Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi

Havayolu savaş 09

1/1/09

INSTITUTE WAR CLAUSES (AIR CARGO) [1]

(excluding sendings by Post) 

SİGORTA EDİLEN RİZİKOLAR

Rizikolar

1. Bu sigorta, aşağıda 3. Kloz’un hükümleriyle istisna edilenler hariç, sigorta edilen şeyin aşağıdakiler nedeniyle uğradığı zıya veya hasarı kapsar:

1.1. Savaş, iç savaş, ihtilal, ayaklanma, isyan veya bunlardan doğan iç kargaşa ya da üstün bir gücün veya bu güce karşı yapılan herhangi bir düşmanca hareket.

1.2. Yukarıda 1.1. kapsamındaki rizikolardan doğan zorla tutma (zapt), el koyma, tutuklama, engelleme veya alıkoyma ve bunların sonuçları veya bunlara teşebbüs.

1.3. Terk edilmiş mayınlar, torpiller, bombalar veya diğer terk edilmiş savaş silahları.

Kurtarama Masrafları 

2. Bu sigorta, aşağıda 3. Kloz’da istisna edilenler hariç, her hangi sebepten meydana gelen zararından kaçınma ya da bu kaçınma ile ilgili olan kurtarma masraflarını kapsar.

İSTİSNA EDİLENLER

3. Bu sigorta hiçbir halde aşağıdakileri kapsamaz:

3.1. Sigortalının kasti (isteyerek) kötü hareketine yüklenebilen zıya, hasar veya masraf.

3.2. Sigorta edilen şeyin olağan akması, olağan ağırlık veya hacim kaybı ya da olağan aşınma ve yıpranması.

3.3. Sigorta edilen şeyin sigortalı seferin olağan olaylarına dayanıklı olarak ambalajlanması veya hazırlanması, sigortalı veya adamları tarafından ya da bu sigorta başlamadan önce yapıldığında, ambalajlanması veya hazırlanmasındaki yetersizlik ya da uygunsuzluğun neden olduğu zıya, hasar veya masraf. (Bu klozlar bakımından “ambalaj” konteynır içine yapılan istiflemeyi kapsar sayılır ve “sigortalının adamları” bağımsız yüklenicilere dahil edilemez.) 

3.4. Sigorta edilen şeyin gizli kusuru (ayıbı) veya niteliğinin neden olduğu zıya, hasar veya masraf.

3.5. Yükleme bu sigorta başlamadan önce veya sigortalı ya da adamları tarafından yapıldığında, hava veya kara taşıtı ya da konteynırın sigorta edilen şeyi güvenle taşımaya uygun olmadığından, yükleme sırasında, sigortalı veya adamlarının haberleri olduğunda, bu uygunsuzluktan doğan zıya, hasar veya masraf. 

Bu istisna sigorta sözleşmesinin devredildiği, sigorta edilen şeyi geçerli bir sözleşme ile satın alan veya satın almayı kararlaştıran iyi niyetli tarafın tazminat talebine uygulanmaz. 

3.6. Sigorta kapsamındaki bir tehlikeden olsa bile yakın nedeni gecikme olan zıya, hasar veya masrafı. 

3.7. Hava taşıtının sahipleri, idarecileri, kiracıları veya işleticilerinin ödeme güçlerini yitirmeleri veya mali yüklenimlerini yerine getirememelerinin, taşımanın olağan devamına engel olduğunun, sigorta edilen şey hava taşıtına yüklenirken, sigortalıya bildirildiği ya da sigortalının işi gereği bunu bilmesi gereken hallerde, hava taşıtı sahipleri, idarecileri, kiracıları veya işleticilerin ödeme gücünü yitirmesi veya mali yüklenimlerini yerine getirememelerinin neden olduğu zıya, hasar veya masraf. 

Bu istisna sigorta sözleşmesinin devredildiği, sigorta edilen şeyi geçerli bir sözleşme ile satın alan veya satın almayı kararlaştıran iyi niyetli tarafın tazminat talebine uygulanmaz. 

3.8. Seferin veya teşebbüsün kaybı (elden çıkması) veya yasaklanmasına dayanan her hangi tazminat talebi. 

3.9. Atom veya nükleer parçalanma ve/veya birleşme ya da diğer benzer reaksiyon veya radyoaktif güç ya da madde içeren herhangi silah veya aygıtın düşmanca kullanımının neden olduğu veya bunlardan doğan, doğrudan ya da dolaylı, zıya, hasar veya masraf. 

SÜRE 

Transit Klozu 

4. 4.1. Bu sigorta

4.1.1. yalnız, sigorta edilen şey ve onun her hangi kısmın, sigortalı havayolu taşımasının başlaması için, hava taşıtına yüklendiği anda başlar ve 

4.1.2. aşağıdaki 4.2 ve 4.3 e bağlı olarak, sigorta edilen şey ve onun her hangi kısmı en son boşaltma yerinde hava taşıtından boşaltıldığında veya hava taşıtının en son boşaltma yerine vardığı günün gece yarısından itibaren sayılan 15 günün sona ermesiyle, bunlardan hangisi daha önce gerçekleşirse ona göre sona erer; bununla beraber derhal sigortacılara bildirilme ve bir ek prime bağlı olarak, 

4.1.3 bu sigorta, hava taşıtının en son boşaltma yerinde sigorta edilen şeyi boşaltmaksızın oradan kalkışı ile tekrar başlar, ve

4.1.4. aşağıdaki 4.2 ve 4.3 e bağlı olarak, sigorta edilen şey ve onun her hangi kısmı en son ( veya ikame edilen) boşaltma yerinde hava taşıtından boşaltıldığında veya hava taşıtının en son boşaltılma yerine tekrar vardığı günün gece yarısından itibaren sayılan 15 günün sona ermesiyle, bunlardan hangisi daha önce gerçekleşirse, ona göre sona erer; 

4.2. Eğer sigorta edilen sefer esnasında, hava taşıtı bir ara yere varır, sigorta edilen şeyi hava taşıtı veya açık deniz gemisi ile daha öteye taşınması için boşaltırsa, o zaman, aşağıdaki 4.3 e ve istenirse bir ek prime bağlı olarak, bu sigorta hava taşıtının o yere vardığı günün gece yarısından itibaren sayılan 15 gün sona erene kadar devam eder. Fakat sonra sigorta edilen şey veya onun bir kısmı hava taşıtı veya açık deniz gemisine yüklendiğinde sigorta tekrar başlar. Sigorta edilen şey veya onun bir kısmı boşaltıldıktan sonra, bu ara yerde iken, sigorta yalnız 15 gün süre için geçerli olur. Eğer sigorta edilen şey sözü edilen 15 gün süre içinde öteye taşınır veya eğer bu 4.2. Kloz’da şart koşulduğu gibi sigorta tekrar başlarsa 

4.2.1. hava taşıtıyla öteye taşındığında sigorta bu klozlarınkoşullarına bağlı olarak devam eder veya

4.2.2. açık deniz gemisiyle öteye taşındığında yürürlükteki Institute War Clauses (Cargo) bu sigorta sözleşmesinin bir parçası sayılır ve denizyolu ile öteye taşımaya uygulanır. 

4.3. Eğer taşıma sözleşmesindeki havayolu seferi burada kararlaştırılan varma yerinden başka yerde sona ererse, o yer en son boşaltma yeri sayılır ve bu sigorta 4.1.2 ye göre sona erer. Eğer sigorta edilen şey sonradan tekrar asıl veya her hangi diğer varma yerine gönderilirse, bu öteye taşıma başlamadan önce sigortacılara bildirilmek koşuluyla ve bir ek prime bağlı olarak 

4.3.1. sigorta edilen şeyin boşaltılmış olması durumunda sigorta edilen şey veya onun her hangi parçası öteye taşıyan hava taşıtına taşınmak için yüklendiğinde, 

4.3.2. sigorta edilen şeyin boşaltılmamış olması durumunda hava taşıtı bu var sayılan en son boşaltma yerinden havalandığında, bu sigorta tekrar başlar, sonra 4.1.4. e göre sona erer. 

4.4. Derhal sigortacılara bildirilmeye ve eğer istenirse bir ek prim bağlı olarak bu sigorta her hangi sapma veya taşıma sözleşmesinde hava taşıyıcılarına verilen bir hakkın kullanılmasından doğan yolculuktaki her hangi bir değişme esnasında bu klozların hükümleri içinde yürürlükte kalır. 

(4. Kloz bakımından) “Açık deniz gemisi” sigorta edilen şeyi, bir çok ara seferi içeren bir sefer ile bir liman veya yerden diğerine taşıyan gemi demektir. 

Seferin Değişmesi 

5. 5.1. Bu sigorta başladıktan sonra varma yeri sigortalı tarafından değiştirildiğinde bu, fiyat ve şartların kararlaştırılması için derhal sigortacılara bildirilmelidir. Böyle bir anlaşma sağlanmadan önce bir zarar olursa, sigorta yalnız makul ticari piyasa fiyatı ve koşullarıyla mümkünse sağlanabilir. 

5.2. Sigorta edilen şey bu sigortada belirlenen sefere başladığında (4.1 Kloz’una göre) hava taşıtı sigortalı veya adamlarının bilgisi olmaksızın bir başka varma yerine doğru sefere başlarsa, buna rağmen, sefer başladığı anda bu sigorta başlamış sayılır. 

6. Bu sözleşmede 3.8, 3.9 veya 4. Kloz’lar ile uyuşmayan her hangi şey, bu uyuşmazlık ölçüsünde hükümsüz sayılır. 

TAZMİNAT TALEBİ 

Sigorta Edilebilir Menfaat 

7. 7.1. Bu sigorta gereğince tazminata hak kazanabilmek için sigortalı, zıya anında sigorta edilen şey üzerinde, sigorta edilebilir bir menfaate sahip olmalıdır.

7.2. Sigortalı, yukarıdaki 8.1 Klozu’na bağlı olarak, bu sigortanın kapsadığı süre içinde meydana gelen sigortalı zarara hak kazanır, bununla beraber zarar sigorta sözleşmesi yapılmadan önce oluşsa, sigortalı zarardan haberli olmadıkça, sigortacılar da habersiz ise tazminata hak kazanılır.

Artan Değer 

8. 8.1. Eğer burada sigorta edilen şey üzerine, sigortalı tarafından herhangi “Artan Değer Sigortası" yaptırılırsa, sigorta edilen şeyin kararlaştırılan (mutabakatlı) değeri burada sigortalı toplam bedel ile zararı kapsayan bütün "Artan Değer Sigortaları" bedellerinin toplamına yükseltilmiş sayılır ve bu sigorta uyarınca sorumluluk, buradaki sigorta bedelinin, bu toplam sigorta bedeline oranında olur.

Tazminat talebi halinde sigortalı, bütün diğer sigortaların kapsadığı bedellerin kanıtlarını sigortacılara sağlar. 

8.1. Bu sigorta Artan Değer (Sigortası) olduğunda aşağıdaki kloz uygulanır: Sigorta edilen şeyin kararlaştırılan (mutabakatlı) değeri ilk sigortanın toplam bedeli ile sigortalı tarafından sigorta edilen şey üzerine yaptırılan ve zararı kapsayan bütün "Artan Değer Sigortaları" bedellerinin toplamına eşit sayılır ve bu sigorta uyarınca sorumluluk, buradaki sigorta bedelinin bu toplam sigorta bedeline oranında olur. Tazminat talebi halinde sigortalı, bütün diğer sigortaların kapsadığı bedellerin kanıtlarını sigortacılara sağlar. 

SİGORTADAN YARARLANMA 

9. Bu sigorta

9.1. adına veya menfaatine sigorta sözleşmesi yaptırılan kişi olarak tazminat talep eden sigortalıyı ya da (poliçeyi) devir alanı kapsar, 

9.2 taşıyıcı veya (saklanması veya korunması için) yükün kendilerine bırakıldığı diğer kişiler için genişletilemez veya bunlar başka şekilde menfaat elde edemezler.

HASARIN EN AZA İNDİRİLMESİ

Sigortalının Görevi

10. Burada tazmin edilebilir zarar bakımından sigortalı ve adamları ve temsilcilerinin görevi

10.1. bu zararı önleme veya en aza indirme amacıyla makul olabilecek önlemleri almak ve

10.2. taşıyıcılara, (saklanması veya korunması için) yükün kendilerine bırakıldığı kişi veya diğer üçüncü kişilere karşı bütün hakların gereği gibi korunmasını ve kullanılmasını sağlamaktır. 

Sigortacılar, burada tazmin edilebilir herhangi zarara ek olarak, bu görevlerin yerine getirilmesi için uygun ve makul olarak katlanılan bütün masrafları sigortalıya öder.

Feragat/ El Çekme

11. Sigortalı veya sigortacıların sigorta edilen şeyi kurtarma, koruma veya iyileştirme için aldıkları önlemler, bir haktan vazgeçme veya bırakmanın kabulü yahut diğer tarafın haklarını başka bir şekilde zarara uğratma olarak kabul edilmez. 

GECİKMEDEN SAKINMAK 

12. Sigortalının kendi denetimi altında olan her durumda makul çabuklukla hareket etmesi bu sigortanın bir koşuludur. 

YASA VE UYGULAMA 

13. Bu sigorta İngiliz yasa ve uygulamasına bağlıdır.

Not : 4. Kloz gereği sigortanın devamı istendiğinde veya 5. Kloz gereği varma yerinin değiştiği bildirildiğinde, bunu derhal sigortacılara bildirmek bir yükümlülüktür ve bu hak bu yükümlülüğün yerine getirilmesine bağlıdır. 

CL. 388 No.lu Klozun çevirisidir. 

[1]Enstitü Savaş Klozları (Havyolu Yükü) (Posta ile göndermeler hariç)

ustok Ocak Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:

* Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. *Listedeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

İNDICATA firmasından gelen değerlerin kontrolünde ve listenin TSB tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar