Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi

Navlun Klozu

1.11.1995

INSTITUTE TIME CLAUSES FRIGHT1

[Bu sigorta İngiliz yasa ve uygulamasına bağlıdır] 

1. SEYRÜSEFER

1.1. Gemi limana girme ve çıkma, kuru havuza girme, kılavuzlu veya kılavuzsuz sefere çıkma veya seyretme, deneme seferlerine çıkma ve tehlikede olan gemi veya deniz taşıtlarına yardım etme ve onları çekme iznine sahiptir. Fakat alışılmış çekilme veya yardıma gereksinim duyulduğunda ilk güvenli liman veya yere çekilme halleri hariç, geminin çekilmemesi veya sigortalı ve/veya gemi sahipleri ve/veya işletmecileri ve / veya kiracıları tarafından önceden yapılmış bir sözleşme uyarınca çekme veya kurtarma hizmeti üstlenilmemesi şarttır. Bu 1.1 Klozu, yükleme veya boşaltmayla ilgili alışılmış çekilmeleri istisna etmez. 

1.2. Bu sigorta sigortalının kılavuzlarla her hangi sözleşme yapması veya sigortalı ya da onun acentesinin, kılavuzların ve/veya römorkörlerin ve/veya çekici botların veya onların sahiplerinin sorumluluklarını sınırlayan veya onları sorumluluktan kurtaran sözleşmelerden herhangi birini kabul etmeleri yahut yerleşik yerel yasa veya gelenekler gereği kabul etmek zorunda kalmaları nedeniyle zarar görmez. 

1.3. Görevli kişileri, malzeme veya teçhizatı gemiye ya da gemiden taşımak için helikopter kullanılması bu sigortaya zarar vermez. 

2. DENİZ TAŞITLARI RİZİKOSU

Gemiden ve gemiye [sefer yapan] mavna ve/veya liman [deniz] taşıtları rizikosu dahildir. 

3. UZATMA 

Bu sigorta sona erdiğinde gemi açık denizde ve tehlikede olacaksa veya kayıp ise, bu sigorta sona ermeden önce sigortacılara bildirilmesi koşuluyla, sigorta edilen şey, gemi bir sonraki limana varıp orada tam emniyete alınıncaya veya eğer limanda ve tehlikede ise emniyeti sağlanıncaya kadar, aylık prim ile sigortalıdır.

4. YÜKÜMLÜLÜĞE UYMAMA

Haber alındıktan sonra derhal sigortacılara bildirilmesi, onların isteyeceği her hangi ek şart ve ek primde anlaşma sağlanması koşuluyla, yük, işletme, yer, çekme ve çekilme, kurtarma hizmeti veya sefere başlama tarihine ilişkin her hangi yükümlülüğe uyulmaması halinde sigorta devam eder. 

5. SINIFLAMA 

5.1. Bu sigortanın başlangıcı ve süresi boyunca [aşağıdakileri] sağlamak sigortalı, gemi sahibi ve idarecilerinin görevidir : 

5.1.1. Geminin sigortacıların onayladığı sınıflama kurumu tarafından sınıflandırılması ve o sınıflama kurumu içindeki sınıfının sürdürülmesi. 

5.1.2. Geminin denize elverişliliği veya denize elverişli koşullarda tutulması için sınıflama kurumu tarafından koyulan herhangi sınırlama, istem ve önerilere, sınıflama kurumunun istediği tarihlerde uyulması. 

5.2. Sigortacılar yazılı olarak aksini kabul etmedikçe, yukarıdaki 5.1 Klozu’nda belirlenen görevlerden her hangi birinin yerine getirilmemesi halinde, sigortacılar görevin yerine getirilmediği tarihten itibaren, bu sigortadaki sorumluluklarından kurtulur. Şu koşulla ki eğer gemi o tarihte açık denizde ise, sigortacıların sorumluluktan kurtulması geminin uğrayacağı ilk limana varıncaya kadar ertelenir. 

5.3. Geminin sınıflama kurumunun önerilerde bulunabileceği herhangi olay, hal veya hasarla ilgili olarak sigortalı, gemi sahibi veya idarecilerinin yapacağı onarım ya da diğer eylemleri derhal sınıflama kurumuna bildirilmelidir. 

5.4. Sigortacılar bilgi ve/veya belge için doğrudan sınıflama kurumuna başvurmayı isterse, sigortalı gerekli yetkiyi sağlar. 

6. SONA ERME

Bu 6. Kloz, bu sigortada kendisiyle uyuşmayan basılmış veya el ya da yazı makinesiyle yazılmış hangi hükme rağmen geçerlidir. Sigortacılar yazılı olarak aksini kabul etmedikçe : 

6.1. Bu sigorta geminin sınıflama kurumunun veya kurumdaki sınıfının değişmesi, askıya alınması, kesintiye uğraması, geri alınması ya da sona ermesi ya da dönemsel ekspertizlerden her hangi birinin süresi aşıldığında, bu ekspertiz için bir uzatma kararlaştırılmadıkça kendiliğinden sona erer. Şu koşulla ki eğer gemi açık denizde ise bu kendiliğinden sona erme, gemi ilk limana varıncaya kadar ertelenir. Bununla beraber sınıfın böyle değişikliği, askıya alınması, kesintiye uğraması veya geri alınması yahut dönemsel ekspertiz süresinin aşılması, bu sigortanın 7. Kloz’unun kapsadığı veya geminin yürürlükteki Institute Time Clauses – Hulls2   veya Institute War and Strikes Clauses Hulls – Time3   şartlarına bağlı bir sigortanın temin edebileceği zıya veya hasarın sonucu olduğunda, böyle kendiliğinden sona erme ancak geminin bu ilk limandan sınıflama kurumunun önceden onayı olmaksızın denize açılması halinde veya dönemsel ekspertiz süresinin sınıflama kurumu tarafından bir uzatma kararlaştırılmadan sona ermesi halinde geçerli olur. 

6.2. Bu sigorta bayrak veya mülkiyette isteyerek veya başka türlü herhangi değişme, yeni idareye devir veya çıplak gemi esası ile kiralama, geminin bedeli devlet tarafından ödenerek mülkiyet veya kullanım hakkına el konulduğunda kendiliğinden sona erer. Şu koşulla ki, eğer gemi yüklü ise ve yükleme limanından sefere başlamışsa yahut açık denizde boş seyirde ise, böyle kendiliğinden sona erme, eğer istenirse, gemi öngörülen yolculuğuna devam ederken, yüklü gemi son boşaltma limanına varıncaya kadar, boş gemi varma limanına ulaşıncaya kadar ertelenir. Bununla beraber sigortalının yazılı onayı olmaksızın geminin bedeli devlet tarafından ödenerek mülkiyet veya kullanım hakkına el konulması halinde, böyle kendiliğinden sona erme, gemiye limanda ya da açık denizde el konulmasından 15 gün sonra olur. 

Geminin bu sigortanın kapsadığı süre veya bunun herhangi bir uzantısı içinde sigortalı tehlikelerden veya bir başka şekilde tam zıyaa uğramış olmaması koşuluyla, günlük net prim iadesi yapılır. 

7. TEHLİKELER 

7.1. Bu sigorta, sigorta edilen şeyin [aşağıdakiler] nedeniyle uğradığı zararı kapsar : 

7.1.1. Deniz, ırmak, göllerin veya diğer sefer yapılabilir suların tehlikeleri. 

7.1.2. Yangın, patlama. 

7.1.3. Geminin dışındaki kişiler tarafından zor kullanılarak yapılan hırsızlık. 

7.1.4. Denize yük atılması.

7.1.5. Korsanlık.

7.1.6. Kara taşıtları, rıhtım veya liman düzen veya donanımı ile temas.

7.1.7. Deprem, yanardağ püskürmesi veya yıldırım.

7.1.8. Yük veya yakıtın yüklenmesi, boşaltılması ya da yerinin değiştirilmesi sırasında olan kazalar. 

7.2. Bu sigorta, sigortalı edilen şeyin [aşağıdakiler] nedeniyle uğradığı zararı kapsar : 

7.2.1. Kazanların patlaması, şaftların kırılması veya makine ya da teknedeki Her hangi gizli kusur.

7.2.2. Kaptan, gemi zabitleri, gemi adamları ya da kılavuzların ihmâli.

7.2.3. Burada sigortalı olmamaları koşulu ile onarımcılar ya da gemi kiracılarının İhmâli.

7.2.4. Kaptan, gemi zabitleri veya gemi adamlarının barataryası.

7.2.5. Hava taşıtları, helikopter veya benzer nesnelerle ya da bunlardan düşen şeylerle teması.

Şu koşulla ki, zıya veya hasar sigortalı, gemi sahibi, gemi işletmecileri ya da gemi sahibinin eksperleri yahut idare merkezindeki [karadaki] her hangi müdürün gerekli özeni göstermemesi sonucu olmamalıdır. 

7.3. Kaptan, gemi zabitleri, gemi adamları veya kılavuzlar gemide pay sahibi olsalar bile bu 7. Kloz’un anlamı içinde gemi sahibi olarak düşünülmez. 

8. KİRLETME TEHLİKESİ 

Bu sigorta, bu sigorta kapsamındaki bir tehlikenin doğrudan sonucu olan bir kirletme tehlikesi veya çevreye verilen hasarı veya bunlardan doğan tehdidi önlemek yahut azaltmak için sahip olduğu güç gereği hareket eden her hangi hükümet yetkilisinin sigorta edilen şeye verdiği zararı kapsar. Şu koşulla ki hükümet yetkilisinin bu hareketi sigortalı, gemi sahipleri veya idarecileri yahut bunlardan her hangi birinin, tehlike veya tehdidi önlemek ya da azaltmak için gerekli özeni göstermemesi sonucu olmamalıdır. Kaptan, gemi zabitleri, gemi adamları veya kılavuzlar gemide pay sahibi olsalar bile bu 8. Kloz’un anlamı içinde gemi sahibi olarak düşünülmez. 

9. NAVLUN / ÇATIŞMA 

9.1. Ayrıca kararlaştırılmıştır ki, eğer gemi diğer her hangi gemi ile çarpışır ve sigortalı bunun sonucu diğer her hangi kişi veya kişilere hasar ödemekle sorumlu olur ve her hangi miktar veya miktarlar öderse, sigortalının sorumluluğunu belirlemek için hesaba alınan navlun miktarı ile ilgili olarak, sigortacılar 

9.1.1. diğer her hangi gemi veya o gemideki eşyanın zıya veya hasarı, 

9.1.2. bu diğer her hangi gemi veya o gemideki eşyanın gecikme veya kullanım kaybı [zararı], 

9.1.3. bu diğer gemi veya o gemideki eşyanın müşterek avarya masrafı ya da kurtarma yahut kurtarma sözleşmesi ile kurtarılması, için bu ödenen miktar veya miktarların 3/4 ünden sigortalının payını, navlundan kendi paylarının sigorta edilen toplam navlun miktarına oranında veya eğer çatışmanın meydana geldiği sefer sırasında kazanılmış brüt navlun daha büyük olursa, buna oranında öder. 

9.2. Her zaman şu koşulla ki 

9.2.1. böyle her hangi çatışma ile ilgili olarak sigortacıların sorumluluğu burada sigorta edilen toplam navlun miktarının 3/4 den kendi paylarını aşamaz ve önceden sigortacıların yazılı onayı ile, olduğu takdirde, geminin sorumluluğuna itiraz etme veya sorumluluğu sınırlama işlemi için maliyetin 3/4 den paylarını dahi sigortalının ödediği veya ödemeye zorlandığı navlun hasar payı oranında öder. 

9.2.2. [Aşağıdaki] tazminat bu sigortaya eklenemez : 

9.2.2.1. Çatışma sorumluluklarını kapsayan diğer her hangi sigorta. 

9.2.2.2. Bu sigorta başladığında, eğer gemi Institute 3/4 ths Collision Liability Clause4  ile The Limitation Convention,19765   nın 6.1 [b] fıkrasına göre hesap edilenden az olmayan İngiliz Lirasına eş değerle sigorta edilmişse, Institute 3/4 ths Collision Liability Clause’a gereği ödenebilir veya geri ödenebilecek tazminat. 

9.2.3. Bu 9. Kloz sigortalının [aşağıdakilerle ilgili olarak] ödeyeceği veya ödemekle sorumlu olabileceği her hangi miktar için genişletilmez veya genişletilmiş sayılamaz: 

9.2.3.1. Engeller, enkazlar, yükler ya da diğer her hangi benzer şeyin yasal veya diğer bir şekilde taşınması veya yok edilmesi. 

9.2.3.2. Diğer gemiler veya onlardaki eşya hariç, her hangi eşya veya kişisel eşya ya da diğer benzer şey. 

9.2.3.3. Her hangi eşya veya kişisel eşya ya da benzer şeyin kirlenmesi veya bulaşması ya da bunlardan doğan tehdit [sigortalı geminin çatıştığı diğer gemiler veya o gemilerdeki şeyler hariç] yahut çevreye verilen hasar ya da bunlardan doğan tehdit. Fakat bu istisna The International Convention on Salvage, 19896   un dikkate aldığı, 13 maddenin 1 [b] fıkrasında işaret edildiği gibi çevreye verilen hasarı önlemek veya azaltmakta beceri ve çaba gösteren kurtarıcıya sigortalının yapacağı ödeme için genişletilemez. 

9.2.3.4. Gemideki yük veya diğer eşya ya da geminin üslenimleri. 

9.2.3.5. Can kaybı, bedensel yaralanma ya da hastalık . 

10. KARDEŞ GEMİ 

Burada adı yazlı gemi tamamen veya kısmen aynı gemi sahibine ya da aynı işletmeye ait diğer her hangi bir gemi ile çatışır veya ondan bir kurtarma hizmeti alırsa, sigortalı, bu sigorta gereği, diğer gemi burada adı yazılı gemi ile ilgisi olmayan gemi sahiplerinin malı imiş gibi, tamamen aynı haklara sahip olur. Fakat böyle durumlarda çatışma sorumluluğu veya verilen kurtarma hizmeti için ödenebilir miktarın belirlenmesi, sigortacı ile sigortalının üzerinde anlaşacakları tek bir hakeme havale edilir. 

11. MÜŞTEREK AVARYA VE KURTARMA 

11.1. Bu sigorta, sigortalının tehlikede [riskte] olan navlununun müşterek avarya, kurtarma ve / veya kurtarma masrafları payını her hangi noksan sigorta dikkate alınarak azaltılmış olarak kapsar. 

11.2. Sanki navlun sözleşmesi bu konu hakkında özel hüküm içermiyormuş gibi dispeç seferin sona erdiği yerdeki geçerli yasa ve uygulamaya göre düzenlenir. Fakat navlun sözleşmesinde York-Antwerp Kuralları’na göre yapılması şart koşulduğu zaman dispeç buna göre yapılır. 

11.3. Bu 11. Kloz’a göre, her halde, sigorta edilen bir rizikodan kaçınma veya bu kaçınma dolayısıyla zarara uğranılmadığında tazminat talep edilmez. 

11.4. Bu 11. Kloz’a göre, her halde [aşağıdakiler] için veya bunlarla ilgili tazminat talep edilmez : 

11.4.1. The International Convention on Salvage, 1989 un 14. maddesi ya da esasta benzer diğer her hangi yazılı yasa [statu], kural, yasa veya sözleşme hükmü gereği kurtarıcıya ödenebilecek “özel tazminat”. 

11.4.2. Çevreye verilen hasar veya böyle bir hasar tehdidi ya da kirletici maddelerin gemiden kaçması veya serbest kalması sonucu yahut böyle kaçma veya serbest kalma tehdidi ile ilgili sorumluluk veya yapılan masraflar. 

11.5.2. Bununla birlikte 11.4 Klozu The International Convention on Salvage, 1989 un dikkate aldığı, 13. maddenin 1[b] fıkrasında işaret edildiği gibi çevreye verilen hasarı önlemek veya azaltmak için beceri ve çaba gösteren kurtarıcıya sigortalının yapacağı her hangi ödemeyi istisna etmez. 

12. ENTEGRAL MUAFİYET 

Bu sigorta yangın, batma, oturma veya bir diğer gemi ile çarpışma neden olmadıkça % 3 ün altındaki kısmi hasarları, müşterek avarya zararı hariç, kapsamaz. Sigortalı isterse, her deniz taşıtı ve /veya mavna ayrı bir sigorta sayılır. 

13. DEVİR [TEMLİK] 

Bu sigorta kapsamındaki herhangi bir tazminat ödenmeden veya prim iadesi yapılmadan önce, bu poliçeye sigortalı ya da devir edilmiş olması halinde devir eden [temlik eden] tarafından imzalanmış, tarihli bir temlikname veya menfaatin devrine ait bildirim eklenmedikçe ve bu poliçe ve eki ortaya koyulmadıkça, bu sigorta kapsamındaki hakların, menfaatin veya bu sigorta uyarınca ödenebilir yahut ödenecek herhangi tutarın devri [temliki] sigortacıları bağlamaz ya da sigortacılar tarafından dikkate alınmaz. 

14. TAZMİNATIN ÖLÇÜSÜ 

14.1. Bu sigorta uyarınca navlun zararı için ödenebilir her hangi tazminat miktarı kayıp [zayi olan] gerçek brüt navlunu aşamaz. 

14.2. Zıya anında bu sigortadan başka navlun sigortası yürürlükte ise, bu sigorta kapsamındaki sorumluluğu hesaplamak için bütün bu sigortalar dikkate alınır ve bu veya diğer her hangi sigortadaki her hangi değerlendirmeye rağmen burada ödenebilir miktar zayi olan brüt navlunun ödenebilir oranını aşmaz. 

14.3. 11. Kloz’un kapsadığı sorumluluğu hesaplamada bütün navlun sigortaları aynı şekilde dikkate alınır. 

14.4. Bu 14. Kloz’daki hiçbir şey 16. Kloz’dan doğan her hangi tazminata uygulanmaz. 

15. ZAMAN KAYBI 

Bu sigorta bir deniz tehlikesi veya başka şekilde doğan zaman kaybı sonucu olan her hangi tazminatı kapsamaz. 

16. TAM ZIYA 

16.1. Burada adı yazılı geminin gerçek veya hükmi tam zıyaı halinde, gemi tam veya kısmen yüklü, boş, kiralanmış olsun veya olmasın, sigorta bedeli tam olarak ödenir. 

16.2. Geminin hükmi tam zıya olup olmadığını belirlemek için tekne ve makine poliçesindeki sigorta değeri onarılmış değer olarak alınır ve hasarlı veya hurda değeri ya da enkazı ile ilgili hiçbir şey dikkate alınmaz. 

16.3. Gemi hükmi tam zıya olur fakat tekne ve makine sigortasında tazminat kısmi hasar olarak belirlenirse, bu 16. Kloz’a göre hiçbir ödemeye hak kazanılmaz. 

17. YATMA VE İPTAL İÇİN İADE 

17.1. İade aşağıdaki gibidir : 

17.1.1. Eğer bu sigorta karşılıklı anlaşma ile iptal edilirse, başlamamış her ay için aylık net. 

17.1.2. Geminin bir liman veya yatma yerinde, bu liman veya yatma yerinin sigortalılarca uygun görülmesi koşuluyla, yatacağı ardışık 30 günlük her dönem için 

a] Onarımsız [yatmalar] için net yüzde............. 
b] Onarımlı [yatmalar] için net yüzde............... 
17.1.3. Olağan aşınma ve yıpranma ve/veya geminin sınıflama kurumunun yaptığı ekspertizi izleyen önerilerle ilgili iş [onarım] yüklenildiğinde gemi onarımda olarak kabul edilmez. Fakat bu sigorta ile güvence altına alınmış olsun veya olmasın, geminin uğradığı zıya veya hasarın onarımı yahut yapısal değişikler, onarım altında yatma olarak kabul edilir.

17.1.4. Eğer gemi iade istenilen sürenin sadece bir kısmında onarımda ise, iade sırasıyla 17.1.2 [a] ve [b] de geçen günlerin sayısına göre günlük oran üzerinden hesaplanır. 

17.2. HER ZAMAN ŞU KOŞULLA Kİ

17.2.1. Gemi, bu sigortanın kapsadığı süre veya bu sürenin her hangi bir uzantısı içinde, sigortalı tehlikelerden veya başka türlü tam zıyaa uğramamış olmalıdır. 

17.2.2. Gemi, açıkta veya korunmasız sularda ya da sigortacıların uygun bulmadığı bir liman yahut yatma yerinde yattığında, hiç bir halde, iadeye izin verilmez.

17.2.3. Yükleme veya boşaltma işlemleri yahut gemide yük bulunması iadeyi yoksun kılmaz [engellemez]. Fakat geminin yükü depo etmek amacıyla veya mavna olarak kullanıldığı her hangi bir süre için iadeye izin verilmez. 

17.2.4. Yıllık fiyatta herhangi bir değişiklik yapılması halinde, yukarıdaki iade oranları buna göre ayarlanır. 

17.2.5. Bu 17. Kloz’a göre geri alınabilen 30 ardışık günü esas alan herhangi iadenin aynı sigortalının birbirini izleyen poliçelerine taşması halinde, bu sigorta sadece yukarıda 17.1.2.[a] ve / veya [b] fıkralarındaki oranlar üzerinden bu sigortanın süresi içine düşen ve iadenin gerçekten uygulanabilir olduğu günlere göre, günlük oran esası ile hesaplanan tutardan sorumludur. Böyle [başka bir poliçeye] taşan süre, sigortalının seçimine bağlı olarak, ya geminin yattığı ilk günden ya da yukarıda 17.1.2 [a] veya [b] de belirtildiği üzere ardışık 30 günlük dönemin ilk günü başlar. 

Aşağıdaki Kloz’lar buyurucudur [amir hükümdür] ve bu sigortada kendileri ile uyuşmayan her hangi hükmü geçersiz kılar.

18. SAVAŞ İSTİSNASI

Bu sigorta hiçbir halde [aşağıdakilerin] neden olduğu zıya, hasar, sorumluluk veya masrafı kapsamaz : 

18.1. Savaş, iç savaş, ihtilal, ayaklanma, isyan veya bunlardan doğan sivil kargaşa ya da savaşan bir güç tarafından veya bu güce karşı yapılan herhangi düşmanca hareket. 

18.2. Zorla tutma [zabt],el koyma, tutuklama, engelleme veya alıkoyma [baratarya ve korsanlık hariç] ve bunların sonuçları veya bunlara teşebbüs. 

18.3. Terk edilmiş mayınlar, torpiller, bombalar veya diğer terk edilmiş savaş silahları. 

19. GREV İSTİSNASI

Bu sigorta hiçbir halde [aşağıdakilerin] neden olduğu zıya, hasar, sorumluluk veya masrafı kapsamaz : 

19.1. Grevciler, lokavt edilmiş işçiler veya iş karışıklıkları, kargaşalık ya da halk hareketlerine katılan kişiler. 
19.2. Herhangi terörist veya politik güdü ile hareket eden herhangi kişi.

20. KÖTÜ NİYETLİ HAREKETLER İSTİSNASI 

Bu sigorta hiçbir halde, 

20.1. bir patlayıcının patlamasından, 
20.2. herhangi savaş silahından, doğan ve kötü niyet ya da politik bir güdü ile hareket eden herhangi kişinin neden olduğu zıya, hasar, sorumluluk veya masrafı kapsamaz. 

21. RADYOAKTİF [IŞINETKİN] BULAŞMA İSTİSNASI KLOZU 

Bu sigorta hiçbir halde [aşağıdakilerin] doğrudan veya dolaylı olarak neden olduğu ya da onların payına düşen veya onlardan doğan zıya, hasar, sorumluluk veya masrafları kapsamaz :

21.1. Her hangi nükleer yakıt veya nükleer atık ya da nükleer yakıtın tutuşmasından iyonlaşma, radyasyon [ışıma] radyoaktif [ışınetkin] kirlenme. 

21.2. Herhangi nükleer tesis, reaktör veya bunların diğer nükleer donanım ya da parçalarının kirletmesi, radyoaktif [ışınetkin],zehirli, patlayıcı veya diğer tehlikeli özellikleri. 

21.3. Atomik veya nükleer bölünme ve/veya birleşme veya diğer benzer tepkime [reaksiyon] ya da radyoaktif [ışınetkin] güç veya maddenin kullanıldığı herhangi savaş silahı. 

CL.287 numaralı Kloz’un çevirisidir.

1Enstitü Navlun Klozları – Süreli
2Enstitü Tekne Klozları – Süreli
3Enstitü Savaş ve Grev Klozları – Tekneler – Süreli
4Enstitü 3/4 Çatışma Sorumluluğu Klozu
51976 tarihli Sınırlama Anlaşması
61989 tarihli Kurtarmaya dair Uluslararası Anlaşma

ustok Şubat Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:

* Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. *Listedeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

İNDICATA firmasından gelen değerlerin kontrolünde ve listenin TSB tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar