Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi
ustok Mart Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:

* Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. *Listedeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

İNDICATA firmasından gelen değerlerin kontrolünde ve listenin TSB tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik

Yayımlandığı Resmi Gazete: 28.02.2002 – 24681
Yayımlayan Kurum: Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
 Amaç, Kapsam, Dayanak  ve Tanımlar
 

Amaç
 Madde 1
 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, emeklilik yatırım fonlarının kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin esasları düzenlemektir.
 

Kapsam
 Madde 2
 (2) Bu Yönetmelik, emeklilik yatırım fonlarının türleri, kuruluşları, örgüt yapısı, faaliyet ilke ve esasları, katkıların bu fonlarda toplanması ve değerlendirilmesi, fon malvarlığı, fon portföyündeki varlıkların saklanması, portföyün yönetimi, fonların birleşme ve devir esasları, iç ve dış denetimi ile kamunun aydınlatılmasına ilişkin esas ve usulleri kapsar.
 

Dayanak
 Madde 3
 (1) Bu Yönetmelik, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun  26 ncı  maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.
 

Tanımlar
 Madde 4 (Değişik: RG 11.06.2010 – 27608)
 (1) Bu Yönetmelikte  geçen;
 a) Banka: Mevduat bankalarını ve katılım bankalarını,
 b) Borsa: Para ve sermaye piyasası araçlarının işlem gördüğü yurt içi ve yurt dışı borsalar ile borsa dışı teşkilatlanmış diğer piyasaları,
 c) Fon: Emeklilik yatırım fonunu,
 ç) İMKB: İstanbul Menkul Kıymetler Borsasını,
 d) Kanun: 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununu,
 e) Katılımcı: Emeklilik sözleşmesine göre ad ve hesabına şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılan fiil ehliyetine sahip gerçek kişiyi,
 f) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
 g) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,
 ğ) Net Varlık Değeri: Portföy değerine, fon alacaklarının eklenmesi ve fon borçlarının düşülmesi suretiyle bulunan toplam değeri,
 h) Portföy: Fonda yer alan nakit ile para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan varlıkların tümünü,
 ı) Portföy Değeri: Fon portföyündeki varlıkların bu Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde değerlenmesi neticesinde bulunan değeri,
 i) Portföy Yöneticisi: Kuruldan portföy yöneticiliği yetki belgesi almış ve Kurulca uygun görülen portföy yönetim şirketini,
 j) Saklayıcı: Fon portföyündeki varlıkların saklandığı ve Kurulca uygun görülen saklama kuruluşunu,
 k) Şirket: Kanuna göre kurulan emeklilik şirketini,
 l)  Takasbank: İMKB Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketini,
 m) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini
 ifade eder.
 

İKİNCİ BÖLÜM
 Genel Hükümler

 Emeklilik yatırım fonu
 Madde 5
 (1) Fon, şirket tarafından emeklilik sözleşmesi çerçevesinde alınan ve katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla oluşturulan malvarlığıdır. Süresiz olarak kurulan fonun tüzel kişiliği yoktur. Fon, Kanunda yer alan amaçlar dışında kullanılamaz ve kurulamaz.
 (2) Emeklilik yatırım fonu, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 32 nci maddesi uyarınca sermaye piyasası kurumu niteliğindedir.
 (3) Fon portföyü, aşağıda belirtilen para ve sermaye piyasası araçları ile işlemlerinden oluşur: 
 a) Nakit, vadeli ve vadesiz mevduat,
 b) Borçlanma araçları(ters repo dahil) ile hisse senetleri,
 c) Kıymetli madenlere ve gayrimenkule dayalı varlıklar,
 d) Repo işlemleri,
 e)(Değişik: RG 11.06.2010 – 27608) Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile varantlar,,
 f) Borsa para piyasası işlemleri,
 g)(Değişik: RG 11.06.2010 – 27608) Yatırım fonu katılma payları,
 h) Kurulca uygun görülen ve kamuya ilan edilen diğer para ve sermaye piyasası araçları.
 

Fon türleri ve unvanları
Madde 6
 (1) Fonlar, doğrudan fonu tanıtması, fonun risk ve getiri yapısı hakkında eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgi vermemesi, izahnamede belirtilmesi ve Kurulca uygun görülmesi koşuluyla, izahnamelerinde belirtilecek portföy yönetim stratejilerine uygun olarak kurulabilir.
 (2) İzahnamede belirtilecek portföy yönetim stratejilerine uygun fon türleri, Müsteşarlığın görüşü alınarak Kurulca belirlenir.
 (3) Fonun unvanında belirli bir varlık grubuna, sektöre, sektörlere, ülke ya da coğrafi bölgeye yatırım yaptığı izlenimini uyandıracak bir ibare kullanan fon varlıklarının en az %80’i;
 a)  Fon unvanında yer alan söz konusu varlık grubu, sektör ya da sektörlere ait olan varlıklardan,
 b) Fon unvanında yer alan ülke ya da coğrafi bölgeye ait ve o ülke ya da coğrafi bölgenin piyasa yapısını ve risklerini yansıtabilen varlıklardan,
 oluşur. Belirli bir varlık grubuna, sektör, sektörler, ülke ya da coğrafi bölgelere yatırım yapmak ve bu hususu unvanında belirtmek isteyen fonlar, bu durumu ve bu durumdaki değişiklikleri katılımcılara altmış gün önceden bildirmek zorundadır.
 (4) Bu maddedeki %80’lik sınırlama, yatırım yapıldıktan sonra ortaya çıkan fon varlıklarının değeri üzerinden hesaplanır. Ancak yeni kurulan fonlar için kayda alınmayı takip eden altı ay süresince %80’lik sınırlama uygulanmaz.
 (5) Fonlar, fon paylarının emeklilik sözleşmesinde tanımlanmış katılımcı, kişi ya da gruplara tahsis edildiği Grup Emeklilik Yatırım Fonu şeklinde kurulabilir.
 (6) Grup Emeklilik Yatırım Fonları; işyeri veya belirli meslek grupları bazında, sektörel bazda ve Kurulca uygun görülmek koşulu ile fon paylarının belirli kişi ya da gruplara tahsis edilmesi suretiyle oluşturulabilir.
 (7) Fon türleri belirlenirken, portföy yönetim stratejilerinin uygulanması neticesinde ulaşılmak istenen hedefin objektif olarak tanımlanabilmesi ve fonun bu hedefe ulaşmadaki performansının ölçülebilmesi amacıyla kullanılacak karşılaştırma ölçütünün de  izahnamede belirtilmesi zorunludur.
 (8) Fonlar ticari ve hukuki işlemlerinde; şirketin unvanı ile bu Yönetmelik uyarınca fonun yatırım amacına uygun olarak seçilen türü içerecek şekilde belirleyecekleri fon unvanını kullanmak, fonu temsil eden fon yöneticileri de faaliyetleri ile ilgili belgeleri bu unvan altında imzalamak zorundadır.
 (10) Fon izahnamesinde belirtilmesi ve Kurulca uygun görülmesi koşuluyla, reklam ve pazarlama faaliyetlerinde yatırımcıları yanlış yönlendirmeyecek şekilde, fonun risk ve getiri yapısının tam ve doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlayacak farklı bir ad kullanılabilir.
 (11) Fonun portföy yönetim stratejilerine uygun yönetilmemesi veya fon unvanının ve reklam ve pazarlama faaliyetlerinde kullanılan fon adının katılımcının yanıltılmasına yol açması durumlarında Kurul, fonun portföy yönetim stratejilerinin, fon unvanının, fon adının  veya kullanılan karşılaştırma ölçütünün değiştirilmesini isteyebilir veya bunları resen değiştirebilir.
 (12) Fonun ya da fon tarafından ihraç edilen payların, kamu tarafından resmi bir teminat altına alındığı şeklinde yorumlanmasına yol açacak açık veya dolaylı bir ifadeye fon unvanlarında yer verilemez.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 Fon Kuruluşuna İlişkin Esaslar
 

Fon kuruluş başvurusu
 Madde 7
 (1) Fon, Kuruldan izin almak koşuluyla şirket tarafından kurulur. Şirket; Kurulca belirlenen standarda uygun olarak hazırlanan kuruluş başvuru formu, fon içtüzüğü, emeklilik sözleşmesi ve formda belirtilen belgelerle birlikte fon kurmak için Kurula başvurmak zorundadır. Başvuru için gerekli belgelerin tam olarak Kurula iletilmesi ile Kurulca incelemeye başlanır, aksi takdirde başvurular değerlendirmeye alınmaz. Başvuruya ilişkin olarak talep edilebilecek ilave belge ve bilgilerin Kurulca belirlenen sürede tamamlanması zorunludur. Kurul, başvuruların elektronik ortamda yapılmasını isteyebilir.
 (2) Fon kuruluş başvurularının Kurulca uygun görülebilmesi için; şirketin kuruluş şartlarını kaybetmemiş olması, saklayıcının ve portföy yöneticisinin belirlenmiş olması, fon içtüzüğünün Kurul düzenlemelerine uygun hazırlanması ve Kanun, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi zorunludur.
 

Fon içtüzüğü
 Madde 8
 (1) Fon içtüzüğü, katılımcı ile şirket, saklayıcı ve portföy yöneticisi arasında fon portföyünün inançlı mülkiyet esaslarına göre saklanmasını ve vekalet akdi hükümlerine göre yönetimini konu alan ve genel işlem şartlarını içeren iltihaki bir sözleşmedir. Fon içtüzüğü, Kurulca belirlenen esas ve usullere göre düzenlenir.
 

Fon kuruluş izni ve içtüzüğün tescili
 Madde 9
 (1) Başvurunun Kurulca uygun görülmesi sonucunda,fon içtüzüğü notere onaylattırılır ve Kurulca verilen kuruluş izin yazısı ile birlikte, izin tarihinden itibaren altı iş günü içinde şirket merkezinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ve TTSG’de ilan edilir. TTSG ilanı takip eden altı iş günü içerisinde Kurula gönderilir. Fon içtüzüğünün tescili ile birlikte kuruluş işlemleri tamamlanmış sayılır.
 

Fon içtüzüğünün değiştirilmesi
 Madde 10
 (1) Şirketin gerekçeli olarak içtüzük değişikliği talebinde bulunması halinde, Kurulca belirlenecek esas ve usullere uygun olarak hazırlanan içtüzük değişiklik talep formu doldurulması ve formda belirtilen bilgi ve belgelerin Kurula iletilmesi şarttır. Kurula yapılan başvuru üzerine, hukuki gereklerin yerine getirilip getirilmediği Kanun, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenir ve uygun görülen içtüzük değişiklikleri, izin yazısının verilmesinden itibaren altı iş günü içinde ticaret siciline tescil ve TTSG'de ilan edilir.
 (2) (Değişik: RG 11.06.2010 – 27608) Katılımcıların yatırım kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektiren hususlar ayrıca şirketin resmi internet sitesinde ve Türkiye çapında günlük yayım yapan iki gazetenin Türkiye baskısında ilan ettirilir. Yeni hususların yürürlüğe giriş tarihi on iş gününden az olmamak üzere ilanlarda belirtilir. İlanlara ilişkin gazeteler yayımını takip eden altı iş günü içerisinde Kurula gönderilir. Kurulca uygun görülmesi halinde fonun katılımcı sayısı ve katılımcı kitlesi dikkate alınarak farklı bildirim ve ilan esasları belirlenebilir.
 (3) Kanun, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuata aykırı uygulamaların bulunduğu, kamuyu aydınlatma açısından yeterli açıklamaların yapılmadığı sonucuna varılırsa, gerekçe gösterilerek içtüzük değişikliklerine izin verilmez.
 

Asgari fon başlangıç  tutarı ve avans tahsisi
 Madde 11
 (1) Kanun çerçevesinde, her şirketin grup emeklilik yatırım fonları hariç en az üç ayrı fon kurması şarttır. Kurulması zorunlu üç fonun her birinin başlangıç tutarı, şirketin ödenmiş sermayesinin yirmide birinden az olamaz. Ancak, şirketin bu üç ayrı fonuna ilave olarak kurulacak yeni bir fonu için asgari fon başlangıç tutarı şirket tarafından belirlenir.
 (2) Kurulması zorunlu üç fon için, fonların kuruluşunu müteakip, her bir fon için ayrı ayrı olmak üzere şirketin ödenmiş sermayesinin yirmide birinden az olmamak üzere fonlara avans tahsis edilir. Asgari üç fona ilave olarak kurulacak her bir fon için avans tutarı şirket tarafından belirlenir.
 (3) Fon portföyü başlangıçta bu maddede belirlenen esaslar çerçevesinde tahsis edilen avans ile oluşturulur.
 

DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM
 Fon Örgüt Yapısı

Fon Kurulu
 Madde 12
 (1) Şirket, kurduğu fonla ilgili işlemlerin takibi ve raporlanması amacıyla şirket yönetim kurulu kararıyla en az üç kişiden oluşan bir Fon Kurulu atar. Fon Kurulu üyeliklerine şirket dışından atama yapılması da mümkündür.
 (2) Fon Kurulu her bir fon için ayrı ayrı belirlenebileceği gibi birden fazla fon için tek bir Fon Kurulu da oluşturulabilir.
 (3) Fon Kurulu üyelerinin;
 a) Dört yıllık eğitim veren yüksek öğrenim kurumlardan mezun olmaları, sermaye piyasası, bankacılık veya sigortacılık alanlarında en az beş yıllık tecrübeye sahip bulunmaları,
 b) Faaliyet yetki belgelerinden biri veya birden fazlası iptal edilmiş yahut borsa üyeliği iptal edilmiş kuruluşlarda iptalde sorumluluğu bulunan kişilerden olmamaları,
 c) Sermaye Piyasası Kanununun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi uyarınca işlem yasaklı olmamaları,
 d) (Değişik: RG 27.12.2008 - 27093) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282 nci maddesinde düzenlenen “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu”ndan, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen “terörün finansmanı suçu”ndan, Kanun, sermaye piyasası mevzuatı, sigortacılık mevzuatı, bankacılık mevzuatı ile ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamış olmaları,
 gereklidir.
 (4) Şirket yönetim kurulu üyelerinin, bu Yönetmelikte Fon Kurulu üyeleri için belirlenen nitelikleri taşımaları halinde, Fon Kurulu üyesi olarak görevlendirilmeleri  mümkündür.
 
 
Fon Kurulunun görevleri
 Madde 13
 (1) Fon Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.
 a) Fon faaliyetlerinin, şirketin genel yönetim stratejilerine ve politikalarına uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir şekilde ilgili mevzuat, fon içtüzüğü ve izahnamedeki esaslar çerçevesinde yürütülmesi,
 b) Fonun muhasebe, belge ve kayıt sisteminin düzenli bir şekilde tutulması,
 c) Fon adına yapılacak sözleşmelerin ilgili mevzuata uygun şekilde hazırlanması,
 d) Fon portföyünün mevzuata uygun şekilde değerlenmesi ve birim pay değerinin doğru şekilde hesaplanması,
 e) Fon ile ilgili mali tablo ve raporların hazırlanması,
 f) Fon performansının takip edilmesi,
 g) Mevzuat gereği ya da şirketin talebi ile ilgili olarak yapılması gereken içtüzük ve izahname değişikliklerinin katılımcılara ilgili düzenlemelerde öngörülen süreler içerisinde duyurulması,
 h) Kamuyu aydınlatma belgelerinin mevzuata uygun şekilde hazırlanması,
 i) Fonun faaliyetlerine ilişkin olarak 32 nci maddede belirtilen raporların hazırlanması,
 j) 27 nci madde kapsamında belirtilen olağanüstü durumlar ile ilgili karar alınması,
 k) İç kontrol sisteminin oluşturulması,
 l) Şirket yönetim kurulu kararı ile belirlenen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
 

Fonun iç kontrol sistemi
 Madde 14
 (1) İç kontrol sistemi; fonun faaliyetlerinin verimliliğinin ve etkinliğinin, finansal ve idari konulara ait bilgilerin güvenilirliğinin ve zamanında elde edilebilirliğinin sağlanmasını, fon faaliyetlerinin ilgili mevzuata, emeklilik sözleşmesine, fon içtüzüğüne, izahnameye uygun yürütülmesini, hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesini ve tespitini, muhasebe kayıtlarının doğru ve eksiksiz olmasını ve finansal bilgilerin doğru ve güvenilir olarak zamanında hazırlanmasını temin etmek amacıyla uygulanan esas ve usullerdir.       
 (2) Şirketin fon iç kontrol sistemine ilişkin tüm esas ve usuller yazılı hale getirilmek zorundadır.
 (3) İç kontrol esas ve usulleri asgari olarak,
 a) Fon faaliyetlerinin kanuni düzenlemelere, şirketin amaç ve konusuna, fon içtüzüğüne ve izahnameye uygun olarak yapılmasını,
 b) Fon adına yapılan işlemlerin genel ve özel yetkilere dayalı olarak gerçekleştirilmesini, sözleşmelere uygun olarak yapılmasını, fon işlemleri için gerekli belgelerin düzenlenmesini,
 c) Fonun muhasebe, belge ve kayıt düzeninin etkin bir şekilde işlemesini,
 d) Usulsüzlüklerden ve hatalardan kaynaklanan risklerin asgariye indirilebilmesi için risklerin tanımlanmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını,
 e) Fon personelinin kendi adına yaptıkları işlemlerin fon ile çıkar çatışmasına  yol açacak nitelikte olup olmadığının tespitini,
 f) Fondan yapılan harcamaların belgeye dayalı ve piyasa rayicine uygun olup olmadığının tespitini,
 g) Fon portföyünün değerlemesinin, fonun birim pay değerinin belirlenmesinin, fon portföy oranlarının ilgili mevzuata, fon içtüzüğü ve izahnameye uygunluğunun kontrolünü,
 temin edecek  şekilde oluşturulur.
 (4) Fonun faaliyetlerinin iç kontrol esas ve usullerine uygun olarak işleyişi, fon denetçileri tarafından denetlenir. Şirket bu amaçla, 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen nitelikleri haiz en az bir fon denetçisi atar. Şirketin denetçisi de bu nitelikleri haiz olma koşulu ile iç kontrol görevini yerine getirebilir.
 (5) Tespitleri ve denetleme sonuçlarını ihtiva eden raporlar yılda en az bir kere şirketin yönetim kuruluna ve Fon Kuruluna intikal ettirilir. Bu raporların en az beş yıl süre ile şirket nezdinde saklanması zorunludur.
 (6) Fon denetçisi, fonun mali durumunu zayıflatacak veya olağandışı sonuçlar doğuracak herhangi bir durumun varlığını tespit etmesi halinde hazırlayacağı denetim raporunu en kısa sürede şirketin yönetim kuruluna sunar ve aynı gün bir örneğini Kurula gönderir.
 (7) (Ek Fıkra: RG 11.06.2010 – 27608) Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine yatırım amaçlı taraf olacak fonların iç kontrol sistemlerinin risk yönetim sistemlerini de içerecek şekilde oluşturulması zorunludur. Risk yönetim sistemi, fonun karşılaşabileceği temel risklerin tanımlanmasını, risk tanımlamalarının düzenli olarak gözden geçirilmesini ve önemli gelişmelere paralel olarak güncellenmesini, maruz kalınan risklerin tutarlı bir şekilde değerlendirilmesi için riskin toplam portföy ve spesifik enstrümanlar bazındaki değişik boyutları arasında kıyas imkanı yaratacak bir risk ölçüm mekanizmasının geliştirilmesini içermelidir. Risk yönetimini gerçekleştirecek birim şirket bünyesinde oluşturulabileceği gibi risk yönetim hizmeti dışarıdan da sağlanabilir.
 

BEŞİNCİ BÖLÜM
 Fon Paylarının Kayda Alınması
 

Fon paylarının kayda alınma başvurusu
 Madde 15
 (1) Şirket, fonun kuruluş izin tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde kayda alma başvuru formu, izahname ve formda belirtilen diğer belgelerle birlikte Kurula başvurmak zorundadır. Bu süre içerisinde Kurula başvuru yapılmaması halinde fon içtüzüğü şirket tarafından ticaret sicilinden terkin ettirilir ve buna ilişkin belgeler terkini takip eden altı iş günü içerisinde  Kurula gönderilir.
 (2) Fon paylarının kayda alınma başvurularının değerlendirilebilmesi için;
 a) Fon içtüzüğünün şirketin merkezinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ve TTSG’de ilan edilmiş olması,
 b) Yeterli mekan, teknik donanım ve örgütlenmenin sağlanmış, fon hizmet biriminin ve Fon Kurulunun oluşturulmuş, iç kontrol sisteminin kurulmuş, personelin buna uygun görev ve sorumluluklarının belirlenmiş ve bu konularda gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanmış olması,
 c) Fona ve katılımcılara ilişkin muhasebe, kayıt ve belge sistemi ile düzenli iş akışı ve haberleşmeyi sağlayacak teknik altyapının kurulmuş olması,
 d) Fonlara ilişkin insan kaynaklarının belirlenmiş olması,
 e) En az bir portföy yöneticisi ile portföy yönetim sözleşmesi ve saklayıcı ile saklama sözleşmesi imzalanmış olması,
 f) Şirketin fon kurma şartlarını kaybetmemiş olması,
 g) Fon içtüzüğünde belirlenen tutarda fona avans tahsis edilmiş ve bu avansla fon portföyünün oluşturulmuş olması,
 h) İzahnamenin, fon ile ilgili mevzuatın öngördüğü ve fon ile ilgili bilgileri açıklıkla ortaya koyacak ayrıntıda ve Kurul tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanması,
 zorunludur.
 (3) Başvuru ile ilgili belgelerin tam olarak Kurula iletilmesi ile Kurulca incelemeye başlanır. Başvuruya ilişkin olarak talep edilebilecek ilave belge ve bilgilerin Kurulca belirlenen sürede tamamlanması zorunludur. Kurul, başvuruların elektronik ortamda yapılmasını isteyebilir.
 (4) Kurul, yapılan başvuruları izahnamenin bu Yönetmelik,  ilgili mevzuat ve Kurulca belirlenen esasları içerip içermediğini dikkate alarak kamunun aydınlatılması esasları çerçevesinde inceler.
 (5) Başvurunun olumlu görülmesi halinde fon içtüzüğünde yer alan pay sayısı Kurul kaydına alınır ve izahname Kurulca onaylanır. Kurulca onaylı izahnamenin kayda alınma tarihinden itibaren onbeş iş günü içerisinde ticaret siciline tescil ve TTSG’de ilan edilmesi zorunludur.
 (6) İncelemeler sonucunda gerekçe gösterilerek, başvuru konusu fon paylarının Kurul kaydına alınmasından imtina edilebilir. Kurul kaydına alınma, resmi teminat verilmesi şeklinde yorumlanamaz ve reklam amacıyla kullanılamaz.
 (7) İzahname ile açıklanan konularda ortaya çıkan değişikliklerin ve yeni hususların, şirket tarafından  Kurula bildirilmesi zorunludur.
 (8) Değişiklikler ve yeni hususlar, Kurulun onayı alınmadan izahnamede değişiklik yapılarak katılımcılara açıklanamaz ve uygulamaya konulamaz. Kuruldan onay alındıktan sonra izahnamedeki değişiklikler onay tarihinden itibaren altı iş günü içinde ticaret siciline tescil ve TTSG'de ilan edilir.
 (9) (Değişik: RG 11.06.2010 – 27608) Katılımcıların yatırım kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektiren hususlar ayrıca şirketin resmi internet sitesinde ve Türkiye çapında günlük yayım yapan iki gazetenin Türkiye baskısında ilan ettirilir. İlanlara ilişkin gazeteler yayımını takip eden altı iş günü içerisinde Kurula gönderilir. Kurulca uygun görülmesi halinde fonun katılımcı sayısı ve katılımcı kitlesi dikkate alınarak farklı bildirim ve ilan esasları belirlenebilir.
 

Pay sayısının artırılması ve artırılan tutarı temsil eden fon paylarının kayda alınması
Madde 16
 (1) Fon içtüzüğünde belirtilen pay sayısının artırılmak istenmesi halinde şirket, belirleyeceği yeni pay sayısının yer aldığı fon içtüzüğünün ilgili maddesine ilişkin tadil metninin ve yeni pay sayısını içerecek şekilde hazırlanmış izahnamenin onaylanması ve artırılan payların Kurul kaydına alınması talebiyle Kurulca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanan tutar artırımı kayda alma başvuru formu ve ekinde belirtilen belgeler ile Kurula başvurmak zorundadır.     
 (2) Başvurunun Kurulca uygun görülmesi sonucunda, içtüzük tadil metni ve izahnamenin değişen bölümleri Kurulca onaylanır ve artırılan pay sayısı Kurulca kayda alınır. Kayda almayı takiben, içtüzük tadil metni notere onaylattırılır ve Kurulca verilen izin yazısı ve izahname ile birlikte, izin tarihinden itibaren altı iş günü içinde şirketin merkezinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ve TTSG’nde ilan edilir. TTSG ilanı takip eden altı iş günü içerisinde Kurula gönderilir.
 (3) Başvurular 15 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde incelenir ve sonuçlandırılır.
 
 
ALTINCI BÖLÜM
 Fon Malvarlığına İlişkin İlke ve Esaslar

 Fon malvarlığına ilişkin ilkeler
 Madde 17
 (1) Fonun malvarlığı şirketin  Kanun, emeklilik sözleşmesi, fon içtüzüğü ve ilgili diğer mevzuattan doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi dışında hiçbir amaçla kullanılamaz. Fon malvarlığı rehnedilemez, teminat gösterilemez, üçüncü şahıslar tarafından haczedilemez ve iflas masasına dahil edilemez.
 (2) (Ek: RG12.1.2008 - 26754) Bireysel emeklilik hesabındaki fon paylarından, katılımcının sistemde bulunduğu ay sayısı ile asgarî ücret tutarının çarpımına karşılık gelen birikim tutarı ve Kanunun 6 ncı maddesi kapsamında bireysel emeklilik sisteminden emekli olanlara yapılan yıllık gelir sigortası ödemelerinin aylık ödemeye isabet eden miktarının nafaka borçları hariç olmak üzere asgari ücret tutarına kadar olan kısmı haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dahil edilemez. Bu fıkradaki hükümlerin uygulanmasında rehin, haciz veya iflas tarihinde geçerli brüt asgarî ücret tutarı esas alınır.
 

Fon malvarlığından yapılabilecek harcamalar
 Madde 18
 (1) Fon malvarlığından aşağıda belirtilenler dışında harcama yapılamaz.
 a) İhraç için ödenen kanuni ücret,
 b) Mevzuat gereği yapılması zorunlu tescil ve ilan giderleri,
 c) Fon portföyünün yönetimi ile ilgili emeklilik şirketine ödenecek fon işletim giderleri,
 d) Portföydeki varlıkların veya bunları temsil eden belgelerin nakil veya nakle bağlı sigorta ücretleri,
 e) Portföydeki varlıkların saklanması hizmetleri için ödenen ücretler,
 f) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen ücretler,
 g) Alınan kredilerin faizi,
 h) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen komisyonlar,
 i) Fonun mükellefi olduğu vergi ödemeleri,
 j) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti,
 k) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar.
 (2) Harcamaların belgeye dayandırılması zorunludur. Fon malvarlığından piyasa rayici üzerinde harcama yapılamaz.
 
 
Fon portföyünün yönetimi
 Madde 19
 (1) Fon portföyü, portföy yöneticileri tarafından yönetilir. Portföy yöneticileri, fon portföyünü Kanun, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, fon içtüzüğü, emeklilik sözleşmesi, izahname, portföy yönetim sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yönetmekle yükümlüdür. Alınacak portföy yönetimi hizmetine ilişkin esaslar, bu konuda şirket ile portföy yöneticileri arasında yapılacak portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde belirlenir. Portföy yönetim sözleşmesinin hazırlanmasında Kurulun bu konudaki düzenlemeleri esas alınır. Sözleşmenin bir örneği, yürürlük tarihinden onbeş iş günü  önce  Kurula gönderilir. (Değişik: RG12.1.2008 - 26754) Portföy yönetim sözleşmelerinin Kurulca belirlenen asgari unsurlara uygun olması zorunludur.
 (2) Fon portföyünün yönetiminde birden fazla portföy yöneticisi ile sözleşme yapılabilir. Portföy yöneticisi, başka bir portföy yöneticisi ile de sözleşme yapabilir. Bu durumda şirketin onayının alınması zorunlu olup, portföy yöneticisinin portföy yönetimi konusundaki sorumluluğu devam eder.
 (3) Portföy yöneticisi ile sözleşme yapan tarafın yabancı bir ülkede faaliyet gösteriyor olması halinde, portföy yöneticisinin o ülkedeki ilgili otorite tarafından portföy yöneticiliği faaliyeti yapabilmesi konusunda yetkilendirildiğine ilişkin bir belge ile sözleşmenin bir örneğinin, yürürlük tarihinden onbeş iş günü önce Kurula gönderilmesi zorunludur.
 (4) Şirket, portföy yöneticilerinin, fon yönetiminde gerekli özen ve basireti göstermemeleri, Kurulun portföy yöneticiliğine ilişkin ilkelerine aykırı hareket etmeleri, mali bünyelerinin zayıfladığının tespit edilmesi gibi durumlarda, portföy yönetim sözleşmesini feshedip, Kurulca uygun görülen başka portföy yöneticileri ile portföy yönetim sözleşmesi imzalayabilir. Yukarıdaki koşulların varlığı halinde Kurul da portföy yöneticilerinin değiştirilmesini isteyebilir.
 
 
Fon portföy yönetimine ilişkin ilkeler
 Madde 20
 (1) Portföy yöneticisininFon yönetiminde aşağıdaki ilkelere uyması  zorunludur.
 a) Portföy yöneticisi fon portföyünü yönetirken  riskin dağıtılması, likidite ve getiri unsurlarını göz önünde bulundurmak, fonun portföy yönetim stratejilerine ve yatırım sınırlamalarına uygun hareket etmek, fon içtüzüğü, izahname,  portföy yönetim sözleşmesi ve ilgili mevzuatta belirlenen esaslara uymak zorundadır.
 b) Portföy yöneticisi, yönettiği her fonun çıkarını ayrı ayrı gözetmekle yükümlüdür. Yönetimindeki fonlar veya diğer müşterileri arasında, müşterilerden biri veya fonlarından biri lehine diğerleri aleyhine sonuç verebilecek işlemlerde bulunamaz.
 c) Portföy yöneticisi, fon portföyü ile ilgili yatırım kararlarında objektif bilgi ve belgelere dayanmak ve sözleşme ile belirlenen yatırım ilkelerine uymak zorundadır. Bu bilgi ve belgeler ile portföy yönetim stratejilerine mesnet teşkil eden araştırma ve raporların en az on yıl süreyle saklanması zorunludur.
 d) Portföy yöneticisi, borsada işlem gören varlıkların alım satımlarını borsa kanalıyla yapmak ve fon portföyüne alım satım işlemlerinde, işlemi gerçekleştiren aracı kuruluşun, fonu temsil eden fon kodu ile borsalarda işlem yapmasını temin etmek zorundadır. Portföy yöneticisi fon ile diğer müşteriler adına yapılan işlemleri ayrı ayrı izlemekle yükümlüdür.
 e) Fon portföyüne hiçbir şekilde rayiç bedelinin üzerinde varlık satın alınamaz ve portföyden bu değerin altında varlık satılamaz.
 f) Portföy yöneticisi, herhangi bir şekilde kendisine ve üçüncü kişilere çıkar sağlamak amacıyla fon portföyüne işlem yapamaz. Fon adına vereceği emirlerde gerekli özen ve basireti göstermek zorundadır.
 g) Fon portföyünün önceden saptanmış belirli bir getiri sağlayacağına dair yazılı veya sözlü bir garanti verilemez.
 h) Portföy yöneticisi fon portföyüne yapılan işlemlerde işlemin büyüklüğünü, alınan varlıkların fiyatını, piyasa koşullarını, komisyon oranlarını, işlem yapılan aracı kuruluşun tecrübesini, mali durumunu ve piyasadaki itibarını göz önünde bulundurmak suretiyle, işlemleri zaman ve fiyat açısından en uygun şekilde gerçekleştirir. 
 i) Şirket, Fon Kurulu üyeleri, portföy yöneticisi, saklayıcı ve fonların yönetimi ile ilgili olarak meslekleri nedeniyle veya görevlerini ifa etmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek olanlar bu bilgileri açıklayamazlar, doğrudan veya dolaylı olarak kendilerine veya üçüncü kişilere menfaat sağlamak veya başkalarını zarara uğratmak amacıyla kullanamazlar. Bu yükümlülük bu kişilerin görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder.
 
 
Portföy sınırlamalarına ilişkin esaslar
 Madde 21
 (1) Fon  yönetiminde aşağıdaki portföy sınırlamalarına uyulması şarttır.
 a) Fon varlıklarının %10’undan fazlası bir ihraçcının para ve sermaye piyasası araçlarına  yatırılamaz. Ayrıca, fonun %5’inden fazla yatırım yaptığı ortaklıkların para ve sermaye piyasası araçlarının toplam tutarı fon varlıklarının %40’ını aşamaz. (Değişik cümle:RG 12.1.2008 - 26754)Ancak devlet iç ve dış borçlanma araçları için bu bentteki sınırlamalar uygulanmaz.
 b) Fon portföyüne borsada işlem gören para ve sermaye piyasası araçlarının alınması esastır. Ancak borsada işlem görmesi koşuluyla, yapılan ilk ihraçlardan da para ve sermaye piyasası aracı alınabilir.
 c) Fon, tek başına hiçbir ortaklıkta sermayenin ya da tüm oy haklarının %5’ine veya daha fazlasına, bir şirketin kurucusu olduğu fonlar ise toplu olarak, hiçbir ortaklıkta sermayenin ya da tüm oy haklarının %20’sinden fazlasına sahip olamaz.
 d) (Değişik: RG 11.06.2010 – 27608) Fon portföyünün en fazla %20’si girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına ve girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılabilir. Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına yapılacak yatırımlarda bu maddenin (c) bendindeki sınırlamalar dikkate alınmaz. Tek bir girişim sermayesi yatırım fonuna yapılan yatırım tutarı, fon portföyünün %5'ini geçemez.
 e) Fon portföyüne şirketin ve portföy yöneticisinin para ve sermaye piyasası araçları satın alınamaz.
 f) (Değişik: RG 11.06.2010 – 27608) Şirketin ve portföy yöneticisinin;
 1) Sermayesinin %10'undan fazlasına sahip olan hissedarlarının,
 2) Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin,
 3) Genel müdür ve genel müdür yardımcılarının,
 ayrı ayrı ya da birlikte sermayesinin %20'sinden fazlasına sahip oldukları ortaklıklar ile şirketin ve portföy yöneticisinin doğrudan ve dolaylı iştiraklerince çıkarılmış para ve sermaye piyasası araçlarının toplamı, fon portföyünün %30'unu aşamaz.
 g)(Değişik: RG 11.06.2010 – 27608) Fon varlıklarının en fazla %30’u bir topluluğun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Topluluk, hukuksal yönden birbirinden bağımsız olmakla birlikte sermaye, yönetim ve denetim açısından birbirleriyle ilişkili, faaliyet konuları yönünden aynı sektöre bağlı olsun veya olmasın, organizasyon ve finansman konularının bir ana ortaklık çatısı altında tek merkezden koordine edildiği ana ve bağlı ortaklıklar bütününü ifade eder.
 h) Fon varlıklarının en fazla %20’si Borsa Para Piyasası’nda değerlendirilebilir.
 i) (Değişik: RG 11.06.2010 – 27608) Fon portföyünün en fazla %20’si Kurul kaydından bulunan menkul kıymet yatırım fonu, yabancı yatırım fonu, borsa yatırım fonu, serbest yatırım fonu, koruma amaçlı yatırım fonu ve garantili yatırım fonu katılma paylarına yatırılmak suretiyle değerlendirilir. Ancak tek bir yatırım fonuna yapılan yatırım tutarı, fon portföyünün %4'ünü geçemez.
 Katılma payları fon portföyüne dahil edilen yatırım fonlarına giriş, çıkış veya erken çıkış komisyonu ödenemez.
 j) (Değişik: RG 11.06.2010 – 27608) Fon portföyünün en fazla %20’si bankalar nezdinde açtırılacak mevduat/katılma hesaplarında değerlendirilebilir. Ancak tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün %4’ünü aşamaz.
 k) Fonlar, hisse senetlerini satın aldıkları ortaklıkların herhangi bir şekilde yönetimlerine katılma amacı güdemezler ve yönetimde temsil edilemezler.
 (2) Portföydeki varlıkların değerinin fiyat hareketleri ve rüçhan haklarının kullanılması nedeniyle, fon içtüzüklerinde, izahnamede  ve bu Yönetmelikte belirtilen asgari sınırların altına inmesi veya azami sınırların üzerine çıkması halinde oranın en geç otuz iş günü içinde bu Yönetmelikte, içtüzükte ve izahnamede belirtilen sınırlara getirilmesi zorunludur. Belirtilen süre içinde elden çıkartmanın imkansız olması veya zarar doğuracağının belirlenmesi halinde bu süre Kurul tarafından uzatılabilir.
 (3) Endeks fonlar hakkında birinci fıkranın (a), (c), (e), (f) ve (g) bentlerinde yer alan  sınırlamalar, söz konusu menkul kıymetlerin baz alınan endekse dahil olması halinde uygulanmaz.(Değişik cümle: RG 12.1.2008 - 26754) Ancak her durumda bir ihraçcının para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılan tutar, devlet iç ve dış borçlanma araçları hariç, fon varlıklarının %20’sini aşamaz.
 (4) Endeks fonlarda, baz alınan endeksin kapsamının değiştirilmesi, portföyde bulunan menkul kıymetlerle ilgili olarak temettü ödemesi, faiz ödemesi ve bedelli hisse senedi ihracı, tutar artırımı ve nakit girişleri nedeniyle portföyün büyümesi, fon payları geri dönüşleri ve diğer nedenlerle oluşacak nakit ihtiyaçlarının karşılanması ve endeksi izlemeyi etkileyecek diğer hususların ortaya çıkması nedenleriyle portföyde değişiklik yapılması zorunlu olduğunda, söz konusu değişiklikler, içtüzükte belirlenen esaslar çerçevesinde portföye yansıtılır.
 

Portföye Dahil Edilecek Varlıklara İlişkin İstisnalar
 MADDE 21/A (Ek Madde: RG 11.06.2010 – 27608)
 (1) Bu madde kapsamındaki varlıklar aşağıdaki esaslar çerçevesinde fon portföyüne dahil edilebilir. Bu Yönetmeliğin, bu madde hükmüne aykırılık teşkil eden hükümleri uygulanmaz.
 a) Fon portföyüne, Kurulun Seri: V, No: 7 sayılı Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğinin 5 inci maddesinin (c) ve (e) bentlerinde belirtilen kıymetlerin konu edildiği borsada veya borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerinin dahil edilmesi mümkündür. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerinin karşı tarafının Kurulca belirlenen nitelikleri taşıması zorunludur. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmeleri çerçevesinde karşı taraftan alınan ters repoya konu varlıkların Takasbank’da fon adına açılmış olan bir hesapta saklanması gerekmektedir.
     Borsa dışında taraf olunan ters repo işlemlerine fon portföyünün en fazla %10’una kadar yatırım yapılabilir.
 Fon, bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Kurulun Seri: V, No:7 sayılı Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğinin 5 inci maddesinin (c) ve (e) bentlerinde belirtilen kıymetlerin konu edildiği borsada veya borsa dışında repo sözleşmelerine taraf olabilir.
     Borsa dışı repoters repo işlemlerinin vade ve faiz oranı Kurulun Seri: V, No: 7 sayılı Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğinin 6 ncı maddesi çerçevesinde belirlenir. Şu kadar ki; faiz oranının belirlenmesi, borsada işlem gören benzer vade yapısına sahip sözleşmelerin faiz oranları dikkate alınmak üzere, fon kurulunun sorumluluğundadır. Bu itibarla borsa dışında repoters repo sözleşmelerine taraf olunması durumunda en geç sözleşme tarihini takip eden işgünü içinde şirketin resmi internet sitesinde sözleşmeye konu edilen kıymet ve sözleşmenin vadesi, faiz oranı, karşı tarafı hakkında kamuya bilgi verilmesi gerekmektedir. Söz konusu sözleşmelere ilişkin bilgi ve belgeler ayrıca şirket merkezinde sözleşme tarihini müteakip 5 yıl süreyle muhafaza edilir.
     Borsa dışı repoters repo sözleşmelerinin değerlemesine ilişkin esaslar piyasa fiyatını en doğru yansıtacak şekilde fon kurulu tarafından belirlenerek yazılı karara bağlanır.
 b) Borsada işlem gören dış borçlanma araçlarının, borsa dışında yapılacak işlemler ile fon portföyüne dahil edilmesi veya fon portföyünden çıkartılması mümkündür.
     Borsada veya borsa dışında yapılan işlemler ile fon portföyüne dahil edilen dış borçlanma araçlarının değerlemesine ilişkin esaslar piyasa fiyatını en doğru yansıtacak şekilde fon kurulu tarafından belirlenerek yazılı karara bağlanır.
 c) Borsada işlem görmeyen özel sektör borçlanma araçlarına fon portföy değerinin en fazla %10’u oranında yatırım yapılabilir. Borsa’da işlem görmeyen özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapan fonların yatırım aşamasında, portföyünde bulunan özel sektör borçlanma araçlarının gerektiğinde nakde dönüştürülebilmesini teminen şirketle veya bir aracı kuruluşla konuya ilişkin bir sözleşme imzalaması gerekmektedir.
     Fon portföyüne dahil edilen borsada işlem görmeyen özel sektör borçlanma araçlarının değerlemesine ilişkin esaslar piyasa fiyatını en doğru yansıtacak şekilde fon kurulu tarafından belirlenerek yazılı karara bağlanır.
 

Yabancı para ve sermaye piyasası araçları ile devlet iç borçlanma senetlerine yatırım
 Madde 22
 (1) Fon portföyüne borçluluk ifade eden yabancı para ve sermaye piyasası araçlarından derecelendirmeye tabi tutulmuş olanlar alınır. Yabancı borçlanma araçları ya da bu araçlara dayalı para ve sermaye piyasası araçlarının portföye alımında; derecelendirme yapan kuruluşun derecelendirme ölçütleri çerçevesinde, borç yapısının niteliği, piyasadaki değişimlere olan duyarlılığı, borcun ödenmeme riski gibi unsurlar açısından, borçlanma aracının yeterli koruma sağladığına ve yatırım yapılabilir nitelikte olduğuna ilişkin derece almış olması şartı aranır. İlgili aracın derecesini belirleyen belgeler fon nezdinde bulundurulur.
 (2) (Mülga:RG 12.1.2008 - 26754)
 

Fonlara ilişkin diğer işlemler
 Madde 23
 (1) Fon, günlük operasyonların gerektirdiği miktardan fazla nakit tutamaz.
 (2) Fon paylarının geri dönüşlerinde oluşan nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla, fon portföylerinde yer alan repo işlemine konu olabilecek para ve sermaye piyasası araçlarının rayiç bedelinin %10’una kadar İMKB repo ve ters repo piyasasından repo yapılabilir ve fon varlıklarının %10’unu geçmemek üzere fon hesabına kredi alınabilir. Bu takdirde alınan kredinin tutarı, faizi, alındığı tarih ve kuruluş ile geri ödendiği tarih hakkında Kurula bilgi verilir. Piyasa rayici üzerinde kredi faizi ödenemez.
 (3) (Değişik: RG 11.06.2010 – 27608) Fon, Kurulun Seri: V, No: 65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğinin 11 inci maddesi çerçevesinde yapılacak bir sözleşme çerçevesinde herhangi bir anda fon portföyünün en fazla %50’si tutarındaki para ve sermaye piyasası araçlarını ödünç verebilir veya fon portföyünün en fazla %10’u tutarındaki para ve sermaye piyasası araçlarını ödünç alabilir ve ödünç alma oranı ile sınırlı olmak üzere açığa satış işlemi yapabilir. Ödünç verme ve alma işlemi en fazla doksan iş günü süreyle yapılır. Fonportföyünden ödünç verme işlemi, ödünç verilen para ve sermaye piyasası araçlarının en az %100'ü karşılığında nakit veya devlet iç borçlanma senetlerinden oluşabilecek teminatın fon adına Takasbank’da bloke edilmesi şartıyla yapılabilir. Teminat tutarının ödünç verilen para ve sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin %80'inin altına düşmesi halinde portföy yöneticisi teminatın tamamlanmasını ister. Fonun taraf olduğu ödünç verme ve alma sözleşmelerine, fon lehine tek taraflı olarak sözleşmenin fesh edilebileceğine ilişkin bir hükmün konulması mecburidir.
 

Türev araç işlemleri
 Madde 24 (Değişik Madde: RG 11.06.2010 – 27608)
 
(1) Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, varantlar, forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemleri dâhil edilebilir. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile varantlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon net varlık değerini aşamaz. Portföye alınan vadeli işlem sözleşmelerinin fonun yatırım stratejisine ve karşılaştırma ölçütüne uygun olması zorunludur.
 (2) Aracı kuruluş ve ortaklık varantlarına yapılan yatırımların toplamı fon portföyünün %15’ini geçemez. Ayrıca, aynı varlığa dayalı olarak çıkarılan aracı kuruluş ve ortaklık varantlarının toplamı fon portföyünün %10’unu, tek bir ihraççı tarafından çıkarılan aracı kuruluş varantlarının/ortaklık varantlarının toplamı ise fon portföyünün %5’ini geçemez. Fonun açık pozisyonunun hesaplanmasında, varantlar ile Vadeli İşlemler Borsasında taraf olunan aynı varlığa dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde alınan ters pozisyonlar netleştirilir.

 
 
Değerleme esasları
Madde 25
 (1) Fon portföyündeki varlıkların değerlemesi aşağıdaki esaslara göre tespit edilir:
 a) Portföye alınan varlıklar alım fiyatlarıyla kayda geçirilir. Yabancı para cinsinden varlıkların alım fiyatı satın alma günündeki yabancı para cinsinden değerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle bulunur.
 b) Alış tarihinden başlamak üzere portföydeki varlıklardan;
 1) Borsada işlem gören varlıklar değerleme gününde borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyat veya oranlarla değerlenir.
 2) Değerleme gününde borsada alım satıma konu olmayan hisse senetleri son işlem tarihindeki borsa fiyatıyla, borçlanma araçları, ters repo ve repolar ile borsa para piyasası işlemleri, son işlem günündeki günlük bileşik faiz oranı esas alınarak değerlenir.
 3) Portföyde yer alan yabancı para birimine dayalı para ve sermaye piyasası araçları, değerleme günü itibariyla oluşan en son fiyatlarının ilgili oldukları yabancı paranın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle değerlenir.
 c) Yatırım fonu katılma belgeleri, değerleme günü itibariyla en son açıklanan fiyatları esas alınarak değerlenir.
 d) Portföydeki vadeli mevduat, bileşik faiz oranı kullanılarak tahakkuk eden faizin anaparaya eklenmesi suretiyle değerlenir.
 (2) Endeks fonların portföylerinde yer alan varlıklardan; baz alınan endeks kapsamında bulunan varlıklar endeksin hesaplanmasında kullanılan esaslar, diğer varlıklar ise birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen esaslar çerçevesinde değerlenir.
 (3) Bunlar dışında kalan para ve sermaye piyasası araçları izahnamede yer alan esaslar çerçevesinde değerlenir.
 
 
Fon paylarının değerinin hesaplanması ve işlem esasları
Madde 26
 (1) Fon payları, temsil ettiği değerin tam olarak nakden ödenmesi şartıyla katılımcının bireysel emeklilik hesabına aktarılır. Fonun pay değeri, net varlık değerinin dolaşımdaki pay sayısına bölünmesiyle elde edilir.
 (2) Pay sayısının hesaplanmasında küsurat işlemlerinin sözkonusu olması halinde, üç basamağa kadar olan kısım dikkate alınarak pay sayısı hesaplanır.
 (3) Pay alımı ve payların fona iade edilmesine ilişkin esaslar izahnamede belirlenir ve belirlenen esaslara göre hesaplanan pay değerinin, müteakip iş günü katılımcılara duyurulması sağlanır.
 (4) (Ek Fıkra: RG 11.06.2010 – 27608) Aynı fon çatısı altında, fon işletim giderlerinde ayrıştırılmaya gidilmek suretiyle farklı pay grupları oluşturulabilir. Pay gruplarının oluşturulması halinde, düşük oranlı fon işletim gideri olan paylara sahip katılımcılara, fon işletim gideri farklarının iade edilmesi gereklidir. Katılımcı hesaplarına iade edilen fon işletim giderleri farklarının değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslara fon izahnamelerinde yer verilmesi gerekmektedir.
 (5) (Ek Fıkra: RG 11.06.2010 – 27608) Pay grupları oluşturan fonların kamuyu aydınlatmalarına ilişkin esas ve standartları belirlemeye Kurul yetkilidir.
 

Olağanüstü durumlar
 Madde 27
 (1) Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, portföydeki varlıkların ilgili olduğu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar, şirketin mali durumunu etkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya çıkması gibi olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, değerleme esaslarının tespiti hususunda Fon Kurulu karar alabilir. Bu durumda değerleme esaslarının gerekçeli olarak Fon Kurulu karar defterine yazılarak, Kurula ve saklayıcıya bildirilmesi zorunludur.         
 (2) Yukarıda belirtilen olağanüstü durumların varlığı halinde Fon Kurulu kararı ile en seri haberleşme vasıtasıyla saklayıcıya, Kurula ve Müsteşarlığa bildirilmek koşuluyla birim pay değerleri hesaplanmayabilir ve bu durumlar ortadan kalkıncaya kadar payların alım satımları durdurulabilir veya alım satım talepleri Fon Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde kısmen karşılanabilir.
 

YEDİNCİ  BÖLÜM
 Fon Portföyündeki Varlıkların ve Fon Paylarının Saklanmasına İlişkin Esaslar
 

Saklayıcı ve fon portföyündeki varlıkların saklanması
Madde 28
 (1)Saklayıcı, Takasbank ve/veya Kurulca yetkilendirilen diğer kuruluşlardır. Türkiye’de Takasbank’ın saklama hizmeti verdiği para ve sermaye piyasası araçları fon adına Takasbank nezdinde saklanır. Bunun dışında kalan para ve sermaye piyasası araçlarının saklanması konusunda Şirket, Kurul tarafından uygun görülmek ve Takasbank’a dışarıda saklanan varlıklar ve bunların değerleri konusunda gerekli bilgileri aktarmak veya erişimine olanak tanımak koşulu ile bir başka saklayıcıdan saklama hizmeti alabilir.
 

Saklayıcının görevleri
 Madde 29
 (1)Saklayıcı ve şirket arasında fon varlıklarının saklanması ve katılımcılar ile ilgili kayıtların tutulması amacıyla sözleşme yapılması zorunludur. Bu sözleşme kapsamında saklayıcı;
 a) Fon varlıklarının saklanması,
 b) Fon adına yapılan varlık alım ve satım işlemlerinin takasının yapılabilmesi için gerekli ortamın sağlanması ve kontrolü,
 c) Fon paylarının katılımcı bazında tutulması ve katılımcılara fon hesaplarında yatırıma yönlendirilecek katkı payı tutarı ile bunlara karşılık gelen pay sayılarını fon bazında izleme imkanı sağlanması,
 d) Fon portföyünün Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde yönetilmesinin kontrolü,
 e) Portföy değerinin ve birim pay değerinin bu Yönetmelikte belirlenen değerleme esasları çerçevesinde hesaplandığının kontrolü,
 f) Fon hesaplarında yatırıma yönlendirilecek ve Şirket tarafından bildirilen katılımcı katkı paylarının fona aktarımında pay sayısının doğru hesaplanıp hesaplanmadığının kontrol edilmesi,
 g) Fon hesabından yapılacak ödeme ve virman işlemlerinin kontrolü,
 h) Fon portföyündeki menkul kıymetler üzerindeki hakların portföy yönetim şirketinin talimatı çerçevesinde kullanılmasına aracılık,
 i) Şirkete ve portföy yönetim şirketine, fon ile ilgili bilgileri izleme imkanının ve gerekli raporların elektronik ortamda sağlanması,
 j) Kurulca ve Müsteşarlıkça istenecek fon işlemleri ve varlıkları ile ilgili bilgilerin elektronik ortamda sağlanması,
 ile görevlidir .
 (2) Saklayıcı fon portföyünün birinci fıkranın (d) ve (e) bentlerinde belirtilen esaslara uygun olup olmadığını kontrol eder ve herhangi bir aykırılık tespit etmesi halinde gerekli tedbirleri almak konusunda şirketi bilgilendirir. Şirket tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması halinde yapılan tespitler saklayıcı tarafından en seri haberleşme vasıtasıyla Kurula bildirilir.
 (3) Kurul, saklayıcının görevler ile ilgili uygulama esaslarını belirlemeye yetkilidir.
 
 
Fon varlıklarının değerlemesi,  portföy sınırlarına uyum ve birim pay değerinin hesaplanmasında şirketin sorumluluğu
 Madde 30
 (1) Şirket, fon portföy değeri ile net varlık değerinin hesaplanmasına esas teşkil edecek bilgiler ile saklayıcı dışında tutulan hesaplardan yapılan ödemeleri saklayıcıya bildirmek zorundadır.
 (2) Birim pay değerinin yanlış hesaplanması  halinde şirket, bundan doğan katılımcı zararını tazmin etmekle yükümlüdür.
 

Saklama hesaplarının işleyişi
 
Madde 31
 (1) Fon hesaplarının açılması aşamasında katılımcının kimlik bilgileri, bireysel emeklilik sistemine giriş tarihi, fon hesabına yatırılacak katkı payı tutarına karşılık gelen pay sayısı, katılımcının seçtiği fon tür ya da türleri ile ilgili saklayıcının talep edeceği bilgiler ve belgeler şirket tarafından saklayıcıya bildirilir.
 (2) Şirket ve portföy yönetim şirketi tarafından fon hesaplarından, bireysel emeklilik sistemi dışına 18 inci maddede belirtilen durumlar dışında harcama yapılamaz.
 (3) Katılımcıların aktarım, değişiklik ve ayrılma talepleri saklayıcının belirleyeceği bildirim esasları çerçevesinde, şirketin talimatı üzerine yerine getirilir. 
 

SEKİZİNCİ  BÖLÜM
 Kamuyu Aydınlatmaya İlişkin Esaslar
 

Periyodik raporlara ilişkin esaslar
 Madde 32
 (1) Fonlar, günlük, üç aylık ve yıllık olarak rapor düzenlerler.
 (2) Günlük rapor, fon portföy ve net varlık değeri tablolarından oluşan ve birim pay değerlerinin günlük olarak hesaplanmasını gösteren rapor olup, her gün sonu itibariyla saklayıcıya ve Kurula iletilir.
 (3) Üç aylık rapor, son üç aylık döneme ilişkin gelişmeleri özetleyen ve Fon Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporunu, fonun bir önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş üç aylık fon bilanço ve gelir tablolarını, bağımsız denetim raporunu, bilanço tarihi itibariyla fon portföy değeri ve net varlık değeri tablolarını içeren rapordur.
 (4) Yıllık rapor, yıl içindeki gelişmeleri özetleyen ve Fon Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporunu, fonun bir önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş yıllık fon bilanço ve gelir tablolarını, bağımsız denetim raporunu, bilanço tarihi itibariyla fon portföy değeri ve net varlık değeri tablolarını içeren rapordur.
 (5) Fon Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporları asgari olarak, ilgili dönemde fonun faaliyet gösterdiği piyasanın ve ekonominin genel durumuna ilişkin bilgileri, fonun performans bilgilerini ve varsa dönem içinde yatırım politikalarında,  izahname, fon içtüzüğü gibi kamuyu aydınlatma belgelerinde, katılımcıların karar vermesini etkileyebilecek diğer konularda meydana gelen değişiklikleri içerecek şekilde hazırlanır.
 (6) Üç aylık rapor, ilgili dönemin bitimini takip eden altı hafta içinde, yıllık rapor ilgili dönemin bitimini takip eden on hafta içinde Kurula iletilir. Söz konusu raporlar aynı zamanda şirket merkezinde katılımcıların incelemesi için hazır bulundurulur. Ayrıca, bu raporlarda ödünç menkul kıymet işlemleri ile türev araç işlemlerine ilişkin bilgilere yer verilmesi zorunludur.
 (7) Günlük, üç aylık ve yıllık raporlar Kurulca belirlenen esaslara göre hazırlanır ve en az on yıl süreyle şirket nezdinde saklanır.
 
 
Bilgi verme yükümlülüğü
 Madde 33
 (1) Şirket  ve portföy yöneticisi   21 inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde sayılan kişilerin iştiraklerinin unvanları, adresleri, iştirak oranları ile kendi iştiraklerine ilişkin bu bilgileri her yılın Ocak ayında ve bunlardaki değişikliklerin meydana geldiği tarihten itibaren altı iş günü içinde Kurula bildirmekle yükümlüdür.
 (2) Fon Kurulu üyelerinin ve denetçinin herhangi bir sebepten dolayı görevden ayrılmaları halinde durum en geç altı iş günü içinde Kurula bir yazı ile bildirilir. Yazı ekinde, yeni atanan kişinin ilgili göreve atanmasına ilişkin yönetim kurulu kararı ile bu kişi ile ilgili olarak 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen hususların mevcudiyetini tevsik eden belgeler yer alır.
 

Fonun tanıtımına yönelik belgeler
 Madde 34
 (1) Katılımcının plan kapsamında yer alan fonlara katılımından önce kendisine, izahnamedeki bilgilerin özet olarak yer aldığı ve katılımcının yatırım kararı vermesine yardımcı olacak tanıtım formuverilmesi zorunludur. İzahnamenin şirketin merkezi, bölge müdürlükleri, şubeleri, temsilcilikleri ve internet sitesinde güncellenmiş olarak katılımcıların incelemesi amacıyla bulundurulması zorunludur.
 (2) İzahnamenin ve tanıtım formunun katılımcıların anlayabileceği açıklıkta ve okunaklı bir şekilde yazılması ve Kurulca  onaylanmış olmasızorunludur.
 

Katılımcı profilinin belirlenmesi
 Madde 35
 (1) Katılımcı, fona yatırım yapmadan önce şirket tarafından hazırlanması zorunlu olan ve katılımcının risk getiri profilini belirlemeye yönelik katılımcı risk getiri profili formu doldurup imzalar ve bu form çerçevesinde elde edilen bilgilere göre kendisine verilen tavsiyeler doğrultusunda yatırım kararını verebilir. Katılımcı yatırım tavsiyelerine uymak zorunda değildir. Bu form, katılımcı bazında muhafaza edilir.
 (2) Risk getiri profili formunda, katılımcıya ilişkin bilgileri almaya yönelik olarak asgari aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:
 a) Katılımcının kimlik bilgileri,
 b) Yatırım vadesi,
 c) Razı olduğu risk oranına göre getiri beklentisi,
 d) Yatırımlarının yönetilmesine ilişkin özel tercihleri,
 e) Yatırım deneyimi,
 f) Katılımcıya sunulacak fon alternatifleri,
 g) Yatırım kararının alınmasına yardımcı olacak risk ve getiri bilgileri.
 (3) Katılımcının fona katılmaya karar vermesi halinde, tanıtım formunun ve riskgetiri profili formunun kendisine verildiğine dair katılımcının yazılı beyanının alınması zorunludur.
 

Katılımcıya sunulacak belgeler
 Madde  36
 (1) Şirket;
 a) Kurulca onaylanmış fon içtüzüğünü,
 b) İzahname ve tanıtım formunu,
 c) Üç aylık ve yıllık raporları,
 d) Merkezi, bölge müdürlükleri, şubeleri, temsilcilikleri ve internet sitesinde güncellenmiş olarak katılımcıların incelemesi amacıyla bulundurmak ve katılımcının talep etmesi halinde kendisine vermek zorundadır.
 

DOKUZUNCU  BÖLÜM
 Denetim ve Bağımsız Dış Denetime İlişkin İlke ve Esaslar
 

Kurul denetimi
 Madde 37
 (1) Şirketin fonlarının, portföy yöneticilerinin ve saklayıcının Kanun ve bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri en az yılda bir kez Kurul tarafından denetlenir.
 

Muhasebe belge  ve kayıt düzeni ve bağımsız dış denetim
 Madde 38
 (1) Fonların muhasebe, belge kayıt düzeni ile bağımsız dış denetimine ilişkin olarak Kurulun bu konudaki düzenlemelerine uyulur. Fon’un muhasebe, belge ve kayıt düzeninin portföy yöneticisi dışında oluşturulması zorunludur.
 (2) Fonların hesap ve işlemleri üçer aylıkve yıllıkdönemler itibariyla bağımsız dış denetime tabidir. Bağımsız dış denetim yapılan dönemlerde aşağıdaki hususlara ilişkin bilgileri ve bağımsız denetçi görüşünü içeren bir rapor hazırlanır ve bağımsız denetim raporu ile birlikte şirkete ve Kurula gönderilir.
 a) Fon varlıklarının mevzuata uygun olarak saklanıp saklanmadığı,
 b) Fon iç kontrol sistemi,
 c) Birim pay değerinin mevzuata uygun olarak hesaplanıp hesaplanmadığı, 
 d) Fonun yatırım performansına ilişkin olarak kamuya açıklanan bilgilerin mevzuata uygun olup olmadığı.
 

ONUNCU BÖLÜM
 Diğer Hükümler
 

Fonların birleştirilmesi
 Madde 39
 (1) Aynı şirkete ait fonlar, şirketin talebi üzerine veya resen Kurul tarafından birleştirilebilir. Fon, ancak aynı şirketin başka bir fonu ile birleştirilebilir.
 (2) Fonların birleştirilmesinde Kurulun yatırım fonlarının birleştirilmesine ilişkin düzenlemelerine uyulur.
 

Fonun devri
 Madde 40
 (1) Kurul,
 a) Şirketin bir yıl öncesinden fesih ihbarında bulunması,
 b) Şirketin fon kurmaya ilişkin şartlarını kaybetmesi,
 c) Şirketin mali bünyesinin zayıflaması nedeniyle Kanunun 14 üncü maddesi kapsamına alınması,
  hallerinde, fon malvarlığını bir başka şirkete Müsteşarlığın uygun görüşünü alarak devredebilir.
 

Kayda alma ücreti
 Madde 41
 (1) Kurul kaydına alınma sonucunda fon paylarının satışı Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca fonun ihraç değerinin en fazla %0,1 (binde bir)’i  oranında ücrete tabidir.
 (2) Fon paylarının ilk defa Kurul kaydına alınması sırasında, fon içtüzüğünde belirtilen pay sayısı Kurulca kayda alınır. Avans tutarına karşılık gelen pay sayısının kayda almaya ilişkin Kurul karar tarihindeki birim pay değeri ile çarpılması suretiyle bulunan tutar üzerinden birinci fıkrada belirtilen oranda kayda alma ücreti ödenir.
 (3) Satılan fon paylarının avans tutarına karşılık gelen pay sayısını aşması halinde, kayda alma ücreti aşağıdaki şekilde hesaplanır:
 a) Alım satımın yapıldığı her gün sonu itibariyla tedavülde bulunan pay sayısı, bir önceki gün sonu itibariyla tedavülde bulunan pay sayısı ile karşılaştırılır.
 b) Yapılan karşılaştırma sonucunda bir önceki güne göre pay sayısında artış varsa, o günkü pay sayısı, bu defa daha önce kayda alma ücreti ödenmiş pay sayısı ile karşılaştırılır.
 c) Kayda alma ücreti ödenmiş pay sayısına göre de bir artış olduğunun belirlenmesi halinde, aradaki fark o günkü birim pay değeri ile çarpılır ve bulunan tutar üzerinden birinci fıkrada belirtilen oranda  kayda alma ücreti hesaplanır.
 d) Hesaplanan tutar Ödenecek Kayda Alma Ücreti adı altında ayrı bir hesapta izlenir ve izleyen günlerde fon paylarının fona iadesinde bu hesaba borç kaydı yapılamaz.
 e) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemler itibariyla yukarıdaki şekilde  günlük olarak hesaplanan Ödenecek Kayda Alma Ücreti hesabında yer alan tutar, bu dönemleri izleyen altı iş günü içerisinde Kurulca belirlenen hesaplara yatırılır.
 (4) İlgili dekontların ve hesaplama tablosunun bir örneği aynı gün Kurula iletilir.
 (5) Diğer mevzuat uyarınca ödenmesi gereken kayda alma ücreti ile ilgili ek yasal ücretler de bu madde çerçevesinde hesaplanır ve ilgili hesaplara yatırılır.
 

Kurulca esasları belirlenen belgeler
 Madde 42
 (1) Kurul bu Yönetmelikte belirtilen izahnamenin, fon içtüzüğünün, başvuru ve bildirim formlarının, riskgetiri profili formu ve fon tanıtım formlarının, günlük, üç aylık ve yıllık raporların şekil şartlarını, içeriklerini ve bu belgelerin Kurula iletilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
 

Yürürlük
 Madde 43
 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 

Yürütme
 Madde 44
 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar