Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (TRAFİK) GENEL ŞARTLARI

A.2. TANIMLAR 

ç) (Mülga:RG-20/3/2020-31074) Kazanın temassız olması sorumluluğa engel olmaz.

f) Orijinal Parça: (Mülga:RG-20/3/2020-31074) iii) İlgili mevzuat çerçevesinde ömrünü tamamlamış araçlardan veya Hazine Müsteşarlığınca belirlenecek esaslara göre hasarlı araçlardan çıkarılan kodlandırılmış, hasarsız, araç güvenliği ve çevre standartlarını karşılayan eşdeğer niteliğinde olmayan parçaları,

ğ) (Mülga:RG-20/3/2020-31074) Arabulucu: 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununa göre arabuluculuk siciline kayıtlı olup uyuşmazlık çözümünde görev yapan kişiyi,

A.5. KAPSAMA GİREN TEMİNAT TÜRLERİ

Bu genel şart kapsamındaki teminat türleri aşağıda yer almaktadır.

a) (Mülga:RG-20/3/2020-31074) Maddi Zararlar Teminatı: Hak sahibinin kaza tarihi itibariyle bu genel şartta tanımlanan ve zarar gören araçta meydana gelen değer kaybı dahil doğrudan malları üzerindeki azalmadır. Sigortalının sorumlu olduğu araç kazalarında değer kaybı, talep edilmesi halinde ilgili branşta ruhsat sahibi sigorta eksperleri tarafından tespit edilir. Değer kaybının tespiti bu Genel Şart ekinde yer alan esaslara göre yapılır.

c) (Mülga:RG-20/3/2020-31074) Sürekli Sakatlık Teminatı: Üçüncü kişinin sürekli sakatlığı dolayısıyla ileride ekonomik olarak uğrayacağı maddi zararları karşılamak üzere, bu genel şart ekinde yer alan esaslara göre belirlenecek teminattır. Kaza nedeniyle mağdurun tedavisinin tamamlanması sonrasında yetkili bir hastaneden alınacak özürlü sağlık kurulu raporu ile sürekli sakatlık oranının belirlenmesinden sonra ortaya çıkan bakıcı giderleri bu teminat limitleri ile sınırlı olmak koşuluyla sürekli sakatlık teminatı kapsamındadır. Söz konusu tazminat miktarının tespitinde sakat kalan kişi esas alınır.

Sürekli sakatlık tazminatına ilişkin sakatlık oranının belirlenmesinde, sakatlık ölçütü sınıflandırılması ve özürlülere verilecek sağlık kurulu raporlarına ilişkin mevzuat doğrultusunda hazırlanacak sağlık kurulu raporu dikkate alınır. Tazminat ödemesinde, ilgili sağlık hizmet sunucularınca tanzim edilecek trafik kazasına ilişkin belgelerde illiyet bağı ile ilgili tespitin yer alması durumunda bu tespitin aksini ispat sigorta şirketine aittir. Sigortacı söz konusu rapor hakkında ilgili mevzuat uyarınca itiraz usulüne başvurduğunda mağdurun itiraz üzerine yaptığı belgelenmiş harcamaları bu teminat kapsamında karşılamakla yükümlüdür.

B.2. TAZMİNAT VE GİDERLERİN ÖDENMESİ

2.1. (Mülga paragraf:RG-20/3/2020-31074) Hasar halinde, hasar gören parça, onarımı mümkün değilse veya eşdeğer parça veya ömrünü tamamlamış araçlar mevzuatı kapsamındaki araçlardan elde edilen orijinal parça ile değişimine imkân yok ise(13) orijinali ile değiştirilir.(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(12) Kaza tarihine göre model yılından itibaren 3 yılı geçmeyen motorlu araçlarda hasar gören parça, onarımı mümkün değilse öncelikle orijinali ile değiştirilir, orijinal parçanın bulunmaması durumunda eşdeğer veya ömrünü tamamlamış araçlar mevzuatı kapsamındaki araçlardan elde edilen orijinal parça ile değiştirilir. Ancak model yılından itibaren 3 yılı geçmeyen motorlu araçta hasar gören parçanın orijinal olmadığı durumda eşdeğer veya ömrünü tamamlamış araçlar mevzuatı kapsamındaki araçlardan elde edilen orijinal parça ile değişim yapılır. Bu paragraf uygulaması sonucu araçta bir kıymet artışı meydana gelse dahi bu fark tazminat miktarından indirilemez.

(Mülga paragraf:RG-20/3/2020-31074) Eşdeğer veya ömrünü tamamlamış araçlar mevzuatı kapsamındaki araçlardan elde edilen orijinal parça ile değişim mümkün olduğu halde, sigortacının bilgisi ve onayı dahilinde olmadan orijinal parça ile onarım sağlanır ise sigortacının sorumluluğu, sigortacının kaza tarihi itibariyle benzer hasarlardaki onarım uygulamasına göre, eşdeğer veya ömrünü tamamlamış araçlar mevzuatı kapsamındaki araçlardan elde edilen orijinal parça bedeli ile sınırlıdır. Sigortacı bu paragraf kapsamındaki onaya ilişkin tercihini hasar ihbarından itibaren 2 iş günü içinde onarım merkezine veya hak sahibine bildirmediği durumda onayı varsayılır. İspat yükümlülüğü sigortacıya aittir.2.2. Hak sahibi aracının, bu madde uyarınca Hazine Müsteşarlığınca belirlenen ölçütleri karşılayan, dilediği onarım merkezinde onarılmasını talep edebilir. Bu durumda sigortacı, araç kaza tarihi itibariyle anlaşmalı olduğu onarım merkezinde onarılsaydı uygulanacak parça, tedarik, işçilik ve diğer hususlara göre belirlenecek bedele göre ödeme yapabilir. Sigortacı söz konusu bedel uygulaması hakkında hak sahibini hasar ihbarından itibaren 2 iş günü içinde bilgilendirir. Sigortacı bu süre içinde anılan bildirimi yapmadığı takdirde bildirim konusu bedeli hak sahibine karşı ileri süremez.

C.7. ARABULUCUYA BAŞVURU VE YETKİLİ MAHKEME (Mülga Başlık: RG-20/3/2020-31074)

(Mülga Paragraf: RG-20/3/2020-31074) Sigortacı başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde tazminat tutarında anlaşma sağlayamadığı durumda, anlaşma sağlayamadığı tutar için arabulucuya başvurabilir. Anlaşma sağladığı tutarı ise bu Genel Şartların B.2 nci maddesi çerçevesinde hak sahibine öder. Hak sahibi de arabulucuya başvurabilir.

(Mülga Paragraf: RG-20/3/2020-31074)Sigortacıya karşı dava açılmış olması arabulucuya müracaata engel değildir.

(Mülga Paragraf: RG-20/3/2020-31074)Arabuluculuk usulünde hak sahibinin vekil ile temsil edilmesi durumunda vekâlet ücretini ilgili mevzuat dâhilinde sigortacı öder.

Mülga ekler için tıklayınız

(9) Danıştay Onbeşinci Dairesinin 27/6/2018 tarihli ve Esas No:2015/5029 ; Karar No:2018/6097 sayılı kararı ile Tebliğin ‘’B.2. Tazminat Ve Giderlerin Ödenmesi’’ başlıklı maddesinin 2.1. fıkrasının ikinci bendinin birinci cümlesinin iptaline karar verilmiştir.

(11) Danıştay Onbeşinci Dairesinin 27/6/2018 tarihli ve Esas No:2015/6229; Karar No:2018/6100 sayılı kararı ile Tebliğin ‘’B.2. Tazminat Ve Giderlerin Ödenmesi’’ başlıklı maddesinin  2.1. fıkrasının ikinci bendinin birinci cümlesinin, ‘’Ek 1.Değer Kaybı Hesaplaması’’ bölümünün ‘’2. Teminat Dışında Kalan Haller‘’ başlıklı kısmının 2,3,4 ve 6. bentlerinin iptaline karar verilmiştir.

(12) Danıştay Onbeşinci Dairesinin 27/6/2018 tarihli ve Esas No:2015/6282; Karar No:2018/6094 sayılı kararı ile Tebliğin ‘’B.2. Tazminat Ve Giderlerin Ödenmesi’’ başlıklı maddesinin  2.1. fıkrasının ikinci bendinin birinci cümlesinin, ’Ek 1.Değer Kaybı Hesaplaması’’ bölümünün ‘’2. Teminat Dışında Kalan Haller‘’ başlıklı kısmının 2,4 ve 6. bentlerinin iptaline karar verilmiştir.

(13) Danıştay Onbeşinci Dairesinin 27/6/2018 tarihli ve Esas No:2015/6283; Karar No:2018/6101 sayılı kararı ile Tebliğin ‘’B.2. Tazminat Ve Giderlerin Ödenmesi’’ başlıklı maddesinin  2.1. fıkrasının ikinci bendinin birinci cümlesinin, ‘’Ek 1.Değer Kaybı Hesaplaması’’ bölümünün ‘’2. Teminat Dışında Kalan Haller‘’ başlıklı kısmının 2,3,4 ve 6. bentlerinin iptaline karar verilmiştir.

(15) Danıştay Onbeşinci Dairesinin 27/6/2018 tarihli ve Esas No:2015/6110; Karar No:2018/6092 sayılı kararı ile Tebliğin ibaresinin, ‘’B.2. Tazminat Ve Giderlerin Ödenmesi’’ başlıklı maddesinin  2.1. fıkrasının ikinci bendinin birinci cümlesinin ve ‘’Ek 1.Değer Kaybı Hesaplaması’’ bölümünün ‘’2. Teminat Dışında Kalan Haller‘’ başlıklı kısmının 2,3,4 ve 6. bentlerinin iptaline karar verilmiştir.

(16) Danıştay Onbeşinci Dairesinin 27/6/2018 tarihli ve Esas No:2015/5619; Karar No:2018/6098 sayılı kararı ile Tebliğin ‘’B.2. Tazminat Ve Giderlerin Ödenmesi’’ başlıklı maddesinin  2.1. fıkrasının ikinci bendinin birinci cümlesinin iptaline karar verilmiştir.

(17) Danıştay Onbeşinci Dairesinin 27/6/2018 tarihli ve Esas No:2015/6111; Karar No:2018/6093 sayılı kararı ile Tebliğin ’B.2. Tazminat Ve Giderlerin Ödenmesi’’ başlıklı maddesinin  2.1. fıkrasının ikinci bendinin birinci cümlesinin ve ‘’Ek 1.Değer Kaybı Hesaplaması’’ bölümünün ‘’2. Teminat Dışında Kalan Haller‘’ başlıklı kısmının 2,3,4 ve 6. bentlerinin iptaline karar verilmiştir.

(18) Danıştay Onbeşinci Dairesinin 27/6/2018 tarihli ve Esas No:2015/6014; Karar No:2018/6091 sayılı kararı ile Tebliğin ‘’B.2. Tazminat Ve Giderlerin Ödenmesi’’ başlıklı maddesinin  2.1. fıkrasının ikinci bendinin birinci cümlesinde yer alan ‘’parça veya ömrünü tamamlamış araçlar mevzuatı kapsamındaki araçlardan elde edilen orijinal parça’’ ibaresinin, ’Ek 1.Değer Kaybı Hesaplaması’’ bölümünün ‘’2. Teminat Dışında Kalan Haller‘’ başlıklı kısmının 2,3,4 ve 6. bentlerinin iptaline karar verilmiştir.

(19) Danıştay Onbeşinci Dairesinin 27/6/2018 tarihli ve Esas No:2016/2911; Karar No:2018/6087 sayılı kararı ile Tebliğin ‘’Ek 1.Değer Kaybı Hesaplaması’’ bölümünün ‘’2. Teminat Dışında Kalan Haller‘’ başlıklı kısmının 2,3,4 ve 6. bentlerinin iptaline karar verilmiştir.

(20) Danıştay Onbeşinci Dairesinin 27/6/2018 tarihli ve Esas No:2015/8728; Karar No:2018/6095 sayılı kararı ile Tebliğin ‘’Ek 1.Değer Kaybı Hesaplaması’’ bölümünün ‘’2. Teminat Dışında Kalan Haller‘’ başlıklı kısmının 2,4 ve 6. bentlerinin iptaline karar verilmiştir.

(21) Danıştay Onbeşinci Dairesinin 27/6/2018 tarihli ve Esas No:2015/8948; Karar No:2018/6096 sayılı kararı ile Tebliğin ‘’Ek 1.Değer Kaybı Hesaplaması’’ bölümünün ‘’2. Teminat Dışında Kalan Haller‘’ başlıklı kısmının 2,4 ve 6. bentlerinin iptaline karar verilmiştir.

(22) Danıştay Onbeşinci Dairesinin 27/6/2018 tarihli ve Esas No:2015/6085; Karar No:2018/6099 sayılı kararı ile Tebliğin ‘’B.2. Tazminat Ve Giderlerin Ödenmesi’’ başlıklı maddesinin  2.1. fıkrasının ikinci bendinin birinci cümlesinin ve ‘’Ek 1.Değer Kaybı Hesaplaması’’ bölümünün ‘’2. Teminat Dışında Kalan Haller‘’ başlıklı kısmının 2,3,4 ve 6. bentlerinin iptaline karar verilmiştir.

(23) Danıştay Onbeşinci Dairesinin 27/6/2018 tarihli ve Esas No:2015/9165; Karar No:2018/6102 sayılı kararı ile Tebliğin ‘’B.2. Tazminat Ve Giderlerin Ödenmesi’’ başlıklı maddesinin  2.1. fıkrasının ikinci bendinin birinci cümlesindeki ‘’ veya eşdeğer parça veya ömrünü tamamlamış araçlar mevzuatı kapsamındaki araçlardan elde edilen orijinal parça ile değişimine imkân yok ise’’ ibaresinin iptaline karar verilmiştir.E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar