Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi

Ocak 2012 Aylık Değerlendirme

24.01.2012 tarihinde Sayın Müsteşar İbrahim Çanakçı’nın Başkanlığında, Sayın Müsteşar Yardımcısı Burhanettin Aktaş, Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı Sayın Arif Hikmet Cesur ve Sigortacılık Genel Müdürü Sayın Ahmet Genç ile Sigortacılık Genel Müdürlüğü üst düzey yöneticilerinin, Birliğimizden de Birlik Başkanı Sayın Mustafa Su ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Birlik Genel Sekreterliği’nin katılımıyla yapılan müşterek toplantıda, sigorta sektörünün durumu ve sorunları görüşülmüş, Birlik önerileri sunulmuştur. 

Öğleden sonra Sayın İbrahim Çanakçı ve Müsteşarlık yetkilileri ile şirketlerimizin Genel Müdürleri bir araya gelmiş ve sektörde önümüzdeki dönemlerde yapılması gerekenlere ilişkin görüş alış verişinde bulunulmuştur. Sektörümüz açısından son derece önemli olduğu düşünülen bu tür toplantıların periyodik olarak sürdürülmesi planlanmaktadır.
Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nün Sigorta Tanıtım Stratejisi ile Birliğimizin ülkemizde sigorta algısının oluşturulması çalışmaları kapsamında “ I. Kısa Metrajlı Film Yarışması” düzenlenmiştir. 2 0cak – 1 Mayıs 2012 tarihleri arasında devam edecek yarışmanın ana teması sigorta yaptırmanın önemi, sigortalı olmanın faydaları ve sigortasız olmanın getirdiği maddi ve manevi zararlar olarak belirlenmiştir. Yarışmanın ödül töreni mayıs ayının son pazartesi günü ile başlayacak haftada düzenlenecek olan “Sigortacılık Haftasında” gerçekleştirilecektir.
Hazine Müsteşarlığı’nın 04.01.2012 tarihli ve 00316 sayılı yazısı ile görüş talep edilen Yangın Sigortasına Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatının Eklenmesi Halinde Uygulanacak Tarife’de yapılması öngörülen değişikliğe ilişkin taslak şirketlerimize sirküle edilerek görüş istenmiş ve gelen değerlendirmeler sonrasında Birliğimiz önerileri 24.01.2012 tarihli ve 2012/224 sayılı yazımız ile Müsteşarlığa iletilmiştir. Bahse konu yazımızda, tarifeyi değiştirerek risk primi uygulamasını getiren düzenlemenin halihazırdaki 5reasürans treteleri nedeniyle 2013 yılı başına ertelenmesi; ayrıca 100 Milyon TL olarak belirlenen sigorta bedeli eşiğinin ise mümkün olan en kısa sürede 150 Milyon TL’ye yükseltilmesi talep edilmiştir. Süreç Birliğimizce takip edilmektedir.
Dengeleme Karşılığı ile ilgili olarak, “depremin meydana gelmesi veya kredi branşında ilgili finansal yılda teknik zarar gerçekleşmesi durumunda, kredi ve deprem teminatları için ayrılan karşılıklar tazminat ödemelerinde kullanılabilir” cümlesinde yer alan “tazminat ödemeleri” ifadesinin gerçekleşen hasar olarak mütalaa edildiği ve gerçekleşen hasarların (ödenen+muallak) dengeleme karşılığından (cari dönem ayrılan karşılıklar hariç) karşılanması; sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodları Açılmasına Dair 2011/14 sayılı Sektör Duyurusu’na ilişkin olarak, açılan yeni hesap kodları hakkında oluşan tereddütlerin giderilmesi; IBNR hesaplamalarında tedavi giderlerini ayrıştıramayan şirketler için Hazine Müsteşarlığı tarafından bu ayrıştırmayı yapan şirketlerden toplanacak verilere göre hesaplanacak olan “hasar yılları itibariyle 7 yıllık gerçekleşen ölüm, sakatlık ve tedavi giderleri içindeki tedavi giderlerinin oranı”nın belirlenmesi gerektiği belirtilmiş ve Hazine Müsteşarlığı’ndan bu yönde bir düzenleme yapması talep edilmiş olup, gelen açıklamalar sektörle paylaşılacaktır:
Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak görüş alınmak üzere Birliğimize gönderilen, sigortalıların ikamet ettikleri il ve ilçe bilgilerine Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin erişiminin sağlanmış olduğundan hareketle karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçelerinin ikametgah esasına göre düzenlenmesi hakkında hazırlanan Genelge taslağına ilişkin görüşlerimiz 09.01.2012 tarih ve 2012/58 nolu yazı ile Hazine Müsteşarlığı’na gönderilmiştir.
Kapsamı ve içeriği ile, Hayat Dışı Aktüerya Raporu’nun ekonomik beklentiler karşısında şirketin mali yapısı ve hedefleri konusunda daha çok hususu içermesi gerektiği amacından hareketle, Birliğimiz nezdinde faaliyetlerini yürüten Aktüerya Komitesi tarafından yürütülen çalışma kapsamında hazırlanan ve Rapor’da asgari yer alması gereken hususları içeren taslak 30.01.2012 tarih ve 2012/274 sayılı yazı ekinde Hazine Müsteşarlığı’na gönderilmiştir.
19.06.2011 tarih ve 24437 Sayılı mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 Seri No’lu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği hükümlerine göre sigorta şirketlerince Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilen bilgilere ilişkin hazırlanan veri deseni görüş alınmak üzere e-posta ile Birliğimize gönderilmiştir. Söz konusu veri desenine ilişkin Birlik görüşleri 16.12.2011 tarih ve 2011/3744 sayılı yazı ile Gelir İdaresi Başkanlığı Veri Yönetimi Dairesi’ne gönderilmiştir. Gönderilen görüşler çerçevesinde Veri Yönetimi Dairesi tarafından hazırlanan taslak Birliğimize iletilmiş ve daha önce konuya ilişkin Birlik görüşlerinin oluşturulması için gönderilen Birlik sirkülerine cevap gönderen beş şirketle taslak paylaşılmıştır. Söz konusu şirketlerden gelen görüşler tekrar Veri Yönetimi Dairesi ile paylaşılmış olup süreç takip edilmektedir.
Tek Risk Sigortası Çalışma Grubu tarafından hazırlanmakta olan Genel Şart taslağına yönelik yürütülen çalışmalarda sona gelinmiş olup, son değerlendirmelerin yapılmasını müteakip taslak Hazine Müsteşarlığı’na gönderilecektir.
Birliğimizce hazırlanan Kefalet Sigortası Genel Şartları taslağı 09.01.2012 tarih ve 2012/65 sayılı yazı ekinde Hazine Müsteşarlığı’na gönderilmekle birlikte, bazı üyelerimizden gelen talep doğrultusunda taslak üzerinde bazı değişikliklerin yapılması gündemimize girebilecektir.
Rehber Tarife parametreleri ile hesaplama yönteminin gözden geçirilmesi amacıyla kurulan Çalışma Grubu’nun çalışmaları devam etmektedir.
Destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanmasında belirlenecek parametreler çerçevesinde bir hesaplama modeli oluşturulması amacıyla kurulan Çalışma Grubu’nun çalışmaları devam etmektedir.
Ülkemizde tamamlayıcı sağlık sigortası modelinin uygulamaya konuşabilmesini teminen Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sigortacılık Genel Müdürlüğü ve Birliğimiz yetkililerin katılımıyla düzenlenen toplantı sonrasında konuyla ilgili bir Çalışma Grubu kurulmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede SGK, Sigortacılık Genel Müdürlüğü ve Birliğimiz temsilcilerinden oluşan ve ülkemiz için uygulanabilir bir model önerisi geliştirilmesi amacını taşıyan bir Çalışma Grubu oluşturulmuş olup, ilk toplantı 09.02.2012 tarihinde yapılacaktır.
Araç Değer listesi ile ilgili olarak hizmet kalitesinin artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında bu alanda faaliyet gösteren firmalarla görüşmeler yapılmış ve bu firmalardan da sürece ilişkin görüşleri alınmıştır. Görüşlerin değerlendirilmesinden sonra önerilecek model Birlik Yönetim Kurulu’nun onayına sunulacaktır.
Değer kaybı konusunda Hazine Müsteşarlığı ile sürdürülen yazışmalar kapsamında son olarak Müsteşarlıktan alınan 14.12.2011 tarihli yazı görüş alınmak üzere Kaza Sigortaları İnceleme Araştırma Komitesi ile Hasar Komitesi’ne gönderilmiştir. Hasar Komitesi bünyesinde konuya ilişkin uluslararası uygulamaların incelenebilmesi amacıyla bir alt çalışma grubu kurulmuştur. Çalışma grubu yaptığı çalışmanın sonuçlarını Şubat ayında yapılacak Hasar Komitesi toplantısında paylaşacaktır.
Konuya ilişkin olarak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne verilen dilekçemizin Danıştay 10’uncu Dairesi’ne iletildiği bilgisi alınmıştır. Dava sürecinde meydana gelecek gelişmelerin sektörümüzle paylaşılmasına devam edilecektir.
Kara Araçları Kasko Sigortası Taslağı ile Poliçe Şablonu taslağına ilişkin 30.12.2011 tarih ve 2011/3902 sayılı yazımız ile gönderilen görüşler sonrasında süreç takip edilmektedir.
Gerek yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 01.07.2012 yılında yürürlüğe girecek olması, gerekse uygulamada yaşanan bir takım sorunlar neticesinde bir ihtiyaç haline gelen Sağlık Sigortası Genel Şartları’nın revizyonuna ilişkin çalışmalar Sağlık Sigortası İnceleme ve Araştırma Komitesi bünyesinde devam etmektedir.
5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ve 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’na ilişkin değişiklikleri içeren taslaklar değerlendirilmiş ve 5684 sayılı Kanun taslağına ilişkin görüşlerimiz 23.11.2011 tarihli ve 2011/3527 sayılı yazımız ile 4632 sayılı Kanun taslağına ilişkin görüşlerimiz de 25.11.2011 tarih ve 2011/3552 sayılı yazımız ile Hazine Müsteşarlığı’na gönderilmiştir. Hazine Müsteşarlığı’na gönderilen bu görüşler 30.11.2011 tarihinde 2011/590 sayılı sirkülerimizle sektörle paylaşılmıştır.
Hazine Müsteşarlığı yetkilileri ve Birliğimiz temsilcilerinin katılımı ile 21.09.2011 tarihinde irat sigortalarına ilişkin düzenlemelerde gelinen durumun değerlendirilme toplantısı yapılmıştır. Toplantıda ele alınan konular çerçevesinde Hazine Müsteşarlığı tarafından oluşturulacak taslak beklenmektedir.
AZMM yönteminden kaynaklanan farkların da vergi mevzuatı çerçevesinde gider olarak kabul edilebilmesini teminen Gelir İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Sn. Hasan Karaçam ziyaret edilmiştir. Ziyareti müteakip gerçekleştirilen temaslarda konuya ilişkin olumlu ilerlemeler sağlanmış olmakla birlikte, gerek doğrudan ve gerek Hazine Müsteşarlığı ile koordineli olarak çalışmalara devam edilecektir.
Sistemin sağlıklı işleyebilmesi amacıyla Sigorta Bilgi Merkezi’nde yürütülen çalışmaların yanı sıra konunun rekabet hukuku açısından değerlendirilmesi amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir. Bununla birlikte sistemin dayandığı en önemli temellerden birisini de ortalama hasar tutarının belirlenmesi oluşturduğundan SBM nezdinde tutulan hasar verilerinin iyileştirilmesi çalışmalarına devam edilmektedir.

Takas Odası’nın işleyişine ilişkin çalışmalar SBM bünyesinde yürütülmektedir.
Sigorta Suiistimalleri Bilgi Sistemi (SİSBİS) ile ilgili olarak ekip kurulması ve ekibin çalışması için gerekli olan yazılım çalışmaları devam etmektedir.
İstanbul Finans Merkezi kapsamında yürütülen çalışmalar devam etmektedir.
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Yönetim Kurulu olarak, Türk sigorta sektörüne ilişkin temel bilgiler ile sektörün daha etkin ve sağlıklı işleyerek ülke ekonomisine sağlayacağı katkıyı artırmak amacı ile görüş ve değerlendirmeleri sunmak üzere Başbakan Sn. Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Sn. Ali Babacan ve Sn. Zafer Çağlayan’dan randevu talebinde bulunulmuştur. Görüşme gerçekleştiğinde sektörümüze ayrıca bilgilendirmede bulunulacaktır.

ustok Şubat Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:

* Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. *Listedeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

İNDICATA firmasından gelen değerlerin kontrolünde ve listenin TSB tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar