Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi

Enstitü Savaş Klozları [ Yük ]

SİGORTA EDİLEN RİZİKOLAR

1. Rizikolar Klozu

Bu sigorta, aşağıdaki 3. ve 4. klozlarda istisna edilenler hariç, sigorta edilen şeyin 

1.1. savaş,iç savaş,ihtilal,ayaklanma,isyan veya bunlardan doğan iç kargaşa ya da üstün bir gücün veya bu güce karşı yapılan herhangi bir düşmanca hareketi 

1.2. yukarıda 1.1. kapsamındaki rizikolardan doğan zorla tutma [zapt],el koyma, tutuklama,engelleme veya alıkoyma ve bunların sonuçları veya bunlara teşebbüs 1.3. terk edilmiş mayınlar,torpiller,bombalar veya diğer terk edilmiş savaş silahları nedeniyle uğradığı zıya,hasar veya masrafı kapsar. 

2. Müşterek Avarya Klozu

Bu sigorta,bu kloz kapsamındaki bir rizikodan dolayı zıyadan kaçınma ya da bu kaçınma ile ilgili olarak yapılan, navlun sözleşmesine ve/veya yürürlükteki yasa veya uygulamaya göre düzenlenmiş ya da belirlenmiş,müşterek avarya ve kurtarma masraflarını kapsar. 

İSTİSNALAR 

3. Genel İstisnalar Klozu

Bu sigorta hiçbir halde [aşağıdakileri] kapsamaz : 

3.1. Sigortalının bilerek yaptığı [kasti] harekete yüklenebilen zıya,hasar veya masraf. 

3.2. Sigorta edilen şeyin olağan akması, olağan ağırlık veya hacim kaybı ya da aşınma ve yıpranması. 

3.3. Sigorta edilen şeyin ambalajlanma veya hazırlanmasındaki yetersizlik ya da uygunsuzluğun neden olduğu zıya,hasar veya masraf.[ Konteynır veya liftvan(1) içine yapılan istifleme, bu sigorta başlamadan önce ya da sigortalı veya adamları tarafından yapıldığında, bu 3.3 Klozu bakımından “ambalajlama” ya dahil sayılır]. 

3.4. Sigortalı şeyin gizli kusuru [ayıbı] veya niteliğinin neden olduğu zıya,hasar veya masraf. 

3.5. Sigorta kapsamındaki bir tehlikeden olsa bile yakın nedeni gecikme olan zıya,hasar veya masraf.[ Yukarıdaki 2. Kloz’a göre tazmin edilebilen masraflar hariç.] 

3.6. Gemi sahibi, idarecileri,kiracıları veya işleticilerinin mali kusuru veya ödeme gücünü yitirmesinden doğan zıya,hasar veya masraf. 

3.7. Sefer ya da yolculuğun engellenmesi veya zıyaına dayanan tazminat talepleri. 

3.8. Atom veya nükleer parçalanma ve/veya birleşme ya da diğer benzer tepkime [reaksiyon] veya ışınetkin [radyoaktif] güç ya da madde ile çalışan herhangi bir savaş silahının düşmanca kullanımından doğan zıya,hasar veya masraf. 

4. Denize Elverişsizlik ve [Yüke] Uygunsuzluk İstisnası Klozu 

4.1. Sigorta edilen şey bunlara yüklendiği sırada,sigortalı veya adamları bu denize elverişsizlik veya [yüke] uygunsuzluktan haberli ise, bu sigorta hiç bir halde gemi veya diğer deniz taşıtının denize elverişsizliğinden, gemi,diğer deniz taşıtları,kara taşıtları,konteynır veya lifvanın sigorta edilen şeyi güven içinde taşımaya uygun olmamasından, doğan zıya,hasar veya masrafı kapsamaz. 

4.2. Sigortalı veya adamlarının geminin denize elverişsiz ve sigorta edilen şeyi varma yerine taşımaya uygun olmadığından haberleri olmadıkça, sigortacılar bu örtülü yükümlülüğe her hangi bir şekilde uyulmamasından vazgeçerler. 

SÜRE 

5.Transit Klozu 

5.1. Bu sigorta 

5.1.1. sigorta edilen şey ve onun her hangi bir parçası deniz aşan gemiye yüklendiğinde başlar ve 

5.1.2. aşağıdaki 5.2. ve 5.3 e bağlı olarak ya sigorta edilen şey ve onun her hangi bir parçası, en son varma limanı veya boşaltma yerinde deniz aşan gemiden boşaltıldığında ya da geminin varma limanı veya boşaltma yerine vardığı günün gece yarısını izleyen 15 günün sona ermesiyle bunlardan hangisi daha önce olursa,ona göre sona erer ; bununla beraber, hemen sigortacılara bildirmek ve bir ek prime bağlı olmak koşuluyla , bu sigorta 

5.1.3 sigorta edilen şey en son varma limanı veya boşaltma yerinde boşaltılmadan, gemi o liman veya yerden sefere başladığında bu sigorta tekrar başlar ve 

5.1.4. aşağıdaki 5.2. ve 5.3 e bağlı olarak ya sigorta edilen şey ve onun her hangi bir parçası, en son varma limanı veya boşaltma yerinde [veya bunun yerine koyulan bir yerde] deniz aşan gemiden boşaltıldığında ya da geminin varma limanı veya boşaltma yerine tekrar vardığı ya da bunun yerine koyulan boşaltma liman veya yerine vardığı günün gece yarısından itibaren hesaplanacak 15 günün sona ermesiyle, bunlardan hangisi daha önce olursa, ona göre sona erer. 

5.2. Sigortalı sefer esnasında,deniz aşan gemi sigorta edilen şeyi deniz aşan gemi veya hava taşıtı ile daha öteye taşınmak üzere bir ara liman veya yerde boşaltırsa yahut mal bir sığınma limanı veya yerinde gemiden gemiden boşaltılırsa, bu sigorta aşağıdaki 5.3’ e ve eğer istenirse bir ek prime bağlı olarak, geminin bu liman veya yere vardığı gece yarısından itibaren hesaplanacak 15 gün sona erene kadar devam eder, fakat sonra sigorta edilen şey ve onun her hangi bir parçası daha öteye taşınmak üzere deniz aşan gemiye ya da hava taşıtına yüklendiğinde tekrar yürürlüğe girer. Sigorta edilen şey ve onun her hangi bir parçası bu liman veya yere boşaltıldıktan sonra sadece orada iken sigorta 15 gün yürürlükte kalır. Eğer yük bu 15 günlük süre içinde öteye taşınırsa veya sigorta 5.2. klozdaki gibi tekrar yürürlüğe konulursa 

5.2.1. deniz aşan gemi ile öteye taşıma bu klozun koşullarına bağlı olarak devam eder ya da 

5.2.2. hava taşıtları ile öteye taşımada da yürürlükte olan Institute War [Air Cargo ] [excluding sending by Post] bu sigortanın bir parçası olur ve bu öteye taşımaya uygulanır. 

5.3. Eğer navlun sözleşmesindeki sefer burada kararlaştırılan varma yerinden başka bir liman veya yerde sona ererse,bu liman veya yer en son boşaltma limanı sayılır ve bu sigorta 5.1.2 ye göre sona erer. Eğer sigorta edilen şey poliçedeki varma yerine ya da diğer her hangi bir varma yerine tekrar gönderilirse, bu öteye taşıma başlamadan önce sigortacılara bildirmek ve bir ek prime bağlı olmak koşuluyla 

5.3.1. sigorta edilen şeyin boşaltılmış olması halinde,sigorta edilen şey ve onun bir parçası,öteye taşıyan gemiye taşımak üzere yüklendiğinde ; 

5.3.2. sigorta edilen şeyin boşaltılmamış olması halinde,gemi düşünülen en son boşaltma limanı sayılan limandan sefere başladığında ; bu sigorta tekrar yürürlüğe girer ve daha sonra 5.1.4 e göre sona erer. 

5.4. Bu sigorta, sigorta edilen şey ve onun her hangi bir parçası, deniz aşan gemiye ya da gemiden taşınırken yüzen veya yarı batık mayın veya terk edilmiş torpido tehlikeleri için genişletilir. Fakat hiçbir halde, özellikle sigortacılarla başka şekilde anlaşma yapılmadıkça, bu sigorta deniz aşan gemiden boşaltılmayı izleyen 60 günlük sürenin sona ermesinden öteye uzatılmaz. 

5.5. Hemen sigortacılara bildirmek ve eğer istenirse bir ek prime bağlı olmak koşuluyla,bu sigorta her hangi bir sapma veya navlun sözleşmesinde gemi sahibi, kiracılarına tanınmış bir hakkın kullanılmasından doğan,seferdeki her hangi bir değişme sırasında, bu klozların hükümleri içinde, yürürlükte kalır. [ 5.Kloz açısından “varma” geminin liman başkanlığının yetki alanı içindeki rıhtıma bağlanması veya bir yerde demirlemesi ya da bir başka şekilde güvene alınması anlamındadır. Eğer rıhtım veya yer elverişli değilse, gemi boşaltmanın amaçlandığı yer veya limanda ya da dışında ilk demirleme yerinde veya bir başka şekilde güvene alındığı zaman “varma” gerçekleşmiş sayılır. “Deniz aşan gemi” bir ara sefere katılarak sigorta edilen şeyi bir liman veya yerden diğerine taşıyan gemidir.] 

6. Seferin Değişmesi Klozu

Bu sigorta başladıktan sonra varma yeri sigortalı tarafından değiştirilirse, hemen sigortacılara bildirmek koşulu ile,kararlaştırılacak prim ve şartlarla, sigorta devam eder. 

7. Bu sözleşmede 3.7,3.8 veya 5. klozlar ile uyuşmayan her hangi şey bu uyuşmazlık ölçüsünde tamamen hükümsüz ve yok sayılır. 

TAZMİNAT TALEBLERİ 

8. Sigorta Edilebilir Menfaat Klozu 

8.1. Bu sigorta gereğince tazminata hak kazanabilmek için sigortalı zıya anında sigorta edilen şey üzerinde sigorta edilebilir bir menfaate sahip olmalıdır. 

8.2.Yukarıdaki 8.1.'e bağlı olmak koşulu ile,sigortalı bu sigortanın kapsadığı süre içinde gerçekleşen sigorta kapsamındaki zıya için tazminata hak kazanır. Bununla birlikte zıya sigorta sözleşmesi yapılmadan önce olmuş olsa bile sigortalı bunun farkında değil ve sigortacılar da habersiz ise tazminata hak kazanılır. 

9. Artan Değer Klozu 

9.1 Sigortalı,burada sigorta edilen yük üzerine,herhangi bir "Artan Değer Sigortası" yaptırırsa,yükün kararlaştırılan [mutabakatlı] değeri bu sigortanın bedeli ile zararı kapsayan bütün “Artan Değer Sigortaları" bedellerinin toplamına yükseltilmiş sayılır ve bu sigorta kapsamındaki sorumluluk buradaki sigorta bedelinin toplam sigorta bedeline oranında olur. 

Tazminat talebi halinde sigortalı,bütün diğer sigorta [poliçeleri] ile sigorta edilen miktarlara ait kanıtları sigortacılara sağlar. 

9.2. Bu sigorta artan değer üzerine olursa aşağıdaki kloz uygulanır : Yükün kararlaştırılan [mutabakatlı] değeri, ilk sigorta ile sigortalı tarafından yük üzerine yaptırılan ve zararı kapsayan bütün "Artan Değer Sigortaları" bedellerinin toplamına eşit sayılır ve bu sigorta gereğince sorumluluk buradaki sigorta bedelinin toplam sigorta bedeline oranında olur. 

Tazminat talebi halinde sigortalı,bütün diğer sigorta [poliçeleri] ile sigorta edilen miktarlara ait kanıtları sigortacılara sağlar. 

SİGORTADAN YARARLANMAK 

10. Kullanılmama Klozu

Bu sigorta taşıyıcı veya yükün saklanmak ya da korunmak üzere bırakıldığı diğer kişiler yararına kullanılamaz. 

ZARARLARIN EN AZA İNDİRİLMESİ 

11. Sigortalının Görevi Klozu

Bu sigorta kapsamında tazmin edilebilir zarar bakımından 

11.1. zararı önleme veya azaltma amacıyla makul olabilecek önlemleri almak ve 

11.2. taşıyıcılara, yükün saklanmak ya da korunmak üzere bırakıldığı diğer kişilere veya diğer üçüncü kişilere karşı bütün hakların gereği gibi korunmasını ve kullanılmasını sağlamak sigortalı,onun adamları ve temsilcilerinin görevidir. Sigortacılar bu görevlerin yerine getirilmesi için makul ve uygun olarak yapılan bütün masrafları,bu sigorta kapsamında tazmin edilebilir herhangi bir zarara ek olarak,sigortalıya öderler. 

12. Feragat Klozu

Sigortalı veya sigortacıların sigortalı şeyi korumak,saklamak veya iyileştirmek için aldıkları önlemler bir haktan vazgeçme ya da bırakmanın kabulü veya taraflardan birinin haklarını başka bir şekilde zarara uğratmak olarak sayılmaz. 

GECİKMEDEN SAKINMAK 

13. Makul Hareket Etme Klozu

Sigortalının kendi denetimi altında olan her durumda,makul çabuklukla hareket etmesi bu sigortanın bir koşuludur. 

YASA VE UYGULAMA

14. İngiliz Yasa ve Uygulaması Klozu

Bu sigorta İngiliz yasa ve uygulamasına bağlıdır. 

Not : Sigortalı,bu sigorta kapsamında "teminat devam eder" hükmü ile ilgili bir olayı, haber alır almaz hemen sigortacılara bildirilmek zorundadır.Böyle bir teminata hak kazanmak bu yükümlülüğün yerine getirilmesine bağlıdır. 

CL.255

[1] Liftvan,demiryolu taşımacılığında kullanılan konteynır. Günümüzde pek kullanılmamaktadır.

ustok Ocak Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:

* Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. *Listedeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

İNDICATA firmasından gelen değerlerin kontrolünde ve listenin TSB tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar