Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi

Enstitü Grev Klozları

SİGORTA EDİLEN RİZİKOLAR

1. Rizikolar Klozu

Bu sigorta,aşağıdaki 3. ve 4. klozlarda istisna edilenler hariç,sigorta edilen şeyin

1.1. grevciler,lokavt edilmiş işçiler veya iş kargaşası,ayaklanma veya halk hareketlerine katılan kişiler

1.2. herhangi bir terörist ya da politik güdü ile hareket eden her hangi bir kişi nedeniyle uğradığı zıya veya hasarı kapsar.

2. Müşterek Avarya Klozu

Bu sigorta , bu Klozlar gereğince sigorta edilmiş bir tehlikeden dolayı zarardan kaçınmak ya da bu kaçınma ile ilgili olarak yapılan,navlun sözleşmesine ve /veya yürürlükteki yasa veya uygulamaya göre düzenlenmiş ya da belirlenmiş,müşterek avarya ve kurtarma masraflarını kapsar. 

İSTİSNALAR

3. Genel İstisnalar Klozu

Bu sigorta hiçbir halde [aşağıdakileri] kapsamaz : 

3.1. Sigortalının bilerek yaptığı [kasti] harekete yüklenebilen zıya,hasar veya masraf.

3.2. Sigorta edilen şeyin olağan akması, olağan ağırlık veya hacim kaybı ya da aşınma ve yıpranması.

3.3. Sigorta edilen şeyin ambalajlanma veya hazırlanmasındaki yetersizlik ya da uygunsuzluğun neden olduğu zıya,hasar veya masraf. [ Konteynır veya liftvan(1) içine yapılan istifleme, bu sigorta başlamadan önce ya da sigortalı veya adamları tarafından yapıldığında, bu 3.3 Klozu bakımından “ambalajlama” ya dahil sayılır]

3.4. Sigortalı şeyin gizli kusuru [ayıbı] veya niteliğinin neden olduğu zıya,hasar veya masraf.

3.5. Sigorta kapsamındaki bir tehlikeden olsa bile yakın nedeni gecikme olan zıya,hasar veya masraf. [Yukarıdaki 2. kloza göre tazmin edilebilen masraflar hariç]

3.6. Gemi sahipleri, idarecileri,kiracıları veya işleticilerinin ödeme gücünü yitirmesi veya mali kusurlarından doğan zıya,hasar veya masraf.

3.7. Grev,lokavt veya iş kargaşası,ayaklanma veya halk hareketlerinin sonucu olan,her ne türlü tanımlanırsa tanımlansın iş yokluğu,iş kıtlığı veya iş kesintisinden doğan zıya,hasar veya masraf.

3.8. Sefer ya da yolculuğun engellenmesi ya da zıyaına dayanan her hangi tazminat talebi.

3.9. Atom veya nükleer parçalanma ve/veya birleşme ya da diğer benzer tepkime [reaksiyon] veya ışınetkin [radyoaktif] güç ya da madde kullanan herhangi bir savaş silahının düşmanca kullanımından doğan zıya,hasar veya masraf.

3.10.Savaş,iç savaş,ihtilal,ayaklanma,isyan veya bunlardan doğan iç kargaşa ya da savaşan bir güç tarafından veya bu güce karşı yapılan her hangi bir düşmanca hareketin neden olduğu zıya hasar veya masraf.

4. Denize Elverişsizlik ve (Yüke) Uygunsuzluk İstisnası Klozu

4.1. Sigorta edilen şey bunlara yüklendiği sırada sigortalı veya adamları bu denize elverişsizlilik veya [yüke] uygunsuzluktan haberli ise, bu sigorta hiçbir halde gemi veya diğer deniz taşıtının denize elverişsizliğinden, gemi,diğer deniz taşıtları,kara taşıtları,konteynır veya lifvanın sigortalı şeyi güven içinde taşımaya uygun olmamasından, doğan zıya,hasar veya masrafı kapsamaz. 

4.2. Sigortalı veya adamlarının geminin denize elverişsiz ve sigorta edilen şeyi varma yerine taşımaya uygun olmadığından haberleri olmadıkça, sigortacılar bu örtülü yükümlülüğe herhangi bir şekilde uyulmasından vazgeçerler.

SÜRE

5. Transit Klozu

5.1. Bu sigorta,malların taşınmak üzere burada yazılı depo veya istif yerini terk ettiği anda başlar,taşımanın olağan yolu boyunca devam eder ve

5.1.1. burada yazılı varma yerinde alıcıya ya da diğer son depo veya istif yerine teslim ile

5.1.2. sigortalının burada yazılı varma yerinden önce veya varma yerinde,

5.1.2.1. taşımanın olağan yolundan başka bir yerde depolama veya

5.1.2.2. ayırma yahut dağıtım için kullanmak üzere seçeceği herhangi bir depo veya istif yerine teslimi ile ya da

5.1.3. sigorta edilen malın son boşaltma limanında deniz aşan gemiden boşaltılmasının tamamlanmasını izleyen 60 günün sona ermesi ile, bunlardan hangisi daha önce gerçekleşirse,ona göre sona erer.

5.2. Mallar,son boşaltma limanında deniz aşan gemiden boşaltıldıktan sonra fakat bu sigorta sona ermeden önce burada sigorta edilen varma yerinden başka bir yere gönderilirse, bu sigorta yukarıda şart koşulan sona erme hallerine bağlı olur ve böyle bir diğer varma yerine yapılacak taşımanın başlamasından öteye uzatılmaz.

5.3. Bu sigorta [yukarıda belirlenen sona erme hallerine ve aşağıdaki 6.Kloz hükümlerine bağlı olarak] sigortalının denetimi dışında gecikme,herhangi bir sapma, zorunlu boşaltma, tekrar yükleme veya aktarma ve navlun sözleşme sinde gemi sahibi veya kiracılarına tanınmış bir hakkın kullanılmasından doğan yolculuktaki herhangi bir değişiklik sırasında yürürlükte kalır.

6.Taşıma Sözleşmesinin Sona Ermesi Klozu

Eğer sigortalının denetimi dışındaki koşullardan dolayı, taşıma sözleşmesi buradayazılı varma yerinden başka bir liman veya yerde ya da taşıma yukarıda 5.Kloz’da belirlendiği gibi malların tesliminden önce başka bir şekilde sona ererse, hemen sigortacılara haber verilmezse,bu sigorta da sona erer. Sigortanın devamı istenirse, hemen sigortacılara bildirmek ve istenirse bir ek prime bağlı olmak koşuluyla, bu sigorta ya 

6.1. mal bu liman veya yerde satılıncaya ya da teslim edilinceye kadar ya da özellikle başka türlü kararlaştırılmadıkça,sigortalı malın bu liman veya yere varmasını izleyen 60 günlük sürenin sonuna kadar, bunlardan hangisi daha önce olursa ya da 

6.2. mal sözü edilen 60 günlük süre [veya bunun kararlaştırılan her hangi bir uzantısı] içinde burada yazılı varma yerine veya başka her hangi varma yerine gönderilirse, yukarıda 5.kloz’un hükümlerine uygun olarak sona erene kadar yürürlükte kalır. 

7. Seferin Değişmesi Klozu

Bu sigorta başladıktan sonra varma yeri sigortalı tarafından değiştirilirse, hemen sigortacılara bildirmek koşulu ile,bir prim ödeme ve düzenlenecek şartlarla sigorta devam eder. 

TAZMİNAT TALEPLERİ 

8. Sigorta Edilebilir Menfaat Klozu

8.1. Bu sigorta gereğince tazminata hak kazanabilmek için sigortalı zıya anında sigorta edilen şey üzerinde sigorta edilebilir bir menfaati olmalıdır. 

8.2. Yukarıda 8.1.'e bağlı olmak koşulu ile, sigortalı bu sigortanın kapsadığı süre içinde gerçekleşen sigorta kapsamındaki zıya için tazminat almaya hak kazanır. Bununla birlikte zıya sigorta sözleşmesi yapılmadan önce olmuş olsa bile sigortalı bunun farkında değil ve sigortacılar da habersiz ise tazminata hak kazanılır. 

9. Artan Değer Klozu 

9.1. Sigortalı,burada sigortalı yük üzerine, herhangi "Artan Değer Sigortası” yaptırırsa,yükün kararlaştırılan [mutabakatlı] değeri bu sigortanın bedeli ile zararı kapsayan bütün "Artan Değer Sigortaları" bedellerinin toplamına yükseltilmiş sayılır ve bu sigorta kapsamındaki sorumluluk buradaki sigorta bedelinin,bu toplam sigorta miktarına oranı olur. Tazminat talebi halinde sigortalı,bütün diğer sigorta [poliçeleri] ile sigorta edilen miktarlara ait kanıtları sigortacılara sağlar. 

9.2. Bu sigorta artan değer üzerine olursa aşağıdaki kloz uygulanır: Yükün kararlaştırılan [mutabakatlı] değeri, ilk sigorta ile sigortalı tarafından yük üzerine yaptırılan ve zararı kapsayan bütün "Artan Değer Sigortaları" bedellerinin toplamına eşit sayılır ve bu sigorta gereğince sorumluluk, buradaki sigorta bedelinin toplam sigorta bedeline oranında olur. Tazminat talebi halinde sigortalı, bütün diğer sigorta [poliçeleri] ile sigorta edilen miktarlara ait kanıtları sigortacılara sağlar. 

SİGORTADAN YARARLANMAK 

10. Kullanılmama Klozu

Bu sigorta taşıyıcı veya yükün saklanmak ya da korunmak üzere bırakıldığı diğer kişiler yararına kullanılamaz. 

ZARARLARIN EN AZA İNDİRİLMESİ 

11. Sigortalının Görevi Klozu

Bu sigorta kapsamında tazmin edilebilir zarar bakımından 

11.1. zararı önleme veya azaltma amacıyla makul olabilecek önlemleri almak ve 

11.2. taşıyıcılara,yükün saklanmak ya da korunmak üzere bırakıldığı diğer kişilere veya diğer üçüncü kişilere karşı bütün hakların gereği gibi korunmasını ve kullanılmasını sağlamak sigortalı,onun adamları ve temsilcilerinin görevidir Sigortacılar bu görevlerin yerine getirilmesi için makul ve uygun olarak yapılan bütün masrafları, bu sigorta kapsamında tazmin edilebilen herhangi zarara ek olarak,sigortalıya öderler. 

12. Feragat Klozu Sigortalı veya sigortacıların sigortalı şeyi korumak,saklamak ya da iyileştirmek için aldıkları önlemler bir haktan vazgeçme ya da bırakmanın kabulü veya taraflardan birinin haklarını başka bir şekilde zarara uğratmak olarak sayılmaz. 

GECİKMEDEN SAKINMAK 

13. Makul Hareket Etme Klozu

Sigortalının kendi denetimi altında olan her durumda,makul süratle hareket etmesi bu sigortanın bir koşuludur. 

YASA VE UYGULAMA 

14. İngiliz Yasa ve Uygulaması Klozu

Bu sigorta İngiliz yasa ve uygulamasına bağlıdır. 

Not: Sigortalı,bu sigorta uyarınca "teminat devam eder" hükmü ile ilgili bir olayı haber alır almaz hemen sigortacılara bildirmek zorundadır.Böyle bir teminata hak kazanmak bu yükümlülüğün yerine getirilmesine bağlıdır. 

CL 256

ustok Mart Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:

* Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. *Listedeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

İNDICATA firmasından gelen değerlerin kontrolünde ve listenin TSB tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar