Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi
ustok Şubat Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:

* Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. *Listedeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

İNDICATA firmasından gelen değerlerin kontrolünde ve listenin TSB tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

GÖRÜŞ BİLDİRİM FORMU / TSB MASAK Komitesi

 

 

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme

Teklif

Taslak Maddesi

Görüş ve Değerlendirme

Teklif

1-Tanımlar- Madde 4 (e)

 

 

“Hesap” tanımının yapıldığı fıkrada kimlerin hesap sahibi olabileceği hususunun açık olmadığı düşünülmektedir.

 

Bu noktada kimlerin hesap sahibi olabileceğinin açıkça ifade edilmesi; özellikle uyum Görevlisi ve uyum görevlisinin yetkilendirdiği kişi için ayrı ayrı hesaplar tanımlanıp tanımlanmayacağı konusunda detaylı düzenleme yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir.

 

2-Tanımlar - Madde 4 (f)

 

“İşlem Yetkilisi” tanımının yapıldığı fıkrada işlem yetkilisinin uyum görevlisi olup olamayacağı hususu net değildir. Bu noktada düzenleme gereğince kimlerin işlem yetkilisi olabileceği konusuna açıklık getirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

 

.

3-Tanımlar - Madde 4 (ğ)  

 

“Muhatap” tanımının yapıldığı fıkrada kimlerin muhatap olabileceği hususunun açık bir şekilde düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir.   

 

4-Hesap Açılması - Madde 8 (1)

 

 

Düzenlemenin Madde 7 (1) fıkrasında “Başkanlık tarafından Kanun ve 6415 sayılı Kanun kapsamında yapılacak tebligatların;……Sigorta ve emeklilik Şirketleri,…..ne elektronik ortamda yapılması esastır.” düzenlenmiş olup Madde 8 (1) fıkrasında taslak kapsamında kendilerine elektronik tebligat yapılacak kişilerin, hesap açılması için Başkanlığa başvuruda bulunması gerektiği ifade edilmiştir. Kişi ve kurumların başvuruda bulunmaması halinde Başkanlık tarafından bu şahıslar için otomatik olarak bir hesap açılıp açılmayacağı hususu  açık değildir.  Düzenlemenin anlaşılabilir bir şekilde yeniden kaleme alınması gerektiği düşünülmektedir.

 

 

5-Hesap Açılması - Madde 8 (4)

Düzenlemede geçen gerekli tedbirlerin sadece “belirlenmesi” değil bu tedbirlerin “alınmasının” da Başkanlık sorumluluğunda olduğunun açıkça kaleme alınması gerektiği düşünülmektedir.

 

6-Hesabın Kullanılması -Madde 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başkanlık genellikle yazışmalarda uyum görevlilerini muhatap almaktadır. Ancak belirtilen maddede hesabı kullanacak kişi hakkında açık bir tanımlama getirilmemiştir. Uyum görevlisi ataması zorunlu olan yükümlülerde, muhatabın tüzel kişi olması durumunda “işlem yetkilisinin uyum görevlisi olması gerekip gerekmediği konusunda açıklık getirilmesinin faydalı olacağı mütalaa edilmektedir.

 

 

7-Hesabın Kullanıma Kapatılması - Madde 11 (2)

 

Hesabın amacına uygun olarak kullanılmadığı hallerin neler olduğunun bilinmesinde yarar olduğu düşünülmektedir.

 

Bu noktada “ hesabın amacına uygun olarak kullanılmadığı “ ile   kastedilenin  erişim bilgilerini korumak , üçüncü kişilerle paylaşmamak , başkalarına kullandırmamak şeklinde  18. Madde de belrtilen haller”  olduğu düşünülmektedir. Bu sebeple ilgili maddeye atfen teklifte belirtildiği şekilde bir ilave yapılmasının uygun olacağı mütalaa edilmektedir.

 

Önerilen Metin: (2)-Başkanlık gerekli görülen hallerde özellikle iş bu yönetmeliğin 18. Maddesinin ç ve d fıkralarında belirtilen hallerin oluştuğuna ilişkin şüphe ve tespitlerin oluşması durumunda muhatapla gerekli iletişimi sağlayarak durumun düzeltilmesi amacıyla hesabın geçici olarak kullanıma kapatılması da dahil olmak üzere gerekli tedbirleri alır.

8-Muhataba İlişkin Bilgilerin Değiştirilmesi - Madde 12 (1)

 

Muhataba ait bilgilerin değişmesi durumunda Başkanlığa bildirilmesi zorunlu kılınmıştır. Bahsedilen bilgi değişikliklerinin bildirim süresinin yönetmelikte belirtilmesinin faydalı olacağı mütalaa edilmektedir.

 

9-Bilgilendirme - Madde 14 (1)

 

Düzenlemede geçen elektronik bilgilendirme hizmetinin ücretinin ne olacağının belirtilmesi gerektiği düşünülmektedir. Ücret (ve/veya alt-üst sınırlar) ve hangi bilgilerin talep edileceği detaylandırılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

 

10-Muhatap Tarafından Elektronik Tebligatın Alınması - Madde 15

 

 

Taslak yönetmeliğin 15. maddesi elektronik tebligatın muhatabın hesabına ulaştığı anda yapılmış sayılacağı hükmünü içermektedir. Halbuki, 19.01.2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren “Elektronik Tebligat Yönetmeliği”nde elektronik tebligatın yapılmış kabul edileceği sürenin tebligatın muhatabın hesabına ulaştığı tarihi izleyen 5.gün olarak belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

 

Elektronik tebligatın yapılmış kabul edileceği süreye ilişkin farklı düzenlemelere yol açılmaması bakımından taslak yönetmeliğin 15. maddesinin “Elektronik Tebligat Yönetmeliği” ile ilgili düzenlemesi ile aynı doğrultuda yeniden düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir.

 

 

Önerilen Metin: (1) Elektronik tebligat muhatabın hesabına ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Beşinci günün hafta tatili veya resmi tatil gününe denk gelmesi halinde ilgili tebligat, son tatil gününü takip eden  ilk iş günü itibarıyla ulaşmış sayılır. Karşı tarafa ulaşmaktan maksat elektronik tebligat verisinin muhatabın hesabına iletilmesidir. İletim zamanı zaman damgalı olay kaydında yer alan zaman bilgisidir.

 

11-Olay Kayıtları - Madde 16

Taslak yönetmeliğin 16. maddesinin ikinci fıkrasında olay kayıtlarının  30 yıl süre ile saklanması hükmü düzenlenmiştir. Düzenleme ile getirilen yükümlülüğün daha kısa süre şartını getirecek şekilde düzenlenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

 

 

12-Muhataplar Tarafından Gönderilecek Cevaplar Madde 17  (2)

 

İkinci fıkra düzenlemesinde “Sistem üzerinden gönderilen cevaplardan dolayı doğabilecek hukuki sorumluluk muhataba aittir.” ifadesi yer almaktadır.

 

Belirtilen hüküm her durumda adil ve hakkaniyete uygun olmayabilecektir.

Başkanliktaki bilgi işlem yapısından veya elektronik alt yapıyı sağlayan firmadan kaynaklanacak bir kusur sebebiyle Başkanlığa geç ulaşan veya hiç ulaşmayan cevaplar nedeniyle muhatabın sorumlu olmamasının hakkaniyete uygun olacağı mütalaa edilmektedir.

 

 

Önerilen Metin: 17 (2) Sistem üzerinden gönderilen cevaplardan dolayı doğan ve muhataba atfedilecek kusurlardan kaynaklanan hukuki sorumluluk muhataba aittir.

 

 

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar