Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi

Savaş-IWC 09

1/1/09 

INSTITUTE WAR CLAUSES (CARGO)[1]

SİGORTA EDİLEN RİZİKOLAR

Rizikolar 

1. Bu sigorta, aşağıda 3 ve 4. Kloz’un hükümleriyle istisna edilenler hariç, sigorta edilen şeyin aşağıdakiler nedeniyle uğradığı zıya, hasar veya masrafı kapsar:

1.1. Savaş, iç savaş, ihtilal, ayaklanma, isyan veya bunlardan doğan iç kargaşa ya da üstün bir gücün veya bu güce karşı yapılan herhangi bir düşmanca hareket. 

1.2. Yukarıda 1.1. kapsamındaki rizikolardan doğan zorla tutma (zapt), el koyma, tutuklama, engelleme veya alıkoyma ve bunların sonuçları veya bunlara teşebbüs. 

1.3. Terk edilmiş mayınlar, torpiller, bombalar veya diğer terk edilmiş savaş silahları. 

Müşterek Avarya 

2. Bu sigorta, bu klozların kapsadığı bir rizikonun zararından kaçınma ya da kaçınma ile ilgili, taşıma sözleşmesine ve/veya düzenleyici yasa veya uygulamaya göre belirlenen ya da kararlaştırılan, müşterek avarya ve kurtarma masraflarını kapsar. 

İSTİSNA EDİLENLER 

3. Bu sigorta hiçbir halde aşağıdakileri kapsamaz: 

3.1. Sigortalının kasti (isteyerek) kötü hareketine yüklenebilen zıya, hasar veya masraf. 

3.2. Sigorta edilen şeyin olağan akması, olağan ağırlık veya hacim kaybı ya da olağan aşınma ve yıpranması. 

3.3. Sigorta edilen şeyin sigortalı seferin olağan olaylarına dayanıklı olarak ambalajlanması veya hazırlanması, sigortalı veya adamları tarafından ya da bu sigorta başlamadan önce yapıldığında, ambalajlanması veya hazırlanmasındaki yetersizlik ya da uygunsuzluğun neden olduğu zıya, hasar veya masraf. (Bu klozlar bakımından “ambalaj” konteynır içine yapılan istiflemeyi kapsar sayılır ve “sigortalının adamları” bağımsız yüklenicilere dahil edilemez.) 

3.4. Sigorta edilen şeyin gizli kusuru (ayıbı) veya niteliğinin neden olduğu zıya, hasar veya masraf. 

3.5. Sigortalı bir tehlikeden olsa bile yakın nedeni gecikme olan zıya, hasar veya masraf. (yukarıdaki 2. Kloz gereği ödenebilen masraflar hariç) 

3.6. Gemi sahipleri, idarecileri, kiracıları veya işleticilerin ödeme güçlerini yitirmeleri veya mali yüklenimlerini yerine getirememelerinin seferin olağan devamına engel olduğunun, sigorta edilen şey gemiye yüklenirken, sigortalıya bildirildiği veya sigortalının bunu işi gereği bilmesi gereken hallerde, gemi sahipleri, idarecileri, kiracıları veya işleticilerin ödeme gücünü yitirmesi veya mali yüklenimlerini yerine getirememelerinin neden olduğu zıya, hasar veya masraf. 

Bu istisna sigorta sözleşmesinin devredildiği, sigorta edilen şeyi, geçerli bir sözleşme ile satın alan veya satın almayı kararlaştıran iyi niyetli tarafın tazminat talebine uygulanmaz. 

3.7. Sefer veya teşebbüsün kaybı (elden çıkması) veya yasaklanmasına dayanan her hangi tazminat talebi. 

3.8. Atom veya nükleer parçalanma ve/veya birleşme ya da diğer benzer reaksiyon veya radyoaktif güç ya da madde içeren herhangi silah veya aygıtın düşmanca kullanımının neden olduğu veya bunlardan doğan, doğrudan ya da dolaylı, zıya, hasar veya masraf. 

4. 4.1. Bu sigorta hiç bir halde, aşağıdakilerden doğan zıya, hasar veya masrafı kapsamaz: 

4.1.1. Sigorta edilen şey gemi veya diğer deniz taşıtına yüklenirken, sigortalının gemi veya diğer deniz taşıtının denize elverişsizliği ya da güvenle taşımaya uygun olmadığından haberi olduğunda.

4.1.2. Kara taşıtları veya konteynırın sigortalı şeyi güvenle taşımaya uygun olmadığından, yükleme bu sigorta başlamadan önce veya sigortalı veya adamları tarafından yapıldığında, sigortalı veya adamlarının yükleme sırasında bu uygunsuzluktan haberleri olduğunda. 

4.2. Yukarıdaki 4.1.1 istisnası, sigorta sözleşmesinin devredildiği, sigorta edilen şeyi geçerli bir sözleşme ile satın alan veya satın almayı kararlaştıran iyi niyetli tarafın tazminat talebine uygulanmaz. 

4.3. Sigortacılar, geminin denize elverişliliği ve sigorta edilen şeyi varma yerine taşımaya uygun olduğuna ilişkin örtülü (zımni) yükümlülüklere herhangi bir şekilde uyulmamasından vazgeçerler. 

SÜRE 

Transit Klozu 

5. 5.1. Bu sigorta 

5.1.1. yalnız, sigorta edilen şey ve onun her hangi kısmı açık deniz gemisine yüklendiğinde başlar ve

5.1.2. aşağıdaki 5.2 ve 5.3 e bağlı olarak, sigorta edilen şey ve onun her hangi kısmı en son liman veya boşaltma yerinde açık deniz gemisinden boşaltıldığında veya geminin en son boşaltma liman veya varma yerine vardığı günün gece yarısından itibaren sayılan 15 günün sona ermesiyle, bunlardan hangisi daha önce gerçekleşirse ona göre sona erer; bununla beraber derhal sigortacılara bildirilmek ve bir ek prime bağlı olarak,

5.1.3 bu sigorta, sigorta edilen şey en son boşaltılma limanı veya varma yerinde boşaltılmadan gemi oradan sefere çıktığında tekrar başlar ve

5.1.4 aşağıdaki 5.2 ve 5.3 e bağlı olarak, sigorta edilen şey ve onun her hangi kısmı en son (veya yerine koyulan) boşaltma limanı veya varma yerinde gemiden boşaltıldıktan sonra veya geminin en son boşaltma liman veya varma yerine tekrar vardığı günün gece yarısından itibaren sayılan 15 günün sona ermesiyle, bunlardan hangisi daha önce gerçekleşirse, ona göre sona erer; 

5.2. Eğer sigortalı sefer esnasında, açık deniz gemisi bir ara liman veya yere varır sigorta edilen şeyi açık deniz gemisi veya uçak ile daha öteye taşınması için boşlatırsa ya da sigorta edilen şey sığınma limanı veya yerinde gemiden boşaltılırsa, o zaman, aşağıdaki 5.3 e ve eğer istenirse bir ek prime bağlı olarak, bu sigorta geminin o liman veya yere vardığı günün gece yarısından itibaren sayılan 15 gün sona erene kadar devam eder, fakat sonra sigorta edilen şey veya onun bir kısmı öteye taşınmak için açık deniz gemisi veya uçağa yüklendiğinde sigorta tekrar başlar. Sigorta edilen şey veya onun bir kısmı boşaltıldıktan sonra, bu liman veya yerde iken, sigorta yalnız 15 gün süre yürürlükte kalır. Eğer sigorta edilen şey sözü edilen 15 gün süre içinde öteye taşınırsa veya eğer sigorta 5.2. Kloz’da şart koşulduğu gibi tekrar başlarsa 

5.2.1. bu sigorta, bu klozların koşullarına bağlı olarak, açık deniz gemisiyle öteye taşınırken devam eder veya

5.2.2. hava taşıtıyla öteye taşındığında yürürlükteki Institute War Clauses (Air Cargo) (excluding sendings by Post) bu sigorta sözleşmesinin bir parçası sayılır ve hava yolu ile öteye taşımaya uygulanır. 

5.3. Eğer taşıma sözleşmesindeki sefer burada kararlaştırılan en son varma yerinden başka liman veya yerde sona ererse, bu liman veya yer en son boşaltma limanı sayılır ve bu sigorta 5.1.2 ye göre sona erer. Eğer sigorta edilen şey, sonradan, asıl veya diğer her hangi varma yerine doğru tekrar gemiye yüklenirse, bu öteye taşıma başlamadan önce sigortacılara bildirilmek koşuluyla ve bir ek prime bağlı olarak bu sigorta, 

5.3.1. sigorta edilen şeyin boşaltılmış olması halinde, sigorta edilen şey veya onun her hangi parçası öteye taşıyan gemiye sefer için yüklendiğinde, 

5.3.2. sigorta edilen şeyin boşaltılmamış olması halinde gemi var sayılan bu en son boşaltma limanından sefere başladığında, tekrar başlar, sonra 5.1.4. e göre sona erer. 

5.4. Sigorta edilen şey veya onun her hangi parçası açık deniz gemisine veya gemisinden taşınırken diğer deniz taşıtında olduğu sırada, bu sigorta yüzen veya yarı batık mayın veya terk edilmiş torpido rizikosunu kapsamak üzere genişletilir. Fakat özellikle sigortacılarla başka türlü kararlaştırılmadıkça, hiç bir zaman açık deniz gemisinden boşaltıldıktan sonra 60 günün sona ermesinden öteye uzatılmaz. 

5.5. Derhal sigortacılara bildirilmek ve eğer istenirse bir ek prim bağlı olarak bu sigorta her hangi sapma veya taşıma sözleşmesinde taşıyanlara verilen bir hakkın kullanılmasından doğan seferdeki her hangi değişiklik esnasında bu klozların hükümleri içinde geçerli olur. 

(5. Kloz bakımından) “Varma” geminin rıhtım veya liman içinde demirlemesi, bağlanması veya bir başka şekilde güvene alınması anlamındadır. Eğer rıhtım veya liman sahası kullanılabilir değilse “varma” limanın içinde veya dışında geminin ilk demirlediği, bağlandığı veya diğer bir şekilde güvene alındığı boşaltılma yeri olarak düşünülür. 

“Açık deniz gemisi” sigorta edilen şeyi, bir çok ara seferi içeren bir sefer ile bir liman veya yerden diğerine taşıyan gemi demektir. 

Seferin Değişmesi 

6. 6.1. Bu sigorta başladıktan sonra varma yeri sigortalı tarafından değiştirildiğinde bu, fiyat ve şartların kararlaştırılması için derhal sigortacılara bildirilmelidir. Böyle bir anlaşma sağlanmadan önce bir zarar olursa, sigorta yalnız makul ticari piyasa fiyatı ve koşullarıyla mümkünse sağlanabilir. 

6.2. Sigorta edilen şey bu sigortada belirlenen sefere başladığında (5.1 Kloz’una göre) , gemi sigortalı veya adamlarının bilgisi olmaksızın bir başka varma yerine doğru sefere başlarsa, buna rağmen, sefer başladığı anda bu sigorta başlamış sayılır. 

7. Bu sözleşmede 3.7, 3.8 veya 5. Kloz’lar ile uyuşmayan her hangi şey, bu uyuşmazlık ölçüsünde hükümsüz sayılır. 

TAZMİNAT TALEPLERİ 

Sigorta Edilebilir Menfaat 

8. 8.1. Bu sigorta gereğince tazminata hak kazanabilmek için sigortalı zıya anında sigorta edilen şey üzerinde, sigorta edilebilir bir menfaate sahip olmalıdır. 

8.2. Sigortalı, yukarıdaki 8.1 Klozu’na bağlı olarak, bu sigortanın kapsadığı süre içinde meydana gelen sigortalı zarara hak kazanır, bununla beraber zarar sigorta sözleşmesi yapılmadan önce meydana gelmişse, sigortalı zarardan haberli olmadıkça, sigortacılar da habersiz ise zarara hak kazanılır. 

Artan Değer 

9. 9.1. Eğer burada sigorta edilen şey üzerine, sigortalı tarafından herhangi "Artan Değer Sigortası" yaptırırsa sigorta edilen şeyin kararlaştırılan (mutabakatlı) değeri burada sigortalı toplam bedel ile zararı kapsayan bütün "Artan Değer Sigortaları" bedellerinin toplamına yükseltilmiş sayılır ve bu sigorta uyarınca sorumluluk, buradaki sigorta bedelinin, bu toplam sigorta bedeline oranında olur. Tazminat talebi halinde, sigortalı bütün diğer sigortaların kapsadığı bedellerin kanıtlarını sigortacılara sağlar. 

9.2. Bu sigorta Artan Değer (Sigortası) olduğunda aşağıdaki kloz uygulanır: Sigorta edilen şeyin kararlaştırılan (mutabakatlı) değeri, ilk sigortanın toplam bedeli ile sigortalı tarafından sigorta edilen şey üzerine yaptırılan ve zararı kapsayan bütün "Artan Değer Sigortaları" bedellerinin toplamına eşit sayılır ve bu sigorta uyarınca sorumluluk, buradaki sigorta bedelinin bu toplam sigorta bedeline oranında olur. Tazminat talebi halinde sigortalı, bütün diğer sigortaların kapsadığı bedellerin kanıtlarını sigortacılara sağlar. 

SİGORTADAN YARARLANMA 

10. Bu sigorta

10.1. adına veya menfaatine sigorta sözleşmesi yaptırılan kişi olarak tazminat talep eden sigortalıyı ya da (poliçeyi) devir alanı kapsar, 

10.2. taşıyıcı veya (saklanması veya korunması için) yükün kendilerine bırakıldığı diğer kişiler için genişletilemez veya bunlar başka şekilde menfaat elde edemezler. 

HASARIN EN AZA İNDİRİLMESİ 

Sigortalının Görevi

11. Burada tazmin edilebilir zarar bakımından sigortalı ve adamları ve temsilcilerinin görevi 

11.1. bu zararı önleme veya en aza indirme amacıyla makul olabilecek önlemleri almak ve

11.2. taşıyıcılara, (saklanması veya korunması için) yükün kendilerine bırakıldığı kişi veya diğer üçüncü kişilere karşı bütün hakların gereği gibi korunmasını ve kullanılmasını sağlamaktır. Sigortacılar, burada tazmin edilebilir her hangi zarara ek olarak, bu görevlerin yerine getirilmesi için uygun ve makul olarak katlanılan bütün masrafları sigortalıya öder. 

Feragat/ El Çekme 

12. Sigortalı veya sigortacıların sigorta edilen şeyi kurtarma, koruma veya iyileştirme için aldıkları önlemler, bir haktan vazgeçme veya bırakmanın kabulü yahut diğer tarafın haklarını başka bir şekilde zarara uğratma olarak kabul edilmez. 

GECİKMEDEN SAKINMAK 

13. Sigortalının kendi denetimi altında olan her durumda makul hızla hareket etmesi bu sigortanın bir koşuludur. 

YASA VE UYGULAMA 

14. Bu sigorta İngiliz yasa ve uygulamasına bağlıdır. 

Not : 5. Kloz gereği sigortanın devamı istendiğinde veya 6. Kloz gereği varma yerinin değiştirildiği bildirildiğinde, bunu derhal sigortacılara bildirmek bir yükümlülüktür ve bu hak bu yükümlülüğün yerine getirilmesine bağlıdır. 

CL. 385 No.lu Klozun çevirisidir. 

[1]Enstitü Savaş Klozları (Yük)

ustok Ocak Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:

* Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. *Listedeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

İNDICATA firmasından gelen değerlerin kontrolünde ve listenin TSB tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar