Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi

ICC (Air) 09

1.1.2009

INSTITUTE CARGO CLAUSES [AIR] [1]

[Excluding sending by post]

SİGORTA EDİLEN RİZİKOLAR

Rizikolar 

1. Bu sigorta, aşağıda 3, 4 ve 5. Kloz’ların hükümleriyle istisna edilenler hariç, bütün rizikoların sigorta edilen şeye verdiği zıya veya hasarı kapsar.

Kurtarma Masrafları

2. Bu sigorta, aşağıda 3, 4 ve 5. Kloz’larda istisna edilenler hariç, her hangi sebepten meydana gelen zarardan kaçınma veya kaçınma ile ilgili, kurtarma masraflarını kapsar.

İSTİSNA EDİLENLER

3. Bu sigorta hiçbir halde aşağıdakileri kapsamaz:

3.1. Sigortalının kasti (isteyerek) hareketine yüklenebilen zıya, hasar veya masraf.

3.2. Sigorta edilen şeyin olağan akması, olağan ağırlık veya hacim kaybı ya da olağan aşınma ve yıpranması.

3.3. Sigorta edilen şeyin, sigortalı seferin olağan olaylarına dayanıklı olarak ambalajlanması veya hazırlanması, sigortalı veya adamları tarafından ya da bu sigorta başlamadan önce yapıldığında, ambalajlanması veya hazırlanmasındakiyetersizlik ya da uygunsuzluğun neden olduğu zıya, hasar veya masraf.(bu klozlarbakımından “ambalaj” konteynır içine yapılan istiflemeyi kapsar sayılır ve“sigortalının adamları” bağımsız yüklenicilere dahil edilemez.)

3.4. Sigortalı şeyin gizli kusuru (ayıbı) veya niteliğinin neden olduğu zıya, hasar veya masraf.

3.5. Yükleme bu sigorta başlamadan önce veya sigortalı ya da adamları tarafından yapıldığında, hava veya kara taşıtı ya da konteynırın sigorta edilen şeyi güven içinde taşımaya uygun olmadığından, yükleme sırasında, sigortalı veya adamları haberli ise bu uygunsuzluktan doğan zıya, hasar veya masraf.Bu istisna sigorta sözleşmesinin devredildiği, sigorta edilen şeyi geçerli birsözleşme ile satın alan veya satın almayı kararlaştıran iyi niyetli tarafın tazminat talebine uygulanmaz.

3.6. Sigortalı bir rizikodan olsa bile yakın nedeni gecikme olan zıya, hasar veyamasraf. 3.7. Hava taşıtı sahipleri, idarecileri, kiracıları veya işleticilerinin ödeme güçleriniyitirmeleri veya mali yüklenimlerini yerine getirememelerinin, taşımanın olağandevamına engel olduğunun, sigorta edilen şey hava taşıtına yüklenirken sigortalıya bildirildiği ya da sigortalının işi gereği bunu bilmesi gereken hallerde, hava taşıtı sahipleri, idarecileri, kiracıları veya işleticilerin ödeme gücünü yitirmesi veya mali yüklenimlerini yerine getirememelerinin neden olduğu zıya, hasar veya masraf.

Bu istisna sigorta sözleşmesinin devredildiği, sigorta edilen şeyi geçerli bir sözleşme ile satın alan veya satın almayı kararlaştıran iyi niyetli tarafın tazminat talebine uygulanmaz.

3.8. Atom veya nükleer parçalanma ve/veya birleşme ya da diğer benzer reaksiyon veya radyoaktif güç ya da madde içeren herhangi silah veya aygıt kullanımın neden olduğu veya bunlardan doğan, doğrudan ya da dolaylı, zıya, hasar veya masraf.

4. Bu sigorta hiçbir halde aşağıdakilerin neden olduğu zıya, hasar veya masrafı kapsamaz:

4.1. Savaş, iç savaş, ihtilal, ayaklanma, isyan veya bunlardan doğan iç kargaşa ya da üstün bir gücün veya bu güce karşı yapılan herhangi bir düşmanca hareket.

4.2. Zorla tutma (zapt), el koyma, tutuklama, engelleme veya alıkoyma (korsanlık hariç) ve bunların sonuçları veya bunlara teşebbüs.

4.3. Terk edilmiş mayınlar, torpiller, bombalar veya terk edilmiş diğer savaş silahlar.

5. Bu sigorta hiçbir halde aşağıdakileri kapsamaz:

5.1. Grevciler, lokavt edilmiş işçiler veya iş karışıklıkları, kargaşa veya halk hareketlerine katılan kişilerin neden olduğu zıya, hasar veya masraf. 

5.2. Grev, lokavt, iş karışıklıkları, kargaşa veya halk hareketlerinin sonucu zıya, hasar veya masraf.

5.3. Her hangi yasal veya yasa dışı hükümeti güç veya zorla devirmek ya da etki altına almak için her hangi örgüt veya onunla ilişkili ya da onun adına hareket eden herhangi kişinin hareketi olan terörizmin neden olduğu zıya, hasar veya masraf. 

5.4. Politik, ideolojik veya dinsel güdü ile hareket eden herhangi bir kişinin neden olduğu zıya, hasar veya masraf.

SÜRE 

Transit Klozu 

6. 6.1. Bu sigorta, aşağıdaki 9. Kloz’a bağlı olarak, sigorta edilen şeyin (sigorta sözleşmesinde belirlenen yerdeki) depo, bina veya istif yerinde, seferin başlaması için taşıyıcı araca veya diğer taşıt aracına hemen yüklenmek amacıyla ilk hareket ettirildiğinde başlar, taşımanın alışılmış yolu boyunca devam eder ve aşağıdakilerden hangisi daha önce gerçekleşirse ona göre, sona erer.

6.1.1. Sigorta sözleşmesinde belirlenen varma yerindeki en son depo, bina veya istif yerinde taşıyıcı araç veya diğer taşıt aracından boşaltılmanın tamamlanmasıyla.

6.1.2. Sigortalı veya adamlarının, sigorta sözleşmesinde belirlenen varma yerinde veya daha önce seferin olağan yolundan başka bir yerde, depolama veya ayırma yahut dağıtım için kullanmak üzere seçtiği herhangi depo, bina veya istif yerinde, taşıyıcı araç veya diğer taşıt aracından boşaltılmanın tamamlanmasıyla.

6.1.3. Sigortalı veya adamlarının, taşıyıcı araç veya diğer taşıt aracını ya da her hangi konteynırı, seferin olağan yolundan başka bir yerde, istif yeri olarak kullanmak üzere seçtiğinde.

6.1.4. Sigorta edilen şeyin son boşaltma yerinde hava taşıtından boşaltılmasının tamamlanmasını izleyen 30 günün sona ermesiyle.

6.2. Sigorta edilen şey son boşaltma yerinde hava taşıtından boşaltıldıktan sonra fakat bu sigorta sona ermeden önce, sigorta edilen varma yerinden başka bir yere gönderilecekse, bu sigorta o sırada 6.1.1 – 6.1.4. Kloz’larda şart koşulan sona erme hallerine bağlı kalır, sigorta edilen şey bu diğer varma yerine yapılan taşımanın başlaması amacıyla ilk hareket ettirildiği andan öteye uzatılmaz.

6.3. Bu sigorta (yukarıdaki 6.1.1 - 6.1.4 Kloz’larında şart koşulan sona erme hallerine ve aşağıdaki 7. Kloz’un hükümlerine bağlı olarak) sigortalının denetimi dışındaki gecikme, her hangi sapma, zorunlu boşaltma, tekrar yükleme veya aktarma ve taşıma sözleşmesinde havayolu taşıyanlarına tanınan bir hakkın kullanılmasından doğan yolculuktaki herhangi bir değişiklik sırasında da geçerlidir.

Taşıma Sözleşmesinin Sona Ermesi 7. Eğer sigortalının denetimi dışındaki olaylardan dolayı, taşıma sözleşmesi burada belirlenen varma yerinden başka yerde ya da taşıma yukarıda 6. Kloz da şart koşulduğu gibi sigorta edilen şey boşaltılmadan önce başka bir şekilde sona ererse, hemensigortacılara haber verilmedikçe ve sigortanın devamı istenmedikçe, bu sigorta sona erer. Sigortanın devam etmesi istendiğinde, o zaman bu sigorta, sigortacılar isterse bir ek prime bağlı olarak, ya

7.1. sigorta edilen şey bu yerde satılıncaya ve teslim edilene kadar veya özellikle başka türlü kararlaştırılmadıkça, sigorta edilen şeyin bu yere varmasını izleyen 30 gün sona erinceye kadar, bunlardan hangisi daha önce olursa, veya

7.2. eğer sigorta edilen şey sözü edilen 30 günlük süre içinde (veya bunun kararlaştırılan herhangi uzantısında) sigorta sözleşmesinde belirlenen varma yerine veya başka herhangi varma yerine gönderilirse, yukarıdaki 6. Kloz’un hükümlerine uygun olarak sona erinceye kadar yürürlükte kalır.

Seferin Değişmesi 

8. 8.1. Bu sigorta başladıktan sonra varma yeri sigortalı tarafından değiştirildiğinde bu, fiyat ve şartların kararlaştırılması için derhal sigortacılara bildirilmelidir. Böyle bir anlaşma sağlanmadan önce bir zarar olursa, sigorta yalnız makul ticari piyasa fiyatı ve koşullarıyla mümkünse sağlanabilir. 

8.2. Sigorta edilen şey bu sigortada belirlenen sefere başladığında (6.1 Kloz’una göre) hava taşıtı sigortalı veya adamlarının bilgisi olmaksızın bir başka varma yerine doğru yola çıkarsa, buna rağmen, sefer başladığı anda bu sigorta başlamış sayılır.

TAZMİNAT TALEPLERİ

Sigorta Edilebilir Menfaat

9. 9.1. Bu sigorta gereğince tazminata hak kazanabilmek için sigortalı, zıya anında sigorta edilen şey üzerinde, sigorta edilebilir bir menfaate sahip olmalıdır.

9.2. Sigortalı, yukarıdaki 9.1. Kloz’a bağlı olarak, bu sigortanın kapsadığı süre içinde olan sigortalı zarara hak kazanır, bununla beraber zarar sigorta sözleşmesi yapılmadan önce olmuşsa, sigortalı zarardan haberli olmadıkça ve sigortacılar da habersiz ise, zarara hak kazanılır.

Gönderme Masrafları

10. Bu sigortanın kapsadığı bir rizikonun gerçekleşmesi sonucu, sigortalı sefer, burada sigorta edilen şeyin bu sigorta gereği gönderildiği yerden bir başka yerde sona erdiğinde, sigortacılar sigorta edilen şeyin boşaltılma, depolanma ve burada sigorta edilen varma yerine gönderilmesi için katlanılan makul ve uygun her hangi ek masrafı karşılarlar. Kurtarma masraflarına uygulanmayan bu 10. Kloz, yukarıda 3, 4 ve 5. Kloz’ların içerdiği istisnalara bağlıdır ve sigortalı veya adamlarının kusuru, ihmali, ödeme gücünü yitirmesi veya mali yüklenimlerini yerine getirememelerinden doğan masrafları kapsamaz.

Hükmi Tam Zıya

11. Sigorta edilen şeyin gerçek tam zıyaı kaçınılmaz gözükmedikçe veya kurtarma, yenileme ve varma yerine gönderme masraflarının, varma yerindeki değerini aşmasından dolayı makul olarak terk edilmedikçe, hükmi tam zıya için tazminat talep edilemez.

Artan Değer 

12. 12.1. Eğer burada sigorta edilen şey üzerine sigortalı tarafından herhangi "Artan Değer Sigortası" yaptırılırsa, sigorta edilen şeyin kararlaştırılan (mutabakatlı) değeri burada sigortalı toplam bedel ile zararı kapsayan bütün “Artan Değer Sigortaları" bedellerinin toplamına yükseltilmiş sayılır ve bu sigorta uyarınca sorumluluk, buradaki sigorta bedelinin bu toplam sigorta bedeline oranında olur.

Tazminat talebi halinde sigortalı, bütün diğer sigortaların kapsadığı bedellerin kanıtlarını sigortacılara sağlar.

12.2. Bu sigorta Artan Değer [Sigortası] olduğunda aşağıdaki kloz uygulanır:

Sigorta edilen şeyin kararlaştırılan (mutabakatlı) değeri, ilk sigortanın toplam bedeli ile sigortalı tarafından sigorta edilen şey üzerine yaptırılan ve zararı kapsayan bütün “Artan Değer Sigortaları" bedellerinin toplamına eşit sayılır ve bu sigorta uyarınca sorumluluk, buradaki sigorta bedelinin bu toplam sigorta bedeline oranında olur.

Tazminat talebi halinde sigortalı, bütün diğer sigortaların kapsadığı bedellerin kanıtlarını sigortacılara sağlar.

SİGORTADAN YARARLANMAK

13. Bu sigorta

13.1. adına veya menfaatine sigorta sözleşmesi yaptırılan kişi olarak tazminat talep eden sigortalıyı ya da (poliçeyi) devir alanı kapsar, 

13.2. taşıyıcı veya (saklanması veya korunması için) yükün kendilerine bırakıldığı diğer kişileri kapsayacak şekilde genişletilemez veya bunlar başka şekilde menfaat elde edemezler.

ZARARLARIN EN AZA İNDİRİLMESİ

Sigortalının Görevi 

14. Burada tazmin edilebilir zarar bakımından sigortalı, adamları ve temsilcilerinin görevi 

14.1. bu zararı önleme veya en aza indirme amacıyla makul olabilecek önlemleri almak ve

14.2. taşıyıcılara, (saklanması veya korunması için) yükün kendilerine bırakıldığı kişi veya diğer üçüncü kişilere karşı bütün hakların gereği gibi korunmasını ve kullanılmasını sağlamaktır.

Sigortacılar, burada tazmin edilebilir herhangi zarara ek olarak, bu görevlerin yerine getirilmesi için makul ve uygun olarak katlanılan bütün masrafları sigortalıya öderler.

Feragat / El çekme

15. Sigortalı veya sigortacıların sigorta edilen şeyi kurtarma, koruma ya da iyileştirme için aldıkları önlemler bir haktan vazgeçme veya bırakmanın kabulü yahut diğer tarafın haklarını başka bir şekilde zarara uğratma olarak düşünülemez.

GECİKMEDEN SAKINMAK

16. Sigortalının kendi denetimi altında olan her durumda, makul hızla hareket etmesi bu sigortanın bir koşuludur.

YASA VE UYGULAMA

17. Bu sigorta İngiliz yasa ve uygulamasına bağlıdır.

Not : 7. Kloz gereği sigortanın devamı istendiğinde veya 8. Kloz gereği varma yerinin değiştirildiği bildirildiğinde, bunu derhal sigortacılara bildirmek bir yükümlülüktür ve bu hak bu yükümlülüğün yerine getirilmesine bağlıdır. 

CL.387 No.lu Kloz’un çevirisidir. 

[1]Enstitü Yük Klozları (Havayolu) (Posta ile göndermeler hariç)

ustok Şubat Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:

* Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. *Listedeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

İNDICATA firmasından gelen değerlerin kontrolünde ve listenin TSB tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar