Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi

Nisan 2012 Aylık Değerlendirme

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ve 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’na ilişkin değişiklikleri içeren taslaklar değerlendirilmiş ve 5684 sayılı Kanun taslağına ilişkin görüşlerimiz 23.11.2011 tarihli ve 2011/3527 sayılı yazımız ile 4632 sayılı Kanun taslağına ilişkin görüşlerimiz de 25.11.2011 tarih ve 2011/3552 sayılı yazımız ile Hazine Müsteşarlığı’na gönderilmiştir. Hazine Müsteşarlığı’na gönderilen bu görüşler 30.11.2011 tarihinde 2011/590 sayılı sirkülerimizle sektörle paylaşılmıştır. 

18.04.2012 tarihinde Hükümetimiz tarafından teşvik paketi açıklanmış ve bu çerçevede gerek 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu gerekse 5684 Sigortacılık Kanunu taslaklarının yasalaşmak üzere sevk edileceği hususu kamuoyu ile paylaşılmıştır. Taslakların incelenmesinden her iki taslağa ilişkin değindiğimiz hususların büyük ölçüde yer aldığı memnuniyetle görülmüştür. Her iki tasarının önümüzdeki günlerde yasalaşması beklenmektedir.
Uzunca bir süredir gündemde olan ancak bir ilerleme kaydedilemeyen Afet Sigortaları Kanunu tasarısı tekrar gündeme gelmiş ve TBMM’nin ilgili komisyonlarında görüşülerek Komisyonlarda kabul edilmiştir. Tasarı 09.05.2012 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda da kabul edilerek yasalaşmıştır.
2023 yılında Türk sigorta sektörünün hedefi ve bu hedefe ulaşmak için yapılması gereken hususların ortaya konacağı çalışma kapsamında faaliyetler devam etmektedir. Bu kapsamda gerek sektör yöneticileri gerekse ilgili kamu kurumlarının üst düzey bürokratları ile görüşmeler yapılarak görüşleri alınmış olup söz konusu görüşmeler devam etmektedir. 18.04.2012 tarihli Birlik Yönetim Kurulu toplantısında çalışmayı yürüten McKinsey&Company firması tarafından ön rapor sunumu gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonuçları 29.05.2012 tarihinde düzenlenecek toplantı ile sektörümüz ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

Söz konusu toplantıya Başbakan Yardımcısı Sn. Ali Babacan ve Hazine Müsteşarı Sn. İbrahim Çanakçı yanında sektörümüzün yakın ilişkide olduğu kamu kurumlarının üst düzey yöneticileri de davet edilmiş olup katılımları beklenmektedir.
Ekonomi Bakanı Sn. Zafer Çağlayan, 26.04.2012 tarihinde Birliğimiz Başkanı Sn. Mustafa Su ve üye şirketlerin genel müdürleri ile Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ve üye bankaların genel müdürlerinin katıldığı toplantıda yeni teşvik sisteminin ana hatları ile bilgilendirmede bulunmuştur. 

Diğer taraftan Sn. Bakan tarafından teşvik sistemi kapsamında doğu ve güneydoğu bölgesine önem verildiği, bölgesel yatırımlarla çok daha fazla destek sağlandığı ancak kendilerine gelen başvurularda bankalar tarafından bölgedeki gayrimenkullerinin ipotek kabul edilmediği, fabrikaların ve binaların sigortalarının yapılmadığı konularının dile getirildiği belirtilmiştir. Sn. Mustafa Su ve toplantıya katılan sektörümüzün değerli genel müdürleri tarafından sigorta şirketlerince bölgesel bir farklılaştırmaya gidilmediği, sigorta şirketlerinin yaptıkları risk değerlendirmesi sonuçlarına göre teminat verip vermemeye karar verdiği ifade edilmiş, ancak Sn. Bakan tarafından dile getirilen hususların tekrar değerlendirileceği ifade edilmiştir.
İrat Sigortaları ile ilgili sürdürülen çalışmalar kapsamında kullanılacak mortalite tablosu olarak TRHA2010 tablosu önerilmektedir. TRHA2010 tablosunun henüz test edilmemiş olması nedeniyle bir danışmanlık firması tarafından tablonun projeksiyonlarının yapılması yönünde Yönetim Kurulu tarafından alınan karar çerçevesinde danışmanlık firmaları ile görüşmeler sürmektedir. Çalışmanın başlangıcından itibaren 3-4 haftalık süreçte tamamlanması planlanmaktadır.
Geçen aylardaki bilgilendirme notlarında da yer aldığı üzere Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile ilgili SGK ile yürütülen çalışmaların ilk ayağı 15.03.2012 tarihinde tamamlanmıştır. Bu süreçte tamamlayıcı sağlık sigortası ile ilgili çalışmaların koordinasyonu görevini üstlenen Birlik Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Kemal Olgaç’ın Başkanlığında Acıbadem Sigorta Genel Müdürü Sn. Gökhan Gürcan ve Acıbadem Sağlık Grubu Planlama ve İş Geliştirme Direktörü Sn. Tahsin Güney ve Birlik Genel Sekreter Yardımcısı Atilla Oksay’ın katılımı bir toplantı yapılmış ve toplantı sonuçları Birlik Yönetim Kurulu ve Sağlık Komitesi ile paylaşılmıştır. Konuya ilişkin süreç takip edilmektedir.
Şubat ve Mart aylarında Çalık grubuna ait gerek gazete gerekse TV kanallarında özel sağlık sigortalarına yönelik birtakım olumsuz haberler yayınlanmıştır. Konuyla ilgili olarak Sabah Gazetesi’ndeki yazılarında sigortacıları nitelikli dolandırıcılık yapmakla suçlayan Şeref Oğuz ile ilgili olarak Birlik olarak Savcılığa yaptığımız suç duyurusu sonucunda Savcılık tarafından dava açılmasına karar verilmiştir. ATV tarafından yapılan yayınlar içinse yayınlarda suç unsuruna rastlanmadığından dava açılması yerine söz konusu kurumun ziyaret edilerek yaptıkları yayınların nedeninin öğrenilmesi yönünde Yönetim Kurulu’nda karar alınmıştır. Kanal Genel Müdürü ve Haber Müdürü ile 11.05.2012 tarihinde konuyla ilgili Birlik merkezinde bir toplantı gerçekleştirilecektir.
HAYMER Veri Transferi Projesi kapsamında mevcut durumunun yetersiz bulunması sebebiyle 05.12.2011 tarih ve 2011/13 sayılı Sektör Duyurusu kapsamında 19 şirketin hayat tarife ve zeyil, kar payı tarife ve zeyil giriş yetkileri ile SAGMER bünyesinde yürütülen Veri Transferi Projesi kapsamında 22 şirketin aktarmaları gereken verileri belirlenen sürelerde aktarmamaları nedeniyle yine aynı Sektör Duyurusu kapsamında SAGMER uygulamalarına erişim yetkisi Hazine Müsteşarlığı tarafından kaldırılmıştır. 

Söz konusu durumun Hükümetin sektöre yönelik teşvik uygulamalarını paylaştığı bu dönemde yaratabileceği olumsuz etkilerin de göz önüne alınarak şirketlere 31.12.2012 tarihine kadar süre tanınması yönündeki talebimiz 03.05.2012 tarih ve 2012/1241 sayılı yazı ile Hazine Müsteşarlığı’na gönderilmiştir.
Tek Risk Sigortası Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Genel Şart taslağı 13.03.2012 tarih ve 2012/689 sayılı yazımız ile Hazine Müsteşarlığı’na gönderilmiştir. Konuya ilişkin oluşturulan çalışma grubunca yapılan gözden geçirmenin ardından taslakta yapılan değişiklikleri içeren metin 30.04.2012 tarih ve 2012/1188 sayılı yazımız ile Hazine Müsteşarlığı’na gönderilmiştir.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yolcuların bilet aldıkları havayolu işletmelerinden kaynaklanan sebeplerle seyahat edememesi durumunda, bilet alan yolcunun başka bir işletme ile seyahat etmesinin sağlanması veya aldığı biletin tazminine yönelik önerilen Birliğimiz Komitelerinde değerlendirilmiş ve konuya ilişkin görüşümüz 13.04.2012 tarih ve 1057 sayılı yazımız ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. Söz konusu görüşümüz 25.04.2012 tarihli yazı ile Hazine Müsteşarlığı ile de paylaşılmıştır.
Hazine Müsteşarlığı tarafından Motorlu Taşıt Sigortaları Kapsamında Tam ya da Ağır Hasara Uğramış Araçlar Hakkında Yapılacak İşlemlere İlişkin Genelge Taslağı” gönderilerek taslağa ilişkin görüşlerimiz edilmiştir. Konu Hasar Komitesi tarafından değerlendirilmiş ve Birlik görüşleri 01.02.2012 tarih ve 2012/285 nolu yazımız ile Hazine Müsteşarlığı’na gönderilmiştir. Konu Sigorta Eksperleri İcra Komitesi temsilcilerinin katılımı ile yapılan Hasar Komitesi toplantısında tekrar değerlendirilmiş ve 02.05.2012 tarihinde Hazine Müsteşarlığı temsilcileri ile yapılan toplantıda görüşlerimiz dile getirilmiştir. Toplantı sonrasında Hazine Müsteşarlığı temsilcileri mevcut uygulamanın devam edeceği ve Genelge’nin yayımlanmayacağını ifade etmişlerdir.
Değer kaybı konusunda Hazine Müsteşarlığı ile sürdürülen yazışmalar kapsamında son olarak Müsteşarlıktan alınan 14.12.2011 tarihli yazı görüş alınmak üzere Kaza Sigortaları İnceleme Araştırma Komitesi ile Hasar Komitesi’ne gönderilmiştir. Hasar Komitesi bünyesinde konuya ilişkin uluslararası uygulamaların incelenebilmesi amacıyla bir alt çalışma grubu kurulmuştur. Çalışma grubu yaptığı çalışmanın sonuçları şubat ayında yapılan Hasar Komitesi toplantısında paylaşılmış ve hazırlanan taslak Birlik Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmuştur. Söz konusu öneri Sigorta Eksperleri İcra Komitesi ile paylaşılmış ve model üzerinde mutabık kalınmıştır. Birliğimiz ve sigorta eksperleri temsilcileri ile birlikte Hazine Müsteşarlığı temsilcilerinin katılımıyla 02.05.2012 tarihinde konuya ilişkin bir toplantı düzenlenerek model paylaşılmıştır. Hazine Müsteşarlığı temsilcileri tarafından da model olumlu karşılanmış ve modelin Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’na eklenebilmesi için bir madde önerisi gönderilmesi talep edilmiştir. Söz konusu çalışma Hasar Komitesi tarafından 08.05.2012 tarihinde yapılacak toplantıda değerlendirilecek, Yönetim Kurulu’nun onayı sonrasında Hazine Müsteşarlığı ile paylaşılacaktır.
Araç Değer listesi ile ilgili olarak hizmet kalitesinin artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında bu alanda faaliyet gösteren firmalarla görüşmeler yapılmış ve bu firmalardan da sürece ilişkin görüşleri alınmıştır. Görüşlerin değerlendirilmesinden sonra önerilecek model Birlik Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmuştur. Bu çerçevede Liste’nin hazırlanma sürecinde destek alınacak yeni firma olarak DOD belirlenmiş olup ilgili firmanın Liste’nin hazırlanması kapsamında alt yapı çalışmaları sürmektedir. Yapılacak çalışmaların sonuçlanması sonrasında yeni firmanın desteğiyle hazırlanacak listenin Temmuz 2012 tarihinde yayınlanması planlanmaktadır.
Rehber Tarife parametreleri ile hesaplama yönteminin gözden geçirilmesi amacıyla kurulan Çalışma Grubu’nun çalışmaları kapsamında çalışma grubunun aktüer temsilcileri tarafından tarifenin hesaplanma yöntemi ve datalar incelenmiş, mevcut data yapısı ile farklı bir hesaplama yapılamayacağı, ham dataya ulaşılması durumunda farklı bir hesaplama modeli üzerinde çalışılabileceği görüşü alınmıştır. Bu çerçevede 01.07.2012 tarihinden itibaren geçerli olacak Rehber Tarife mevcut hesaplama yöntemine göre çalışılmıştır. Ham dataya ilişkin çerçevenin belirlenmesinden sonra çalışmalara devam edilecektir.
30.03.2011 tarih ve 2011/148 sayılı Birlik sirküleri ile sektöre duyurulan Eksperlerce Düzenlenecek Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanağı’na ilişkin değişiklik önerileri görüş alınmak üzere Birliğimize gönderilmiş ve Birliğimiz görüşleri 18.04.2012 tarih ve 2012/1101 sayılı yazımız ile Hazine Müsteşarlığı ile paylaşılmıştır.
Üyelerimizden Birliğimize hitaben yapılan başvurulardan, hasar takip merkezi olarak faaliyetlerini sürdüren Yön Hasar Yönetimi ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd.Şti’nin www.yonhasar.com isimli web sayfasında, “Hangi Sigorta Hasarınızı Öder” linki altında sigorta şirketlerinin hasar ödeme performanslarına ilişkin tamamen söz konusu firmanın müşterilerinin görüşlerine dayanılarak hazırlandığı düşünülen, herhangi bir verinin analizinden çok firmanın sübjektif değerlendirmelerine dayanan ve kamuoyunu yanlış yönlendiren bir bilgilendirmede bulunduğu tespit edilmiş ve konuyla ilgili olarak söz konusu firmaya web sayfasında yer alan bilgilendirmenin kaldırılmaması halinde yasal yollara başvurulacağı hususunu içeren bir yazı gönderilmiştir. Yazımız sonrasında söz konusu grafik yayından kaldırılmış olmakla birlikte sigorta şirketlerinin güvenilirliği konusunda kamuoyunda tereddütlere yol açabilecek ve şirketlerin mali yapılarının olumsuz etkilenmesine yol açabilecek nitelikte bilgilendirmede bulunan şirket hakkında Sigortacılık Genel Müdürlüğü ve Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı’na bilgilendirme yazısı gönderilmiştir.
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olması sebebiyle söz konusu Kanun’un sigorta sektörüne ve sigorta şirketlerine yönelik düzenlemeleri içeren 1401 ila 1520 maddeleri arasındaki hükümlerin yer aldığı “Sigorta Hukuku Kitabı” hakkında sektörümüzü bilgilendirmek amacıyla 16.04.2012 tarihinde Milli Reasürans TAŞ’de, sektör çalışanlarımızın katılımlarının öngörüldüğü bir Sempozyum düzenlenmiş ve Birliğimiz Hukuk Komitesi temsilcileri tarafından konuya ilişkin bilgilendirmede bulunulmuştur.
İlki 2008 yılında yaptırılan Türkiye Sigorta Tutum ve Davranış Araştırması, İDE Araştırma Tanıtım ve Danışmanlık Hizmetleri firması ile çalışılarak yenilenmiştir. Tesadüfi örnekleme yöntemi ile 17 ilde, hanelerde, işyerlerinde ve merkezi lokasyonlarda 16 yaş ve üstü A, B, C1 SES grubuna mensup, sigorta sahibi olan ve olmayan 3007 kişi ile görüşülerek gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonuçları 11.04.2012 tarihinde Milli Reasürans TAŞ Konferans Salonu’nda sektörümüz ve kamuoyu ile paylaşılmıştır.
24.04.2012 tarihinde düzenlen basın toplantısı ile 2011 yılının sonuçları ve değerlendirmesi basın ile paylaşılmıştır. Söz konusu değerlendirme sonrasında Türkiye Sigorta Tutum ve Davranış Araştırması’nın sonuçları sosyolojik açıdan Prof Dr Nilüfer Narlı, ekonomik açıdan ise Prof Dr Kerem Alkin tarafından değerlendirilmiştir.
Ülkemizde sigorta sektörü büyük bir potansiyel oluşturmakla birlikte, henüz beklenen seviyeye ulaşılamadığı bir gerçektir. Ekonomik, sosyolojik ve psikolojik birçok nedenin yanı sıra üzerinde en çok durduğumuz ve algıda değişiklik sağlayabileceğimize inandığımız husus ise toplumumuzda sigortalılık bilincinin artmasını sağlamaktır. Sektörün öncelikli hedefi, sigorta ile tanışmamış kitleye ulaşmak ve sigortanın bir ihtiyaç olduğunu anlatabilmektir. Bu amaçla, 2011 yılı içerisinde çeşitli tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmiş, geniş halk kitlelerine ulaşacak şekilde reklam ve tanıtım çalışmaları yapılmıştır. 2012 yılında da tanıtım faaliyetlerine devam edilmesi kararı sonrasında açılan konkur sonrasında Çözüm Reklamcılık firması ile çalışılmasına karar verilmiştir. Kampanya programı önümüzdeki günlerde sektörümüzle paylaşılacaktır.
Hazine Müsteşarlığı’nca hazırlanan Klinik Araştırmalar Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Taslağı görüş alınmak üzere Birliğimize gönderilmiş ve oluşturulan görüşler 17.02.2012 tarih ve 2012/489 nolu yazı ile Hazine Müsteşarlığı’na gönderilmiştir. Süreç takip edilmektedir.
Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nün Sigorta Tanıtım Stratejisi ile Birliğimizin ülkemizde sigorta algısının oluşturulması çalışmaları kapsamında “ I. Kısa Metrajlı Film Yarışması” düzenlenmiştir. 2 0cak – 1 Mayıs 2012 tarihleri arasında devam edecek yarışmanın ana teması sigorta yaptırmanın önemi, sigortalı olmanın faydaları ve sigortasız olmanın getirdiği maddi ve manevi zararlar olarak belirlenmiştir. Yarışmanın ödül töreni mayıs ayının son pazartesi günü ile başlayacak haftada düzenlenecek olan “Sigortacılık Haftasında” gerçekleştirilecektir. Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.
Birliğimizce hazırlanan Kefalet Sigortası Genel Şartları taslağı 09.01.2012 tarih ve 2012/65 sayılı yazı ekinde Hazine Müsteşarlığı’na gönderilmiştir. Süreç takip edilmektedir.
Destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanmasında belirlenecek parametreler çerçevesinde bir hesaplama modeli oluşturulması amacıyla kurulan Çalışma Grubu’nun çalışmaları devam etmektedir.
Konuya ilişkin olarak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne verilen dilekçemizin Danıştay 10’uncu Dairesi’ne iletildiği bilgisi alınmıştır. Dava sürecinde meydana gelecek gelişmelerin sektörümüzle paylaşılmasına devam edilecektir.
Kara Araçları Kasko Sigortası Taslağı ile Poliçe Şablonu taslağına ilişkin 30.12.2011 tarih ve 2011/3902 sayılı yazımız ile gönderilen görüşler sonrasında süreç takip edilmektedir.
Gerek yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 01.07.2012 yılında yürürlüğe girecek olması, gerekse uygulamada yaşanan bir takım sorunlar neticesinde bir ihtiyaç haline gelen Sağlık Sigortası Genel Şartları’nın revizyonuna ilişkin çalışmalar Sağlık Sigortası İnceleme ve Araştırma Komitesi bünyesinde devam etmektedir.
Sistemin sağlıklı işleyebilmesi amacıyla Sigorta Bilgi Merkezi’nde yürütülen çalışmaların yanı sıra konunun rekabet hukuku açısından değerlendirilmesi amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir. Bununla birlikte sistemin dayandığı en önemli temellerden birisini de ortalama hasar tutarının belirlenmesi oluşturduğundan SBM nezdinde tutulan hasar verilerinin iyileştirilmesi çalışmalarına devam edilmektedir. 

Takas Odası’nın işleyişine ilişkin çalışmalar SBM bünyesinde yürütülmektedir.
Sigorta Suiistimalleri Bilgi Sistemi (SİSBİS) ile ilgili olarak ekip kurulması ve ekibin çalışması için gerekli olan yazılım çalışmaları devam etmektedir.
İstanbul Finans Merkezi kapsamında yürütülen çalışmalar devam etmektedir.
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Yönetim Kurulu olarak, Türk sigorta sektörüne ilişkin temel bilgiler ile sektörün daha etkin ve sağlıklı işleyerek ülke ekonomisine sağlayacağı katkıyı artırmak amacı ile görüş ve değerlendirmeleri sunmak üzere Başbakan Sn. Recep Tayyip Erdoğan’dan randevu talebinde bulunulmuştur. Görüşme gerçekleştiğinde sektörümüze ayrıca bilgilendirmede bulunulacaktır.

ustok Şubat Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:

* Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. *Listedeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

İNDICATA firmasından gelen değerlerin kontrolünde ve listenin TSB tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar