Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi

Haziran 2012 Aylık Değerlendirme

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ve 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’na ilişkin değişiklikleri içeren taslaklar değerlendirilmiş ve 5684 sayılı Kanun taslağına ilişkin görüşlerimiz 23.11.2011 tarihli ve 2011/3527 sayılı yazımız ile 4632 sayılı Kanun taslağına ilişkin görüşlerimiz de 25.11.2011 tarih ve 2011/3552 sayılı yazımız ile Hazine Müsteşarlığı’na gönderilmiştir. Hazine Müsteşarlığı’na gönderilen bu görüşler 30.11.2011 tarihinde 2011/590 sayılı sirkülerimizle sektörle paylaşılmıştır. 

18.04.2012 tarihinde Hükümetimiz tarafından teşvik paketi açıklanmış ve bu çerçevede gerek 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu gerekse 5684 Sigortacılık Kanunu taslaklarının yasalaşmak üzere sevk edileceği hususu kamuoyu ile paylaşılmıştır. Taslakların incelenmesinden her iki taslağa ilişkin değindiğimiz hususların büyük ölçüde yer aldığı memnuniyetle görülmüştür. 

Taslakların TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi sonrasında Hazine Müsteşarlığı, Birliğimiz Yönetim Kurulu, Sigorta Ekspeleri İcra Komitesi, Sigorta Acenteleri İcra Komitesi ve TOBB yetkililerinin katılımıyla 01.06.2012 tarihinde Birlik Merkezinde bir araya gelinmiş ve sigorta acenteleri ve eksperlerin Komisyon görüşmeleri sırasında verdikleri önergeler değerlendirilmiştir. Bu tür düzenlemelerin tüm tarafların mutabakatı ile gündeme gelmesinin önemi vurgulanarak, hazırlanan önergelerde belirtilen hususlar konusunda çalışma yapılması gerektiği ifade edilmiştir. 

Sonuç olarak Kanun taslakları TBMM Genel Kurulu'nda 13.06.2012 tarihinde kabul edilerek yasalaşmış ve Cumhurbaşkanı onayını takiben 29.06.2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bu kapsamda Birlik yapılanmasına yönelik bilgilendirme yazısı Temmuz ayı ilk haftası içerisinde sektörümüzle paylaşışacaktır.
Malumları olduğu üzere son günlerde gerek ulusal basında gerekse sigorta sektörü basınında destek yoksun kalma tazminatına ilişkin olarak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2011/17-142 Esas ve 2011/411 Karar Nolu ilamı ile 2011/17-787 Esas ve 2012/92 Karar sayılı ilamı gerekçe gösterilerek bazı haber ve yorumlar yer almaktadır. Konuyla ilgili yapılması gereken hususlara ilişkin çalışmalar Birliğimizce sürdürülmekte olup, gelişmeler sektörümüzle paylaşılacaktır.
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Müdürlüğü görevini yürüten Sn. Mehmet Üst'ün görevinden ayrılmasından sonra Merkez Müdürü atamasına ilişkin çalışmalar çerçevesinde Pedersen&Partners firması ile anlaşılmış ve söz konusu firma tarafından belirlenen adaylarla Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetim Komitesi'nin yapmış olduğu görüşmeler sonrasında Sn. Aydın Satıcı'nın Merkez Müdürü olarak atanmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Sn. Aydın Satıcı 01.08.2012 tarihinde görevine başlayacaktır.
2023 yılında Türk sigorta sektörünün hedefi ve bu hedefe ulaşmak için yapılması gereken hususların ortaya konduğu çalışma tamamlanmıştır. Çalışma kapsamında gerek sektör yöneticileri gerekse ilgili kamu kurumlarının üst düzey bürokratları ile görüşmeler yapılarak görüşleri alınmıştır. 18.04.2012 tarihli Birlik Yönetim Kurulu toplantısında çalışmayı yürüten McKinsey&Company firması tarafından ön rapor sunumu gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonuçları 29.05.2012 tarihinde düzenlenen Hazine Müsteşarı Sn. İbrahim Halil Çanakçı'nın da katıldığı toplantıda sektörümüz ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. 

Raporun yayımlanmasından sonra belirlenen hedeflere ulaşılabilmesini teminen Birlik Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen aksiyon planı Hazine Müsteşarı Sn. İbrahim Halil Çanakçı'nın ziyaret edilmesi suretiyle Müsteşarlık ile paylaşılmıştır. Bu çerçevede Hazine Müsteşarlığı ve Birliğimiz yürütülecek ortak çalışma ile söz konusu projenin hayata geçirilmesi konusunda mutabık kalmıştır.
İrat Sigortaları ile ilgili sürdürülen çalışmalar kapsamında kullanılacak mortalite tablosu olarak TRHA2010 tablosu önerilmektedir. TRHA2010 tablosunun henüz test edilmemiş olması nedeniyle bir danışmanlık firması tarafından tablonun projeksiyonlarının yapılması yönünde Yönetim Kurulu tarafından alınan karar çerçevesinde danışmanlık firmaları ile görüşmeler sürdürülmüştür. Görüşmelerin sonuçları Birlik Yönetim Kurulu ile de paylaşılmış olup konunun Aktüerya Komitesi tarafından değerlendirilmesine karar verilmiştir.
Tamamlayıcı sağlık sigortası ile ilgili görüşlerimiz Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile paylaşılmıştır. Ancak geçen süreçte Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan geri dönüş alınamaması ve Kurum tarafından belirlenen takvimde belirtilen sürenin dolması nedeniyle Kurum yetkilileri ile iletişime geçilerek süreç ile ilgili bilgi talep edilmiş, ara raporun hazırlanmış olmasına rağmen henüz Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı’na sunulamadığı bilgisi alınmıştır. Bununla birlikte bazı basın organlarında Hazine Müsteşarlığı tarafından konuya ilişkin bir yönetmelik hazırlığı içinde olunduğu yönünde bilgilerin alınması üzerine Müsteşarlık yetkilileri ile de iletişime geçilmiş, ancak bu yönde bir hazırlığın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Konuyla ilgili süreç takip edilmektedir.
HAYMER Veri Transferi Projesi kapsamında mevcut durumunun yetersiz bulunması sebebiyle 05.12.2011 tarih ve 2011/13 sayılı Sektör Duyurusu kapsamında 19 şirketin hayat tarife ve zeyil, kar payı tarife ve zeyil giriş yetkileri ile SAGMER bünyesinde yürütülen Veri Transferi Projesi kapsamında 22 şirketin aktarmaları gereken verileri belirlenen sürelerde aktarmamaları nedeniyle yine aynı Sektör Duyurusu kapsamında SAGMER uygulamalarına erişim yetkisi Hazine Müsteşarlığı tarafından kaldırılmıştır. 

Söz konusu durumun Hükümetin sektöre yönelik teşvik uygulamalarını paylaştığı bu dönemde yaratabileceği olumsuz etkilerin de göz önüne alınarak şirketlere 31.12.2012 tarihine kadar süre tanınması yönündeki talebimiz 03.05.2012 tarih ve 2012/1241 sayılı yazı ile Hazine Müsteşarlığı’na gönderilmiştir. 

Hazine Müsteşarlığı'ndan gönderilen görüşler sonrasında 09.05.2012 tarihinde Hazine Müsteşarlığı'nda bir toplantı yapılarak konuya ilişkin görüşlerimiz aktarılmıştır. Toplantı sonrasında yapılan çalışma sonucunda önerilerimiz 18.05.2012 tarih ve 2012/1508 sayılı yazımız ekinde Hazine Müsteşarlığı'na gönderilmiştir. 

Hazine Müsteşarlığı tarafından Birliğimize gönderilen yazı ile hayat branşında erişim yetkisi kaldırılan şirketlerin durumlarının 30.06.2012 tarihinde yeniden değerlendirileceği, veri yapısında değişikliğe gidilmeyeceği, ancak şirketlerin kullandıkları varsayımları Hazine Müsteşarlığı'na iletebileceği, 30.06.2012 tarihinde yapılacak değerlendirmede veri gönderimini tamamlayamayan şirketlere 31.12.2012 tarihine kadar süre tanınacağı, ancak bu süre sonunda Müsteşarlık tarafından gerekli yaptırımların uygulanacağı bildirilmiştir.

Hazine Müsteşarlığı yetkilileri ile yapılan görüşme çerçevesinde SAGMER uygulamalarına erişim yetkisi hususunun da değerlendirildiği, 20.07.2012 tarihinde erişim yetkisi kaldırılan şirketlerin durumlarının yeniden değerlendirileceği, HAYMER uygulamasında olduğu gibi yapılacak değerlendirmede veri gönderimini tamamlayamayan şirketlere 31.12.2012 tarihine kadar süre tanınacağı, ancak bu süre sonunda Müsteşarlık tarafından gerekli yaptırımların uygulanacağı, konuyla ilgili resmi yazının ayrıca gönderileceği bilgisi alınmıştır. Söz konusu yazı Birliğimize ulaştığında sektörümüzle paylaşılacaktır.
Konuya ilişkin Genelge taslağı görüş alınmak üzere Birliğimize gönderilmiş ve konu Hayat Dışı Hasar Komitesi tarafından değerlendirilerek görüşlerimiz 10.05.2012 tarih ve 2012/1349 sayılı yazımız ekinde Hazine Müsteşarlığı'na gönderilmiştir. Genelge Hazine Müsteşarlığı'nın 08.06.2012 tarih ve 09669 sayılı yazısı ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Hazine Müsteşarlığı tarafından gönderilen yazı ile aktüeryal hesaplamayı gerektiren tazminat ödemelerinde uygulama birliği sağlanmasının amaçlandığı belirtilerek pasif dönemin hesabında farklı uygulamaların olduğu ifade edilmiş ve konuya ilişkin Birliğimiz görüşleri talep edilmiştir. Konu Aktüerya Komitesi tarafından değerlendirilerek Yönetim Kurulu onayına sunulmuş ve oluşan Birlik görüşü 11.05.2012 tarih ve 2012/1350 sayılı yazımız ekinde Hazine Müsteşarlığı'na gönderilmiştir. Konuyla ilgili süreç takip edilmektedir.
Malumları olduğu üzere sigorta şirketlerinden Birliğimize yapılan başvurular çerçevesinde "dolmuş otolar"ın hasar frekansı dikkate alınarak tarifede ayrı bir sınıflamaya gidilmesi yönündeki görüş Hazine Müsteşarlığı'na gönderilmiş ve söz konusu araç türü tarifede ayrı bir sınıf olarak yer almıştır. Ancak uygulamada hatlı çalışan araçlara ilişkin olarak kamu kurumlarından sağlıklı bilgi alınamaması nedeniyle başlangıçta amaçlanan hedefe ulaşılamadığı, sektörde farklı uygulamaların olduğu yönündeki başvurular nedeniyle söz konusu sınıflamanın kaldırılması yönündeki Birlik görüşü 11.05.2012 tarih ve 2012/1351 sayılı yazımız ekinde Hazine Müsteşarlığı'na gönderilmiştir. Konuyla ilgili süreç takip edilmektedir.
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliği’nin 18’inci maddesinin 2’nci fıkrası hükümleri çerçevesinde Merkez bünyesinde Müsteşarlık, Birlik, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Eksperleri İcra Komitesi, Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu, Türkiye çapında en fazla üyeye sahip tüketici derneğinin temsilcilerinden oluşan ve trafik sigortaları hasar ödemelerinde esas alınacak eşdeğer, orijinal, orijinale eşdeğer mamül ve benzeri parça kriterleri ile asgari onarım tutarı, özel servis/tamirhane referans listesinin tespitine ilişkin olarak çalışmalar yapacak komisyon çalışmalarına başlamıştır. Komisyonun ilk çalışması eşdeğer parça olarak belgelendirilecek yedek parçaların ve belgelendirmede esas alınacak ana kriterlerin belirlenmesi üzerine olup konuyla ilgili olarak düzenlenen toplantılara katılım sağlanmıştır. Hasar Komitesi üyelerinden oluşan çalışma grubu ile sigorta sektöründe en fazla değişimi yapılan parçalar belirlenerek Rekabet Kurumu'nun 2005/4 Sayılı Tebliği çerçevesinde görüşlerimiz 04.06.2012 tarih ve 20012/1604 sayılı yazımız ile Hazine Müsteşarlığı ile paylaşılmıştır. Konuyla ilgili çalışmalar Birlik Başkanı Sn. Mustafa Su ve Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ragıp Yergin'in koordinasyonu ile yürütülmekte ve çalışmalar devam etmektedir. Bazı toplantılara Birlik Yönetim Kurulu üyesi ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetim Komitesi Başkanı Sn. Ertan Fırat da katılım sağlamaktadır.
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı görüş alınmak üzere Birliğimize gönderilmiş ve söz konusu taslağa ilişkin görüşlerimiz 07.06.2012 tarih ve 2012/1677 sayılı yazımız ekinde Hazine Müsteşarlığı'na gönderilmiştir. Bakan onayına sunulan Yönetmelik şirketlerimizin bilgisine sunulmuş olup, önümüzdeki günlerde yayımlanması beklenmektedir.
Hazine Müsteşarlığı tarafından gönderilen yazı ile Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası genel şartları ile tarife ve talimatına ilişkin Birliğimizden görüş talep edilmiş, konunun Sorumluluk Komitesince değerlendirilmesi sonrasında oluşturulan Birlik görüşleri 19.06.2012 tarih ve 2012/1753 sayılı yazımız ile Hazine Müsteşarlığı'na gönderilmiştir.
Değer kaybı konusunda Hazine Müsteşarlığı ile sürdürülen yazışmalar kapsamında son olarak Müsteşarlıktan alınan 14.12.2011 tarihli yazı görüş alınmak üzere Kaza Sigortaları İnceleme Araştırma Komitesi ile Hasar Komitesi’ne gönderilmiştir. Hasar Komitesi bünyesinde konuya ilişkin uluslararası uygulamaların incelenebilmesi amacıyla bir alt çalışma grubu kurulmuştur. Çalışma grubu yaptığı çalışmanın sonuçları şubat ayında yapılan Hasar Komitesi toplantısında paylaşılmış ve hazırlanan taslak Birlik Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmuştur. Söz konusu öneri Sigorta Eksperleri İcra Komitesi ile paylaşılmış ve model üzerinde mutabık kalınmıştır. Birliğimiz ve sigorta eksperleri temsilcileri ile birlikte Hazine Müsteşarlığı temsilcilerinin katılımıyla 02.05.2012 tarihinde konuya ilişkin bir toplantı düzenlenerek model paylaşılmıştır. Hazine Müsteşarlığı temsilcileri tarafından da model olumlu karşılanmış ve modelin Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’na eklenebilmesi için bir madde önerisi gönderilmesi talep edilmiştir. Söz konusu çalışma Hasar Komitesi tarafından 08.05.2012 tarihinde yapılan toplantıda değerlendirilmiş, Yönetim Kurulu’nun onayı sonrasında 22.05.2012 tarih ve 2012/1557 sayılı yazımız ile Hazine Müsteşarlığı'na gönderilmiştir.
Bilindiği üzere ülkemiz sigorta sektöründe hayat dışı branşlarda prim üretiminin büyük bir çoğunluğu acenteler tarafından, hayat branşında ise bankalar tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu doğrultuda, sigorta şirketleri ile aracılar arasındaki ilişkilerin daha sağlıklı bir zemine oturtulması, sorunların tartışılması, görüş oluşturulması ve uygulamalara esas olacak standartların geliştirilmesi amacıyla Birlik Yönetim Kurulunca Aracılar Çalışma Grubu adı altında yeni bir çalışma grubu kurulması kararı alınmış ve 19.06.2012 tarih ve 2012/294 sayılı sirkülerle şirketlerden aday istenmiştir. Temmuz ayı içerisinde Çalışma Grubu'nun üye seçiminin tamamlanması planlanmaktadır.
Sigorta sektöründe faaliyet gösteren paydaşların meslek örgütlerine yapılması planlanan ziyaretler kapsamında 22.06.2012 tarihinde Sigorta Brokerleri Derneği temsilcileri ile bir araya gelinerek uygulamada yaşanan sorunlarla ilgili görüş alışverişinde bulunulmuştur. Toplantıda özellikle yetki mektubu, brokerlik ruhsatının verilmesi, komisyon ve tahsilatla ilgili güncel gelişmeler gündeme alınmıştır.
Sigorta sektöründe faaliyet gösteren paydaşların meslek örgütlerine yapılması planlanan ziyaretler kapsamında ikinci ziyaret 26.06.2012 tarihinde Sigorta Eksperleri Derneği'ne gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Derneğin yapılanması ve gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin bilgilendirmede bulunulmuştur.
Araç Değer listesi ile ilgili olarak hizmet kalitesinin artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında anlaşma yapılan DOD firmasının Liste’nin hazırlanması kapsamında alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır. Haziran ayında firma tarafından hazırlanan ilk çalışma Birliğimiz ile paylaşılmış olup, gerçek ortamda listenin Ağustos 2012 tarihinde yayınlanması planlanmaktadır.
Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nün Sigorta Tanıtım Stratejisi ile Birliğimizin ülkemizde sigorta algısının oluşturulması çalışmaları kapsamında düzenlenen “ I. Kısa Metrajlı Film Yarışması” sonuçlanmıştır. Yarışmada birincilik ödülünü Baran Gündüzalp, ikincilik Ödülünü Hüseyin Alan, üçüncülük ödülünü Ferit Katipoğlu kazanırken jüri özel ödülü Özgül Güner'e Teşvik Ödülü Özgür Kutlu'ya verilmiştir.
Rehber Tarife parametreleri ile hesaplama yönteminin gözden geçirilmesi amacıyla kurulan Çalışma Grubu’nun çalışmaları kapsamında çalışma grubunun aktüer temsilcileri tarafından tarifenin hesaplanma yöntemi ve datalar incelenmiş, mevcut data yapısı ile farklı bir hesaplama yapılamayacağı, ham dataya ulaşılması durumunda farklı bir hesaplama modeli üzerinde çalışılabileceği görüşü alınmıştır. Bu çerçevede 01.07.2012 tarihinden itibaren geçerli olacak Rehber Tarife mevcut hesaplama yöntemine göre çalışılmıştır. Ham dataya ilişkin çerçevenin belirlenmesinden sonra çalışmalara devam edilecektir.
30.03.2011 tarih ve 2011/148 sayılı Birlik sirküleri ile sektöre duyurulan Eksperlerce Düzenlenecek Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanağı’na ilişkin değişiklik önerileri görüş alınmak üzere Birliğimize gönderilmiş ve Birliğimiz görüşleri 18.04.2012 tarih ve 2012/1101 sayılı yazımız ile Hazine Müsteşarlığı ile paylaşılmıştır. Süreç takip edilmektedir.
Tek Risk Sigortası Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Genel Şart taslağı 13.03.2012 tarih ve 2012/689 sayılı yazımız ile Hazine Müsteşarlığı’na gönderilmiştir. Konuya ilişkin oluşturulan çalışma grubunca yapılan gözden geçirmenin ardından taslakta yapılan değişiklikleri içeren metin 30.04.2012 tarih ve 2012/1188 sayılı yazımız ile Hazine Müsteşarlığı’na gönderilmiştir. Konuyla ilgili süreç devam etmektedir.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yolcuların bilet aldıkları havayolu işletmelerinden kaynaklanan sebeplerle seyahat edememesi durumunda, bilet alan yolcunun başka bir işletme ile seyahat etmesinin sağlanması veya aldığı biletin tazminine yönelik önerilen Birliğimiz Komitelerinde değerlendirilmiş ve konuya ilişkin görüşümüz 13.04.2012 tarih ve 1057 sayılı yazımız ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. Söz konusu görüşümüz 25.04.2012 tarihli yazı ile Hazine Müsteşarlığı ile de paylaşılmıştır.
Hazine Müsteşarlığı’nca hazırlanan Klinik Araştırmalar Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Taslağı görüş alınmak üzere Birliğimize gönderilmiş ve oluşturulan görüşler 17.02.2012 tarih ve 2012/489 nolu yazı ile Hazine Müsteşarlığı’na gönderilmiştir. Süreç takip edilmektedir.
Birliğimizce hazırlanan Kefalet Sigortası Genel Şartları taslağı 09.01.2012 tarih ve 2012/65 sayılı yazı ekinde Hazine Müsteşarlığı’na gönderilmiştir. Süreç takip edilmektedir.
Destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanmasında belirlenecek parametreler çerçevesinde bir hesaplama modeli oluşturulması amacıyla kurulan Çalışma Grubu’nun çalışmaları devam etmektedir.
Konuya ilişkin olarak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne verilen dilekçemizin Danıştay 10’uncu Dairesi’ne iletildiği bilgisi alınmıştır. Dava sürecinde meydana gelecek gelişmelerin sektörümüzle paylaşılmasına devam edilecektir.
Kara Araçları Kasko Sigortası Taslağı ile Poliçe Şablonu taslağına ilişkin 30.12.2011 tarih ve 2011/3902 sayılı yazımız ile gönderilen görüşler sonrasında süreç takip edilmektedir.
Gerek yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 01.07.2012 yılında yürürlüğe girecek olması, gerekse uygulamada yaşanan bir takım sorunlar neticesinde bir ihtiyaç haline gelen Sağlık Sigortası Genel Şartları’nın revizyonuna ilişkin çalışmalar Sağlık Sigortası İnceleme ve Araştırma Komitesi bünyesinde devam etmektedir.
Sistemin sağlıklı işleyebilmesi amacıyla Sigorta Bilgi Merkezi’nde yürütülen çalışmaların yanı sıra konunun rekabet hukuku açısından değerlendirilmesi amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir. Bununla birlikte sistemin dayandığı en önemli temellerden birisini de ortalama hasar tutarının belirlenmesi oluşturduğundan SBM nezdinde tutulan hasar verilerinin iyileştirilmesi çalışmalarına devam edilmektedir. 

Takas Odası’nın işleyişine ilişkin çalışmalar SBM bünyesinde yürütülmektedir.
Sigorta Suiistimalleri Bilgi Sistemi (SİSBİS) ile ilgili olarak ekip kurulması ve ekibin çalışması için gerekli olan yazılım çalışmaları devam etmektedir.
İstanbul Finans Merkezi kapsamında yürütülen çalışmalar devam etmektedir.
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Yönetim Kurulu olarak, Türk sigorta sektörüne ilişkin temel bilgiler ile sektörün daha etkin ve sağlıklı işleyerek ülke ekonomisine sağlayacağı katkıyı artırmak amacı ile görüş ve değerlendirmeleri sunmak üzere Başbakan Sn. Recep Tayyip Erdoğan’dan randevu talebinde bulunulmuştur. Görüşme gerçekleştiğinde sektörümüze ayrıca bilgilendirmede bulunulacaktır.

ustok Şubat Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:

* Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. *Listedeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

İNDICATA firmasından gelen değerlerin kontrolünde ve listenin TSB tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar