Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi

Institute Time Clauses Hulls

1.SEYRÜSEFER

1.1. Gemi, her zaman bu sigortanın hükümlerine bağlı olmak koşuluyla, sigortalıdır ve kılavuzlu veya kılavuzsuz sefere çıkar veya seyreder, deneme seferlerine çıkar ve tehlikede olan gemi veya deniz taşıtlarına yardım eder ve onları çeker. Ancak - alışılmış [mutat] çekilme veya yardıma gereksinim duyulduğunda ilk güvenli liman veya yere çekilme halleri hariç - geminin çekilmemesi veya sigortalı ve/veya gemi sahipleri ve/veya işletmecileri ve / veya kiracıları [çarterer] tarafından önceden yapılmış bir sözleşme uyarınca çekme veya kurtarma hizmeti üstlenilmemesi yükümdür. Bu 1.1 Klozu, yükleme veya boşaltmayla ilgili alışılmış çekilmeleri istisna etmez. 

1.2. Bu sigorta , sigortalının kılavuzlarla her hangi sözleşme yapması veya sigortalı yahut onun acentesi, kılavuzların ve/veya römorkörlerin ve/veya çekici - botların veya onların sahiplerinin sorumluluklarını sınırlayan veya onları sorumluluktan kurtaran sözleşmelerden herhangi birini kabul etmeleri yahut yerleşik yerel yasa veya gelenekler gereği kabul etmek zorunda kalmaları nedeniyle zarar görmez. 

1.3. Personel,malzeme veya teçhizat sağlamak üzere gemiye ya da gemiden yapılan taşımalar için helikopter kullanılması bu sigortaya zarar vermez. 

1.4. Bu sigorta geminin, denizde [bir liman veya kıyı taşıtı olmayan] bir diğer gemiye yük yüklenmesi veya o gemiden yük boşaltılmasını gerektiren ticari işlerde kullanılması halinde, yanaşması, yanaşık kalması ve ayrılması dahil, böyle işlerden doğan zıya veya hasarı veya diğer gemiye karşı sorumluluğu kapsamaz , meğer ki , geminin böyle bir işte kullanılacağı sigortacılara önceden bildirilsin ve teminata eklenmesi istenilen herhangi ek koşul ve ek prim üzerinde anlaşma sağlansın. 

1.5. Geminin [a] sökülmek veya [b] sökülmek üzere satılmak niyetiyle [yüklü veya yüksüz olarak] sefere çıkması halinde,bu sefer sırasında meydana gelecek zıya veya hasar için herhangi bir tazminat, geminin zıya veya hasara uğramış olduğu zamandaki hurda piyasa değeri ile sınırlıdır. Meğer ki , sigortacılara önceden bildirilsin ve teminata eklenmesi istenen herhangi koşul,sigorta değeri ve prim üzerinde anlaşma sağlansın. Bu 1.5 Klozu 8. ve / veya 11. Klozlar kapsamındaki tazminat taleplerine uygulanmaz. 

2. UZATMA 

Bu sigorta sona erdiğinde gemi denizde ve tehlikede veya kayıp ise, bu sigorta sona ermeden önce sigortacılara bildirilmesi koşulu ile, bir sonraki limana varıp orada emniyete alınıncaya yahut limanda ve tehlike altında ise emniyeti sağlanıncaya kadar, aylık prim esası üzerinden sigorta [teminat] devam eder.

3.YÜKÜMÜN BOZULMASI 

Haber alındıktan sonra derhal sigortacılara bildirilmek ve teminata eklenmesi istenen herhangi koşul ve ek primde anlaşma sağlanması koşuluyla yük , çalışma biçimi [trade], yer, çekme ve çekilme, kurtarma hizmeti veya sefere başlama tarihi ile ilgili yükümlerin bozulması halinde sigorta [teminat] devam eder.

4. SINIFLAMA

4.1. Bu sigortanın kabulü sırasında ve sigorta süresi boyunca [aşağıdaki hususları] sağlamak sigortalı, gemi sahibi ve idarecilerinin görevidir : 

4.1.1. Geminin,sigortacıların kabul ettiği sınıflama kurumu tarafından sınıflandırılması ve o sınıflama kurumu içindeki sınıfının sürdürülmesi. 

4.1.2. Geminin denize elverişliliği veya denize elverişli koşullarda tutulması için sınıflama kurumu tarafından koyulan herhangi sınırlama , istem ve önerilere, sınıflama kurumu tarafından istenilen tarihlerde uyulmasını sağlamak sigortalı, gemi sahibi ve idarecilerinin görevidir .

4.2. Yukarıdaki 4.1 Kloz’unda açıklanan görevlerin her hangi birinin yerine getirilmemesi halinde, sigortacılar görevin yerine getirilmediği tarihten itibaren bu sigortadaki sorumluluklarından kurtulur, meğer ki, sigortacılar yazılı olarak aksini kabul etmiş olsun. Eğer gemi o tarihte açık denizde ise, sigortacıların sorumluluktan kurtulması, geminin uğrayacağı ilk limana varıncaya kadar ertelenmesi şarttır. 

4.3. Geminin sınıflama kurumunun onarımına dair önerilerde bulunabileceği veya sigortalı, gemi sahibi veya idarecilerinin diğer eylemleriyle ilişkili herhangi olay,durum veya hasar derhal sınıflama kurumuna bildirilmelidir. 

4.4. Sigortacılar bilgi ve/veya belge için doğrudan sınıflama kurumuna başvurmayı isterse, sigortalı gerekli yetkiyi sağlayacaktır. 

5. SONA ERME 

Bu 5. Kloz , bu sigortada kendisiyle uyuşmayan basılı veya yazılı herhangi bir hükme rağmen geçerli olacaktır. 

Sigortacılar yazılı olarak aksini kabul etmedikçe 

5.1. Bu sigorta, geminin sınıflama kurumunun veya kurumdaki sınıfının değişmesi, askıya alınması, kesintiye uğraması, geri alınması yahut sona ermesi veya sınıflama kurumu tarafından ekspertiz için bir uzatma kararlaştırılmadıkça dönemsel [periodik] ekspertizlerden her hangi birinin süresinin aşılması halinde kendiliğinden [otomatik] sona erecektir. Eğer gemi açık denizde ise bu kendiliğinden [otomatik] sona erme, gemi ilk limana varıncaya kadar ertelenmesi şarttır. Bununla beraber böyle bir değişiklik, askıya alınma, kesintiye uğrama veya geri alınma yahut dönemsel ekspertiz süresinin aşılması, bu sigortanın 6. Klozu veya geminin yürürlükteki Institute War and Strike Clauses Hulls - Time şartları ile yapılmış sigortası kapsamındaki zıya veya hasar sonucu meydana gelmişse, kendiliğinden sona erme ancak geminin bu ilk limandan Sınıflama Kurumunun önceden onayı olmaksızın denize açılması halinde veya sınıflama kurumu tarafından bir uzatma süresi kararlaştırılmaksızın dönemsel ekspertiz süresinin aşılması halinde geçerli olur. 

5.2. Bu sigorta, bayrak veya mülkiyetteisteyerek veya başka türlü herhangi değişme,yeni idareye devir veya çıplak gemi kirası esası ile kiralama,geminin bedeli devlet tarafından ödenerek mülkiyet veya kullanım hakkına el konulması halinde, kendiliğinden [otomatik] sona erecektir. Eğer gemide yük varsa ve yükleme limanından sefere başlamışsa yahut açık denizde yüksüz seyrediyorsa, kendiliğinden sona erme,eğer istenirse,gemi öngörülen yolculuğuna devam ederken, yüklü gemi son boşaltma limanına varıncaya kadar, yüksüz gemi varma limanına ulaşılıncaya kadar ertelenir. Bununla beraber sigortalının yazılı bir mutabakatı olmaksızın geminin bedeli devlet tarafından ödenerek mülkiyet veya kullanım hakkına el konulması halinde, kendiliğinden sona erme, gemiye limanda ya da açık denizde el konulmasından 15 gün sonra olur. 

Bu sigortanın kapsadığı süre veya bunun herhangi bir uzatması içinde geminin,sigorta edilmiş tehlikelerden veya bir başka biçimde tam zıyaa uğramamış olması koşulu ile,gün esası üzerinden net prim iadesi yapılır. 

6. RİZİKOLAR 

6.1. Bu sigorta [aşağıdakiler nedeniyle] sigorta edilen şeyin uğradığı zıya veya hasarı kapsar :

6.1.1. Deniz,ırmak,göllerin veya diğer sefer yapılabilir suların tehlikeleri.

6.1.2.Yangın, patlama [infilak].

6.1.3.Geminin dışındaki kişiler tarafından zor kullanılarak yapılan hırsızlık.

6.1.4.Denize mal atılması.

6.1.5.Korsanlık .

6.1.6.Kara taşıtları , rıhtım veya liman düzen veya donanımı ile temas .

6.1.7.Deprem,yanardağ püskürmesi veya yıldırım .

6.1.8.Yük veya yakıtın yüklenmesi,boşaltılması ya da yer değiştirmesi sırasında olan kazalar. 

6.2. Bu sigorta, sigortalı edilen şeyin,aşağıdaki rizikolar nedeniyle uğradığı zıya veya hasarı kapsar : 

6.2.1. Kazanların patlaması,şaftların kırılması veya makine ya da teknedeki herhangi bir gizli kusur.

6.2.2.Kaptanın,gemi zabitlerinin,gemi adamlarının ya da kılavuzların ihmali.

6.2.3.Burada sigortalı olmamaları koşulu ile onarımcılar ya da gemi kiracılarının ihmali.

6.2.4. Kaptan,gemi zabitleri veya gemi adamlarının barataryası. 6.2.4.Hava taşıtları,helikopter veya benzer nesnelerle ya da bunlardan düşen şeylerle temas 

Ancak zıya veya hasarın,sigortalı, gemi sahibi,gemi işletmecileri ya da gemi sahibinin eksperleri yahut idare merkezindeki [karadaki] her hangi müdürün gerekli özeni göstermemesinden kaynaklanmaması şarttır. 

6.3. Kaptan,gemi zabitleri,gemi adamları veya kılavuzlar gemide pay sahibi olsalar bile bu 6. Kloz’un anlamı içinde gemi sahibi olarak düşünülemez. 

7. KİRLETME TEHLİKESİ 

Bu sigorta,sigortalı,gemi sahipleri veya idarecileri yahut bunlardan herhangi birinin, bir tehlike veya tehdidi önlemek ya da azaltmak için gerekli özeni göstermemesine bağlı olmaması koşuluyla, sigortacıların sorumlu olduğu gemi hasarının doğrudan sonucu olan bir kirletme tehlikesi veya çevreye v verilen hasarı veya bunlardan doğan tehdidi önlemek yahut azaltmak üzere yetkili kamu otoritesinin gemiye verdiği zıya veya hasarı kapsar . Kaptan, gemi zabitleri,gemi adamları veya kılavuzlar gemide pay sahibi olsalar bile bu 7. Kloz bakımından gemi sahibi olarak kabul edilemezler. 

8. 3/4 ÇATIŞMA SORUMLULUĞU 

8.1. Sigortacılar, burada sigorta edilen geminin diğer her hangi gemi ile çatışması sonunda sigortalı ödeme yaptığında , aşağıdaki hasarlar yoluyla sigortalının diğer her hangi kişi veya kişilere hukuken sorumlu olmasın edeniyle ödemiş olduğu tutar ya da tutarların 3 / 4 nü sigortalıya tazmin etmeyi kabul ederler : 

8.1.1. Diğer her hangi gemi veya o gemideki eşyanın zıya veya hasarından .

8.1.2.Diğer her hangi gemi veya o gemideki eşyanın gecikme veya kullanım kaybından [zararından].

8.1.3.Diğer gemi veya o gemideki eşyanın müşterek avarya masrafı ya da kurtarma yahut kurtarma sözleşmesi ile kurtarılmasından. 

8.2. Bu 8. Kloz ile sağlanan tazminat bu sigortanın diğer hüküm ve koşulları ile sağlanan tazminata ek olup aşağıdaki hükümlere bağlıdır : 

8.2.1.Sigortalı gemi diğer bir gemi ile çatıştığı ve her ikisi de kusurlu olduğunda, gemilerden birinin veya her ikisinin sorumluluğu yasa ile sınırlandırılmadıkça, bu 8. Kloz kapsamındaki tazminat, karşılıklı sorumluluk ilkesine [Cross-Liabilities] göre sanki ilgili gemi sahipleri karşılıklı olarak biri diğerinin hasarından çatışma sonucu sigortalıya ödemiş olduğu ya da sigortalıya uygun bir şekilde ödenmesine izin verilmiş miktarı veya belirlenmiş bakiyeyi ödemeye zorlanmış gibi hesap edilir. 

8.2.2. Burada sigortalı geminin her hangi bir çatışması ile ilgili olarak, sigortacıların 8.1.ve 8.2. Klozları kapsamındaki toplam sorumluluğu, hiç bir halde, sigorta bedelinin 3/4 ünden kendilerine düşen payı aşamaz. 

8.3. Sigortacılar,önceden yazılı onayları alınmak koşulu ile,sigortalının yaptığı hukuki masrafları ya da sorumluluğuna itiraz ettiğinde veya sorumluluğu sınırlamak için dava açtığında ödemek zorunda kalacağı masrafların da 3/4 nü de öder. 

İSTİSNALAR 

8.3. Her zaman şöyle ki , bu 8. Kloz hiç bir halde, sigortalının [aşağıdakiler için ya da bunlarla ilgili olarak] ödeyeceği her hangi bedeli kapsamak üzere genişletilmemesi şarttır : 

8.4.1. Engeller,enkazlar,yükler ya da diğer her hangi şeyin kaldırılması veya temizlenmesi.

8.4.2. Diğer gemiler ya da onlardaki eşya hariç,taşınır veya taşınmaz ya da kişisel eşya yahut diğer her hangi şey. 

8.4.3. Sigortalı gemide olan yük veya diğer eşya ya da sigortalı geminin yükümleri. 

8.4.4.Can kaybı,yaralanma ya da hastalık . 

8.4.5.Herhangi taşınır veya taşınmaz yahut kişisel eşya ya da her hangi şeyin kirlenmesi ya da bulaşması veya bunlardan doğan tehdit [sigortalı geminin çatıştığı diğer gemiler veya o gemilerdeki şeyler hariç] yahut çevreye verilen hasar veya bunlardan doğan tehdit ; ancak bu istisna 1989 yılında yürürlüğe konulmuş olan “ Kurtarmaya dair Uluslararası Anlaşma”nın 13.maddesi 1[b] fıkrasında işaret edildiği gibi çevreye verilen hasarı önlemek veya azaltmakta beceri ve çaba gösteren kurtarıcıya ödenecek kurtarma ücretini kapsamaz. 

9. KARDEŞ GEMİ 

Burada sigortalı gemi tamamen veya kısmen aynı gemi sahibine ya da aynı işletmeye ait diğer her hangi bir gemi ile çatışır veya ondan bir kurtarma hizmeti alırsa, bu sigorta gereği sigortalı ,diğer gemi burada sigortalı gemi ile ilgisi olmayan gemi sahiplerinin malı imiş gibi, tamamen aynı haklara sahip olur ; ancak böyle durumlarda çatışma sorumluluğunun veya kurtarma ücretinin belirlenmesi,sigortacı ile sigortalının üzerinde anlaşacakları tek bir hakeme havale edilir. 

10. MÜŞTEREK AVARYA VE KURTARMA 

10.1. Bu sigorta,sigortalı gemiye düşen,kurtarma, kurtarma masrafları ve/veya müşterek avarya payını eksik sigorta oranında azaltılmış olarak kapsar ; ancak müşterek avarya fedakarlığı halinde,sigortalı diğer tarafların katılmalarını talep etme hakkını kullanmadan önce, zararın tamamının tazminini isteyebilir. 

10.2. Dispeç, sanki navlun sözleşmesi bu konu hakkında özel hüküm içermiyormuş gibi seferin sona erdiği yerdeki geçerli yasa ve uygulamaya göre yapılacaktır ; fakat navlun sözleşmesi dispeçin York-Antwerp Kuralları’na göre yapılmasını şart koştuğunda dispeç buna göre yapılır . 

10.3. Gemi, kiralanmadan,boş sefere çıktığında,1994 tarihli York-Antwerp Kuralları [ XI(d), XX ve XXI.kurallar hariç] uygulanabilecektir ve bu bakımdan sefer geminin hareket liman veya yerinden,sığınma limanı ya da yeri yahut sadece yakıt için uğranılan liman veya yerden başka, bundan sonraki ilk liman ya da yere varana kadar devam ediyor sayılır. Eğer başlangıçta tasarlanan sefer her hangi ara liman veya yerde terk edilirse yolculuk orada sona erdirilmiş sayılır. 

10.4. Sigorta edilen bir rizikodan kaçınmak veya bu kaçınma ile ilgili olarak zarara uğranılmadığında bu 10. Kloz gereği, hiçbir halde ,tazminat talep edilemez. 

10.5. Bu 10. Kloz gereği, hiç bir halde, aşağıdakilerden veya aşağıdakiler için tazminat talep edilmez : 

10.5.1. Kurtarmaya dair 1989 tarihli Uluslararası Anlaşma’nın 14.maddesi ya da yazılı yasa [statu], kural,yasa veya sözleşmedeki diğer her hangi benzer hüküm gereği kurtarıcıya ödenebilecek “ telafi edici tazminat”. 

10.5.2. Çevreye verilen hasar veya böyle bir hasar tehdidi ya da kirletici maddelerin gemiden kaçması veya serbest kalması sonucu yahut böyle kaçma veya serbest kalma tehdidi ile ilgili sorumluluk veya yapılan masraflar. 

10.6. Bununla beraber 10.5. Klozu sigortacının , çevreye verilen hasarı önlemek veya azaltmak için beceri veya çaba gösteren kurtarıcıya “Kurtarmaya dair Uluslararası Anlaşma 1989 ” nın 13. maddesi 1[b] fıkrası gereği ,ödeyeceği her hangi tutarı istisna etmez. 

11. SİGORTALININ GÖREVİ [ DAVA VE SAY ] 

11.1. Herhangi zarar veya kaza halinde, bu sigorta kapsamında tazmin edilebilecek bir zararı önlemek ya da en aza indirmek amacı ile makul önlemler almak sigortalı ve onun adamları ve temsilcilerinin görevidir. 

11.2. Aşağıdaki hükümlere ve 12. Kloz’a bağlı olmak koşulu ile sigortacılar, sigortalı ve onun adamları veya temsilcilerinin aldıkları böyle önlemler için yaptıkları uygun ve makul masraflara katılır. Müşterek avarya , kurtarma masrafları [11.5 Klozu ile sağlananlar hariç], 10.5 Klozu’nda belirtilen özel tazminat ve masraflar ile çatışmaya ilişkin savunma veya dava masrafları bu 11. Kloz kapsamında tazmin edilmez. 

11.3. Sigortalı veya sigortacılar tarafından sigortalı şeyi kurtarma,koruma veya iyileştirme amacı ile alınan önlemler,el çekme [feragat] ya da bırakmanın kabulü veya diğer tarafın haklarına başka bir şekilde zarar verme olarak düşünülemez. 

11.4. Bu 11.Kloz’a uygun olarak masraflar yapıldığında, bu sigorta gereği sorumluluk, masrafların buradaki [poliçedeki] sigorta bedelinin geminin yine burada [poliçede ] gösterilen değerine oranını veya masrafa neden olan olay sırasında geminin sağlam değeri buradaki [poliçedeki] değerini aşıyorsa, buradaki sigorta bedelinin geminin sağlam haldeki değerine oranını aşamaz. Sigortacılar tazminat talebini tam zıya olarak kabul etmiş ve burada sigorta edilen şey de kurtarılmışsa, dava ve say masrafları kurtarılan şeyin değerini aşmadıkça, yukarıdaki hüküm uygulanmaz, aşarsa, o zaman, masrafın sadece bu değeri aşan kısmına uygulanır. 

11.5. Bu sigorta gereğince gemi için tam zıya talebi kabul edildiğinde ve gemi ve diğer eşyayı kurtarmak ya da kurtarmaya girişmek için makul olarak masraflar yapılmış ve kazanç yoksa ya da masraflar kurtarılan şeylerin değerini aşmışsa,bu sigorta, duruma göre, gemi bakımından makul olarak katlanılmış olduğu kabul edilebilecek masrafları ya da kurtarılan şeylerin değerini aşan masraflardan kendi payına düşen kısmını,10.5 Klozu’nda belirtilen bütün özel tazminat ve masraflar hariç, orantılı olarak [prorata] tazmin eder. Ancak gemi,masraflara yol açan olayın meydana geldiği anda sağlam haldeki değerinden daha az bedel için sigorta edilmişse bu sigorta uyarınca ödenecek miktar eksik sigorta oranında azaltılır. 

11.6. Bu 11.Kloz kapsamında tazmin edilecek miktar,bu sigorta kapsamında başka biçimde tazmin edilebilir zarara ek olur,fakat hiçbir halde geminin burada sigorta edilmiş bedelini aşamaz. 

12. MUAFİYET 

12.1. Her ayrı bir kaza veya olaydan doğan tazminat taleplerinin toplamı burada kararlaştırılan muafiyet tutarını aşmadıkça , bu sigorta kapsamına dahil bir rizikodan doğan tazminat talebi [8,10 ve 11. Klozlar’ın kapsamındaki tazminat talepleri dahil] ödenmez , aşması halinde ise bu tutar tazminattan indirilir. Ancak oturmadan sonra karinenin görülmesi masrafı,eğer makul olarak ve özellikle bu amaç için yapılmışsa, hasar olmasa bile ödenir. Bu 12.1. Klozu geminin gerçek veya hükmi tam zıyaına ya da aynı kaza veya olaydan doğan 11. Kloz kapsamındaki her hangi tazminat ile birleşen bir talebe uygulanmaz. 

12.2. Ardışık iki liman arasındaki bir ara sefer sırasında meydana gelen ağır hava hasarına ilişkin tazminat talepleri, bir kazadan doğmuş gibi işlem görür. Ağır hava bu sigortanın tam olarak kapsamadığı süreye yayıldığında ödenebilecek tazminata uygulanacak muafiyet, bu sigorta süresine dahil ağır havalı günlerin sayısının bu ara sefere düşen ağır havalı günlerin sayısına oranında olur. Bu 12.2. Klozu’ndaki “ağır hava” terimi yüzen buzlarla teması da kapsar. 

12.3. Yukarıdaki muafiyetin uygulandığı herhangi bir tazminat ile ilgili sovtajın [içerdiği her hangi faiz tutarı hariç] toplam tazminatın [sovtaj indirilmemiş] muafiyeti aşan miktarı kadar olan kısmı, tam olarak sigortacının alacağı olur. 

12.4. Sovtajların içerdiği faiz,sigortalı ile sigortacılar arasında,sigortacılar tarafından ödenen tutarlar ve bu ödemenin yapıldığı tarihlere göre paylaşılır ; bununla beraber sigortacılar faizin de eklenmesi ile ödemiş olduklarından daha fazla bir tutarı alabilirler. 

13. TAZMİNAT TALEBİ BİLDİRİMİ VE TEKLİF ALMA 

13.1. Bu sigorta kapsamında bir tazminat talebi ile sonuçlanabilecek zıya ya da hasarın meydana geldiği kaza halinde, sigortalı,gemi sahibi veya gemi idarecileri zıya yahut hasardan haberi olduğu veya olmuş olabileceği tarihten hemen sonra ve ekspertizden önce, eğer sigortacılar isterlerse bir eksper atanabilmeleri için, onlara bildirim yapılmalıdır. 

Eğer o tarihten on iki ay içinde sigortacılara not verilmemişse aksi sigortacılar tarafından yazılı olarak kabul edilmedikçe , sigortacılar bu sigorta kapsamındaki kaza veya zıya ya da hasardan doğan yahut bunlarla ilgili her hangi tazminat için sorumluluktan otomatik olarak [kendiliğinden] kurtulur. 

13.2. Sigortacılar geminin havuzlanma veya onarım için gideceği limanı kararlaştırmakla yetkili ve onarım yeri veya onarımcı firmayı veto etme hakkına sahiptir. [sigortacıların taleplerine uymak için yapılan seferden doğan gerçek ek masraflar sigortalıya geri ödenir] 

13.3. Sigortacılar ayrıca,geminin onarımı için teklifler alabilir veya ek teklifler alınmasını isteyebilirler. Böyle bir teklif alındığı ve sigortacının onayı ile kabul edildiğinde, sigortacıların istediği teklifi almak için davet mektubunun gönderilmesi ile bu teklifin kabulü arasında, sadece bu teklifin alınması sonucu kaybedilen zaman için, bu zamanın sadece teklif alınmasının bir sonucu olarak kaybedildiği ölçüde ve teklifin sigortacıların onayı alındıktan sonra gecikmeden kabul edilmiş olması koşulu ile ,sigortalı değer üzerinden yıllık % 30 oranında bir ödeme yapılacaktır. 

Müşterek avarya kapsamına girenler dahil,bu ödemenin kapsadığı süre veya herhangi kısmı için yakıt ve kumanya ve kaptan, zabit ve gemi adamları veya bunlardan herhangi birinin ücret,beslenme, barındırma masrafları ile üçüncü kişilerden alınan alıkoyma zararı ve/veya işletme masrafları tutarları yukarıdaki ödemeden indirilir. 

Hasar onarım masraflarının bir kısmı,saptanmış muafiyetten başkası, sigortacılardan tazmin edilebilir değilse, söz konusu ödeme aynı oranda azaltılır. 

13.4. Sigortalının 13.2. ve/veya 13.3. Kloz’lardaki koşullara uymaması halinde belirlenen tazminat miktarından %15 indirim yapılır. 

14. ESKİ YENİ FARKI 

Tazminat talepleri,eski-yeni için indirim yapılmaksızın ödenir.

15. KARİNENİN BAKIMI 

Gemi karinesinin raspa edilmesi,kumla temizlenmesi ve/veya diğer yüzey hazırlığı yahut boyanması ile ilgili tazminat talebi , aşağıdakiler hariç , hiçbir halde kabul edilemez. 

15.1. Yeni karine saçlarının kıyıda kumla temizlenmesi ve/veya diğer yüzey hazırlığı ve bunlara ilk astar boyanın sağlanması ve uygulanması 

15.2. kumla temizleme ve/veya diğer yüzey hazırlığından dolayı yenilenen veya onarılan saçların hemen bitişiğinde olup,kaynak yapılması ve/veya onarımı sırasında hasara uğrayan saç veya perçin yerleri · saç plaka koyulan alanların,teknede veya kıyıda, şekil verme sırasında hasara uğraması 

15.3. yukarıda 15.1. ve 15.2. de sözü edilen yerlere çürümeye karşı ilk kat astarın sağlanması ve uygulanması sigortalı bir riziko nedeniyle hasara uğramış karine saçlarının makul onarım masraflarının bir parçası olarak tazmin edilir . 

16. ÜCRETLER,BESLENME VE BARINDIRMA [MASRAFLARI] 

Yalnız sigortacıların temin ettiği bir hasarın onarımı için geminin gerekli olarak bir limandan diğerine götürülmesi veya bu onarımlar ile ilgili deneme seferleri için ve sadece gemi yoldayken katlanılan ücret, beslenme ve barındırma masrafları hariç ; kaptan,zabit ve gemi adamları veya gemi ile ilgili herhangi birinin ücret, beslenme ve barınmaları için, müşterek avaryaya kabul edilenlerden başka, tazminat talebi kabul edilemez. 

17. ACENTE KOMİSYONU 

Hiçbir halde, bu sigorta gereği sigortalının bilgi veya belgeleri elde etmesi ve sağlaması için harcadığı zaman ve katlandığı zahmete karşılık ya da bu tür hizmetleri yerine getirmek için sigortalı tarafından atanmış veya onun adına hareket eden yönetici ,acente,yönetim veya acente ya da benzerinin komisyon veya ücretleri ile ilgili her hangi bedel ödenmez. 

18. ONARILMAMIŞ HASAR 

18.1. Onarılmamış hasar taleplerinde tazminatın ölçüsü [miktarı],bu sigorta sona erdiği zaman onarılmamış hasardan dolayı geminin piyasa değerindeki makul azalmadır. Ancak bu azalma makul onarım masraflarını aşamaz. 

18.2. Sigortacılar , hiçbir halde, bu sigortanın kapsadığı süre ya da bunun her hangi uzantısı içinde uğranılan tam zıyaı [bu sigorta kapsamında olsun olmasın] izleyen onarılmamış hasar için sorumlu olmaz. 

18.3. Sigortacılar onarılmamış hasar için bu sigortanın sona erdiği andaki sigorta değerinden fazlası için sorumlu olmaz.

19. HÜKMİ TAM ZIYA 

19.1. Geminin hükmi tam zıya olup olmadığını belirlemek için onarılmış değer sigorta değeri olarak kabul edilir ve geminin hasarlı veya hurda değeri ya da enkazı dikkate alınmaz. 

19.2. Eski durumuna getirilmesi ve/veya onarım masrafı geminin sigorta değerini aşmadıkça bu masraflara dayanan hükmi tam zıya için bu sigorta kapsamında tazminat talep edilemez. Bu karar verilirken yalnız tek bir kaza ya da aynı kazadan doğan zincirleme hasarların maliyeti hesaba alınacaktır. 

20. NAVLUNDAN VAZGEÇME 

Bırakma için bildirim yapılmış olsun veya olmasın, tam zıya veya hükmi tam zıya halinde, sigortacılar navlun için talepte bulunmazlar. 

21. DEVİR [TEMLİK] 

Bu poliçeye, poliçe kapsamındaki herhangi bir tazminat ödenmeden veya prim iadesi yapılmadan önce sigortalı ya da devir edilmiş olması halinde devir eden [temlik eden] tarafından imzalanmış, tarihli bir temlikname veya menfaatin devrine ait bildirim eklenmedikçe , bu sigorta kapsamındaki hakların,menfaatin veya bu sigorta uyarınca ödenebilir yahut ödenecek herhangi meblağın temliki sigortacıları bağlamaz ya da sigortacılar tarafından dikkate alınmaz. 

22. MASRAFLARIN [SİGORTASINA] İLİŞKİN YÜKÜM 

22.1. Aşağıdaki ek sigortalara izin verilir : 

22.1.1. Masraflar,idarecilerin komisyonları,kârlar,tekne ve makine değerinin aşan ya da artan kısmı. 

Sigorta bedeli,burada beyan edilen değerin % 25 ni aşamaz. 

22.1.2. Bir süreye bağlı olarak sigorta edilen navlun,kira [çarter] navlunu veya umulan navlun. 

Sigorta bedeli,burada beyan edilen değerin % 25 inden , 22.1.1.de belirtilen sigorta bedelinin indirilmesinden sonra kalan bedeli aşamaz. 

22.1.3. Sefer üzerine belirlenmiş navlun veya kira. 

Sigorta bedeli,yüklü bir ara sefer ile bunu izleyen diğer yüklü ara seferin brüt navlunu veya kirası ile sigorta ücretinin toplamını aşamaz. [eğer istenirse böyle bir sigorta başlangıç ya da ortadaki bir boş ara seferi kapsayabilir]. Ödemenin zaman üzerine yapıldığı bir sefer - navlun sözleşmesi halinde, sigortalanmasına izin verilen bedel burada esas alınan yüklü iki ara seferle sınırlı olmak koşulu ile seferin tahmini süresine göre hesaplanır. 22.1.2. fıkrası kapsamında sigorta edilen herhangi bir tutar dikkate alınarak ve sadece bunu aşan miktar, navlun ya da kira peşin alındıkça veya kazanıldıkça brüt miktardan bunlar indirilerek,sigorta edilebilir. 

22.1.4. Gemi boş ve kiralanmamış olarak seferde ise umulan navlun. 

Sigorta bedeli, hemen sonraki yüklü ara seferin,sigorta yapıldığı zaman cari navlun fiyatı esas alınarak, makul olarak tahmin edilecek umulan brüt navlun ve sigorta ücreti toplamını aşamaz. 22.1.2 fıkrası kapsamında sigorta edilen tutar dikkate alınır ve sadece bunu aşan miktar sigorta edilebilir. 

22.1.5 . Zaman üzerine Çarter [Kira] Sözleşmesi ya da sefer dizisi üzerine Çarter [Kira] Sözleşmesi. 

Sigorta bedeli,18 ayı aşmayan bir süreli çarter sözleşmesi uyarınca kazanılacak brüt kira [navlun] nın % 50 sini aşamaz. 22.1.2 fıkrası greği sigorta edilen tutar dikkate alınır ve sadece bunu aşan miktar sigorta edilebilir. Bu aşan miktar, kira [çarter] sözleşmesinden peşin alınan veya kazanılan navlun veya kira bedeli, peşin alınan veya kazanılan brüt bedelin %50 sinden indirilerek azaltılır,ancak ve 22.1.5 fıkralarına göre sigorta edilen tutarların toplamı kira [çarter] sözleşmesi uyarınca kazanılan brüt navlun veya kira tutarının % 50 sini aşmadığı sürece sigorta bedelinin azaltılması gerekmez. Bu madde kapsamındaki sigorta kira [çarter] sözleşmesinin imzalanması ile başlayabilir. 

22.1.6. Primler. 

Sigorta bedeli 12 ayı aşmayan bir süre için sigorta edilen bütün menfaatleringerçek primlerinin aylık orantı ile azaltılan tutarını aşamaz.[Bu maddenin yukarıdaki fıkralarında sigorta edilen primler hariç fakat klüp veya harp v.b. rizikosu sigortaları prim veya tahmini aidatları,istenirse, dahildir]. 

22.1.7. Prim iadeleri. 

Sigorta bedeli,herhangi bir sigorta uyarınca geri verilebilen fakat gemininsigortalı bir riziko ya da başka bir nedenle tam zıyaı halinde geri alınamayan gerçek iade primlerini aşamaz. 

22.1.8. Tutarına bakılmaksızın sigorta : 

Aşağıda 24,25,26 ve 27. Kloz’larda istisna edilen her hangi riziko. 

22.2. Bu poliçenin süresi içinde sigortalı,gemi sahibi ,gemi idarecileri veya ipotek alacaklıları tarafından veya onlar hesabına,yukarıda 22.1.1 ila 22.1.7 fıkralarında sayılan menfaatler için burada izin verilen tutarları aşan sigortalar veya P.P.I, F.I.A. şartları ile tam zıya için yapılan ya da diğer herhangi benzer koşula bağlı sigortalar yapılmaz. Bununla beraber bu yükümlülüğe uyulmaması,bundan haberi olmaksızın bu sigortayı kabul etmiş bir ipotek alacaklısının tazminat talebine karşı sigortacılara herhangi bir savunma yaratmaz. 

23. YATMA VE İPTAL İÇİN PRİM İADESİ 

23.1. Prim iadesi aşağıdaki gibidir : 

23.1.1. Eğer bu sigorta karşılıklı anlaşma ile iptal edilirse,başlamamış her ay için aylık net,

23.1.2. Geminin bir limanda veya yatma yerinde,bu liman veya yatma yerinin sigortalılarca uygun görülmesi koşuluyla,yatacağı ardışık 30 günlük beher dönem için

a] Onarımsız [yatmalar] için net yüzde............. 
b] Onarımlı [yatmalar] için net yüzde............... 
23.1.3. Gemi,aşınma ve yıpranmadan veya geminin sınıflama kurumu tarafından yapılan ekspertizde önerilenlerin yerine getirilmesi için onarıma alındığında, bu onarım olarak kabul edilmeyecektir. Fakat bu sigorta ile güvence altına alınmış olsun veya olmasın, gemiye gelen zıya veya hasarın onarımı yahut yapısal değişikler, onarım altında yatmaolarak kabul edilir.

23.1.4. Eğer gemi iade istenilen sürenin sadece bir kısmında onarımda ise, iade sırasıyla 23.1.2 [a] ve [b] de [geçen] günlerin sayısına göre günlük oran üzerinden hesaplanır.

23.2 HER ZAMAN ŞU KOŞULLA Kİ

23.2.1. Gemi, sigortalı tehlikelerden veya başka türlü , bu sigortanın kapsadığı süre içinde veya bu sürenin her hangi bir uzantısı sırasında, tam zıyaa uğramış olmamalıdır.

23.2.2. Gemi,açıkta veya korunmasız sularda ya da sigortacıların uygun bulmadığı liman yahut yatma yerinde yattığında,hiç bir halde iadeye izin verilmez.

23.2.3. Yükleme veya boşaltma işlemleri yahut gemide yük bulunması iadeyi engellemez. Fakat geminin yükü depo etmek veya mavna olarak kullanıldığı her hangi bir süre için iadeye izin verilmez. 

23.2.4. Yıllık fiyatta herhangi bir değişiklik yapılması halinde,yukarıdaki iade oranları buna göre ayarlanır.

23.2.5. Bu 23. Kloz kapsamında hak kazanılan herhangi bir iadenin,aynı sigortalının birbirini izleyen poliçelerine taşan 30 ardışık günü kapsaması halinde, bu sigorta sadece yukarıda 23.1.2.[a] ve / veya [b] fıkralarındaki oranlar üzerinden bu sigortanın süresi içine düşen ve iadenin gerçekten uygulanabilir olduğu günlere göre, günlük oran esası ile hesaplanan tutardan sorumludur . Böyle [başka bir poliçeye] taşan süre, sigortalının seçimine bağlı olarak, ya geminin yattığı ilk günden ya da yukarıda 23.1.2 [a] veya [b] de belirtildiği üzere ardışık 30 günlük dönemin ilk günü başlar.

Aşağıdaki Kloz’lar buyurucudur [amir hükümdür] ve bu sigortada kendileri ile uyuşmayan herhangi hükmü geçersiz kılacaktır. 

24. SAVAŞ İSTİSNALARI 

Bu sigorta hiçbir halde aşağıdakilerin neden olduğu zıya. hasar,sorumluluk veya masrafı kapsamaz : 

24.1. Savaş, iç savaş, ihtilal, ayaklanma, isyan veya savaşan bir güç tarafından veya bu güce karşı yapılan herhangi bir düşmanca hareketleri. 

24.2. Zorla tutma [zabt],el koyma,tutuklama,engelleme veya alıkoyma [baratarya ve korsanlık hariç] ve bunların sonuçları veya bunlara teşebbüsü .

24.3. Terk edilmiş mayınlar,torpiller,bombalar veya diğer terk edilmiş savaş silahlarını.

25. GREV İSTİSNASI 

Bu sigorta hiçbir halde aşağıdakilerin neden olduğu zıya,hasar,sorumluluk veya masrafı kapsamaz

25.1. Grevcilerin,lokavt edilmiş işçilerin veya iş karışıklıkları,kargaşalık ya da halk hareketlerine katılan kişileri . 

25.2 . herhangi terörist veya politik güdü ile hareket eden herhangi kişiyi . 

26. KÖTÜ NİYETLİ HAREKETLER İSTİSNASI 

Bu sigorta hiçbir halde 

26.1.bir patlayıcının patlamasından
26.2.herhangi savaş silahından doğan zıya,hasar,sorumluluk veya masrafı ve kötü niyet ya da politik bir güdü ile hareket eden herhangi kişinin neden olduğu zıya,hasar, sorumluluk veya masrafı kapsamaz. 

27. IŞINETKİN [RADYOAKTİF] BULAŞMA İSTİSNASI KLOZU 

Bu sigorta hiçbir halde, aşağıdakilerin doğrudan veya dolaylı olarak neden olduğu ya da onların payına düşen veya onlardan doğan zıya,hasar,sorumluluk veya masrafları kapsamaz : 

27.1. Her hangi nükleer yakıt veya nükleer atık ya da nükleer yakıtın tutuşmasından iyonlaşma,ışıma [radyasyon] ışınetkin [radyoaktif] kirlenme.

27.2. Işınetkin [radyoaktif],zehirli,patlayıcı veya diğer tehlikeli maddeler ya da herhangi nükleer kurum,reaktör veya bunların diğer nükleer donanım ya da parçaları kirletmesi .

27.3. Atomik veya nükleer bölünme ve/veya birleşme veya diğer benzer tepkime [reaksiyon] ya da ışınetkin [radyoaktif] güç veya maddenin kullanıldığı herhangi savaş silahı .

CL.280 numaralı Kloz’un çevirisidir.

ustok Şubat Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:

* Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. *Listedeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

İNDICATA firmasından gelen değerlerin kontrolünde ve listenin TSB tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar