Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik

Yayımlandığı Resmi Gazete: 14.07.2007 - 26582
Yayımlayan Kurum: Hazine Müsteşarlığı (Başbakanlık)
 
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (Değişik: RG-19/6/2013-28682)(4)
(1) Bu Yönetmeliğin amacı karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası tarifelerinin sigorta şirketlerince serbest olarak belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamında; sigorta primlerinin sigorta şirketlerince serbest olarak tespiti esaslarına, asgari sigorta teminat tutarlarına, motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanlar ile yarış düzenleyenlerin yaptırmak zorunda oldukları sorumluluk sigortasına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 12 nci maddesi ile 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanı,
b) (Değişik:RG-19/6/2013-28682) Birlik: Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğini,
c) Esaslar: (Mülga:RG-6/2/2008-26779)
ç) İşleten: 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda tanımlanan işleteni,
d) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,
e) Sigorta şirketi: Kara araçları sorumluluk sigortası branşında ruhsat sahibi olan sigorta şirketlerini,
f) Sigorta teminatları: Trafik sigortası kapsamında sağlanan maddi teminat ile tedavi gideri, sakatlanma ve ölüm teminatlarını,
g) Trafik sigortası: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince yaptırılması zorunlu olan karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasını,
ğ) (Değişik:RG-19/6/2013-28682) TRAMER: Trafik Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Motorlu Araç İşletenler

Sigorta primlerinin tespiti esasları
MADDE 4 – (Değişik:RG-6/2/2008-26779)

(1) (Değişik: RG-19/6/2013-28682)(4) Sigorta şirketleri, bu Yönetmeliğin ekindeki tablolarda yer alan araç türüne göre il bazında temel sigorta primini serbestçe tespit edebilirler.
(2) (Mülga:RG-3/8/2016-29790)(6)
(3) Bir sigorta şirketi adına aynı riske sahip araçlar ve/veya işletenler için akdedilen sigorta sözleşmelerinin aynı prim üzerinden düzenlenmesi esastır.
(4) (Ek:RG-19/6/2013-28682)(3) Sigorta şirketleri poliçe üretim ve düzenleme süreçlerinde motorlu araç işletenlere sigorta primi teklifi verme seçeneğine yer vermek ve buna ilişkin gerekli teknik altyapıyı tesis etmek zorundadırlar. Sigorta şirketleri tarafından verilen teklifler, her durumda üç iş gününden az olmamak kaydıyla teklifin verildiği ay sonuna kadar geçerlidir. Sigorta şirketleri belirledikleri temel sigorta primleri ve motorlu araç işletenlere uygulayacakları prim indirim ve artırım sebeplerini oranlarıyla beraber uygulamaya başlamadan (Değişik ibare:RG-3/8/2016-29790)(6) 5 gün önce TRAMER’e yazılı olarak ve güvenli elektronik ortamda gönderirler. TRAMER, söz konusu temel prim, prim indirim ve artırım sebeplerini oranlarıyla beraber Müsteşarlığın erişimine sunar.
(5) (Ek:RG-27/11/2013-28834) Müsteşarlık, belirleyeceği esaslar dahilinde plakanın kayıtlı olduğu il yerine, sigorta priminin tespitinde işletenin ikametgahının bulunduğu ilin esas alınmasına karar verebilir.
(6) (Ek:RG-3/8/2016-29790)(6) Müsteşarlık, riski yüksek olan sigortalılar bakımından sigorta şirketleri arasında prim ve hasar paylaşımı için özel kurallar getirebilir. (Değişik cümle:RG-11/7/2017-30121) Bu sigortalıların primi Müsteşarlıkça tespit edilir.
İndirimlerin ve artırımların uygulanması
MADDE 5 – (Değişik:RG-6/2/2008-26779)

(1) (Değişik: RG-19/6/2013-28682)(4) Hasarsızlık sebebiyle prim indirimi ve hasar sebebiyle prim artırımı bu maddede yer alan basamak esasına göre uygulanır. Müsteşarlık hasarsızlık ve hasar sebebiyle prim indirim ve artırımı için özel esaslar getirebilir.

Basamak No

*İndirim %

*Artırım %

7

-

-

6

-

-

5

-

-

4

-

-

3

-

-

2

-

-

1

-

-


* İndirim ve artırım oranları şirketlerce serbestçe belirlenecektir.

(2) İşleten sıfatıyla ilk kez trafiğe çıkacaklar için prim artırımı ve indirimi içermeyen basamak uygulanır.
(3) Sigorta sözleşme süresi içinde işleten için herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaması durumunda, müteakip sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim indirimi oranı bir üst basamağa göre belirlenir. Sigorta süresi içinde meydana gelen her tazminat ödemesi için ise müteakip sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim artırımı oranı bir alt basamağa göre belirlenir.
(4) Prim indirimi veya tazminat ödemesi nedeniyle yapılan prim artırımı uygulaması işleteni takip eder.
(5) Bir araç işletenine ait birden fazla motorlu aracın bulunması ya da birden fazla motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, her bir araç için ayrı sigorta sözleşmesi yaptırılır ve uygulanacak olan prim basamağı her bir araç için münferit olarak tespit edilir.
İbrazı istenen ve saklanması gereken belgeler
MADDE 6 – (1) Prim basamağının tespiti amacıyla, sigortalı;
a) Satışı gerçekleşen ancak henüz adına tescil edilmeyen araçlarda noter satış senedini veya faturayı veya bu işlemi gösterir sair belgeyi; aracın bir önceki sahibine ait araç ruhsat suretini; varsa taşımacılık belgesini,
b) Adına tescili yapılmış araçlarda; araç ruhsat suretini, varsa taşımacılık belgesini,
ibraz etmekle yükümlüdür.
(2) Sigortalıya ait son poliçe bilgilerinin sigortacı tarafından TRAMER veri tabanından kontrol edilememesi durumunda sigortalı, son poliçe örneğini sigorta yaptıracağı şirkete ibraz eder.
(3) Sigorta şirketi, sigortalı tarafından ibraz edilen belgelere ve TRAMER’den alacağı hasar durum belgesine bağlı olarak sigorta sözleşmesine uygulanacak indirim ve artırım oranlarını belirler. (Mülga son cümle: RG-19/6/2013-28682)(4) (…)
(4) Sigorta şirketleri, hasarsızlık indirimi veya tazminat ödemesi nedeniyle prim artırımı uyguladıkları takdirde, sigorta sözleşmesinin üzerine hasar durum belgesinin tarih ve sayısını yazmak ve hasar durum belgelerini belge olarak veya elektronik ortamda en az üç yıl saklamak zorundadır.
Zamanında yenilenmeyen sigorta sözleşmeleri
MADDE 7 – (Değişik:RG-6/2/2008-26779)

(1) Araç işletenleri sigorta sözleşmesini bitim tarihi itibariyle yenilemekle yükümlüdür. Araç işleteninin sigorta sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren yenileme işlemini gerçekleştirmediği her 30 gün için müteakip sigorta sözleşmesinde prim, %50 ile sınırlı olmak üzere % 5 ilave edilerek hesaplanır.
İndirim ve artırımların hesabı
MADDE 8 – (Mülga: RG-19/6/2013-28682)(4)

Araç işleteni sıfatının kazanılması ve zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası indirimi
MADDE 9 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-6/2/2008-26779)

(1) Araç işleteni sıfatını kazananlar bu sıfatı kazandıkları tarih itibariyle trafik sigortası yaptırmak zorundadır. Söz konusu tarihten itibaren sigorta sözleşmesi yapma yükümlülüğünün yerine getirilmediği her otuz gün için müteakip sigorta sözleşmesinde prim, primin %50’si ile sınırlı olmak üzere % 5 ilave edilerek hesaplanır.
(2)(Mülga:RG-7/3/2015-29288)
Araç işleteni sıfatının kaybedilmesi
MADDE 10 – (Mülga:RG-6/2/2008-26779)
İşletenin değişmesi
MADDE 11 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-19/6/2013-28682)

(1) Sigorta sözleşmesi, sözleşmeye taraf olan araç işletenini takip eder. İşletenin değiştiği her durumda mevcut sözleşme değişim tarihi itibarıyla kendiliğinden sona erer ve ilgiliye gün esasına göre prim iadesi yapılır. Ancak, mevcut sözleşme işletenin değiştiği tarihten itibaren onbeş gün süresince herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve prim ödenmeksizin yeni işleten için de geçerlidir.
(2) İşleten, sahip olduğu yeni araca ilişkin bilgileri sigorta şirketine bildirir. İşletenin sahip olduğu hasarsızlık indirim hakkı aynı türdeki araçlar için devam eder. İşletenin farklı türde araç edinmesi halinde prim basamağı 5 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenir. Hakkında prim artırımı uygulanan işleten için düzenlenecek yeni sözleşmede prim basamağı kaldığı yerden devam eder.
Yurtdışına çıkarılan araçlar
MADDE 12 – (Mülga:RG-6/2/2008-26779)
Kısa süreli sigortalar
MADDE 13 –
(1) Sigorta süresi bir yıldır. Ancak, geçici plakalı araçlar, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa tabi uluslararası eşya ve yolcu taşımacıları ve milletlerarası çok taraflı veya karşılıklı anlaşmalar kapsamına giren yabancı plakalı taşıtların Türkiye’de geçerli milletlerarası veya karşılıklı anlaşmalarla kabul edilmiş sigortaları yoksa, bunlar için trafik sigortası Türkiye sınırlarına girişleri sırasında kısa süreli sigorta olarak yapılabilir. Kısa süreli sigorta, bu durumun dışındaki araçlar için uygulanmaz.
(2) (Mülga: RG-19/6/2013-28682)(4)
(3) (Mülga: RG-19/6/2013-28682)(4)
(4) (Mülga: RG-19/6/2013-28682)(4)
İhtiyari mali sorumluluk sigortası
MADDE 14 –
(1) Bu Yönetmelikle veya Bakan tarafından tespit edilen asgari teminat tutarları üzerinde teminat verilmesi, motorlu kara taşıt araçları ihtiyari mali sorumluluk sigortası kapsamında ilave prim alınması şartıyla mümkündür.
Sigorta Şirketlerince Belirlenen Tarifeler (Değişik madde başlığı: RG-6/2/2008-26779)
MADDE 15 – (Değişik: RG-19/6/2013-28682)(4)

(1) Şirket tarifeleri hakkında şirket yetkili aktüeri tarafından hazırlanacak rapor denetime hazır olacak şekilde şirket merkezinde saklanır. Tarifelere ilişkin özet gerekçeler şirketlerce tarifelerle beraber TRAMER’e iletilir.
(2) Sigorta poliçelerinin TRAMER veri tabanı üzerinden düzenlenmesi zorunludur. TRAMER, şirketlerce 5 inci ve 7 nci maddelerde hükme bağlanan esaslara uygun işlem tesis edilip edilmediğini kontrol eder.
(3) Birlik, Müsteşarlığın belirlediği esaslar çerçevesinde bağlayıcı olmamak kaydıyla Trafik Sigortası Rehber Tarifesi hazırlayabilir. Bu tarife, Birlik internet sitesinde yayınlanır.
Değişiklikler
MADDE 16 – (Değişik:RG-6/2/2008-26779)
(1) (Değişik: RG-19/6/2013-28682
)(4) Müsteşarlık, trafik sigortası prim tutarlarının; sigorta şirketlerinin mali bünyelerinin güçlendirilmesi, sektörde haksız rekabetin engellenmesi ve sigorta şirketlerinin sigorta yapmaktan kaçınmasının önlenmesi amaçlarıyla sigortacılık esasları çerçevesinde değiştirilmesini isteyebilir.
Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan trafik sigortası ihaleleri
MADDE 17 – (Mülga: RG-19/6/2013-28682)(4)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Motorlu Araçlarla İlgili Mesleki Faaliyette Bulunanlar

Teminatlar
MADDE 18 –
(1) Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunan teşebbüslerin sahipleri, gözetim, onarım, bakım, alım - satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile veya benzeri bir amaçla kendisine bırakılan bir motorlu aracın sebep olduğu zararlar nedeniyle tabi oldukları sorumlulukları için mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
Primlerin tespiti
MADDE 19 –
(1) Primler, sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir ve peşin olarak tahsil edilir. Prim tespitinde sigortalının riskini etkileyen diğer etmenlerle birlikte gözetim işlemi yapan (otoparklar-garajlar) ve alım satım ile uğraşan (oto galerileri) işletmeler için işyerinin araç yeri kapasitesi, onarım ve bakımı üstlenen (tamirhane-servis istasyonu) işletmeler için işyerinde sürekli çalışan personel sayısı esas alınır.
(2) İşyerinin devri, faaliyetin durması, sona ermesi veya benzeri hallerde sigorta sözleşmesi feshedilebilir. Sigorta şirketinin sigorta sözleşmesinin fesih tarihine kadar hak kazandığı prim gün esasına göre tespit edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yarış Düzenleyenler

Teminatlar
MADDE 20 –
(1) Yarış düzenleyicileri, yarışa katılanlar ve yardımcı kişilerin yarış esnasında üçüncü kişilere karşı olan sorumluluklarını karşılamak üzere yarış veya gösteriye katılan, onlara eşlik eden ve yarış veya gösteride kullanılan araçların türlerine göre bu Yönetmelikte motorlu araç işletenleri için öngörülen asgari teminatları içeren sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
(2) Bisiklet sporu gösterilerine katılan bisikletler için teminat, motosiklet veya yük motosikleti işletenler için belirlenen teminatların altında olamaz.
Primlerin tespiti
MADDE 21 –
(1) Primler sigorta şirketleri ile yarış ve gösteri düzenleyenler arasında serbestçe belirlenir ve peşin tahsil edilir.
Sigorta süresi
MADDE 22 –
(1) Sigorta sözleşmelerinin süresi yarışlar ile birlikte yarış öncesi yapılan prova ve antrenmanları da kapsamak zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Bilgilendirme
MADDE 23 –
(1) Sigorta poliçelerinde, poliçenin düzenlenmesinde esas alınan indirim ve artırım sebeplerinin isim, oran ve tutarlarıyla beraber okunaklı biçimde gösterilmesi zorunludur.
(2) (Ek:RG-19/6/2013-28682)(3) Sigorta şirketleri, trafik sigortasına ilişkin olarak resmi internet sitelerinde geçerli sigorta tarifeleri kapsamında prim sorgulama ekranı tahsis ederler. Bu sorgulama ekranı prim sorgulaması yapmak isteyen kişiye sigorta primi hakkında açıklayıcı bilgi sunmak zorundadır. Kişilerin trafik sigortası ile ilgili verilere erişimi ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlıkça belirlenir.
Yeni teminat tutarlarının yürürlükteki sözleşmelere uygulanması
MADDE 24 –
(1) Bu Yönetmelik ile belirlenen teminat tutarları yürürlükteki bütün sigorta sözleşmelerine herhangi bir ek prim alınmaksızın uygulanır.
(2) Sigorta şirketleri, düzenledikleri poliçelerin ön yüzüne "Sözleşme süresi içinde Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan tarafından teminat tutarları artırıldığı takdirde, bu poliçede yazılı teminat tutarları, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve ek prim alınmaksızın yeni teminat tutarları üzerinden geçerli olur." ibaresini yazmak zorundadır.
Poliçe kayıtları ve TRAMER’e iletilecek bilgiler
MADDE 25 –
(1) Sigorta şirketleri, trafik sigortası poliçe üretimini çevrimiçi gerçekleştirmek zorundadır. (Ek cümle:RG-9/12/2009-27427)(1) Trafik sigortası poliçelerinin üzerine Sigorta Bilgi Merkezi'nin her bir poliçe için oluşturduğu Sigorta Bilgi Merkezi Numarası ve Bilgi İşlem Referans Numarasının asgari 12 punto olarak bastırılması zorunludur.
(2) Sigorta şirketleri, trafik sigortasına ilişkin poliçe ve hasar verilerini en çok bir günlük gecikme ile TRAMER’e iletmekle yükümlüdür.
Zorunlu trafik sigortası pulu
MADDE 26 – (Mülga: RG-19/6/2013-28682)(4)
Takas odası
MADDE 27 –
(1) Birden çok aracın karıştığı bir trafik kazasında zarar gören kişiler, araçların sigortacılarından herhangi birine veya 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 14 üncü maddesinde öngörülen durumlarda güvence hesabına başvurarak zararın giderilmesini isteyebilirler. Giderleri ödeyen sigortacı veya güvence hesabı, ödediği miktarın sorumluluk oranlarına göre paylaşılmasını talep edebilir.
(2) Bu madde kapsamında yapılacak rücu talepleri 11/4/2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendinde belirtilen takas odası üzerinden tazmin edilir.
Gizlilik
MADDE 28 – (Mülga: RG-19/6/2013-28682)(4)
4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamındaki araçlar
MADDE 28/A – (Ek:RG-22/5/2016-29719) (5)

(1) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında şehirlerarası ve uluslararası taşımacılık yapan araçlar için düzenlenen Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçelerinin teminat limitleri, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan ilgili teminat limitlerinin iki katı olacak şekilde uygulanır.
Yaptırımlar
MADDE 29 – (
1) Bu Yönetmeliğe veya esaslara aykırı hareket eden sigorta şirketleri ve aracıları hakkında 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (j) bendi gereği idari para cezası uygulanır.
2007 ve 2008 yılına ait tarifeler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 12 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen tarifelerden bu Yönetmelik kapsamına girenler, bu Yönetmeliğin ekinde yer almaktadır.
2007 ve 2008 yıllarında uygulanacak esaslar
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 15 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında, 2007 yılına mahsus olmak şartıyla Birlikçe hazırlanan esaslar 15/7/2007 tarihine kadar tasdik edilmek üzere Müsteşarlığa gönderilir. Müsteşarlıkça tasdik edilen esaslar 1/8/2007 tarihinde yürürlüğe girer. 16 ncı maddede belirtilen 6 aylık süre 1/1/2008 tarihinde uygulamaya konulacak esaslar için uygulanmaz. Bu tarihte yürürlüğe konulacak esaslara ilişkin teklif en geç 30/11/2007 tarihine kadar Müsteşarlığın görüşüne sunulur.
2007 yılında TRAMER’ce yapılacak kontroller
GEÇİCİ MADDE 3 – (Değişik:RG-6/2/2008-26779)

(1) 1/7/2008 tarihine kadar 15 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında TRAMER’ce yapılacak kontrolde, esaslara uyum dikkate alınır.
GEÇİCİ MADDE 4 – (Ek:RG-6/2/2008-26779)
(1) 1/7/2008 tarihinden önce araç işleteni sıfatını kaybedenler ile yurt dışına mesleki faaliyeti sebebiyle veya görevi nedeniyle aracını çıkartan işletenlerden 10 uncu ve 12 nci maddelerde öngörülen şartları yerine getirenler için talepleri halinde bu maddeler uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 5 – (Ek:RG-9/12/2009-27427)(1)
Bu Yönetmelik eki tablolarda 1/1/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan değişiklik ile eklenen ve tanımlanan yeni araç türleri üzerinden poliçesi yenilenecek sigortalıların mevcut indirim hakları korunur.
Sigorta primlerinin değiştirilme süresi
GEÇİCİ MADDE 6 – (Ek:RG-19/6/2013-28682) (Mülga:RG-3/8/2016-29790)(6)
Araç türü değişikliğine ilişkin uyulacak esaslar
GEÇİCİ MADDE 7 – (Ek:RG-27/11/2013-28834)(4)

(1) Araç tanımları değişikliği nedeniyle ilgili işletenlerin mevcut indirim ve artırım durumları değişmez.
Araç grup tanımına ilişkin esaslar
GEÇİCİ MADDE 8 – (Ek:RG-10/8/2014-29084)
(1) Araç tanımındaki hatalı değerlendirme nedeniyle, yanlış teminata göre poliçe tanzim edilmesi, hak sahibinin menfaatine halel getirmez. Poliçe, hak sahibi için doğru teminata göre geçerli olur.
(2) Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla mevcut poliçeler, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın geçerliliğini korur.
Poliçelerin sonlandırılmasına ilişkin esaslar
GEÇİCİ MADDE 9 – (Ek:RG-22/6/2018-30456)
(1) Sigorta poliçesinin ilgili mevzuat çerçevesinde sonlandırılması durumunda, sigorta şirketine tahakkuk eden prim 25 TL’den az olamaz. Bu primin 20 TL’si acente komisyonu olarak tahakkuk ettirilir.
Vadesi devam eden Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası poliçelerinin durumu
GEÇİCİ MADDE 10 – (Ek:RG-22/5/2016-29719)(5)
(1) Bu madde kapsamındaki Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası poliçeleri, aynı araç için düzenlenen Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçelerinin vadelerinin dolması veya ilgili mevzuat uyarınca sonlandırılması halinde ayrıca bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. İlgiliye gün esasına göre prim iadesi yapılır. Bu durumda ilgili araçlar için düzenlenecek Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçeleri bu Yönetmeliğin 28/A maddesine göre düzenlenir.
(2) Bu madde kapsamındaki Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası poliçelerinin aynı araç için düzenlenen Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesinden önce sonlandığı durumda, mevcut Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçelerinin teminatları kalan poliçe süresi bakımından herhangi bir zeyilname veya ilave prim ödemek gerekmeksizin bu Yönetmeliğin 28/A maddesine uygun olarak artırılır.
Trafik sigortası poliçelerine ilişkin primlerin tespiti
GEÇİCİ MADDE 11 – (Ek:RG-3/5/2017-30055)(7)
(1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası ile 16 ncı maddesinin uygulanması bakımından 12/4/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, ilgili branşta ruhsat sahibi sigorta şirketleri tarafından her bir araç türü bazında 4. basamak için belirlenecek prim tutarları Ek-1’de yer alan prim tutarlarını geçemez.
(2) Ek-1’de yer alan azami prim tutarları, 2017 yılı Mayıs ayından itibaren aylık %1 (bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden) olarak arttırılacaktır. Müsteşarlık, hasar frekansı, hasar maliyetleri ve diğer hususları göz önünde bulundurarak bu oranı %50’sine kadar azaltmaya veya arttırmaya yetkilidir.
(3) Diğer basamaklar için belirlenecek prim tutarları, Ek-2’de yer alan 4. basamak prim tutarlarına uygulanacak indirim/artırım oranlarının ardından elde edilen tutarları aşamaz.
(4) Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, Ek-3’te yer alan indirim/artırım oranlarına ilişkin sistemsel kontrolleri gerçekleştirir. Sigorta şirketleri tarafından il bazında belirlenen primler, Ek-1 ve Ek-2’ye uygun olarak hesaplanan primler üzerinden, Ek-3’te yer alan oranların uygulanması sonucu elde edilecek prim tutarlarını aşamaz. (Şirketlerin tercihine göre aracın plaka ili ya da işletenin ikametgâh ili esas alınabilecektir.)
(5) Sigorta şirketleri tarafından uygulanacak aracı komisyonu oranı %10’dan daha az olamaz. Söz konusu oran, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Trafik Hizmetlerini Geliştirme Hesabı ve Güvence Hesabı sigortalı katılım payı hariç, SGK payı dâhil prim tutarı üzerinden hesaplanır.
(6) İşleten sıfatıyla ilk kez trafiğe çıkacaklar için prim artırımı ve indirimi içermeyen basamak (4. basamak) uygulanır.
(7) Sigorta sözleşme süresi içinde işleten için herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaması durumunda, müteakip sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim indirimi oranı bir üst basamağa göre belirlenir.
(8) Sigorta süresi içinde meydana gelen her maddi tazminat ödemesi için müteakip sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim artırımı oranı bir alt basamağa göre, her sakatlanma veya destekten yoksun kalma tazminat ödemesi için prim artırımı oranı iki alt basamağa göre belirlenir.
(9) Bu maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları uyarınca her bir araç grubu ve basamak bazında hesaplanan azami primler, 1/1/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2017 yılı Aralık ayı azami primlerine %5 eklenerek uygulanır.(Ek:RG-31/12/2017-30287) (9)
Riskli sigortalılar havuzu
GEÇİCİ MADDE 12 – (Ek:RG-11/7/2017-30121)(8)
(1) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin altıncı fıkrası çerçevesinde, hasar frekansı yüksek basamak ve/veya araç grupları için 12/4/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “Riskli Sigortalılar Havuzu” kurulmuştur. Havuz kapsamındaki trafik sigortası poliçelerine ilişkin prim ve hasar Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunca Ek-4’teki esaslar çerçevesinde sigorta şirketleri arasında paylaştırılır.
(2) 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasına dayanarak Müsteşarlık,
a) Havuz kapsamında trafik sigortası poliçesi düzenlemekten kaçınan ve bu sebeple Müsteşarlıkça uyarılan sigorta şirketinin, bu durumu düzeltmemesi halinde, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ekranlarına erişim yetkisini 3 günden az 10 günden fazla olmamak üzere tedbir amaçlı olarak kaldırabilir.
b) Bahse konu kaçınma fiiline devam eden sigorta şirketi hakkında söz konusu ekranlara erişim yetkisinin sürekli kaldırılması dâhil sigortacılık mevzuatında öngörülen diğer tedbirleri uygulayabilir.
Yürürlük
MADDE 30 –
(1) Bu Yönetmeliğin;
a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrası 1/8/2007 tarihinde,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 31 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Eki için tıklayınız.

___________
(1) Bu değişiklik 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girer.
(2) Bu değişiklik 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.
(3) Bu değişiklik 1/10/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
(4) Bu değişiklik 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
(5) Bu değişiklik 26/4/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
(6) Bu değişiklik 20/7/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
(7) Bu değişiklik 12/4/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
(8) Bu değişiklik 12/4/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
(9) Bu değişiklik 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

14/7/2007

26582

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

 

6/2/2008

26779

   

4/5/2008

26866

 

19/6/2009

27263

9/12/2009

27427

15/9/2011

28055

25/12/2012

28508

19/6/2013

28682

27/11/2013

28834

10/8/2014

29084

7/3/2015

29288

22/5/2016

29719

3/8/2016

29790

 

3/5/2017

30055

1

11/7/2017

30121

                            22/6/2018                             30456


ustok Ocak Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:

* Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. *Listedeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

İNDICATA firmasından gelen değerlerin kontrolünde ve listenin TSB tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik

 

Yayımlandığı Resmi Gazete: 14.07.2007 - 26582
Yayımlayan Kurum: Hazine Müsteşarlığı (Başbakanlık)
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 

Amaç ve kapsam

MADDE 1
(1) Bu Yönetmeliğin amacı Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan tarafından tespit edilen karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası tarifelerinin sigorta şirketlerince serbest olarak belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 (2) Bu Yönetmelik, karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamında; sigorta primlerinin sigorta şirketlerince tespiti esaslarına, prim indirimlerinin ve artırımlarının uygulanmasına, asgari sigorta teminat tutarlarına, motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanlar ile yarış düzenleyenlerin yaptırmak zorunda oldukları sorumluluk sigortasına ilişkin hükümleri kapsar.
 

Dayanak
MADDE 2
(1) Bu Yönetmelik, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 12 nci maddesi ile 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
 

Tanımlar
MADDE 3
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
 a) Bakan: Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanı,
 b) Birlik: Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğini,
 c) (Mülga: RG 6.2.2008-26779)
 ç) İşleten: 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda tanımlanan işleteni,
d) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,
 e) Sigorta şirketi: Kara araçları sorumluluk sigortası branşında ruhsat sahibi olan sigorta şirketlerini,
 f) Sigorta teminatları: Trafik sigortası kapsamında sağlanan maddi teminat ile tedavi gideri, sakatlanma ve ölüm teminatlarını,
 g) Trafik sigortası: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince yaptırılması zorunlu olan karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasını,
 ğ) TRAMER: Trafik Sigortaları Bilgi Merkezini,
 ifade eder.
 

İKİNCİ BÖLÜM
Motorlu Araç İşletenler
 
 
Sigorta primlerinin tespiti esasları
 
MADDE 4 (Değişik: RG 6.2.2008-26779)
 (1) (Değişik: RG-19.06.2009-27263) Trafik sigortası primleri, bu Yönetmelik çerçevesinde sigorta şirketlerince serbestçe tespit edilir.
 (2) (Değişik: RG-19.06.2009-27263) Sigorta şirketleri bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hareket etmek zorundadır. Sigorta şirketleri, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesi hükmüne tabi olmak üzere Yönetmelik eki tablolarda yer alan araç türüne göre il bazında temel sigorta primini serbestçe tespit edebilirler. Sigorta şirketleri belirlenen bu tutar üzerinden %10 oranında indirim ve %20 oranında artırım aralığını aşmamak kaydıyla serbestçe artırım ve/veya indirim sebebi belirleyebilirler. Sigorta şirketleri tespit ettikleri primleri 6 aydan önce değiştiremezler. Müsteşarlık bu fıkrada belirlenen prim artırım üst sınırını artırmaya veya tamamen kaldırmaya yetkilidir.
 (3) Bir sigorta şirketi adına aynı riske sahip araçlar ve/veya işletenler için akdedilen sigorta sözleşmelerinin aynı prim üzerinden düzenlenmesi esastır."
 

İndirimlerin ve artırımların uygulanması
 
MADDE 5 (Değişik: RG 6.2.2008-26779)
 (1) Hasarsızlık sebebiyle prim indirimi ve hasar sebebiyle prim artırımı bu maddede yer alan basamak esasına göre uygulanır.
 
 

 

Basamak No
 

İndirim %
 

Artırım %
 

7

20

-

 

6

15

-

 

5

10

-

 

4

-

-

 

3

-

20

 

2

-

40

 

1

-

60

 
 
 
 (2) İşleten sıfatıyla ilk kez trafiğe çıkacaklar için prim artırımı ve indirimi içermeyen basamak uygulanır.
 (3) Sigorta sözleşme süresi içinde işleten için herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaması durumunda, müteakip sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim indirimi oranı bir üst basamağa göre belirlenir. Sigorta süresi içinde meydana gelen her tazminat ödemesi için ise müteakip sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim artırımı oranı bir alt basamağa göre belirlenir.
 (4) Prim indirimi veya tazminat ödemesi nedeniyle yapılan prim artırımı uygulaması işleteni takip eder.
 (5) Bir araç işletenine ait birden fazla motorlu aracın bulunması ya da birden fazla motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, her bir araç için ayrı sigorta sözleşmesi yaptırılır ve uygulanacak olan prim basamağı her bir araç için münferit olarak tespit edilir.
 

İbrazı istenen ve saklanması gereken belgeler
MADDE 6
(1) Prim basamağının tespiti amacıyla, sigortalı;
 a) Satışı gerçekleşen ancak henüz adına tescil edilmeyen araçlarda noter satış senedini veya faturayı veya bu işlemi gösterir sair belgeyi; aracın bir önceki sahibine ait araç ruhsat suretini; varsa taşımacılık belgesini,
 b) Adına tescili yapılmış araçlarda; araç ruhsat suretini, varsa taşımacılık belgesini,
 ibraz etmekle yükümlüdür.
(2) Sigortalıya ait son poliçe bilgilerinin sigortacı tarafından TRAMER veri tabanından kontrol edilememesi durumunda sigortalı, son poliçe örneğini sigorta yaptıracağı şirkete ibraz eder.
 (3) Sigorta şirketi, sigortalı tarafından ibraz edilen belgelere ve TRAMER’den alacağı hasar durum belgesine bağlı olarak sigorta sözleşmesine uygulanacak indirim ve artırım oranlarını  belirler.  Prim basamağının tespiti amacıyla araç satış işlemini gösterir belgenin veya araç ruhsat suretinin ve gerekli durumlarda son poliçe örneğinin ibraz edilememesi durumunda prim basamağı, prim artırımı en yüksek olan basamakta yer alan prim oranına % 10 ilave edilerek hesaplanır.
(4) Sigorta şirketleri, hasarsızlık indirimi veya tazminat ödemesi nedeniyle prim artırımı uyguladıkları takdirde, sigorta sözleşmesinin üzerine hasar durum belgesinin tarih ve sayısını yazmak ve hasar durum belgelerini belge olarak veya elektronik ortamda en az üç yıl saklamak zorundadır.
 

Zamanında yenilenmeyen sigorta sözleşmeleri
 
MADDE 7 (Değişik: RG 6.2.2008-26779)
 (1) Araç işletenleri sigorta sözleşmesini bitim tarihi itibariyle yenilemekle yükümlüdür. Araç işleteninin sigorta sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren yenileme işlemini gerçekleştirmediği her 30 gün için müteakip sigorta sözleşmesinde prim, %50 ile sınırlı olmak üzere % 5 ilave edilerek hesaplanır.
 

İndirim ve artırımların hesabı
MADDE 8 (Değişik: RG 6.2.2008-26779)
 
(1)İndirim ve artırım oranları, sigorta primine toplanarak uygulanmayıp ardı ardına uygulanır.
 
 
Araç işleteni sıfatının Kazanılması ve zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası indirimi
MADDE 9 (-Başlığıyla- Değişik: RG 6.2.2008-26779)
 (1) Araç işleteni sıfatını kazananlar bu sıfatı kazandıkları tarih itibariyle trafik sigortası yaptırmak zorundadır. Söz konusu tarihten itibaren sigorta sözleşmesi yapma yükümlülüğünün yerine getirilmediği her otuz gün için müteakip sigorta sözleşmesinde prim, primin %50’si ile sınırlı olmak üzere % 5 ilave edilerek hesaplanır.
 (2) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa tabi şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılarının, yolcuya gelebilecek bedenî zararlar için bu Kanun gereğince Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası yaptırdıklarını belgelemeleri durumunda yüzde 20 oranında indirim yapılır."

Araç işleteni sıfatının kaybedilmesi

MADDE 10 (Mülga: RG 6.2.2008-26779)
 
 
İşletenin ve aracın değişmesi
 
MADDE 11
(1) Sigorta sözleşmesi, sözleşmeye taraf olan araç işletenini takip eder. Ancak, sözleşme süresi içinde işletenin değişmesi halinde sigorta sözleşmesi, işletenin değiştiği tarihten itibaren on gün süresince herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve prim ödenmeksizin yeni işleten için de geçerlidir.
 (2) İşleten, sahip olduğu yeni araca ilişkin bilgileri sigorta şirketine bildirir. İşletenin sahip olduğu hasarsızlık indirim hakkı aynı türdeki araçlar için devam eder. İşletenin farklı araç türünde bir araç edinmesi halinde mevcut sözleşme feshedilerek yeni bir sigorta sözleşmesi düzenlenir. Mevcut sözleşmesine prim indirimi uygulanan işleten için düzenlenecek yeni sigorta sözleşmesine 5 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır. Mevcut sözleşmesine prim artırımı uygulanan işletenin düzenlenecek sigorta sözleşmelerine uygulanacak prim basamağı, kaldığı yerden devam eder.
 (3) İkinci fıkra kapsamında yeni bir sigorta sözleşmesi yaptırıldığında, sigorta şirketinin işletenin değiştiği tarihe kadar hak kazandığı prim gün esasına göre tespit edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir.
 

Yurtdışına çıkarılan araçlar

MADDE 12 (Mülga: RG 6.2.2008-26779)

Kısa süreli sigortalar
 
MADDE 13
(1) Sigorta süresi bir yıldır. Ancak, geçici plakalı araçlar, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa tabi uluslararası eşya ve yolcu taşımacıları ve milletlerarası çok taraflı veya karşılıklı anlaşmalar kapsamına giren yabancı plakalı taşıtların Türkiye’de geçerli milletlerarası veya karşılıklı anlaşmalarla kabul edilmiş sigortaları yoksa, bunlar için trafik sigortası Türkiye sınırlarına girişleri sırasında kısa süreli sigorta olarak yapılabilir. Kısa süreli sigorta, bu durumun dışındaki araçlar için uygulanmaz.
 (2) Kısa süreli sigortada prim tutarı, dördüncü basamaktan hesaplanan yıllık primin % 25 inden az olmamak kaydıyla gün esasına göre tespit edilir.
(3) (Değişik: RG 6.2.2008-26779) Kısa süreli sigorta için hasarsızlık indirimi uygulanmaz. Ancak, bu sözleşmelere hasar nedeniyle prim artırımı ve Zorunlu Taşımacılık Sigortası indirimi uygulaması yapılır."
(4) (Değişik: RG 6.2.2008-26779) Kısa vadeli sigorta sözleşmesini müteakip düzenlenecek yeni sigorta sözleşmesinin yıllık olması durumunda hasarsızlık indirimi uygulanmaz.
 
 
 
İhtiyari mali sorumluluk sigortası
MADDE 14
(1) Bu Yönetmelikle veya Bakan tarafından tespit edilen asgari teminat tutarları üzerinde teminat verilmesi, motorlu kara taşıt araçları ihtiyari mali sorumluluk sigortası kapsamında ilave prim alınması şartıyla mümkündür.
 

Sigorta Şirketlerince Belirlenen Tarifeler
 
MADDE 15  (-Başlığıyla- Değişik: RG 6.2.2008-26779)
 (1) Sigorta şirketleri bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesi ile kendilerine tanınan indirim ve artırım aralığında kalmak kaydıyla tarife belirleyebilirler. Tarifelerin, hazırlanmasında TRAMER nezdindeki sektör geneline ilişkin verilerin de dikkate alınması ve uygulanmaya başlanmadan en az 15 gün önce TRAMER üzerinden Müsteşarlığa iletilmesi esastır. Şirket tarifeleri hakkında şirket yetkili aktüeri tarafından hazırlanacak rapor denetime hazır olacak şekilde şirket merkezinde saklanır. Tarifelere ilişkin özet gerekçeler şirketlerce Müsteşarlığa iletilir.
 (2) TRAMER kendisine gönderilen tarifelerin, Trafik Sigortası branşında mevcut hasar ve prim verileri karşısındaki durumunu ortaya koyarak tarife hakkında yapılacak değerlendirmede dikkate alınmak üzere Müsteşarlığa iletir.
 (3) Sigorta poliçelerinin TRAMER veri tabanı üzerinden düzenlenmesi zorunludur. Sigorta şirketlerince, araç türüne göre il bazında tespit edilen temel sigorta primi verilerine göre TRAMER veri tabanı hazırlanmadan trafik sigortası poliçesi düzenlenemez. TRAMER bu Yönetmelik hükümlerine uygunluk yanında 4 üncü madde kapsamında şirketlere tanınan indirim ve artırım aralığının aşılıp aşılmadığını da kontrol eder.
(4) Birlik, Müsteşarlığın belirlediği esaslar çerçevesinde bağlayıcı olmamak kaydıyla Trafik Sigortası Rehber Tarifesi hazırlayabilir. Rehber Tarife Birlik internet sitesinde yayınlanır.
 

Değişiklikler
 
MADDE 16 (Değişik: RG 6.2.2008-26779)
 (1) Müsteşarlık sigorta şirketlerinin 4 üncü madde uyarınca artırım ve indirim sınırları kapsamında belirledikleri prim tutarlarını sigorta şirketlerinin mali bünyelerini dikkate alarak, sektörde haksız rekabetin engellenmesi ve sigortacılık esaslarına uygunluk çerçevesinde yukarıda belirtilen süreye bağlı olmaksızın değiştirebilir.
 

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan trafik sigortası ihaleleri

MADDE 17
 
(1) (Değişik: RG 6.2.2008-26779) Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan trafik sigortası ihalelerinde teklif edilecek sigorta primi sigorta şirketlerince serbest olarak belirlenir.
 (2) Bu madde kapsamındaki trafik sigortası ihalelerini kazanan sigorta şirketleri, ihale bilgilerini ihale tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içinde TRAMER’e gönderir. TRAMER ihale bilgilerini aylık olarak Müsteşarlığa bildirir.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
Motorlu Araçlarla İlgili Mesleki Faaliyette Bulunanlar
 

Teminatlar

MADDE 18
(1) Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunan teşebbüslerin sahipleri, gözetim, onarım, bakım, alım - satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile veya benzeri bir amaçla kendisine bırakılan bir motorlu aracın sebep olduğu zararlar nedeniyle tabi oldukları sorumlulukları için mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
 

Primlerin tespiti

MADDE 19
(1) Primler, sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir ve peşin olarak tahsil edilir. Prim tespitinde sigortalının riskini etkileyen diğer etmenlerle birlikte gözetim işlemi yapan (otoparklar-garajlar) ve alım satım ile uğraşan (oto galerileri) işletmeler için işyerinin araç yeri kapasitesi, onarım ve bakımı üstlenen (tamirhane-servis istasyonu) işletmeler için işyerinde sürekli çalışan personel sayısı esas alınır.
 (2) İşyerinin devri, faaliyetin durması, sona ermesi veya benzeri hallerde sigorta sözleşmesi feshedilebilir. Sigorta şirketinin sigorta sözleşmesinin fesih tarihine kadar hak kazandığı prim gün esasına göre tespit edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
Yarış Düzenleyenler

Teminatlar

MADDE 20
(1) Yarış düzenleyicileri, yarışa katılanlar ve yardımcı kişilerin yarış esnasında üçüncü kişilere karşı olan sorumluluklarını karşılamak üzere yarış veya gösteriye katılan, onlara eşlik eden ve yarış veya gösteride kullanılan araçların türlerine göre bu Yönetmelikte motorlu araç işletenleri için öngörülen asgari teminatları içeren sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
 (2) Bisiklet sporu gösterilerine katılan bisikletler için teminat, motosiklet veya yük motosikleti işletenler için belirlenen teminatların altında olamaz.
 

Primlerin tespiti

MADDE 21
(1) Primler sigorta şirketleri ile yarış ve gösteri düzenleyenler arasında serbestçe belirlenir ve peşin tahsil edilir.
 

Sigorta süresi

MADDE 22
(1) Sigorta sözleşmelerinin süresi yarışlar ile birlikte yarış öncesi yapılan prova ve antrenmanları da kapsamak zorundadır.
 

BEŞİNCİ BÖLÜM
 
Çeşitli ve Son Hükümler
 
 
Bilgilendirme

MADDE 23
(1) Sigorta poliçelerinde, poliçenin düzenlenmesinde esas alınan indirim ve artırım sebeplerinin isim, oran ve tutarlarıyla beraber okunaklı biçimde gösterilmesi zorunludur.
 

Yeni teminat tutarlarının yürürlükteki sözleşmelere uygulanması
MADDE 24
(1) Bu Yönetmelik ile belirlenen teminat tutarları yürürlükteki bütün sigorta sözleşmelerine herhangi bir ek prim alınmaksızın uygulanır.
 (2) Sigorta şirketleri, düzenledikleri poliçelerin ön yüzüne "Sözleşme süresi içinde Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan tarafından teminat tutarları artırıldığı takdirde, bu poliçede yazılı teminat tutarları, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve ek prim alınmaksızın yeni teminat tutarları üzerinden geçerli olur." ibaresini yazmak zorundadır.
 

Poliçe kayıtları ve TRAMER’e iletilecek bilgiler

MADDE 25
(1) Sigorta şirketleri, trafik sigortası poliçe üretimini çevrimiçi  gerçekleştirmek zorundadır. (Değişik: RG 9.12.2009-27427, Yürürlük:1.1.2010) Trafik sigortası poliçelerinin üzerine Sigorta Bilgi Merkezi'nin her bir poliçe için oluşturduğu Sigorta Bilgi Merkezi Numarası ve Bilgi İşlem Referans Numarasının asgari 12 punto olarak bastırılması zorunludur.
 (2) Sigorta şirketleri, trafik sigortasına ilişkin poliçe ve hasar verilerini en çok bir günlük gecikme ile TRAMER’e iletmekle yükümlüdür.
 

Zorunlu trafik sigortası pulu

MADDE 26
(1) Sigorta şirketleri, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından bastırılan, seri numarası ile sigorta şirketinin adını ve sigorta dönemini gösteren Zorunlu Trafik Sigortası Pulunu sigortalı aracın ön camına yapıştırılmak üzere sigorta sözleşmesi ile birlikte sigortalıya vermek zorundadır.
 

Takas odası
 
MADDE 27
(1) Birden çok aracın karıştığı bir trafik kazasında zarar gören kişiler, araçların sigortacılarından herhangi birine veya 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 14 üncü maddesinde öngörülen durumlarda güvence hesabına başvurarak zararın giderilmesini isteyebilirler. Giderleri ödeyen sigortacı veya güvence hesabı, ödediği miktarın sorumluluk oranlarına göre paylaşılmasını talep edebilir.
 (2) Bu madde kapsamında yapılacak rücu talepleri 11/4/2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendinde belirtilen takas odası üzerinden tazmin edilir.
 

Gizlilik

MADDE 28
(1) Sigorta şirketlerince 4 üncü madde kapsamında yapılan belirlemeler TRAMER Yönetim Kurulu üyelerine hiç bir şekilde verilmez.
 (2) TRAMER Yönetim Kurulu üyeleri ile TRAMER personeli bu görevleri süresince ve görevleri sonunda TRAMER’e iletilen bilgileri hiç bir şekilde kullanamaz, hiç bir kişiyle paylaşamaz. TRAMER tarafından, bu madde kapsamında olup uhdesinde kamu görevi bulunmayan kişilerden Müsteşarlığın uygun göreceği bir gizlilik taahhütnamesi alınır.
 

Yaptırımlar

MADDE 29
(1) Bu Yönetmeliğe veya esaslara aykırı hareket eden sigorta şirketleri ve aracıları hakkında 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (j) bendi gereği idari para cezası uygulanır.
 

2007 ve 2008 yılına ait tarifeler 

GEÇİCİ MADDE 1
(1) 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 12 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen tarifelerden bu Yönetmelik kapsamına girenler, bu Yönetmeliğin ekinde yer almaktadır.
 

2007 ve 2008 yıllarında uygulanacak esaslar
 
GEÇİCİ MADDE 2
(1) 15 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında, 2007 yılına mahsus olmak şartıyla Birlikçe hazırlanan esaslar 15/7/2007 tarihine kadar tasdik edilmek üzere Müsteşarlığa gönderilir. Müsteşarlıkça tasdik edilen esaslar 1/8/2007 tarihinde yürürlüğe girer. 16 ncı maddede belirtilen 6 aylık süre 1/1/2008 tarihinde uygulamaya konulacak esaslar için uygulanmaz. Bu tarihte yürürlüğe konulacak esaslara ilişkin teklif en geç 30/11/2007 tarihine kadar Müsteşarlığın görüşüne sunulur.
 

2007 yılında TRAMER’ce yapılacak kontroller
 
GEÇİCİ MADDE 3 (Değişik: RG 6.2.2008-26779)
 (1) 1/7/2008 tarihine kadar 15 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında TRAMER’ce yapılacak kontrolde, esaslara uyum dikkate alınır.
 

GEÇİCİ MADDE 4 (Ek Madde: RG 6.2.2008-26779)
 (1) 1/7/2008 tarihinden önce araç işleteni sıfatını kaybedenler ile yurt dışına mesleki faaliyeti sebebiyle veya görevi nedeniyle aracını çıkartan işletenlerden 10 uncu ve 12 nci maddelerde öngörülen şartları yerine getirenler için talepleri halinde bu maddeler uygulanır.
 

GEÇİCİ MADDE 5  (Ek Madde: RG 09.12.2009-27427, Yürürlük:1.1.2010)
 Bu Yönetmelik eki tablolarda 1/1/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan değişiklik ile eklenen ve tanımlanan yeni araç türleri üzerinden poliçesi yenilenecek sigortalıların mevcut indirim hakları korunur.
 

Yürürlük

MADDE 30
(1) Bu Yönetmeliğin;
 a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrası 1/8/2007 tarihinde,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 31
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
 
EK_KMAZMSS Tarife Uygulama Esaslari
 EK2_KMAZMSS Tarife Uygulama Esaslari_Yürürlük:01.01.2012
 EK3_KMAZMSS Tarife Uygulama Esaslari_Yürürlük:01.01.2013
 

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar