Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi

Enstitü Savaş Klozları

SİGORTA EDİLEN RİZİKOLAR

1. Rizikolar Klozu

Bu sigorta, aşağıdaki 2. klozda istisna edilenler hariç, sigorta edilen şeyin 

1.1. savaş,iç savaş,ihtilal,ayaklanma,isyan veya bunlardan doğan iç kargaşa ya da üstün bir gücün veya bu güce karşı yapılan herhangi bir düşmanca hareketi, 

1.2. yukarıda 1.1. kapsamındaki rizikolardan doğan zorla tutma [zapt],el koyma, tutuklama,engelleme veya alıkoyma ve bunların sonuçları veya bunlara teşebbüs, 

1.3. terk edilmiş mayınlar,torpiller,bombalar veya diğer terk edilmiş savaş silahları nedeniyle zıya,hasar veya masrafı kapsar. 

İSTİSNALAR

2. Genel İstisnalar Klozu

Bu sigorta hiçbir halde [aşağıdakileri] kapsamaz : 

2.1. Sigortalının bilerek yaptığı [kasti] harekete yüklenebilen zıya,hasar veya masraf. 

2.2. Sigorta edilen şeyin olağan akması, olağan ağırlık veya hacim kaybı ya da aşınma ve yıpranması. 

2.3. Sigorta edilen şeyin ambalajlanma veya hazırlanmasındaki yetersizlik ya da uygunsuzluğun neden olduğu zıya,hasar veya masraf [Konteynır veya liftvan(1) içine yapılan istifleme, bu sigorta başlamadan önce ya da sigortalı veya adamları tarafından yapıldığında, bu 2.3 Klozu bakımından “ambalajlama” ya dahil sayılır]. 

2.4. Sigortalı şeyin gizli kusuru [ayıbı] veya niteliğinin neden olduğu zıya,hasar veya masraf. 

2.5. Hava taşıtı, kara taşıtı,konteynır veya liftvana yüklendiğinde bunların sigorta edilen şeyi güven içinde taşımaya uygun olmadığından sigortalı veya adamlarının haberleri varsa, bu uygunsuzluktan doğan zıya,hasar veya masraf. 

2.6. Sigorta kapsamındaki bir tehlikeden olsa bile yakın nedeni gecikme olan zıya,hasar veya masraf 

2.7. Hava taşıtının sahibi, idarecileri,kiracıları veya işleticilerinin mali kusuru veya ödeme gücünü yitirmesinden doğan zıya,hasar veya masraf. 

2.8. Sefer ya da yolculuğun engellenmesi veya zıyaına dayanan tazminat talepleri. 

2.9. Atom veya nükleer parçalanma ve/veya birleşme ya da diğer benzer tepkime [reaksiyon] veya ışınetkin [radyoaktif] güç ya da madde ile çalışan herhangi bir savaş silahının düşmanca kullanımından doğan zıya,hasar veya masraf. 

SÜRE 

3. Transit Klozu 

3.1. Bu sigorta 

3.1.1. sigorta edilen şey ve onun her hangi bir parçası ,sigorta edilen havayolu seferine başlamak üzere, hava taşıtına yüklendiğinde başlar ve 

3.1.2. aşağıdaki 3.2. ve 3.3 e bağlı olarak ya sigorta edilen şey ve onun her hangi bir parçası, en son boşaltma yerinde hava taşıtından boşaltıldığında ya da hava taşıtının boşaltma yerine vardığı günün gece yarısından itibaren hesaplanacak 15 günün sona ermesiyle bunlardan hangisi daha önce olursa, ona göre sona erer ; bununla beraber, hemen sigortacılara bildirmek ve bir ek prime bağlı olarak, bu sigorta 

3.1.3. sigorta edilen şey en son boşaltma yerinde boşaltılmadan, hava taşıtı o yerden ayrıldığında tekrar başlar ve 

3.1.4. aşağıdaki 3.2. ve 3.3 e bağlı olarak, ya sigorta edilen şey ve onun her hangi bir parçası en son boşaltma yerinde [veya bunun yerine koyulan bir yerde] hava taşıtından boşaltıldığında ya da hava taşıtının boşaltma yerine tekrar vardığı ya da bunların yerine koyulan boşaltma yerine vardığı günün gece yarısından itibaren hesaplanacak 15 günün sona ermesiyle, bunlardan hangisi daha önce gerçekleşirse, ona göre sona erer. 

3.2.Sigortalı sefer esnasında, hava taşıtı sigorta edilen şeyi hava taşıtı veya deniz aşan gemi ile daha öteye taşınmak üzere bir ara yerde boşaltırsa, aşağıdaki 3.3’ e ve eğer istenirse bir ek prime bağlı olarak, bu sigorta hava taşıtının o yere vardığı gece yarısını izleyen 15 gün sona erene kadar devam eder, fakat sonra sigorta edilen şey ve onun her hangi bir parçası,daha öteye taşınmak üzere hava taşıtına veya deniz aşan gemiye yüklendiğinde sigorta tekrar yürürlüğe girer.Sigorta edilen şey ve onun her hangi bir parçası, o ara yere boşaltıldıktan sonra sadece orada iken sigorta 15 gün boyunca yürürlükte kalır. Eğer yük bu 15 günlük süre içinde öteye taşınırsa veya sigorta 3.2. klozdaki gibi tekrar yürürlüğe konulursa 

3.2.1. hava taşıtı ile öteye taşıma bu klozlara bağlı olarak devam eder veya 

3.2.2. deniz aşan gemi ile öteye taşımada da yürürlükte olan Institute War Clauses [Cargo ] bu sigortanın bir parçası olur ve deniz yoluyla uygulanır. 

3.3. Eğer taşıma sözleşmesindeki hava seferi kararlaştırılan varma yerinden yerde sona ererse, bu yer en son boşaltma yeri sayılır ve sigorta 3.1.2 ye göre sona erer. Eğer sigorta edilen şey,hemen sonra,poliçedeki yerine ya da diğer her hangi bir varma yerine tekrar gönderilirse,bu öteye taşıma başlamadan önce sigortacılara bildirmek ve bir ek prime bağlı olmak koşuluyla 

3.3.1. sigorta edilen şeyin boşaltılmış olması halinde,sigorta edilen şey ve onun bir parçası öteye taşıyan hava taşıtına, taşınmak üzere yüklendiğinde 

3.3.2. sigorta edilen şeyin boşaltılmamış olması halinde, hava taşıtı en son boşaltma yeri olarak düşünülen yerden sefere başladığında bu sigorta tekrar yürürlüğe girer ve ondan sonra 3.1.4 e göre sona erer. 

3.4. Sigortacılara hemen bildirmek ve eğer istenirse bir ek prime bağlı olarak, bu sigorta her hangi bir sapma veya taşıma sözleşmesinde hava taşıtı sahibine tanınmış bir hakkın kullanılmasından doğan seferdeki her hangi bir değişme ,bu klozların hükümleri içinde, yürürlükte kalır. [ 3.Kloz açısından “Deniz aşan gemi” sigorta edilen şeyi bir ara seferle ilgili olarakbir liman veya yerden diğerine taşıyan bir gemi anlamında sayılır.] 

4. Seferin Değişmesi Klozu

Bu sigorta başladıktan sonra varma yeri sigortalı tarafından değiştirilirse, hemen sigortacılara bildirmek koşulu ile,kararlaştırılacak prim ve şartlarla, sigorta devam eder. 

5. Bu sözleşmede 2.8, 2.9 veya 3. klozlarla uyuşmayan her hangi şey bu uyuşmazlık ölçüsünde hükümsüz ve yok sayılır. 

TAZMİNAT TALEBLERİ 

6. Sigorta Edilebilir Menfaat Klozu 

6.1. Bu sigorta gereğince tazminata hak kazanabilmek için sigortalı zıya anında sigorta edilen şey üzerinde sigorta edilebilir bir menfaate sahip olmalıdır. 

6.2. Yukarıdaki 8.1.'e bağlı olmak koşulu ile, sigortalı bu sigortanın kapsadığı süre içinde gerçekleşen sigorta kapsamındaki zıya için tazminat almaya hak kazanır. Bununla birlikte zıya sigorta sözleşmesi yapılmadan önce olmuş olsa bile sigortalı bunun farkında değil ve sigortacılar da habersiz ise tazminata hak kazanılır. 

7. Artan Değer Klozu 

7.1.Sigortalı,burada sigorta edilen yük üzerine,herhangi bir "Artan Değer Sigortası" yaptırırsa,yükün kararlaştırılan [mutabakatlı] değeri bu sigortanın bedeli ile zararı kapsayan bütün “Artan Değer Sigortaları" bedellerinin toplamına yükseltilmiş sayılır ve bu sigorta kapsamında ki sorumluluk, buradaki sigorta bedelinin, toplam sigorta bedeline oranında olur. Tazminat talebi halinde sigortalı,bütün diğer sigorta [poliçeleri] ile sigorta edilen miktarlara ait kanıtları sigortacılara sağlar. 

7.2. Bu sigorta artan değer üzerine olursa aşağıdaki kloz uygulanır : 

Yükün kararlaştırılan [mutabakatlı] değeri, ilk sigorta ile sigortalı tarafından yük üzerine yaptırılan ve zararı kapsayan bütün "Artan Değer Sigortaları" bedellerinin toplamına eşit sayılır ve bu sigorta gereğince sorumluluk, buradaki sigorta bedelinin toplam sigorta bedeline oranında olur. 

Tazminat talebi halinde sigortalı,bütün diğer sigorta [poliçeleri] ile sigorta edilen miktarlara ait kanıtları sigortacılara sağlar. 

SİGORTADAN YARARLANMAK

8. Kullanılmama Klozu

Bu sigorta taşıyıcı veya yükün saklanmak ya da korunmak üzere bırakıldığı diğer kişilerin yararına kullanılamaz. 

ZARARLARIN EN AZA İNDİRİLMESİ 

9. Sigortalının Görevi Klozu

Bu sigorta kapsamında tazmin edilebilir zarar bakımından 

9.1.zararı önleme veya azaltma amacıyla makul olabilecek önlemleri almak ve 

9.2.taşıyıcılara, yükün saklanmak ya da korunmak üzere bırakıldığı diğer kişilerin veya diğer üçüncü kişilere karşı bütün hakların gereği gibi korunmasını ve kullanılmasını sağlamak sigortalı,onun adamları ve temsilcilerinin görevidir. Sigortacılar bu görevlerin yerine getirilmesi için makul ve uygun olarak yapılan bütün masrafları bu sigorta kapsamında tazmin edilebilen herhangi bir zarara ek olarak, sigortalıya öderler. 

10. Feragat Klozu Sigortalı veya sigortacıların sigorta edilen şeyi korumak,saklamak ya da iyileştirmek için aldıkları önlemler bir haktan vazgeçme ya da bırakmanın kabulü veya taraflardan birinin haklarını başka bir şekilde zarara uğratmak olarak sayılmaz. 

GECİKMEDEN SAKINMAK 

11. Makul Hareket Etme Klozu

Sigortalının kendi denetimi altında olan her durumda,makul çabuklukla hareket etmesi bu sigortanın bir koşuludur. 

YASA VE UYGULAMA 

12. İngiliz Yasa ve Uygulaması Klozu

Bu sigorta İngiliz yasa ve uygulamasına bağlıdır. 

Not : Sigortalı,bu sigorta uyarınca "teminat devam eder" hükmü ile ilgili bir olayı, haber alır almaz derhal sigortacılara bildirilmek zorundadır.Böyle bir teminata hak kazanmak bu yükümlülüğün yerine getirilmesine bağlıdır. 

CL.258 

[1] Liftvan,demiryolu taşımacılığında kullanılan konteynır. Günümüzde pek kullanılmamaktadır.

ustok Mart Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:

* Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. *Listedeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

İNDICATA firmasından gelen değerlerin kontrolünde ve listenin TSB tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar