Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi

Kasım 2011 Aylık Değerlendirme

Rehber Tarife parametreleri ile hesaplama yönteminin gözden geçirilmesi, gerek duyuluyorsa güncellenmesine yönelik olarak Birlik Yönetim Kurulu tarafından alınan karar gereğince Aktüerya Komitesi, Kaza Komitesi ve Sigorta Bilgi Merkezi ve Birlik temsilcilerinden oluşan bir çalışma komitesi kurulmuş olup söz konusu komite Aralık ayında çalışmalara başlayacaktır.
Birliğimizce yürütülen faaliyetler kapsamında konunun tekrar gündeme alınabilmesini teminen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile iletişime geçilerek sektör görüşlerinin tekrar paylaşılması ve sürece bir ivme kazandırılması planlanmış, bu doğrultuda Sağlık Sigortası İnceleme ve Araştırma Komitesi prototip bir ürün geliştirmek amacıyla çalışmalara başlamıştır.
Gerek yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 01.07.2012 yılında yürürlüğe girecek olması, gerekse uygulamada yaşanan bir takım sorunlar neticesinde bir ihtiyaç haline gelen Sağlık Sigortası Genel Şartları’nın revizyonuna ilişkin çalışmalar Sağlık Sigortası İnceleme ve Araştırma Komitesi bünyesinde başlamıştır.
TOFED’in Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası teminat kapsamına manevi tazminatların eklenmesine ilişkin talepleri ile ilgili olarak Kaza Sigortaları İnceleme Araştırma Komitesi, Hukuk Komitesi ve Hasar Komitesi’nden görüş alınmış ve ayrıca TOFED temsilcileri 3 Kasım 2011 tarihinde yapılan Birliğimiz Yönetim Kurulu toplantısına davet edilmiştir. 

Bu çerçevede yürütülen görüşmeler ve konuya ilişkin Birliğimiz görüşleri 05.12.2011 tarihli ve 2011/3600 sayılı yazımız ile Hazine Müsteşarlığı’na gönderilmiş; söz konusu yazımız 05.12.2011 tarihli ve 2011/600 sayılı sirkülerimiz ile sektörle paylaşılmıştır.
Son dönemlerde sektörümüzün gündeminde olan konulardan bir tanesi olan trafik sigortaları kapsamındaki hasarlar nedeniyle şirketlerimize yöneltilen değer kaybı taleplerine ilişkin çözüm önerilerimiz 13.09.2011 tarih ve 2011/2928 sayılı yazı Hazine Müsteşarlığı’na gönderilmiş ve söz konusu yazı 13.09.2011 tarih ve 2011/434 sayılı Birlik sirküleri ile bilgilendirme amacıyla şirketlerimize de gönderilmiştir. İlgili yazımıza ilişkin olarak Hazine Müsteşarlığı’ndan gelen talep üzerine konu hakkında yapılacak işleme esas olmak üzere değer kaybının trafik sigortası kapsamına dahil olup olmadığına ilişkin olarak istikrar kazanmış yargı kararları da dikkate alınarak görüşlerimiz 06.12.2011 tarihli ve 2011/3614 sayılı yazımız ile Müsteşarlığa iletilmiştir. Bahse konu yazımız 12.12.2011 tarihli ve 2011/613 sayılı sirkülerimiz ile sektörle paylaşılmıştır. Konu Hazine Müsteşarlığı nezdinde takip edilmektedir.
Destekten mahrum kalma tazminatının hesaplanmasına yönelik sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerileri geliştirmek üzere kurulan çalışma grubu yapmış olduğu çalışmanın sonuçlarını 3 Kasım 2011 tarihinde Birlik Yönetim Kurulu’na sunmuştur. 

Bu çalışmanın yanı sıra İspanya’da uygulanan Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesaplanma Yönteminin (BAREMO) Türk sigorta sektörü temsilcilerine (BAREMO) tanıtımı için İspanya Sigorta Şirketleri Birliği (UNESPA) yetkililerinin katılımı ile 25 Ekim 2011 tarihinde Birlik merkezinde bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda UNESPA yetkilileri ayrıntılı bir sunumla sistemin özelliklerini ilgili Hazine Müsteşarlığı, Kaza Sigortaları İnceleme ve Araştırma Komitesi, Hukuk Komitesi, Hasar Komitesi temsilcileri ve Aktüerler Derneği temsilcileri ile paylaşmıştır. Sunumun ardından katılımcılar sistem hakkındaki sorularını İspanyol yetkililere yönelterek ayrıntılı bilgi alma fırsatı bulmuştur. 

Konuyla ilgili olarak Birliğimiz Yönetim Kurulu tarafından bir çalışma başlatılması ve ilgili kamu kurumları nezdinde girişimde bulunulması kararı alınmıştır. Alınan karar çerçevesinde, Birliğimiz, Aktüerler, Kaza Sigortaları İnceleme Araştırma Komitesi, Hasar Komitesi temsilcilerinden oluşan bir çalışma komitesi kurulmuş olup Aralık ayı içerisinde çalışmalara başlayacaktır.
“2011/16 Sayılı Motorlu Araç Sigortalarında Eksper Raporlarının Düzenlenmesine İlişkin Genelge” ile ilgili olarak 26 Ekim 2011 tarihinde Hazine Müsteşarlığı’nda konunun taraflarının katılımıyla bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda sektörümüz görüşleri dile getirilmiş ve sonuç olarak 2011/16 sayılı Genelge’de Birliğimiz görüşleri paralelinde değişikliğe gidilmesinin yanı sıra hasar yönetim modellerini hazırlayan bilgi işlem firmalarının uyması gereken kuralların belirlenmesi konusunda mutabık kalınmıştır. Görüşlerimiz çerçevesinde taslakta revizyonlar yapılarak 01.01.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Genelge yayımlanmıştır.
Sigorta sektörünün güncel sorunları, uygulamalar, mevzuat düzenlemeleri, diğer gelişmeler ile ilgili olarak görüş alışverişinde bulunmak ve öneri ve değerlendirmeleri paylaşmak amacıyla Genel Müdürlerimizin katılımıyla 11 Kasım 2011 tarihinde Birlik merkezinde bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda gündeme gelen konulara ilişkin bilgi notu aralık ayı içerisinde sektörle paylaşılacaktır.
5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ve 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’na ilişkin değişiklikleri içeren taslaklar değerlendirilmiş ve 5684 sayılı Kanun taslağına ilişkin görüşlerimiz 23.11.2011 tarihli ve 2011/3527 sayılı yazımız ile 4632 sayılı Kanun taslağına ilişkin görüşlerimiz de 25.11.2011 tarih ve 2011/3552 sayılı yazımız ile Hazine Müsteşarlığı’na gönderilmiştir. Hazine Müsteşarlığı’na gönderilen bu görüşler 30.11.2011 tarihinde 2011/590 sayılı sirkülerimizle sektörle paylaşılmıştır.
Sigorta Bilgi Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 03.12.2011 tarihli ve 28131 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Avrupa Birliği Sigorta Piyasası’nda Solvency II alanında yapılan çalışmaları takip ederek bu düzenlemelerin sektörümüze tanıtılmasına yönelik olarak 02.12.2011 tarihinde “Avrupa Sigorta Piyasasındaki Anahtar Yasal Düzenleyici Gelişmeler ile Gelecek Döneme İlişkin Türk Sigorta Sektöründeki Fırsatlar” konulu bir tartışma paneli düzenlenmiştir. Başta Solvency II olmak üzere son dönemde Avrupa Sigorta Piyasası’ndaki gelişme ve düzenlemeler hakkında şirketlerimizin üst düzey yöneticilerini bilgilendirmek üzere gerçekleştirilen panele Avrupa’daki uzman kurum ve kuruluşlardan yetkililer ile ülkemizde de faaliyet gösteren yabancı sigorta şirketlerinden temsilciler uzmanlıkları doğrultusunda fikir ve tecrübelerini katılımcılarla paylaşmışlardır.
Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in bazı hükümlerinin 6111 Sayılı Kanun’a, 2011/17 sayılı Genelge’nin bazı hükümlerinin de Yönetmelik’e aykırı olarak düzenlendiği görüşünden hareketle Birliğimiz Yönetim Kurulu’nun 22.09.2011 tarihli, 18 No’lu toplantısında, Birliğin sektörün ortak menfaatini koruma görevi çerçevesinde, Yönetmelik ve Genelge hakkında yürütmenin durdurulması ve iptali, 6111 Sayılı Kanun’un ilgili maddelerinin de Anayasa aykırılıktan iptali isteminin sağlanmasını teminen Danıştay’da dava açılması kararına istinaden İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne verilen dilekçemizin Danıştay 8’inci Dairesi’ne ulaştığı, 8’inci Daire’nin dilekçeyi Danıştay 10’uncu Dairesi’ne ileteceği bilgisi alınmıştır. Dava sürecinde meydana gelecek gelişmelerin sektörümüzle paylaşılmasına devam edilecektir.
Hazine Müsteşarlığı yetkilileri ve Birliğimiz temsilcilerinin katılımı ile 251.09.2011 tarihinde irat sigortalarına ilişkin düzenlemelerde gelinen durumun değerlendirilme toplantısı yapılmıştır. Toplantıda ele alınan konular çerçevesinde Hazine Müsteşarlığı tarafından oluşturulacak taslak beklenmektedir.
Konuya ilişkin olarak Hazine Müsteşarlığı yetkilileri ile yapılan görüşmede Müsteşarlık ve Gelir İdaresi Başkanlığı temsilcilerinin toplantı yapacağı belirtilmiş, bu toplantı sonrasında gelinecek son durumun Birlik ile paylaşılacağı bilgisi alınmıştır. 

Hazine Müsteşarlığı ile koordineli olarak yürütülen çalışmalar yanında Birliğimizce de Gelir İdaresi Başkanlığı temsilcilerinden randevu alınarak konu hakkında görüşme yapılması planlanmaktadır.
Sistemin sağlıklı işleyebilmesi amacıyla Sigorta Bilgi Merkezi’nde yürütülen çalışmaların yanı sıra konunun rekabet hukuku açısından değerlendirilmesi amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir. Bununla birlikte sistemin dayandığı en önemli temellerden birisini de ortalama hasar tutarının belirlenmesi oluşturduğundan SBM nezdinde tutulan hasar verilerinin iyileştirilmesi çalışmalarına devam edilmektedir.
Takas Odası’nın işleyişine ilişkin çalışmalar SBM bünyesinde yürütülmektedir.
Sigorta Suistimalleri Bilgi Sistemi (SİSBİS) ile ilgili olarak ekip kurulması ve ekibin çalışması için gerekli olan yazılım çalışmaları devam etmektedir.
Araç Değer listesi ile ilgili olarak hizmet kalitesinin artırılması amacıyla SBM bünyesinde yazılım hazırlanması yönünde çalışmalar devam etmektedir. Bununla birlikte veri kaynaklarının çoğaltılması ve bu yolla araç bedellerinin hesaplanabilmesi amacıyla bu alanda faaliyet gösteren firmalarla görüşmeler sürdürülmektedir.
İstanbul Finans Merkezi kapsamında yürütülen çalışmalar devam etmektedir.
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Yönetim Kurulu olarak, Türk sigorta sektörüne ilişkin temel bilgiler ile sektörün daha etkin ve sağlıklı işleyerek ülke ekonomisine sağlayacağı katkıyı artırmak amacı ile görüş ve değerlendirmeleri sunmak üzere Başbakan Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Yardımcısı Sn. Ali Babacan’dan randevu talebinde bulunulmuştur. Görüşme gerçekleştiğinde sektörümüze ayrıca bilgilendirmede bulunulacaktır.

ustok Şubat Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:

* Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. *Listedeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

İNDICATA firmasından gelen değerlerin kontrolünde ve listenin TSB tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar