi Klozu 

10. Bu sigorta başladıktan sonra, varma yeri sigortalı tarafından değiştirildiğinde, sigortacılara ihbar notu verilmek koşuluyla, bir prim ve düzenlenecek şartlarla sigorta devam eder. 

TAZMİNAT 

Sigorta Edilebilir Menfaat Klozu 

11. 11.1. Bu sigorta uyarınca tazminat alabilmek için sigortalı zarar anında sigorta edilen şey üzerinde sigorta edilebilir bir menfaate sahip olmalıdır. 

11.2. Yukarıda 11.1.'e bağlı olmak koşuluyla, sigortalı bu sigortanın kapsadığı süre içinde meydana gelen sigortalı zarar için tazminat almaya hak kazanır. Buna rağmen zarar sigorta sözleşmesi yapılmadan önce meydana gelmişse, zarardan sigortalının haberi olmadıkça ve sigortacılar da habersiz ise tazminata hak kazanılır. 

Gönderme Masrafları Klozu 

12. Bu sigortanın kapsadığı bir rizikonun gerçekleşmesi sonucu, sigorta edilen sefer sigorta edilen şeyin bu sigorta gereği varması gereken yerden başka bir yer veya limanda sona erdiğinde, sigortacılar boşaltma, depolama ve sigortalı şeyin burada sigorta edilen varma yerine gönderilmesi için katlanılan makul ve uygun her türlü ek masrafları sigortalıya öder. 

Müşterek Avarya ve kurtarma masraflarına uygulanmayan bu 12. Kloz yukarıdaki 4,5,6 ve 7. Kloz’ların içerdiği istisnalara bağlı olur ve sigortalı veya adamlarının kusuru, ihmali, ödeme gücünü yitirmesi veya mali yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğan masrafları kapsamaz. 

Hükmi Tam Zıya Klozu 

13. Sigorta edilen şey gerçek tam zıyaın kaçınılmaz gözükmesi veya kurtarma, eski haline getirme ve poliçede gösterilen varma yerine gönderilme masraflarının varma yerindeki kıymetini aşmasından dolayı makul olarak terk edilmedikçe, hükmi tam zıya için tazminat talep edilemez. 

Artan Değer Klozu 

14. 14.1. Burada sigorta edilen yük üzerine, sigortalı tarafından herhangi "Artan Değer Sigortası" yaptırılırsa, yükün kararlaştırılan [mutabakatlı] değeri burada sigortalı toplam bedel ve zıyaı temin eden bütün "Artan Değer Sigortaları" nın toplamına yükseltilmiş sayılır ve bu sigorta uyarınca sorumluluk, buradaki sigorta bedelinin toplam [böyle yükseltilen] sigorta bedeline oranında olur. 

Tazminat talebi halinde sigortalı, bütün diğer sigorta [poliçeleri] ile sigorta edilen tutarların kanıtlarını sigortacılara temin eder. 

14.2. Bu sigorta artan değer sigortası olduğunda aşağıdaki Kloz uygulanır : 

Yükün kararlaştırılan [mutabakatlı] değeri, ilk sigortadaki tutar ve sigortalı tarafından yük üzerine yaptırılan ve zıyaı sigorta eden bütün "Artan Değer Sigortaları" nın tutarlarının toplamına eşit sayılır ve bu sigorta uyarınca sorumluluk buradaki sigorta bedelinin [böyle yükseltilen] toplam sigorta bedeline oranında olur. 

Tazminat talebi halinde sigortalı, bütün diğer sigorta [poliçeleri] ile sigorta edilen tutarların kanıtlarını sigortacılara temin eder. 

Hesaplama [Adjustment] Klozu 

15. Bu sigorta gereği akma ve noksanlık için ödenebilir tazminat aşağıdaki gibi hesaplanır : 

15.1. Ödenebilir miktar, yağın gemiye yüklenmek üzere tankları bıraktığında belgelenen brüt hacim ile taşımanın sona erdiği yerde tanklara teslim edildiğinde belgelenen brüt hacim karşılaştırılarak belirlenecek kayıp hacmin sigorta değerindeki payı olur. Fakat satış sözleşmesi hacme değil de ağırlık esasına dayandığında, ödenebilir miktarın böyle belgelenen miktarlardan ağırlık üzerinden hesaplanması istisnadır. 

Bu 15.1 Klozu’nda ki "brüt hacim" terimi tortu ve su karışımı ve serbest su indirilmemiş toplam hacmi ifade eder. Fakat sigortalının, taşıma sırasında bu sigortanın kapsadığı bir rizikonun gerçekleşmesi sonucu mevcut su miktarının anormal arttığını gösterebildiği ölçüde su hariçtir. 

15.2. Yukarıdaki 15.1 Kloz’una göre yapılan hesaplama, ısı değişmelerinin neden olduğu hacimdeki herhangi değişikliği ve belgelenen miktarların belirlenmesinde uygun olmayan işlem kullanılmasından doğan miktardaki her hangi görünür değişikliği ortadan kaldırır. 

15.3. Bu sigortaya akma ve noksanlık tazminat talepleri için bir muafiyet uygulanması şartı koyulduğunda, bu muafiyet ısıdaki değişme veya suda çökertme nedeniyle meydana gelen ağırlık ve hacim kaybı hariç, ağırlık ve hacimdeki olağan zıyaı içeriyor sayılır. Böyle bir hüküm yoksa 15.1 ve 15.2 ye göre ödenebilir tutar, yukarıdaki 4.2. Klozu’nda istisna edilen herhangi olağan kaybın indirilmesine bağlıdır. 

SİGORTADAN YARARLANMA 

Geçerli Olmama Klozu 

16. Bu sigorta taşıyıcı veya [yükün kendilerine bırakıldığı] diğer güvenilir kişiler [yediemin] yararına geçerli olamaz. 

ZARARLARIN AZALTILMASI 

Sigortalının Görevi Klozu 

17. Burada ödenebilir zarar bakımından 

17.1. bu zararı önleme veya azaltma amacıyla makul olabilecek önlemleri almak ve 

17.2. taşıyıcılara, güvenilir kişi [yediemin] veya diğer üçüncü kişilere karşı bütün hakların gereği gibi korunmasını ve kullanılmasını sağlamak sigortalı ve adamları ve temsilcilerinin görevidir ve sigortacılar, poliçede ödenebilir herhangi zarara ek olarak, bu görevlerin yerine getirilmesi sırasında uygun ve makul olarak katlanılacak bütün masrafları sigortalıya öder. 

Feragat Klozu 

18. Sigortalı veya sigortacıların sigorta edilen şeyi kurtarmak, korumak veya geri almak amacı ile aldıkları önlemler, bir haktan el çekme [feragat] veya bırakmanın kabulü yahut taraflardan birinin haklarını başka bir şekilde zarara uğratmak olarak kabul edilmez. 

GECİKMEDEN SAKINMAK 

Makul Hareket Etme Klozu 

19. Sigortalının kendi denetimi altında olan her durumda, makul hareket etmesi bu sigortanın bir koşuludur. 

YASA VE UYGULAMA 

İngiliz Hukuku ve Uygulaması Klozu 

20. Bu sigorta İngiliz hukuku ve uygulamasına bağlıdır. 

NOT : Sigortalının, bu sigorta uyarınca "teminat devam eder" hükmüne konu olan bir olayı, haber alır almaz sigortacılara ihbar notu vermesi zorunlu olup, bu teminata hak kazanabilme ancak söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmesine bağlıdır. 

CL.273 numaralı klozun çevirisidir.

1Enstitü Dökme Yağ Klozları

ustok Şubat Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:

* Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. *Listedeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

İNDICATA firmasından gelen değerlerin kontrolünde ve listenin TSB tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar