Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi

2011 Ekim Ayı Bilgilendirme

Bilindiği üzere eksper raporlarının tek bir merkez üzerinden ve tek tip olarak düzenlenmesi hususu 2009 yılında sektörümüzün gündemine gelmiş, 27.07.2009 tarih ve 2009/1353 sayılı yazımız ile konuya ilişkin görüşlerimiz Hazine Müsteşarlığı’na iletilmişti. Yazılı görüşlerimizin yanı sıra, Müsteşarlık temsilcileri, TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi temsilcileri ve Birliğimiz temsilcilerinin katılımı ile düzenlenen toplantıda da uygulanmak istenen sistemin sigorta şirketlerinin yıllar içerisinde geliştirdiği kontrol ve denetim sistemleri üzerinde yaratacağı olumsuz etkiler ile bunun doğuracağı sonuçlara ilişkin çekincelerimiz Hazine Müsteşarlığı ile paylaşılmıştır. 

“2011/16 Sayılı Motorlu Araç Sigortalarında Eksper Raporlarının Düzenlenmesine İlişkin Genelge”nin yayımlanması üzerine konu sigorta şirketleri ile paylaşılmış ve şirketlerden alınan görüşler çerçevesinde sektör görüşleri Hazine Müsteşarlığı ile paylaşılmıştır.
Bilindiği üzere sigorta suiistimalleri birçok ülkede vergi kaçakçılığından sonra en yaygın ekonomik suç olarak kabul edilmektedir. Sigorta sektörü gerek mevzuatla kendisine tanınan haklar, gerekse başarılı ülke uygulamalarını inceleyerek kendi sistemine adapte etmek suretiyle uygulamaya alacağı modeller yardımıyla sigorta suiistimalleri ile mücadelede etmek adına son dönemlerde çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Bu kapsamda gerek kamuoyunun bilgilendirilmesi, gerekse alınan önlemler hakkında bilgi verilmesi amacıyla basın toplantısı yapılması kararı alınmıştır. Söz konusu toplantı 11.10.2011 tarihinde gerçekleştirilecektir
Konuyla ilgili olarak Hazine Müsteşarlığı yetkilileri ile görüşülmüş, yapılması önerilen değişikliklerin değerlendirildiği, Ekim ayı içerisinde oluşturulan taslakların görüşe açılacağı bilgisi alınmıştır.
Yönetmeliğin yayımlanması beklenmektedir.
Söz konusu Yönetmelik 27.08.2011 tarih ve 28038 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bilindiği üzere Yönetmelik’te yer alan düzenlemelerin gerek 6111 Sayılı Kanun’a uygunluğu gerekse sektörümüze getireceği yükle ilgili çalışmalar ile bundan sonra izlenecek yönteme ilişkin çalışmalar devam ettiğine ilişkin Ağustos ayında yapılan bilgilendirmenin ardından Yönetmeliğe ilişkin görüşlerimiz 13.09.2011 tarihli ve 2011/2931 sayılı Birlik yazısı ile Müsteşarlığa iletilmiştir. 2011/17 Sayılı Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Genelge’nin yayınlanmasında sonra da Genelge’ye ilişkin görüşlerimiz 27.09.2011 tarih ve 2011/3016 sayılı yazı ile Hazine Müsteşarlığı’na gönderilmiştir. 

Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in bazı hükümlerinin 6111 Sayılı Kanun’a, 2011/17 sayılı Genelge’nin bazı hükümlerinin de Yönetmelik’e aykırı olarak düzenlendiği görüşünden hareketle Birliğimiz Yönetim Kurulu’nun 22.09.2011 tarihli, 18 No’lu toplantısında, Birliğin sektörün ortak menfaatini koruma görevi çerçevesinde, Yönetmelik ve Genelge hakkında yürütmenin durdurulması ve iptali, 6111 Sayılı Kanun’un ilgili maddelerinin de Anayasa aykırılıktan iptali isteminin sağlanmasını teminen Danıştay’da dava açılmasına karar verilmiştir. Dava sürecinde meydana gelecek gelişmeler ayrıca sektörle paylaşılacaktır.
Hazine Müsteşarlığı yetkilileri ve Birliğimiz temsilcilerinin katılımı ile 251.09.2011 tarihinde irat sigortalarına ilişkin düzenlemelerde gelinen durumun değerlendirilme toplantısı yapılmıştır. Toplantıda ele alınan konular çerçevesinde Hazine Müsteşarlığı tarafından oluşturulacak taslak beklenmektedir.
Konuya ilişkin olarak Hazine Müsteşarlığı yetkilileri ile yapılan görüşmede Müsteşarlık ve Gelir İdaresi Başkanlığı temsilcilerinin toplantı yapacağı belirtilmiş, bu toplantı sonrasında gelinecek son durumun Birlik ile paylaşılacağı bilgisi alınmıştır. 

Hazine Müsteşarlığı ile koordineli olarak yürütülen çalışmalar yanında Birliğimizce de Gelir İdaresi Başkanlığı temsilcilerinden randevu alınarak konu hakkında görüşme yapılması planlanmaktadır.
Avrupa Birliği’nde çalışmaları devam eden Solvency 2’ye ilişkin gelişmeler takip edilmektedir. Bu çerçevede 30 Eylül 2011 tarihinde Birliğimiz ve CEA işbirliği ile konusunda uzman yabancı temsilcilerin katıldığı bir ve sektörümüzden de yüksek katılımın sağlandığı bir seminer düzenlenmiştir. Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.
İstanbul Finans Merkezi kapsamında yürütülen çalışmalar devam etmektedir.
Birliğimizce yürütülen faaliyetler kapsamında konunun tekrar gündeme alınabilmesini teminen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile iletişime geçilerek sektör görüşlerinin tekrar paylaşılması ve sürece bir ivme kazandırılması planlanmaktadır.
Sistemin sağlıklı işleyebilmesi amacıyla Sigorta Bilgi Merkezi’nde yürütülen çalışmaların yanı sıra konunun rekabet hukuku açısından değerlendirilmesi amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir.

Ekim ayının ikinci yarısında önerilen modelin sektör ile paylaşılması, daha sonra da çalışmaların daha da somutlaştırılarak Hazine Müsteşarlığı ile paylaşılması planlanmaktadır.
Takas Odası’nın işleyişine ilişkin çalışmalar SBM bünyesinde yürütülmektedir
Son dönemlerde sektörümüzün gündeminde olan konulardan bir tanesi olan trafik sigortaları kapsamındaki hasarlar nedeniyle şirketlerimize yöneltilen değer kaybı taleplerine ilişkin çözüm önerilerimiz 13.09.2011 tarih ve 2011/2928 sayılı yazı Hazine Müsteşarlığı’na gönderilmiş ve söz konusu yazı 13.09.2011 tarih ve 2011/434 sayılı Birlik sirküleri ile bilgilendirme amacıyla şirketlerimize de gönderilmiştir.
Sigorta Suistimalleri Bilgi Sistemi (SİSBİS) ile ilgili olarak ekip kurulması ve ekibin çalışması için gerekli olan yazılım çalışmaları devam etmektedir.
Destekten mahrum kalma tazminatının hesaplanmasına yönelik sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerileri geliştirmek üzere Birlik Yönetim Kurulu’nca bir çalışma grubu kurulması karar alınmış ve çalışma grubu tespitlerini Birliğimize iletmiştir. Bu çalışmalar yanında destekten mahrum kalma tazminatının hesaplanmasına yönelik uluslararası çalışmalar incelendiğinde, İspanya’da uygulanan ve “Baremo” adı verilen sistemin incelenmesinde fayda olduğu düşüncesiyle İspanya Sigorta Şirketleri Birliği (UNESPA) ile iletişime geçilerek sistem hakkında bilgi vermek üzere uzmanlar ülkemize davet edilmiştir. 25.10.2011 tarihinde 9.30’da başlayacak toplantıya Kaza Sigortaları İnceleme Araştırma Komitesi, Hasar İnceleme Araştırma Komitesi, Hukuk Komitesi, Aktüerler Derneği ve Hazine Müsteşarlığı’ndan temsilcilerin katılması planlanmaktadır.
Araç Değer listesi ile ilgili olarak hizmet kalitesinin artırılması amacıyla SBM bünyesinde yazılım hazırlanması yönünde çalışmalar devam etmektedir.

ustok Mart Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:

* Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. *Listedeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

İNDICATA firmasından gelen değerlerin kontrolünde ve listenin TSB tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar