Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi

Enstitü Grev Klozları

SİGORTA EDİLEN RİZİKOLAR

1. Rizikolar Klozu
Bu sigorta,aşağıdaki 2.kloz’da istisna edilenler hariç,sigorta  edilen şeyin
 
1.1 grevciler,lokavt edilmiş işçiler veya iş kargaşasına katılan kişiler ayaklanma veya halk hareketleri
 
1.2 herhangi bir terörist ya da politik güdü ile hareket eden her hangi bir  kişi nedeniyle uğradığı zıya veya hasarı kapsar.
 

İSTİSNALAR

2. Genel İstisnalar Klozu
Bu sigorta hiçbir halde [aşağıdakileri] kapsamaz :
 
2.1. Sigortalının bilerek [kasti] yaptığı harekete yüklenebilen zıya,hasar veya masraf.
 
2.2. Sigorta edilen şeyin olağan akması, olağan ağırlık veya hacim kaybı ya da aşınma  ve yıpranması.
 
2.3. Sigorta edilen şeyin  ambalajlanma veya hazırlanmasındaki yetersizlik ya da uygunsuzluğun neden olduğu zıya,hasar veya masraf. [ Konteynır veya liftvan içine yapılan istifleme, bu sigorta  başlamadan önce ya da sigortalı veya adamları tarafından  yapıldığında, bu 2.3 Klozu’nun amacı bakımından “ambalajlama”ya  dahil  sayılır]
 
2.4. Sigortalı şeyin gizli kusuru [ayıbı] veya niteliğinin neden olduğu zıya,hasar veya  masraf.
 
2.5. Hava ve kara taşıtı,konteynır veya liftvana yüklendiğinde bunların sigorta edilen şeyi güven  içinde taşımaya uygun olmadığından sigortalı veya adamlarının haberleri varsa,bu uygunsuzluktan doğan zıya, hasar veya masraf.
 
2.6.  Sigorta kapsamındaki bir tehlikeden olsa bile  yakın nedeni gecikme olan zıya,hasar  veya masraf.
 
2.7.  Hava taşıtının sahibi,idarecileri,kiracıları veya işleticilerinin ödeme gücünü yitirmesi veya  mali kusurlarından doğan zıya,hasar veya masraf.
 
2.8.  Grev,lokavt veya iş kargaşası,ayaklanma veya halk hareketlerinin sonucu iş yokluğu,iş kıtlığı veya nasıl tanımlanırsa tanımlansın iş  kesintisinden doğan zıya,hasar  veya masraf.
 
2.9.   Seferin ya da yolculuğun zıyaı ya da engellenmesine dayanan her hangi tazminat talebi
 
2.10. Atom veya nükleer parçalanma ve/veya birleşme ya da diğer benzer reaksiyon veya  radyoaktif güç ya da madde kullanan herhangi bir savaş silahının düşmanca  kullanımından doğan zıya,hasar veya masraf.
 
2.11. Savaş,iç savaş,ihtilal,ayaklanma,isyan veya bunlardan doğan iç kargaşa ya da  savaşan bir güç tarafından veya bu güce karşı yapılan herhangi bir düşmanca  hareketin neden olduğu zıya hasar veya masraf.

SÜRE

3. Transit Klozu
3.1 Bu sigorta,sigorta edilen şeyin,taşınmak üzere, burada belirtilen  depo,bina veya istif yerini  terk ettiği anda başlar,taşımanın alışılmış yolu  boyunca devam eder  ve
 
3.1.1. burada yazılı varma yerinde alıcıya veya  diğer son depo,bina veya istif
yerine teslim ile
 
3.1.2 burada yazılı varma yerinden önce veya varma yerinde sigortalının
 
3.1.2.1. taşımanın alışılmış yolundan başka bir yerde depolama veya
 
3.1.2.2. ayırma yahut dağıtım için kullanmak üzere seçtiği  diğer herhangi bir depo veya istif yerine teslimi ile ya da
 
3.1.3 sigorta edilen şeyin son boşaltma yerinde hava taşıtından boşaltılmasının tamamlanmasını izleyen 30 günün sona ermesi  ile ,bunlardan hangisi daha önce gerçekleşirse,ona göre sona erer.
 
3.2. Sigorta edilen şey son boşaltma yerinde hava taşıtından boşaltıldıktan  sonra fakat bu sigorta sona ermeden önce sigorta edilen varma  yerinden başka bir yere gönderilirse, bu sigorta yukarıda belirlenen sona erme hallerine bağlı olur ve  böyle bir diğer varma yerine taşımanın başlamasından öteye  uzatılmaz.
 
3.3. Bu sigorta [yukarıda belirlenen sona erme hallerine ve aşağıdaki 4. Kloz’ un hükümlerine bağlı  olarak] sigortalının denetimi dışında gecikme,her  hangi bir sapma,zorunlu  boşaltma, tekrar yükleme veya   aktarma ve  taşıma
sözleşmesinde hava yolu taşıyıcısına tanınmış bir hakkın kullanılmasından doğan yolculuktaki herhangi  bir değişiklik  sırasında yürürlükte kalır.

4. Taşıma Sözleşmesinin Sona Ermesi Klozu
Eğer sigortalının denetimi dışındaki koşullardan dolayı, taşıma sözleşmesi burada yazılı varma yerinden başka bir  yerde ya da taşıma yukarıda 3. Kloz’da belirlendiği gibi malların tesliminden önce başka bir şekilde sona ererse, hemen sigortacılara haber verilmezse, bu  sigorta da  sona  erer. Sigortanın devamı istenirse,hemen sigortacılara bildirmek ve istenirse bir ek prime bağlı olmak koşuluyla , bu sigorta  ya
 
4.1. sigorta edilen şey bu yerde satılıncaya ya da teslim edilinceye kadar veya  özel olarak başka türlü kararlaştırılmadıkça,sigorta edilen şeyin bu yere varmasını izleyen 30  günlük  sürenin sonuna kadar, bunlardan hangisi daha önce olursa ya da
 
4.2. sigorta edilen şey sözü edilen bu 30 günlük süre [veya onun kararlaştırılan herhangi uzantısı] içinde burada yazılı varma yerine veya başka her hangi varma yerine gönderilirse,yukarıdaki 3. Kloz’un hükümlerine uygun olarak sona  erene kadar yürürlükte kalır.

5. Seferin Değişmesi Klozu
Bu sigorta başladıktan sonra varma yeri sigortalı tarafından  değiştirilirse,hemensigortacılara bildirmek koşulu ile,bir prim   ödeme  ve düzenlenecek şartlarla sigorta devam eder.

TAZMİNAT TALEBLERİ

6. Sigorta Edilebilir Menfaat Klozu
6.1. Bu sigorta gereğince tazminata hak kazanabilmek için sigortalı zıya anında sigorta edilen şey üzerinde sigorta edilebilir bir menfaate sahip  olmalıdır.
 
6.2. Yukarıda 6.1.'e bağlı olmak koşulu ile, sigortalı bu sigortanın kapsadığı süre içinde gerçekleşen  sigorta kapsamındaki zıya için  tazminata hak  kazanır. Bununla birlikte zıya sigorta sözleşmesi  yapılmadan önce olmuş olsa bile sigortalı bunun farkında değil ve sigortacılar da habersiz ise sigortalı tazminata hak kazanır.

7. Artan Değer Klozu
7.1. Sigortalı,burada sigorta edilen  yük üzerine,herhangi "Artan Değer Sigortası" yaptırırsa,yükün kararlaştırılan [mutabakatlı] değeri bu sigortanın bedeli ile  zararı kapsayan bütün "Artan Değer Sigortaları" bedellerinin toplamına yükseltilmiş sayılır ve bu sigorta  kapsamındaki sorumluluk buradaki sigorta bedelinin,toplam sigorta bedeline  oranında  olur.
 
Tazminat talebi halinde sigortalı,bütün diğer sigorta [poliçeleri] ile sigorta  edilen miktarlara ait  kanıtları  sigortacılara sağlar.

7.2. Bu sigorta artan değer üzerine olursa aşağıdaki kloz uygulanır : Yükün kararlaştırılan [mutabakatlı] değeri ilk sigorta ile sigortalı tarafından yük üzerine yaptırılan ve zararı kapsayan bütün "Artan Değer Sigortaları" bedellerinin toplamına eşit sayılır ve bu  sigorta gereğince sorumluluk,buradaki sigorta bedelinin toplam sigorta bedeline oranında  olur.
 
Tazminat talebi halinde sigortalı,bütün diğer sigorta [poliçeleri] ile  sigorta edilen miktarlara ait kanıtları sigortacılara sağlar.

SİGORTADAN YARARLANMAK

8. Sigortadan Yararlanma Klozu
Taşıyıcı veya yükün saklanmak ya da korunmak üzere bırakıldığı diğer kişiler Yararına kullanılamaz.

ZARARLARIN  EN AZA İNDİRİLMESİ

9. Sigortalının Görevi Klozu
Bu sigorta kapsamında  tazmin edilebilir zarar bakımından
 
9.1 zararı önleme veya azaltma amacıyla makul olabilecek önlemleri almak ve
 
9.2 taşıyıcılara, yükün saklanmak ya da korunmak üzere bırakıldığı diğer kişilere veya diğer üçüncü kişilere  karşı   bütün  hakların gereği gibi korunmasını ve kullanılmasını  sağlamak sigortalı,onun adamları ve temsilcilerinin görevidir.Sigortacılar bu görevlerin yerine getirilmesi için makul ve uygun olarak yapılan bütün masrafları,bu sigorta kapsamında tazmin edilebilen herhangi zarara ek olarak,sigortalıya öderler.

10. Feragat Klozu
Sigortalı veya sigortacıların sigortalı şeyi korumak,saklamak veya iyileştirmek amacı ile aldıkları önlemler bir haktan vazgeçme ya da bırakmanın kabulü veya taraflardan birinin haklarını başka bir şekilde zarara uğratmak olarak sayılmaz.

GECİKMEDEN SAKINMAK

11. Makul Hareket Etme Klozu
Sigortalının kendi denetimi altında olan her durumda,makul süratle hareket etmesi bu  sigortanın bir koşuludur.

YASA VE UYGULAMA

12. İngiliz Yasa ve Uygulaması Klozu
Bu sigorta İngiliz yasa ve uygulamasına bağlıdır.
 
Not : Sigortalı,bu sigorta kapsamında " teminat devam eder" hükmü ile ilgili  bir olayı haber alır almaz hemen  sigortacılara bildirmek  zorundadır.Böyle bir teminata hak kazanmak bu  yükümlülüğün yerine getirilmesine bağlıdır.

CL. 260


(1)   Liftvan,demiryolu taşımacılığında kullanılan konteynır. Günümüzde pek kullanılmamaktadır. 

ustok Şubat Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:

* Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. *Listedeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

İNDICATA firmasından gelen değerlerin kontrolünde ve listenin TSB tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar