Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi

Muhasebe Standartları

Sigorta Sektöründe Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyum esası geldi.
 
Hazine Müsteşarlığı'nca 14.7.2007 tarih ve 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik" ile 1.1.2008 tarihinden itibaren sigorta sektöründe de Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıyla bire bir uyumlu şekilde belirlenen Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uyum esası kabul edilmiştir. Yönetmeliği okumak için tıklayınız.

1.1.2008 tarihinden itibaren, şirket faaliyetlerinin bu Yönetmelik ile Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun finansal tabloların hazırlanma ve sunulma esaslarına ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde muhasebeleştirilmesi esastır. Ancak, sigorta sözleşmelerine, bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iştiraklerin muhasebeleştirilmesi ve konsolide finansal tablolar, kamuya açıklanacak finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığınca çıkarılacak tebliğler ile belirlenecektir.

Bu çerçevede, şirketlerce kullanılacak TMS ve TFRS ile uyumlu dipnot formatları 18.04.2008 tarih ve 26851 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ (no 2008/1) ile belirlenmiştir.

Tamamen UFRS’ye uyumlu ve UFRS'lerin çevirisi olan "Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)" ve “Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)” Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) tarafından belirlenmektedir. Türk Ticaret Kanunu yasalaştıktan sonra tüm şirketler TMSK tarafından yayınlanan standartları kullanacaklardır.      


Bugüne kadar TMSK tarafından yayınlanan tüm TFRS ve TMS'ler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Standartları TMSK web sitesinden okumak için tıklayınız.

TFRS 1

Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması

TFRS 2

Hisse Bazlı Ödemeler

TFRS 3

İşletme Birleşmeleri

TFRS 4

Sigorta Sözleşmeleri

TFRS 5

Satış Amaçlı Elde Tutulan Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler

TFRS 6

Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi

TFRS 7

Finansal Araçlar: Açıklamalar

TFRS 8

Faaliyet Bölümleri

TFRS 1

Finansal Tabloların Sunuluşu

TFRS 2

Stoklar

TFRS 7

Nakit Akış Tabloları

TFRS 8

Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar

TFRS 10

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

TFRS 11

İnşaat Sözleşmeleri

TFRS 12

Gelir Vergileri

TFRS 14

Bölümlere Göre Raporlama

TFRS 16

Maddi Duran Varlıklar

TFRS 17

Kiralama Sözleşmeleri

TFRS 18

Hasılat

TFRS 19

Çalışanlara Sağlanan Faydalar

TFRS 20

Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması

TFRS 21

Kur Değişiminin Etkileri

TFRS 23

Borçlanma Maliyeti

TFRS 24

İlişkili Taraf Açıklamaları

TFRS 26

Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama

TFRS 27

Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar

TFRS 28

İştiraklerdeki Yatırımlar

TFRS 29

Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama

TFRS 30

Bankalar ve Benzeri Finansal Kuruluşların Finansal Tablolarıda Yapılacak Açıklamalar

TFRS 31

İş Ortaklıklarındaki Paylar

TFRS 32

Finansal Araçlar: Sunum

TFRS 33

Hisse Başına Kazanç

TFRS 34

Ara Dönem Finansal Raporlama

TFRS 36

Varlıklarda Değer Düşüklüğü

TFRS 38

Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar

TFRS 39

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

TFRS 40

Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme

TFRS 41

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

Sigorta sektörünün söz konusu standartlara geçiş sürecinde Birliğimizce önemli bir proje gerçekleştirilmiştir. Sigortacılık muhasebe sisteminin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS)  uymunu öngören bu projede sektörün sorunsuz bir şekilde UFRS'ye geçişi hedeflenmiştir. Söz konusu proje ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından günümüzde yürütülen çalışmalardan biri de sigorta sözleşmelerine ilişkin UFRS 4 nolu standardın güncellenmesi çalışmasıdır. Bu çerçevede, Mayıs 2007 tarihinde IASB tarafından bir Taslak metin hazırlanarak kamuoyunun görüşlerine sunulmuştur.                                                         
Söz konusu Taslak için tıklayınız.

Bu Taslağa ilişkin olarak, Birliğimizin de üyesi olduğu ve çalışmalarına aktif şekilde katıldığı Avrupa Sigorta ve Reasürans Federasyonu (CEA) ile CFO Forum ortak bir görüş oluşturarak Aralık 2007 tarihinde IASB'ye iletmiştir. Söz konusu görüş metni için tıklayınız.


Avrupa Birliği ve Uluslararası Muhasebe Standartları
 
Avrupa Birliği’nde, 23–24 Mart 2000 tarihinde yapılan, Lizbon Avrupa Konseyi toplantısında, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Finansal Hizmetler Eylem Planının (Financial Services Action Plan - FSAP) 2005 yılına kadar uygulamaya geçirilmesi ve halka açık şirketlerin finansal raporlarının karşılaştırılabilir olması için gerekli adımların hızla atılması kararlaştırılmıştır. Avrupa Birliği’nde, en üst seviyede alınan bu kararlar doğrultusunda, iç pazarın daha etkin bir şekilde işlemesi için, şirketlerin mali tablolarını, daha fazla karşılaştırılabilir ve anlaşılabilir olmalarını teminen, ortak standartlar çerçevesinde hazırlaması öngörülmüştür. Böylece, iç pazarın tamamlanmasıyla, yatırımcıların ve finansal piyasalarda tesis edilen güvenin korunabilmesi amaçlanmıştır.

AB Direktiflerinde, borsaya kote olmuş şirketler için yer alan raporlama gereklilikleri, bu şirketlerin finansal raporlarının yeterince şeffaf ve karşılaştırılabilir olmasını sağlayamamıştır. Ayrıca AB’nin uluslararası alanda rekabet gücünü artırması için, hedeflenen ortak standartların aynı zamanda uluslararası kabul görmesi ve küresel standartlar olması gereğinden hareketle, AB çapında ortak muhasebe standartları arayışı, AB standartlarının uluslararası düzeyde uygulanan standartlara doğru kaymasına neden olmuştur.

Bu çerçevede, 19 Temmuz 2002 tarihinde, sermaye piyasasının etkin ve verimli işlemesine yardımcı olmak üzere, uluslararası muhasebe standartlarının uygulanmasına ilişkin 1606/2002 sayılı Tüzük kabul edilmiştir. Bu düzenlemeyle, Avrupa Birliği’nde faaliyet gösteren, hisse senetleri borsada işlem gören tüm işletmelerin hazırlayacakları konsolide finansal tabloların, en geç 1.1.2005 tarihinden itibaren Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu’nca yayınlanan uluslararası finansal raporlama standartlarıyla uyumlu olması benimsenmiştir. Böylece, iç pazarda sermayenin serbest dolaşımı ilkesi daha güçlü bir şekilde uygulamaya konmuş ve Birlik içinde faaliyette bulunan şirketlerin aynı şartlarda rekabet edebilmesi hedeflenmiştir.

Hangi standartların AB müktesebatına aktarıldığı ve AB'de hangi şirketlerin bu standartları uygulamakla yükümlü olduğu hakkında detaylı bilgi için tıklayınız...ustok Şubat Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:

* Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. *Listedeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

İNDICATA firmasından gelen değerlerin kontrolünde ve listenin TSB tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar