Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi

Dünya Sigorta Verileri

  

Rakamlarla Sigorta Pazarı

                                                                                            Haziran 2017


Sigorta Sektörü Dünya Genelinde Primlerde Farklı Eğilimler Gösteriyor*

Ülkeler arasında sigorta şirketleri tarafından toplanan primler bakımından 2016 yılı için kesin olmayan ön istatistikler dünya genelinde farklı eğilimler olduğunu gösteriyor. Çalışmaya veri ileten ülkelerin yaklaşık olarak yarısında (40 ülkeden 21’i), sigorta şirketlerinin hayat veya hayat dışı (Grafik-1) olduğuna bakılmaksızın direkt brüt prim üretiminde reel artış sağladığı görülüyor. Bu 21 ülkenin 12’si OECD ülkelerinden oluşuyor.

En yüksek prim artışı %21,5 ile (fiyat değişimi düzeltilmiş) Litvanya’da gerçekleşmiştir. Onu, %16 ile Kosta Rika, %12,1 ile İspanya ve %10,4 ile Meksika takip ediyor. Üç Latin Amerika ülkesinin içinde olduğu altı ülkede gözlenen reel büyüme oranı %5’in üzerinde gerçekleşmiştir.

Söz konusu yukarı yönlü eğilim, hayat sigortalarında unit-linked yaşam ürünleri (örn. Litvanya) ya da irat ürünleri (örn. İspanya); hayat dışı sigortalarda trafik sigortası (örn. Litvanya) ya da mal ve kaza sigortaları (örn. Meksika) kaynaklı olabilir.

Buna karşılık, 27 OECD ülkesinden 15’inde ve OECD üyesi olmayan 10 Latin Amerika ülkesinin 4’ünde sabit fiyatlarla bakıldığında yerel sigortacıların prim üretiminde 2015 yılına göre 2016 yılında azalış kaydettiği görülüyor. Veri ileten ülkeler arasında prim üretiminde en büyük azalış %16,8 ile Finlandiya’da gerçekleşirken; onu, %15,3 ile Portekiz, %8,8 ile Ekvator ve %7,2 ile Peru takip ediyor. Peru’da irat ürünleri için alınan primler, emeklilik katılımcılarına birikimlerinin %95,5’ini toplu olarak alabilmelerine olanak sağlayan kanunun uygulanmasıyla 2016 yılında düşmüştür. Ekvator’daki ekonomik yavaşlama prim üretimlerini olumsuz etkilerken, Letonya’da ise yerel sigorta şirketlerindeki sigorta sözleşmelerinin Avrupa Birliği’ne üye diğer devletlerin sigorta şirketlerine transfer edilmesi bu ülkedeki prim üretiminde meydana gelen düşüşün nedeni olarak karşımıza çıkıyor.

Sigorta pazarındaki eğilimler segmente ve sigorta sınıflarına göre farklılıkları gizleyebilmektedir. . ABD’de brüt primler 2016 yılında hayat dışı sigortalarda %3 oranında bir artış gösterirken, hayat sigortalarında aynı oranda bir düşüş gözlenmiştir. Genele bakıldığında, direkt brüt primlerde ABD için reel değişim -%0,1 olarak gerçekleşmiş ve toplam prim üretimi 2,673 milyar ABD Doları olmuştur.

Grafik-1

Kaynak: OECD Küresel Sigorta İstatistikleri

OECD’ye Veri İleten Ülkelerin Yaklaşık Üçte İkisinde Ödenen Direkt Brüt Hasar Arttı

Yapılan direkt işlerin bir parçası olarak, raporlama yapan 37 ülkenin 24’ünde faaliyet gösteren yerel sigorta şirketleri 2015 yılına kıyasla 2016 yılında sabit fiyatlarda daha yüksek hasar ödemeleri yapmışlardır. Bu ülkelerin 15’ini OECD ülkeleri, 7’sini OECD dışı Latin Amerika ülkeleri ile Litvanya ve Malezya oluşturmaktadır. Hasar ödemelerinde en yüksek artış OECD ülkeleri arasında %22,7 ile İzlanda ve %15,8 ile Kanada’da gerçekleşirken, %37,4 ile Ekvator ve %31,3 ile Nikaragua OECD dışı ülkeler arasında en yüksek hasar ödemesi artışı olan ülkeler olarak göze çarpmaktadır.

Grafik-2

Kaynak: OECD Küresel Sigorta İstatistikleri

2016 yılında gerçekleşen brüt hasarlardaki artışın kaynağı muhtemelen,  Kanada’daki orman yangını ve Ekvator’da gerçekleşen deprem gibi bazı ülkelerde gerçekleşen doğal afetlerdi. Bu tespitin aksine, Avustralya İhtiyatlı Düzenleme Otoritesi’nin(Australian Prudential Regulation Authority) raporuna göre, 2016 yılında doğal afetler kaynaklı ödenen brüt hasar daha düşük gerçekleşmiştir.

Ödenen brüt hasarlar, kazaların şiddeti ve frekansından da Nikaragua örneğinde olduğu gibi etkilenmektedir. Nikaragua’da 2016 yılında yapılan hasar ödemesi 0,1 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

Tahvil ve Bonolar Sigorta Şirketlerinin Portföyünde Hâkim Konumda

Tahvil ve bonolar, raporlamada yer alan 42 ülkenin 22’sinde (14 OECD ülkesi) yerel sigorta şirketlerinin portföyünün yarısından fazlasını oluşturmaktadır. Kosta Rika ve Panama’da faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin varlıklarının %90’ından fazlasını tahvil ve bonolar oluşturuyor. Bazı ülkelerde, hisse senedi yatırımlarda önemli bir paya sahiptir. Örneğin, 2016 yılında hisse senedi yatırımları Danimarka, Ekvator, İzlanda, Letonya ve Malezya’da faaliyet gösteren yerel sigorta şirketlerinin portföyünün %20’sinden fazlasını oluşturmaktadır. Finlandiya’da varlıkların %51’i Guatemala’da varlıkların %41’i kolektif yatırım planlarında yer alıyor.

Grafik-3

Kaynak: OECD Küresel Sigorta İstatistikleri

Sigortacılar ayrıca unit-linked ürünleri alan sigortalıları adına da varlık yatırımı yapmaktadırlar. Unit-linked ürünlerinin yatırımları Avustralya (%57), Brezilya (%75), İrlanda (%77) ve Lüksemburg’da (%67) faaliyet gösteren yerel sigorta şirketlerinin portföyünün yarısından fazlasını oluşturmaktadır.

Birçok Ülkede 2016 yılında Ortalama Getiriler Pozitif

2016 yılında, hayat şirketleri, hayat dışı şirketler ve kompozit şirketler OECD’ye veri ileten tüm ülkelerde, Kanada, Rusya, Bolivya, Brezilya ve Peru hariç olmak üzere genel olarak pozitif reel getiri elde etmiştir. Kanada’da hayat sigortacıları -%0,8; Rusya’da hayat sigortacıları-%0,1, hayat dışı sigortacıları -%1; Bolivya’da hayat sigortacıları-%2, hayat dışı sigortacıları -%0,4; Brezilya’da hayat sigortacıları -%1,5; ve Peru’da hayat dışı sigortacıları -%1,6, kompozit sigortacıları -%0,2 ile negatif getiri ile yılı tamamlamışlardır. Hayat branşında faaliyet gösteren şirketlerde en yüksek getiriyi %28,5 ile Dominik Cumhuriyeti yerel şirketleri sağlamıştır.

Grafik-4


Kaynak: OECD Küresel Sigorta İstatistikleri

*Veriler, OECD Küresel Sigorta İstatistikleri projesinden alınmıştır. Bu notlarda yer alan veriler ön rapor niteliğinde olup “Küresel Sigorta Pazar Eğilimleri” raporunun 2017 yayınında güncellenebilir. Verilerin ana odağı yerel sigorta şirketleri tarafından yapılan direkt sigorta işlemleridir.

Solvency II gerekliliklerinin uygulanmasının ardından, bazı ülkelerde mevcut bilgiler, bu aşamada eğilimlerin hayat ve hayat dışı bölümlere göre analizini sınırlamıştır. Bu nedenle, bu belge sigorta sektöründeki genel eğilimlere bakmaktadır.

Kaynak: OECD
 Raporun orjinali için tıklayınız.
2016 Yılı Dünya Sigorta Sektörü Verileri için tıklayınız.
2015 Yılı Dünya Sigorta Sektörü Verileri için tıklayınız.
2014 Yılı Dünya Sigorta Sektörü Verileri için tıklayınız.
2014 Yılı Dünya Sigorta Sektörü Pazar Trendi için tıklayınız.
2013 Yılı Dünya Sigorta Sektörü Verileri için tıklayınız.
2012 Yılı Dünya Sigorta Sektörü Verileri için tıklayınız.
2011 yılı sonu itibarıyla Dünyada toplam prim büyüklüğü, reel bazda % 0,8 azalarak 4.6 trilyon dolar olmuştur. Dünyada toplam prim üretiminin 3.9 trilyon dolarlık kısmı gelişmiş ülkelerde oluşurken, sigorta bilincinin tam olarak yerleşmediği gelişmekte olan ülkelerde bu miktar 697 milyar dolarda kalmıştır. Ancak, primler gelişmiş ülkelerde bir önceki yıla göre % 1,1 azalırken, gelişmekte olan ülkelerde artış oranı % 1,3 olmuştur. Bu veriler özellikle gelişmiş ülkelerdeki düşüşler nedeniyle Dünya sigorta piyasasının 2011 yılında da küçülmeye devam ettiğini göstermektedir.
 
Amerika kıtasında prim üretimi bir önceki yıla göre reel olarak % 1,3 artmıştır. Avrupa’da 2010 yılında artan prim üretimi ise, 2011 yılında % 5,2 azalış göstermiştir. Asya kıtasında artış oranı %2,2’yi bulurken, Afrika ve Avustralya’da ise sırasıyla % 1,8 ve % 5,2 artış görülmektedir. Toplam prim büyüklüğünde, son yıllarda payı sürekli gerilemekle birlikte Dünya prim üretiminin %36’sını gerçekleştiren Avrupa kıtası ilk sırada yer almaya devam ederken, bunu %32 ile Amerika ve %28 ile Asya takip etmektedir. Geçen senelerde olduğu gibi, hayat dışı branşlarda prim üretim liderliğini Amerika elinde tutarken, hayat branşında Asya kıtası Avrupa'yı geçerek en büyük paya sahip olan kıta olmuştur.
 
Ülkeler bazında bakıldığında ise, Dünyada en yüksek prim üretimi yaklaşık 1.2 trilyon dolarla ABD’de olup, prim üretimindeki artış reel bazda % 3,7 olarak gerçekleşmiştir. Japonya, 2011 yılında %5,8 artış yakalayarak 655 milyar dolar prim üretimine ulaşmıştır. Prim büyüklüğü İngiltere’de büyük düşüşünü sürdürerek 320 milyar dolara gerilemiştir.
 
2011 yılında Dünyada kişi başına düşen prim büyüklüğü ortalaması 661 dolardır. Bu miktar gelişmiş ülkelerde 3.712 dolar iken, gelişmekte olan ülkelerde 118 dolarda kalmaktadır. Dünyada kişi başına en yüksek prim üreten ülke 8.012 dolarla İsviçre'dir. ABD’de ise kişi başına düşen prim üretimi 3.846 dolar olup, bu miktarın yarıdan fazlasını hayat dışı primler oluşturmaktadır.
 
Dünyada sigorta sektörünün ekonomideki yerini gösteren primlerin Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) oranı 2011 yılında % 6,6 iken, gelişmiş ülkelerde bu oran %8,6 ve gelişmekte olan ülkelerde %2,7’dir. Primlerin GSYH’ya oranının en yüksek olduğu ülke %17,0 ile Tayvan olup, bu ülkeyi Hollanda, Güney Afrika ve İngiltere takip etmektedir.

2010 yılı sonu itibarıyla Dünyada toplam prim büyüklüğü,  reel bazda %2,7 oranında artarak 4.3 trilyon dolar olmuştur. Dünyada toplam prim üretiminin 3.7 trilyon dolarlık kısmı gelişmiş ülkelerde oluşurken, sigorta bilincinin tam olarak yerleşmediği gelişmekte olan ülkelerde bu miktar 650 milyar dolarda kalmıştır. Primler gelişmiş ülkelerde bir önceki yıla göre %1,4 oranında, gelişmekte olan ülkelerde %11,0 oranında artmıştır. 
 
Amerika kıtasında reel primlerde prim üretimi bir önceki yıla göre %0,7 artmıştır. Avrupa’da ise primler %1,8 oranında artış göstermiştir. Asya kıtasında artış oranı %7,2’yi bulurken, Afrika %1,1 düşüş  Avustarlya'da %2,3 artış görülmektedir. Toplam prim büyüklüğünde, son yıllarda payı sürekli gerilemekle birlikte Dünya prim üretiminin %37'sini gerçekleştiren Avrupa kıtası ilk sırada yer almaya devam ederken, bunu %32 ile Amerika ve %27 ile Asya takip etmektedir. Geçen senelerde olduğu gibi, hayat dışı branşlarda prim üretim liderliğini Amerika elinde tutarken, hayat branşında Avrupa en büyük paya sahip olan kıtadır.
 
Ülkeler bazında bakıldığında ise, Dünyada en yüksek prim üretimi yaklaşık 1.2 trilyon dolarla ABD’de olup, prim üretimindeki azalma reel bazda %0,2 olarak gerçekleşmiştir. Japonya, 2010 yılında %0,09 artış yakalayarak 557 milyar dolar prim üretimine ulaşmıştır. Prim büyüklüğü İngiltere’de düşüşünü sürdürerek 310 milyar dolara gerilemiştir.
 
2010 yılında Dünyada kişi başına düşen prim büyüklüğü ortalaması 627 dolardır. Bu miktar gelişmiş ülkelerde 3.527 dolar iken, gelişmekte olan ülkelerde 110 dolarda kalmaktadır. Dünyada kişi başına en yüksek prim üreten ülke  6.634 dolarla İsviçre’dir. 2009 yılının birincisi Hollanda ise 2010 yılında ikinci sırada yer almıştır. ABD’de ise kişi başına düşen prim üretimi 3.759 dolar olup, bu miktarın yarıdan fazlasını hayat dışı primler oluşturmaktadır.
 
Dünyada sigorta sektörünün ekonomideki yerini gösteren primlerin Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) oranı 2010 yılında %6,9 iken, gelişmiş ülkelerde bu oran %8,7 ve gelişmekte olan ülkelerde %2,9’dur. Primlerin GSYH’ya oranının en yüksek olduğu ülke %18,4 ile Tayvan olup, bu ülkeyi Güney Afrika, İngiltere ve Hollanda takip etmektedir. 

2009 yılı sonu itibarıyla Dünyada toplam prim büyüklüğü küresel krizin de etkisiyle reel bazda % 1,1 azalarak 4.07 trilyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Toplam prim üretiminin 3.5 trilyon dolarlık kısmı gelişmiş ülkelerde oluşurken, sigorta bilincinin tam olarak yerleşmediği gelişmekte olan ülkelerde bu miktar 533 milyar dolarda kalmıştır. Ancak, primler bir önceki yıla göre gelişmiş ülkelerde %1,8 azalırken, gelişmekte olan ülkelerde %3,5 oranında artmştır. Amerika kıtasında reel primler bir önceki yıla göre %6,1 azalırken, Avrupa’da %1,8 oranında artmıştır. Asya’da %2,8 oranında artış görülmüş, Avusturalya’da %9,6 oranında bir azalma meydana gelmiştir.  
 
Toplam prim büyüklüğünde, bir önceki yıla göre payı gerilemekle birlikte Dünya prim üretiminin yaklaşık %40’ını gerçekleştiren Avrupa kıtası ilk sırada yer almaya devam ederken, bunu %33 ile Amerika ve %24 ile Asya takip etmektedir. Geçen senelerde olduğu gibi, hayat dışı branşlarda prim üretim liderliğini Amerika elinde tutarken, hayat branşında Avrupa en büyük yüzdeye sahip kıtadır. Ülkeler bazında bakıldığında ise, Dünyada en yüksek prim üretimi 1.14 trilyon dolarla ABD’de olup, prim üretimi bir önceki seneye göre reel bazda %7,8 gerilemiştir. Prim üretimi Japonya’da ise bir önceki seneye göre artarak 506 milyar dolar, İngiltere’de ise düşüşle 309 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
 
2009 yılında Dünyada kişi başına düşen prim büyüklüğü ortalaması 625 dolardan 595 dolara düşmüştür. Bu miktar gelişmiş ülkelerde 3.405 dolar iken, gelişmekte olan ülkelerde 83 dolarda kalmaktadır. Kişi başına düşen primler Amerika’da 1.470 dolar, Avrupa Birliği’nde ise 2.774 dolar olup, Afrika’da sadece 49 dolardır. Dünyada kişi başına en yüksek prim üreten ülke 6.555 dolarla Hollanda’dır. Bu ülkeyi sırasıyla İsviçre ve Danimarka takip etmektedir.
 
2009 yılında Dünyada sigorta sektörünün ekonomideki yerini gösteren primlerin Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) oranı %6,98 iken, gelişmiş ülkelerde bu oran %8,61’i bulmakta, aralarında Türkiye, Latin Amerika, Orta ve Doğu Avrupa, Güneydoğu Asya, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika’nın yer aldığı gelişmekte olan ülkelerde ise %2,89’da kalmaktadır. Primlerin GSYH’ya oranının en yüksek olduğu ülke %16,8 ile Tayvan olup, bu ülkeyi sırasıyla Hollanda, Güney Afrika ve İngiltere takip etmektedir.


2008 yılı sonu itibarıyla Dünyada toplam prim büyüklüğü küresel krizin de etkisiyle reel bazda % 3,7 azalarak 4.21 trilyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Toplam prim üretiminin 3.7 trilyon dolarlık kısmı gelişmiş ülkelerde oluşurken, sigorta bilincinin tam olarak yerleşmediği gelişmekte olan ülkelerde bu miktar 512 milyar dolarda kalmıştır. Ancak, primler bir önceki yıla göre gelişmiş ülkelerde %5,3 azalırken, gelişmekte olan ülkelerde artış oranı %11’e varmaktadır. Amerika kıtasında reel primler bir önceki yıla göre %2,5 azalırken, Avrupa’da düşüş %9,9’u bulmaktadır. Asya ve Avustralya’da ise sırasıyla %6,3 ve %8,9 artış görülmektedir. Bu veriler özellikle gelişmiş ülkelerdeki düşüşler nedeniyle Dünya sigorta piyasasının 2008 yılında bir önceki yıla kıyasla daha kötü bir performans sergilediğini ortaya koymaktadır.
 
Toplam prim büyüklüğünde, bir önceki yıla göre payı gerilemekle birlikte Dünya prim üretiminin %40’ını gerçekleştiren Avrupa kıtası ilk sırada yer almaya devam ederken, bunu %34 ile Amerika ve %22 ile Asya takip etmektedir. Geçen senelerde olduğu gibi, hayat dışı branşlarda prim üretim liderliğini Amerika elinde tutarken, hayat branşında Avrupa en büyük yüzdeye sahip kıtadır. Ülkeler bazında bakıldığında ise, Dünyada en yüksek prim üretimi 1.24 trilyon dolarla ABD’de olup, prim üretimi bir önceki seneye göre reel bazda %3,5 gerilemiştir. Prim üretimi Japonya’da ise bir önceki seneye göre artarak 483 milyar dolar, İngiltere’de ise ciddi bir düşüşle 396 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
 
2008 yılında Dünyada kişi başına düşen prim büyüklüğü ortalaması 621 dolardan 625 dolara yükselmiştir. Bu miktar gelişmiş ülkelerde 3.602 dolar iken, gelişmekte olan ülkelerde 89 dolarda kalmaktadır. Kişi başına düşen primler Amerika’da 1.596 dolar, Avrupa Birliği’nde ise 2.958 dolar olup, Afrika’da sadece 54 dolardır. Dünyada kişi başına en yüksek prim üreten ülke 6.966 dolarla Hollanda’dır. Bu ülkeyi sırasıyla İsviçre ve İngiltere takip etmektedir. ABD’de ise kişi başına düşen prim üretimi 4.075 dolar olup, bu miktarın yarıdan fazlasını hayat dışı primler oluşturmaktadır.
 
2008 yılında Dünyada sigorta sektörünün ekonomideki yerini gösteren primlerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsılaya (GSYH) oranı %6,95 iken, gelişmiş ülkelerde bu oran %8,6’yı bulmakta, aralarında Türkiye, Latin Amerika, Orta ve Doğu Avrupa, Güneydoğu Asya, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika’nın yer aldığı gelişmekte olan ülkelerde ise %2,7’de kalmaktadır. Primlerin GSYH’ya oranının en yüksek olduğu ülke %16,4 ile Tayvan olup, bu ülkeyi sırasıyla Güney Afrika, İngiltere ve Hollanda takip etmektedir.
 
 
2007 sonu itibarıyla Dünyada toplam prim büyüklüğü %4,6 reel artışla 3.7 trilyon dolardan 4.1 trilyon dolara yükselmiştir. Toplam prim üretiminin 3.7 trilyon dolarlık kısmı gelişmiş ülkelerde oluşurken, sigorta bilincinin tam olarak yerleşmediği gelişmekte olan ülkelerde bu miktar 422 milyar dolarda kalmıştır. Ancak, primler bir önceki yıla göre gelişmiş ülkelerde %3,8 artarken, gelişmekte olan ülkelerde artış oranı %13’e varmaktadır. Amerika kıtasında reel primler bir önceki yıla göre %2,7 artarken, Avrupa’da %6,4, Asya’da ise %4,9 artış görülmektedir. Bu veriler Dünya sigorta piyasasının 2007 yılında bir önceki yıla kıyasla daha kötü performans sergilediğini ortaya koymaktadır.
 
Toplam prim büyüklüğünde, Dünya prim üretiminin %42,3’ünü gerçekleştiren Avrupa kıtası ilk sırada yer alırken, bunu %34,2 ile Amerika ve %20,3 ile Asya takip etmektedir. Geçen senelerde olduğu gibi, hayat dışı branşlarda prim üretim liderliğini açık ara Amerika elinde tutarken, hayat branşında Avrupa en büyük yüzdeye sahip kıtadır. Ülkeler bazında bakıldığında ise, Dünyada en yüksek prim üretimi 1.23 trilyon dolarla ABD’de olup, prim üretimi bir önceki seneye göre reel bazda %1,9 artmıştır. Prim üretimi Japonya’da bir önceki seneye göre düşerek 424 milyar dolar, İngiltere’de ise önemli bir artışla 539 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
 
2007 yılında Dünyada kişi başına düşen prim büyüklüğü ortalaması 564 dolardan 621 dolara yükselmiştir. Bu miktar gelişmiş ülkelerde 3.654 dolar iken, gelişmekte olan ülkelerde 74 dolarda kalmaktadır. Kişi başına düşen primler Kuzey Amerika’da 3.986 dolar, Avrupa Birliği’nde ise 3.136 dolar olup, Afrika’da sadece 56 dolardır. Dünyada kişi başına en yüksek prim üreten ülke büyük bölümü hayat sigortalarından gelmek üzere 8.326 dolarla İngiltere’dir. Bu ülkeyi 7.262 dolarla İrlanda ve 6.262 dolarla Hollanda takip etmektedir. ABD’de ise kişi başına düşen prim üretimi 4.089 dolar olup, bu miktarın yarıdan fazlasını hayat dışı primler oluşturmaktadır.
 
2007 yılında Dünyada primlerin Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) oranı %7,64 iken, gelişmiş ülkelerde bu oran %9,2’yi bulmakta, aralarında Türkiye, Latin Amerika, Orta ve Doğu Avrupa, Güneydoğu Asya, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika’nın yer aldığı gelişmekte olan ülkelerde ise %2,7’de kalmaktadır. Primlerin GSYH’ya oranının en yüksek olduğu ülke %18,3 ile İngiltere olup, bu ülkeyi Tayvan, Güney Afrika ve Hollanda takip etmektedir.
 
 
 
2006 sonu itibarıyla Dünyada toplam prim büyüklüğü %5.4 reel artışla 3.4 trilyon dolardan 3.7 trilyon dolara yükselmiştir. Toplam prim üretiminin 3.4 trilyon dolarlık kısmı gelişmiş ülkelerde oluşurken, sigorta bilincinin tam olarak yerleşmediği gelişmekte olan ülkelerde bu miktar 332 milyar dolarda kalmıştır. Ancak, primler bir önceki yıla göre gelişmiş ülkelerde %4.6 artarken, gelişmekte olan ülkelerde artış oranı %15’e varmaktadır. Amerika kıtasında reel primler 2005 yılına göre %2.4 artarken, Avrupa’da %9.7, Asya’da ise %2.5 artış görülmektedir. Bu veriler Dünya sigorta piyasasının 2006 yılında bir önceki yıla kıyasla daha iyi bir performans sergilediğini ortaya koymaktadır.
 
Toplam prim büyüklüğünde, Dünya prim üretiminin %40.5’ini gerçekleştiren Avrupa kıtası ilk sırada yer alırken, bunu %35.5 ile Amerika ve %21.1 ile Asya takip etmektedir. Geçen senelerde olduğu gibi, hayat dışı branşlarda prim üretim liderliğini açık ara Amerika elinde tutarken, hayat branşında Avrupa en büyük yüzdeye sahip kıtadır. Ülkeler bazında bakıldığında ise, Dünyada en yüksek prim üretimi 1.17 trilyon dolarla ABD’de olup, bu miktar bir önceki seneye göre reel bazda %2 artmış olup, dünyadaki toplam üretimin %31.3’üne denk gelmektedir. Prim üretimi Japonya’da bir önceki seneye göre düşerek 450 milyar dolar, İngiltere’de ise önemli bir artışla 416 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
 
2006 yılında Dünyada kişi başına düşen prim büyüklüğü ortalaması 514 dolardan 564 dolara yükselmiştir. Bu miktar gelişmiş ülkelerde 3.371 dolar iken, gelişmekte olan ülkelerde 59 dolarda kalmaktadır. Kişi başına düşen primler Kuzey Amerika’da 3.790 dolar, Avrupa Birliği’nde ise 2.721 dolar olup, Afrika’da sadece 52 dolardır. Dünyada kişi başına en yüksek prim üreten ülke büyük bölümü hayat sigortalarından gelmek üzere 6.422 dolarla İngiltere’dir. Bu ülkeyi 5.611 dolarla Hollanda ve 5.448 dolarla İsviçre takip etmektedir. ABD’de ise kişi başına düşen prim üretimi 3.920 dolar olup, bu miktarın yarıdan fazlasını hayat dışı primler oluşturmaktadır.
 
2006 yılında Dünyada primlerin Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYİH) oranı % 7.7 iken, gelişmiş ülkelerde bu oran %9.2’yi bulmakta, aralarında Türkiye, Latin Amerika, Orta ve Doğu Avrupa, Güneydoğu Asya, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika’nın yer aldığı gelişmekte olanlarda ise %2.7’de kalmaktadır. Primlerin GSYİH’ya oranının en yüksek olduğu ülke %16.3 ile İngiltere olup, bu ülkeyi Güney Afrika, Tayvan, Hollanda, Fransa ve Güney Kore takip etmektedir.
 
 
2005 sonu itibarıyla Dünyada toplam prim büyüklüğü %3 artışla 3.257 milyar dolardan 3.442 milyar dolara yükselmiştir. Toplam prim üretiminin 3.009 milyar dolarlık kısmı gelişmiş ülkelerde oluşurken, sigorta bilincinin tam olarak yerleşmediği gelişmekte olan ülkelerde bu miktar 433 milyar dolarda kalmıştır. Ancak, primler bir önceki yıla göre gelişmiş ülkelerde %2.5 artarken, gelişmekte olan ülkelerde artış oranı %7.5’e varmaktadır. Dünya sigorta sektöründeki büyüme 2005 yılında da özellikle gelişmekte olan ülkelerden kaynaklanmaktadır. Amerika kıtasında reel primler 2004 yılına göre %2.4 azalırken, Avrupa’da %7.7 Asya’da ise %4.7 artış görülmektedir.
 
Dünya prim üretiminin %38.7’sini gerçekleştiren Avrupa kıtası ilk sırada yer alırken, bunu %36.2 ile Amerika ve %22.2 ile Asya takip etmektedir. Geçen senelerde olduğu gibi, hayat dışı branşlarda prim üretim liderliğini Amerika elinde tutarken, hayat branşında Avrupa en büyük yüzdeye sahip kıtadır.
 
Dünyada primlerin Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya (GSYİH) oranı %7.5 iken, gelişmiş ülkelerde bu oran %9’u bulmakta, gelişmekte olanlarda ise %3.6’da kalmaktadır. Primlerin GSYİH’ya oranının en yüksek olduğu ülke %14.5 ile Güney Afrika olup, bu ülkeyi %14.1 ile Tayvan, %12.8 ile İngiltere, %11.2 ile İsviçre ve %10.7 ile Japonya takip etmektedir.
 
Dünyada kişi başına düşen prim büyüklüğü ortalaması 514 dolardır. Bu miktar gelişmiş ülkelerde 3.238 dolar iken, gelişmekte olan ülkelerde 77 dolarda kalmaktadır. Kişi başına düşen primler Kuzey Amerika’da 3.624 dolar, Avrupa Birliği’nde ise 2.459 dolar olup, Afrika’da sadece 47 dolardır. Ülkeler bazında bakıldığında ise, Dünyada en yüksek prim üretimi 1.109 milyar dolarla ABD’de olup, bu miktar bir önceki seneye göre reel bazda küçülmesine karşın, dünyadaki toplam üretimin %32’sine denk gelmektedir. ABD’de kişi başına düşen prim üretimi 3.755 dolar olup, bu miktarın yarıdan fazlasını hayat-dışı primler oluşturmaktadır. Dünyada kişi başına en yüksek prim üreten ülkeler 5.664 dolarla İsviçre ve 4.755 dolarla İngiltere’dir.
 
2004 sonu itibarıyla Dünyada toplam prim büyüklüğü %2.8 artışla 2.940 milyar dolardan 3.257 milyar dolara yükselmiştir. Toplam prim üretiminin 2.885 milyar dolarlık kısmı gelişmiş ülkelerde oluşurken, sigorta bilincinin tam olarak yerleşmediği gelişmekte olan ülkelerde bu miktar 372 milyar dolarda kalmıştır. Dünya prim üretiminin %37.7’si Amerika kıtasında gerçekleştirilirken, %36.9’u Avrupa kıtasında, %22.6’sı ise Asya kıtasında gerçekleştirilmektedir. Geçen senelerde olduğu gibi, hayat dışı branşlarda prim üretim liderliğini Amerika elinde tutarken, hayat branşında Avrupa en büyük yüzdeye sahip kıtadır.
 
2004 yılında Dünya genelinde hayat-dışı branşlarda prim üretim artışı bir önceki yıla göre %2.4 olurken, hayat branşında artış %3.2’yi bulmaktadır. 2004 yılında, bir önceki sene hayat-dışı branşlarda görülen hızlı prim artışının yavaşladığı, hayat branşında ise bir önceki sene prim büyüklüğünde görülen daralmanın yönünü tekrar yükselişe çevirdiği gözlemlenmektedir.
 
Dünya sigorta sektöründeki büyüme 2004 yılında da özellikle gelişmekte olan ülkelerden kaynaklanmakta olup, ortalama %2.8 oranında reel büyümeye karşın, gelişmiş ülkelerde %2.3, gelişmekte olan ülkelerde ise %7.5 reel büyüme kaydedilmiştir. Artış oranı Amerika ve Avrupa kıtasında sırasıyla %2.6 ve %3.8 olurken, Asya’da %2.1’de kalmıştır. 2003 yılına göre Avrupa kıtasında prim artış hızının yükseldiği, Asya kıtasında ise artışta bir yavaşlama görülmektedir.
 
Dünyada primlerin Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya (GSYİH) oranı %7.9 iken, gelişmiş ülkelerde bu oran %9’u bulmakta, gelişmekte olanlarda ise %3.8’de kalmaktadır. Primlerin GSYİH’ya oranının en yüksek olduğu ülke %14 ile Tayvan olup, bu ülkeyi %14 ile Güney Afrika Cumhuriyeti, %12.5 ile İngiltere, %11.8 ile İsviçre ve %10.5 ile Japonya takip etmektedir.
 
Dünyada kişi başına düşen prim büyüklüğü ortalaması 500 doları iken, bu miktar Kuzey Amerika’da 3.634 dolar, Avrupa Birliğinde ise 2.327 dolar olup, Afrika’da sadece 41 dolardır. Ülkeler bazında bakıldığında ise, Dünyada en yüksek prim üretimi 1,108 milyar dolarla ABD’de olup, bu miktar dünyadaki toplam üretimin %34’üne denk gelmektedir. Kişi başına düşen prim üretimi ise 3.790 dolardır. Kişi başına 3.875 dolar prim üretimi olan Japonya’nın dünya üretimindeki payı ise %15’dir. Dünyada kişi başına düşen en yüksek prim üretimi 5.740 dolarla İsviçre’de gerçekleşmiştir.
 
Dünyada genel ekonomik büyümeden daha fazla büyüyen sigorta sektörü, 2003 sonu itibariyle toplam 2.940 milyar dolar prim hacmine ulaşmıştır. Toplam prim üretiminin 2.626 milyar dolarlık kısmı gelişmiş ülkelerde oluşurken, gelişmekte olan ülkelerde bu oran 314 milyar dolarda kalmıştır. Dünya üretiminin %39.3’ü Amerika’da gerçekleştirilirken %34.8’i Avrupa tarafından gerçekleştirilmektedir. Hayat dışı branşlarda prim üretim liderliğini Amerika elinde tutarken, hayat branşında Avrupa en büyük yüzdeye sahip kıtadır.
 
Dünya toplam prim üretiminin 2003 ve 2002 yılları itibariyle reel değişimine bakıldığında Dünya genelinde hayat-dışı branşlarda artış %5.9’u bulurken hayat branşında %0.8 azalma görülmektedir. Dünya sigorta sektöründeki büyüme gelişmekte olan ülkelerden kaynaklanmakta olup, Dünyada sigorta sektöründe 2003 yılında %2 oranında reel artışa karşın gelişmiş ülkelerde %1.4, gelişmekte olan ülkelerde ise %7.2 reel artış kaydedilmiştir. Bu oran Amerika ve Asya kıtasında sırasıyla %2.7 ve %2.6 olurken, Avrupa’da %1.1’de kalmıştır.
 
Dünyada primlerin GSYİH’ya oranı %8 iken gelişmiş ülkelerde bu oran %9, gelişmekte olanlarda ise %3.8’dir. Kuzey Amerika’da kişi başına düşen prim üretimi 3.464 dolar iken Afrika’da sadece 36 dolardır. Ülkeler bazında bakıldığında ise, Dünyada en yüksek prim üretimi 1.055 milyar dolarla ABD’de olup, bu miktar Dünyadaki toplam üretimin %36’sına denk gelmektedir. Bu ülkede kişi başına prim üretimi ise 2003 yılında 3.637 doları bulmuştur.  Kişi başına 3770 dolar prim üretimi olan Japonya’nın dünya üretimindeki payı ise %16’dır. Dünyada kişi başına düşen en yüksek prim üretimi 20.500 dolarla Lüksemburg’da görülürken bu ülkeyi 5.660 dolarla İsviçre takip etmektedir. Primlerin GSYİH’ya oranının en yüksek olduğu ülke ise %15.8 ile Güney Afrika Cumhuriyeti olup, bu ülkeyi %13.3 ile İngiltere, %12.7 ile İsviçre takip etmektedir.


ustok Ekim Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:
Birligimiz üyesi sigorta sirketlerinin sigortaladiklari motorlu kara tasitlarinin kasko degerlerini belirlemelerinde yardimci olmak üzere, piyasa fiyatlari gözönüne alinarak saptanan ve sektör içi bir hizmet geregi Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatlarin yapilacak islemlerde esas alinmasindan, TSB hiç bir sekilde sorumluluk kabul etmez.

Listedeki binek, arazi taşıtı, hafif ticari araçların değerleri DOD - Doğuş Otomotiv Servis Ticaret AŞ’nin katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, minibüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

DOD – Doğuş Otomotiv Servis Ticaret AŞ’den gelen değerlerin kontrolünde ve listenin Birlik tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar