Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi

Mart 2012 Aylık Değerlendirme

Birliğimiz Yönetim Kurulu’nun almış olduğu karara istinaden, Türk sigorta sektörüne ilişkin temel bilgiler ile sektörün daha etkin ve sağlıklı işleyerek ülke ekonomisine sağlayacağı katkıyı artırmak amacı ile görüş ve değerlendirmeleri sunmak üzere 13.03.2012 tarihinde Başbakan Yardımcısı Sn. Ali Babacan ile bir araya gelinmiştir. Sn. Bakan’a sigorta sektörü ve bireysel emeklilik sistemi ile ilgili bazı ana başlıklarla ilgili (vergi teşviki vb) kısa bilgilendirme yapılmış ve bir dosya takdim edilmiştir.
2023 yılında Türk sigorta sektörünün hedefi ve bu hedefe ulaşmak için yapılması gereken hususların ortaya konacağı çalışma McKinsey&Company firması ile anlaşılarak başlamıştır Bu çerçevede gerek sektör yöneticileri gerekse ilgili kamu kurumlarının üst düzey bürokratları ile görüşmeler yapılarak görüşleri alınmaktadır. Çalışmanın Mayıs ayı içerisinde bitirilerek sektörümüz ve kamuoyu ile paylaşılması planlanmaktadır.
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olması sebebiyle söz konusu Kanun’un sigorta sektörüne ve sigorta şirketlerine yönelik düzenlemeleri içeren 1401 ila 1520 maddeleri arasındaki hükümlerin yer aldığı “Sigorta Hukuku Kitabı” hakkında sektörümüzü bilgilendirmek amacıyla 16.04.2012 tarihinde Milli Reasürans TAŞ’de, sektör çalışanlarımızın katılımlarının öngörüldüğü bir Sempozyum düzenlenecektir.
Yeni Karayolları Trafik Kanunu çalışmaları kapsamında İçişleri Bakanlığı nezdinde yürütülen çalışmalara katılan Birliğimiz, Kanunun zorunlu mali mesuliyet sigortasına ilişkin hükümleri ile ilgili olarak Hazine Müsteşarlığı’na görüş bildirmiş bulunmaktadır. Yapılan çalışmalar sonucunda oluşacak metnin Kanun Tasarısı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderilmesi beklenmektedir. 

Ancak bu çalışmalardan ayrı olarak zorunlu trafik sigortasından bağımsız olarak ihtiyari trafik sigortası yaptırılmasını ve bu durumda 2918 sayılı Kanun’daki sigorta yaptırma zorunluluğunun yerine getirildiği hususunu içeren Kanun Tasarısı’na ilişkin hazırlanan ve her iki sigortanın birbirinin yerine geçemeyeceğine ilişkin gerek hukuksal gerekse sigorta tekniğine ilişkin itirazlarımızı içeren görüşümüz 05.03.2012 tarih ve 2012/672 sayılı yazı ile Hazine Müsteşarlığı’na gönderilmiştir.
Araç Değer listesi ile ilgili olarak hizmet kalitesinin artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında bu alanda faaliyet gösteren firmalarla görüşmeler yapılmış ve bu firmalardan da sürece ilişkin görüşleri alınmıştır. Görüşlerin değerlendirilmesinden sonra önerilecek model Birlik Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmuştur. Yönetim Kurulu tarafından 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan Türk Ticaret Kanunu ile Kasko Sigortası Genel Şartları’ndaki değişiklikler dikkate alınarak diğer bir seçenek olarak şirketlere tarife yapılarında gerekli değişiklikleri yapabilmelerini teminen bir geçiş süresi tanındıktan sonra, Kasko Araç Değer Listesi’nin yayınlanmaması hususu da gündeme gelmiş ve bu konuda sektörün görüşüne başvurulmasına karar verilmiştir. Konuya ilişkin hazırlanan anket 27.02.2012 tarih ve 2012/110 sayılı Birlik Sirküleri ile şirketlere gönderilmiş olup gelen sonuçlar Yönetim Kurulu’nda değerlendirilmiştir. Yönetim Kurulu’nca Listenin hazırlanması sürecinde hizmet alınan firmanın değiştirilmesine; ilerleyen süreçte Liste’nin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nde toplanan verilerden de faydalanılarak hazırlanması için araştırma yapılmasına karar verilmiştir. Ayrıca, bu çalışma kapsamında Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi bünyesinde yürütülen, ancak Birlik Yönetim Kurulu tarafından yeni bir karar verilene kadar durdurulması kararlaştırılan “Motaport” projesinin tekrar hayata geçirilmesi için neler yapılması gerektiği konusunda bir çalışma yapılmasına karar verilmiştir. Liste’nin hazırlanma sürecinde destek alınacak yeni firma ile görüşmeler sürmektedir.
Değer kaybı konusunda Hazine Müsteşarlığı ile sürdürülen yazışmalar kapsamında son olarak Müsteşarlıktan alınan 14.12.2011 tarihli yazı görüş alınmak üzere Kaza Sigortaları İnceleme Araştırma Komitesi ile Hasar Komitesi’ne gönderilmiştir. Hasar Komitesi bünyesinde konuya ilişkin uluslararası uygulamaların incelenebilmesi amacıyla bir alt çalışma grubu kurulmuştur. Çalışma grubu yaptığı çalışmanın sonuçları Şubat ayında yapılacak Hasar Komitesi toplantısında paylaşılmış ve hazırlanan taslak Birlik Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmuştur. Yönetim Kurulu’nca aracın model yılının da katsayılandırılarak önerilen formülde parametre olarak kullanılmasına, bu çerçevede çalışmanın prensip olarak kabul edilmesine, ayrıca konunun eksperler ile paylaşılarak ortak bir görüşle Hazine Müsteşarlığı’na gönderilmesine karar verilmiştir.
İlki 2008 yılında yaptırılan Türkiye Sigorta Tutum ve Davranış Araştırması, İDE Araştırma Tanıtım ve Danışmanlık Hizmetleri firması ile çalışılarak yenilenmiştir. Tesadüfi örnekleme yöntemi ile 17 ilde, hanelerde, işyerlerinde ve merkezi lokasyonlarda 16 yaş ve üstü A, B, C1 SES grubuna mensup, sigorta sahibi olan ve olmayan 3007 kişi ile görüşülerek gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonuçları 11.04.2012 tarihinde Milli Reasürans TAŞ Konferans Salonu’nda sektörümüz ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanmak üzere Birlik’e gönderilen Sayılı Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Genelge’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge değerlendirilmiş ve konunun yargıya intikal etmesi yanında, SGK’ya aktarılacak tutarın belirlenmesi için yapılan çalışmada, geçmiş yıllarda trafik kazaları nedeniyle zorunlu trafik sigortası kapsamında ödenen tedavi giderlerinin performansının dikkate alınması suretiyle hesaplama yapıldığı ve ulaşılan tutarın tahmini bir değer olduğu, şirketlerin yılsonu hesaplarını kapattığı ve halka açık şirketlerin yükümlülükleri çerçevesinde ilgili kurumlara bildirimde bulunduğu hususlarını içeren bir yazı Hazine Müsteşarlığı’na gönderilmiştir. Genelge’de bazı değişiklikler yapılarak tekrar gönderilmiş, ancak Hazine Müsteşarlığı ile varılan mutabakat çerçevesinde Genelge’nin Birlik Yönetim Kurulu’nun 05.04.2012 tarihinde yapacağı toplantıda değerlendirilmesine karar verilmiştir. Genelge Birlik Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilmiş, sektöre duyurulmakla birlikte ilgili döneme ilişkin hesaplanarak şirket muhasebe kayıtlarına aktarılan aktarım tutarı ve Genelge ile yapılan değişiklik sonrasında hesaplanacak fark tutarlarının şirketlerden istenmesine ve konuyla ilgili çalışma yapılmasına karar verilmiştir. Süreçle ilgili gelişmeler sektörümüzle paylaşılacaktır.
İrat Sigortaları ile ilgili sürdürülen çalışmalar kapsamında Hazine Müsteşarlığı’ndan taslak bir çalışma hazırlandığı bilgisi alınmış ve söz konusu taslağın tartışılmasını teminen Birlik merkezinde bir toplantı yapılmıştır. Sn. Ahmet Genç’in Başkanlığı’ndaki Hazine Müsteşarlığı temsilcileri tarafından oluşturulan taslak ile ilgili bilgi paylaşımında bulunulmuş ve Birliğimiz görüşleri aktarılmıştır. Toplantıda mutabık kalınamayan teknik faiz oranı konusunda Birlik Yönetim Kurulu kararının beklenmesi yönünde görüş birliğine varılmış olup bu konudaki görüşün alınmasından sonra irat sigortaları ile ilgili çalışmanın hızla sonlandırılacağı bilgisi verilmiştir. Birlik Yönetim Kurulu’nun 05.04.2012 tarih ve 7 nolu toplantısında konu gündeme alınmış, “uzun yaşama riski”nin bertaraf edilmesini teminen kullanılacak mortalite tablosunun yıllık olarak revize edilmesine olanak sağlanması ve Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan çalışmada “0” olarak belirlenen teknik faiz oranın Birliğimizce de olumlu olarak değerlendirildiği yönünde görüş gönderilmesine karar verilmiştir. Söz konusu görüş yazısı 06.04.2012 tarih ve 2012/ sayılı Birlik yazısı ile Hazine Müsteşarlığı’na gönderilmiştir.
Ülkemizde tamamlayıcı sağlık sigortası modelinin uygulamaya konuşabilmesini teminen Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sigortacılık Genel Müdürlüğü ve Birliğimiz yetkililerin katılımıyla düzenlenen toplantı sonrasında konuyla ilgili bir Çalışma Grubu kurulmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede SGK, Sigortacılık Genel Müdürlüğü ve Birliğimiz temsilcilerinden oluşan ve ülkemiz için uygulanabilir bir model önerisi geliştirilmesi amacını taşıyan bir Çalışma Grubu oluşturulmuş olup, ilk toplantı 09.02.2012 tarihinde yapılmıştır. 24.02.2012 tarihinde konuya ilişkin üçüncü toplantı gerçekleştirilmiş ve sonrasında çalışmalar ile ilgili gelinen süreç 02.03.2012 tarihinde Birlik merkezinde yapılan toplantıda sektör temsilcileri ile paylaşılmış ve görüşleri alınmıştır. Toplantıda görüşlerin daha sonra yazılı olarak da paylaşılabileceği ifade edilmiştir. 09.03.2012 tarihinde dördüncü toplantı gerçekleştirilmiş, bu toplantıda SGK tarafından hazırlanan taslak ana rapora ilişkin görüşlerimiz sözlü olarak iletilmiştir. SGK tarafı taslak rapora eklenmek üzere Birliğimiz ve OHSAD’dan yazılı değerlendirme gönderilmesini talep etmiştir. Tamamlayıcı sağlık sigortası ile ilgili çalışmaların koordinasyonu görevini üstlenen Birlik Yönetim Kurulu üyeleri (Sn. Kemal Olgaç ve Sn. Okan Utkueri) ile Birliğimizi temsilen çalışma grubunda yer alan üyeler 14.03.2012 tarihinde toplanarak gelişmeleri değerlendirmiştir. Toplantı sonrasında gerek SGK tarafından hazırlanan ana rapor taslağına, gerekse tamamlayıcı sağlık sigortasına ilişkin değerlendirmelerimiz SGK’ya iletilmiştir. SGK tarafından sunulan takvime uygun olarak SGK tarafından hazırlanan ara raporun paylaşılması beklenmektedir. SGK tarafından iletilen takvime istinaden 01.06.2012 tarihinde de sonuç raporunun tamamlanması planlanmaktadır.
Birliğimiz 29.03.2012 tarihinde düzenlenen Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu toplantısına davet edilmiştir. Gündemi “Dördüncü Yılında Sosyal Güvenlik Reformu ve Bu Kapsamda Sağlık Sisteminde Yaşanan Temel Sorunlar ile Sürdürülebilir Bir Sağlık Sistemi İçin Öneriler” olan toplantıda 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” ile tüm nüfusun sağlık güvencesi altına alınmasının Birliğimizce olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmekle birlikte oluşturulan teminat paketinin kapsamının oldukça geniş tutulması sebebiyle aktüeryal açıdan sürdürülebilir olmadığı, bu çerçevede tamamlayıcı sağlık Sigortasının, Genel Sağlık Sigortasının üzerindeki harcama baskısını dengeleme ve kontrol etmede diğer tüm araçlardan daha etkin bir yöntem olduğu, tamamlayıcı sağlık sigortasının bu işlevi yanında sürdürülebilir bir sağlık politikası açısından başka faydalarının da olduğu yönündeki görüşlerimiz dile getirilmiştir.
Tek Risk Sigortası Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Genel Şart taslağı 13.03.2012 tarih ve 2012/689 sayılı yazımız ile Hazine
6 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ Taslağında genel olarak 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiş olup 1 seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde değişiklikler yapılmıştır. Taslağın muallak hasar ve tazminat karşılıklarının hesaplanmasına ilişkin 11’inci maddesi ile “8.6.1. Muallak hasar ve tazminat karşılıkları” başlıklı bölümün dördüncü paragrafının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Muallak hasar ve tazminat karşılığının aktüeryal zincirleme merdiven metodu kullanılmak suretiyle hesaplanmasında, her bir branş için gerçek durumu en iyi yansıtan yöntemin belirlenmesi, Hazine Müsteşarlığının izni alınmadan bu yöntemin 3 yıl değiştirilmemesi ve negatif sonuç veren branşlardaki tutarın da tamamının hesaplamalarda dikkate alınması gerekmektedir. Bu şekilde hesaplanan muallak hasar ve tazminat karşılıkları 2012 vergilendirme döneminden itibaren gider olarak indirilebilecektir. Söz konusu hesaplamada, mükelleflerin gerçek durumu en iyi yansıtan yöntemi seçmediklerinin tespiti halinde ise gerekli tarhiyatların yapılacağı tabiidir.” 

Diğer taraftan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı Hazine Müsteşarlığı’nın internet sayfasında yayınlanmış ve konuya ilişkin Birliğimiz görüşleri Müsteşarlığa iletilmiştir. Taslağın 5’inci maddesi ile Test IBNR’a ilişkin tüm Yönetmelik hükümleri kaldırılmış; dolayısıyla bu değişiklik öncesinde AZMM’nin Kurumlar Vergisi matrahından indirimine ilişkin tebliğle yapılan düzenlemenin yürürlüğe girmesinin son derece önemli olduğu hususu Hazine Müsteşarlığı’na iletilmiştir.
Hazine Müsteşarlığı tarafından gönderilen 13.02.2012 tarih ve 2656 sayılı yazıda, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddesine atıf yapılarak Medula ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi arasında gerçekleştirilmesi planlanan entegrasyonun sağlanamaması nedeniyle aktarım tutarı olarak toplam trafik priminin % 10’u teklif edilerek konuya ilişkin Birliğimiz görüşleri talep edilmiştir. 

Kurum ödemelerinde dikkate alınan SUT fiyatlarında ciddi bir artış olmaması, bunun yanında 2011 yılı için yapılan aktarımlarda kullanılan oranın hesaplanmasında sigorta şirketlerinin sağlık kurumlarının cari fiyatları üzerinden ödeme yaptıkları tutarın kullanılması, sonuç olarak belirtilen bu hususların dikkate alınarak aktarımda esas alınacak oranın 2011 yılı için belirlenen % 9’dan daha düşük olması yönündeki Birlik görüşü 21.02.2012 tarih ve 2012/525 nolu yazı ile Hazine Müsteşarlığı’na gönderilmiştir. Süreç takip edilmektedir.
Hazine Müsteşarlığı tarafından Motorlu Taşıt Sigortaları Kapsamında Tam ya da Ağır Hasara Uğramış Araçlar Hakkında Yapılacak İşlemlere İlişkin Genelge Taslağı” gönderilerek taslağa ilişkin görüşlerimiz edilmiştir. Konu Hasar Komitesi tarafından değerlendirilmiş ve Birlik görüşleri 01.02.2012 tarih ve 2012/285 nolu yazımız ile Hazine Müsteşarlığı’na gönderilmiştir. Gerek bu konu gerekse araç sigortalarındaki değer kaybı ile ilgili görüşlerimiz Hazine Müsteşarlığı yetkilileri ile yapılacak toplantıda sözlü olarak dile getirilecektir.
Hazine Müsteşarlığı’nca hazırlanan Klinik Araştırmalar Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Taslağı görüş alınmak üzere Birliğimize gönderilmiş ve oluşturulan görüşler 17.02.2012 tarih ve 2012/489 nolu yazı ile Hazine Müsteşarlığı’na gönderilmiştir. Süreç takip edilmektedir.
Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nün Sigorta Tanıtım Stratejisi ile Birliğimizin ülkemizde sigorta algısının oluşturulması çalışmaları kapsamında “ I. Kısa Metrajlı Film Yarışması” düzenlenmiştir. 2 0cak – 1 Mayıs 2012 tarihleri arasında devam edecek yarışmanın ana teması sigorta yaptırmanın önemi, sigortalı olmanın faydaları ve sigortasız olmanın getirdiği maddi ve manevi zararlar olarak belirlenmiştir. Yarışmanın ödül töreni mayıs ayının son pazartesi günü ile başlayacak haftada düzenlenecek olan “Sigortacılık Haftasında” gerçekleştirilecektir. Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.
Birliğimizce hazırlanan Kefalet Sigortası Genel Şartları taslağı 09.01.2012 tarih ve 2012/65 sayılı yazı ekinde Hazine Müsteşarlığı’na gönderilmiştir. Süreç takip edilmektedir.
Rehber Tarife parametreleri ile hesaplama yönteminin gözden geçirilmesi amacıyla kurulan Çalışma Grubu’nun çalışmaları devam etmektedir.
Destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanmasında belirlenecek parametreler çerçevesinde bir hesaplama modeli oluşturulması amacıyla kurulan Çalışma Grubu’nun çalışmaları devam etmektedir.
Konuya ilişkin olarak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne verilen dilekçemizin Danıştay 10’uncu Dairesi’ne iletildiği bilgisi alınmıştır. Dava sürecinde meydana gelecek gelişmelerin sektörümüzle paylaşılmasına devam edilecektir.
Kara Araçları Kasko Sigortası Taslağı ile Poliçe Şablonu taslağına ilişkin 30.12.2011 tarih ve 2011/3902 sayılı yazımız ile gönderilen görüşler sonrasında süreç takip edilmektedir.
Gerek yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 01.07.2012 yılında yürürlüğe girecek olması, gerekse uygulamada yaşanan bir takım sorunlar neticesinde bir ihtiyaç haline gelen Sağlık Sigortası Genel Şartları’nın revizyonuna ilişkin çalışmalar Sağlık Sigortası İnceleme ve Araştırma Komitesi bünyesinde devam etmektedir.
5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ve 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’na ilişkin değişiklikleri içeren taslaklar değerlendirilmiş ve 5684 sayılı Kanun taslağına ilişkin görüşlerimiz 23.11.2011 tarihli ve 2011/3527 sayılı yazımız ile 4632 sayılı Kanun taslağına ilişkin görüşlerimiz de 25.11.2011 tarih ve 2011/3552 sayılı yazımız ile Hazine Müsteşarlığı’na gönderilmiştir. Hazine Müsteşarlığı’na gönderilen bu görüşler 30.11.2011 tarihinde 2011/590 sayılı sirkülerimizle sektörle paylaşılmıştır.
Sistemin sağlıklı işleyebilmesi amacıyla Sigorta Bilgi Merkezi’nde yürütülen çalışmaların yanı sıra konunun rekabet hukuku açısından değerlendirilmesi amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir. Bununla birlikte sistemin dayandığı en önemli temellerden birisini de ortalama hasar tutarının belirlenmesi oluşturduğundan SBM nezdinde tutulan hasar verilerinin iyileştirilmesi çalışmalarına devam edilmektedir. 

Takas Odası’nın işleyişine ilişkin çalışmalar SBM bünyesinde yürütülmektedir.
Sigorta Suiistimalleri Bilgi Sistemi (SİSBİS) ile ilgili olarak ekip kurulması ve ekibin çalışması için gerekli olan yazılım çalışmaları devam etmektedir.
İstanbul Finans Merkezi kapsamında yürütülen çalışmalar devam etmektedir.
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Yönetim Kurulu olarak, Türk sigorta sektörüne ilişkin temel bilgiler ile sektörün daha etkin ve sağlıklı işleyerek ülke ekonomisine sağlayacağı katkıyı artırmak amacı ile görüş ve değerlendirmeleri sunmak üzere Başbakan Sn. Recep Tayyip Erdoğan’dan randevu talebinde bulunulmuştur. Görüşme gerçekleştiğinde sektörümüze ayrıca bilgilendirmede bulunulacaktır.

ustok Şubat Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:

* Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. *Listedeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

İNDICATA firmasından gelen değerlerin kontrolünde ve listenin TSB tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar