Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi

Enstitü Yük Klozları [Havayolu] [Posta İle Göndermeler Hariç]

SİGORTA EDİLEN RİZİKOLAR

1. Rizikolar Klozu

Bu sigorta,aşağıdaki 2,3 ve 4. klozlarda istisna edilenler hariç, sigorta edilen şeyin her türlü riziko nedeniyle uğrayacağı zıya veya hasarı kapsar. 

İSTİSNALAR 

2. Genel İstisnalar Klozu

Bu sigorta hiçbir halde [aşağıdakileri] kapsamaz : 

2.1. Sigortalının bilerek [kasti] yaptığı harekete yüklenebilen zıya,hasar veya masraf. 

2.2. Sigorta edilen şeyin olağan akması, olağan ağırlık veya hacim kaybı ya da aşınma ve yıpranması. 

2.3. Sigorta edilen şeyin ambalajlanma veya hazırlanmasındaki yetersizlik ya da uygunsuzluğun neden olduğu zıya,hasar veya masraf. [ Konteynır veya liftvan(1) içine yapılan istifleme, bu sigorta başlamadan önce ya da sigortalı veya adamları tarafından yapıldığında,bu 2.3. Kloz’u bakımından “ambalajlama” ya dahil sayılır. ] 

2.4. Sigorta edilen şeyin gizli kusuru [ayıbı] veya niteliğinin neden olduğu zıya, hasar veya masraf. 

2.5. Sigorta edilen şey hava ve kara taşıtı,konteynır veya liftvana yüklendiğinde, bunların sigorta edilen şeyi güven içinde taşımaya uygun olmadığından sigortalı veya adamlarının haberi varsa, bu uygunsuzluktan doğan zıya, hasar veya masraf.

2.6. Sigorta kapsamındaki bir tehlikeden olsa bile yakın nedeni gecikme olan zıya,hasar veya masraf. 

2.7. Hava taşıtı sahibi, idarecileri,kiracıları veya işleticilerinin mali kusuru veya ödeme gücünü yitirmesinden doğan zıya,hasar veya masraf. 

2.8. Atom veya nükleer parçalanma ve/veya birleşme ya da diğer benzer tepkime [reaksiyon] veya ışınetkin [radyoaktif] güç ya da madde ile çalışan herhangi bir savaş silahının düşmanca kullanımından doğan zıya,hasar veya masraf. 

3. Savaş İstisnası Klozu

Bu sigorta hiçbir halde 

3.1. savaş,iç savaş,ihtilal,ayaklanma,isyan veya bunlardan doğan iç kargaşa ya da üstün bir gücün veya bu güce karşı yapılan herhangi bir düşmanca hareketin 

3.2. zorla tutma [zapt],el koyma,tutuklama,engelleme veya alıkoyma [korsanlık hariç] ve bunların sonuçları veya bunlara teşebbüsün 

3.3. terk edilmiş mayınlar,torpiller,bombalar veya terk edilmiş diğer savaş silahlarının neden olduğu zıya,hasar veya masrafı kapsamaz. 

4. Grev İstisnası Klozu

Bu sigorta hiçbir halde : 

4.1. grevciler,lokavt edilmiş işçiler veya iş karışıklıkları,kargaşa veya halk hareketlerine katılan kişilerin neden olduğu 

4.2. grev,lokavt,iş karışıklıkları,kargaşa veya halk hareketlerinin sonucu 

4.3. herhangi bir terörist veya politik güdü ile hareket eden herhangi bir kişinin neden olduğu zıya,hasar veya masraf. 

SÜRE 

5. Transit Klozu 

5.1. Bu sigorta,sigorta edilen şeyin taşınmak üzere burada yazılı depo,bina veya istif yerini terk ettiği anda başlar,taşımanın olağan yolu boyunca devam eder ve 

5.1.1. burada yazılı varma yerinde alıcıya ya da diğer son depo,bina veya istif yerine teslim ile 

5.1.2. sigortalının burada yazılı varma yerinden önce veya varma yerinde, 

5.1.2.1. taşımanın olağan yolundan başka bir yerde depolama veya 

5.1.2.2. ayırma yahut dağıtım için kullanmak üzere seçeceği herhangi bir depo veya istif yerine teslim ile ya da 

5.1.3. sigorta edilen şey son boşaltma yerinde hava taşıtından boşaltılmasının tamamlanmasını izleyen 30 günün sona ermesi ile, bunlardan hangisi daha önce gerçekleşirse, ona göre sona erer. 

5.2. Sigorta edilen şey,son boşaltma yerinde hava taşıtından boşaltıldıktan sonra fakat bu sigorta sona ermeden önce burada sigorta edilen varma yerinden başka bir yere gönderilirse, bu sigorta, yukarıda belirlenen sona erme hallerine bağlı olur ve böyle bir diğer varma yerine yapılacak taşımanın başlamasından öteye uzatılmaz. 

5.3. Bu sigorta [ yukarıda belirlenen sona erme ve aşağıdaki 6 .Kloz hükümlerine bağlı olarak] sigortalının denetimi dışında gecikme,herhangi bir sapma,zorunlu boşaltma, tekrar yükleme veya aktarma ve taşıma sözleşmesinde hava yolu taşıyıcısına tanınmış bir hakkın kullanılmasından doğan yolculuktaki her hangi bir değişiklik sırasında yürürlükte kalır. 

6. Taşıma Sözleşmesinin Sona Ermesi Klozu

Eğer sigortalının denetimi dışındaki olaylardan dolayı, taşıma sözleşmesi burada yazılı varma yerinden başka yerde ya da taşıma yukarıda 5. Kloz da belirlendiği gibi sigorta edilen şeyin tesliminden önce başka bir şekilde sona ererse, hemen sigortacılara haber verilmezse,bu sigorta da sona erer. Sigortanın devamı istenirse, hemen sigortacılara bildirmek ve istenirse bir ek prime bağlı olmakkoşuluyla, bu sigorta ya 

6.1.sigorta edilen şey bu yerde satılıncaya ve teslim edilinceye kadar veya özellikle başka türlü kararlaştırılmadıkça,sigorta edilen şeyin bu yere varmasını izleyen 30 günlük sürenin sonuna kadar, bunlardan hangisi daha önce olursa 

ya da 6.2. eğer sigorta edilen şey bu 30 günlük süre [veya onun kararlaştırılan herhangi bir uzantısı] içinde burada yazılı varma yerine veya başka herhangi varma yerine gönderilirse,yukarıdaki 5. Kloz’un hükümlerine uygun olarak sona erinceye kadar yürürlükte kalır. 

7. Seferin Değişmesi Klozu

Bu sigorta başladıktan sonra varma yeri sigortalı tarafından değiştirilirse, hemen sigortacılara bildirmek koşulu ile,kararlaştırılacak prim ve şartlarla, sigorta devam eder. 

TAZMİNAT 

8. Sigorta Edilebilir Menfaat Klozu 

8.1. Bu sigorta gereğince tazminata hak kazanabilmek için sigortalı zıya anında sigorta edilen şey üzerinde sigorta edilebilir bir menfaate sahip olmalıdır. 

8.2. Yukarıdaki 8.1.'e bağlı olmak koşulu ile, sigortalı bu sigortanın kapsadığı süre içinde gerçekleşen sigorta kapsamındaki zıya için, tazminata hak kazanır. Bununla birlikte, zıya sigorta sözleşmesi yapılmadan önce olmuş olsa bile sigortalı bunun farkında değil ve sigortacılar da habersiz ise tazminata hak kazanılır. 

9. Gönderme Masrafları Klozu

Bu sigorta kapsamındaki bir tehlikenin gerçekleşmesi sonucu,sigortalı sefer burada belirlenen yerden bir başka yerde sona erdiğinde,sigortacılar sigorta edilen şeyin boşaltma,depolama ve burada [sigorta poliçesinde] belirlenmiş varma yerine gönderilmesi için yapılan makul ve uygun her türlü ek masrafları sigortalıya tazmin ederler. 

Müşterek Avarya ve kurtarma masraflarına uygulanmayan bu 9.Kloz ,yukarıdaki 2,3 ve 4. klozlarda belirtilen istisnalara bağlı olup sigortalı veya adamlarının kusuru,ihmali, ödeme gücünü yitirmesi veya mali kusurlarından doğan masrafları kapsamaz. 

10. Hükmi Tam Zıya Klozu

Sigorta edilen şey,gerçek tam zıyaın kaçınılmaz olmasından dolayı ya da kurtarma, yenileme ve poliçede gösterilen varma yerine gönderme masraflarının, sigorta dilen şeyin varma anındaki değerini aşması nedeniyle makul olarak terk edilmedikçe,hükmi tam zıya için tazminat talep edilemez. 

11. Artan Değer Klozu

11.1. Sigortalı burada sigorta edilen yük üzerine herhangi bir "Artan Değer Sigortası" yaptırırsa,yükün kararlaştırılan [mutabakatlı] değeri bu sigortanın bedeli ile zararı kapsayan bütün “Artan Değer Sigortaları" bedellerinin toplamına yükseltilmiş sayılır ve bu sigorta kapsamındaki sorumluluk, buradaki sigorta bedelinin toplam sigorta bedeline oranında olur. 

Tazminat talebi halinde sigortalı,bütün diğer sigorta [poliçeleri] ile sigorta edilen miktarlara ait kanıtları sigortacılara sağlar. 

11.2. Bu sigorta Artan Değer [Sigortası] olduğunda aşağıdaki kloz uygulanır: 

Yükün kararlaştırılan [mutabakatlı] değeri, ilk sigorta ile sigortalı tarafından yük üzerine yaptırılan ve zararı kapsayan bütün "Artan Değer Sigortaları" bedellerinin toplamına eşit sayılır ve bu sigorta kapsamındaki sorumluluk, buradaki sigorta bedelinin toplam sigorta bedeline oranında olur. 

Tazminat talebi halinde sigortalı,bütün diğer sigorta [poliçeleri] ile sigorta edilen miktarlara ait kanıtları sigortacılara sağlar. 

SİGORTADAN YARARLANMAK 

12. Kullanılmama Klozu

Bu sigorta taşıyıcı veya yükün saklanmak ya da korunmak üzere bırakıldığı diğer kişiler yararına kullanılamaz. 

ZARARLARIN EN AZA İNDİRİLMESİ 

13. Sigortalının Görevi Klozu

Bu sigorta kapsamında tazmin edilecek zarar bakımından 

13.1. zararı önleme veya azaltma amacıyla makul olabilecek önlemleri almak ve 

13.2. taşıyıcılara, yükün saklanmak ya da korunmak üzere bırakıldığı diğer kişilere veya diğer üçüncü kişilere karşı bütün hakların gereği gibi korunmasını ve kullanılmasını sağlamak sigortalı,onun adamları ve temsilcilerinin görevidir. Sigortacılar bu görevlerin yerine getirilmesi için makul ve uygun olarak yapılan bütün masrafları, burada tazmin edilebilir herhangi bir zarara ek olarak, sigortalıya öderler. 

14. Feragat Klozu

Sigortalı veya sigortacıların sigorta edilen şeyi korumak,saklamak ya da iyileştirmek için aldıkları önlemler bir haktan vazgeçme ya da bırakmanın kabulü veya taraflardan birinin haklarını başka bir şekilde zarara uğratmak olarak sayılmaz. 

GECİKMEDEN SAKINMAK 

15. Makul Hareket Etme Klozu

Sigortalının kendi denetimi altında olan her durumda,makul çabuklukla hareket etmesi bu sigortanın bir koşuludur. 

YASA VE UYGULAMA 

16. İngiliz Yasa ve Uygulaması Klozu

Bu sigorta İngiliz yasa ve uygulamasına bağlıdır. 

Not : Sigortalı, bu sigorta kapsamında " teminat devam eder ” hükmü ile ilgili bir olayı haber alır almaz derhal sigortacılara bildirmek zorundadır. Böyle bir teminata hak kazanmak bu yükümlülüğün yerine getirilmesine bağlıdır. 

CL.259 

[1] Liftvan,demiryolu taşımacılığında kullanılan konteynır. Günümüzde pek kullanılmamaktadır.

ustok Şubat Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:

* Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. *Listedeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

İNDICATA firmasından gelen değerlerin kontrolünde ve listenin TSB tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar