Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi

Savaş ve Grev Klozları

Bu sigorta İngiliz yasa ve uygulamasına bağlıdır

1. TEHLİKELER 

Bu sigorta, her zaman burada gönderme yapılan istisnalara bağlı olarak, geminin [aşağıdakiler] nedeniyle uğrayacağı zıya veya hasarı kapsar : 

1.1. Savaş,iç savaş,ihtilâl,ayaklanma,isyan veya bunlardan doğan iç kargaşa ya da üstün bir güç tarafından yahut bu güce karşı her hangi düşmanca hareket. 

1.2. Zorla tutma [zapt], el koyma,tutuklama,engelleme veya alıkoyma ve bunların sonuçları veya bunlara teşebbüs. 

1.3. Terk edilmiş mayın,torpido,bomba veya terk edilmiş diğer savaş silahları. 

1.4. Grevciler,lokavt edilmiş çalışanlar veya iş karışıklıkları, gösteri yahut halk hareketlerine katılanlar. 

1.5. Her hangi terörist veya kötü niyet yahut politik bir güdü ile hareket eden her hangi kişi. 

1.6. Yargı kararıyla el koyma [müsadere] veya kamulaştırma. 

2. BİRLEŞTİRME 

3/4 Çatışma Klozu 4/4 olarak genişletilmiş Institute Time Clauses [Hulls] 1.10.95’ in hükümleri, 1.4, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 21.1.8, 23, 24, 25, 26 ve 27. maddeleri hariç, buradaki Kloz’ların hükümleriyle çelişmedikleri ölçüde bu sigorta ile birleştirilmiş sayılır. 

Haber alınır alınmaz derhal sigortacılara bildirmek ve onların isteyeceği ek primi kabul etmek koşulu ile, çekme veya kurtarma hizmetlerine dair yükümlere uyulmaması halinde sigorta devam eder. 

3. ALIKOYMA 

Gemi el konulma, zorla tutulma,tutuklanma, engellenme ,alıkonulma, yargı kararıyla el konulma [müsadere] veya kamulaştırılmaya konu olduğunda ve sigortalı, gemiyi serbestçe kullanma ve tasarruf hakkını sürekli olarak aralıksız 12 ay kaybettiğinde, geminin hükmi tam zıya olup olmadığını belirlemek için,herhangi geri alma olasılığı bulunmaksızın geminin sahipliğinden mahrum kalmış sayılacaktır. 

4. TAZMİNAT BİLDİRİMİ VE TEKLİF ALMA 

Bu sigorta kapsamında bir tazminat talebi ile sonuçlanabilecek zıya veya hasarlı kaza meydana geldiğinde sigortalı, gemi sahibi veya idarecisi , zıya veya hasardan haberi olduğu veya olması gereken tarihten sonra derhal ve isterlerse bir eksper atayabilmeleri için ekspertiz yapılmadan önce, bu sigortacılara bildirilmelidir. 

Eğer bildirim o tarihten itibaren 12 ay içinde yapılmamışsa, aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, sigortacılar bu sigorta kapsamındaki böyle kaza veya zıya ya da hasardan doğan her hangi tazminata ilişkin sorumluluktan kendiliğinden [otomatik olarak] kurtulur. 

5. İSTİSNALAR 

Bu sigorta 

5.1. aşağıdakilerden doğan zıya, hasar, sorumluluk veya masrafları kapsamaz : 

5.1.1. İlan edilmiş olsun veya olmasın aşağıdaki ülkelerden her hangi [ikisi] arasında savaş çıkması : Birleşik İngiltere Krallığı, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Rusya Federasyonu,Çin Halk Cumhuriyeti 

5.1.2. Devlet tarafından bedeli ödenerek mülkiyet veya kullanım için el koyma veya öncelik hakkını kullanarak satın alma . 

5.1.3. Gemi sahibinin ülkesi veya geminin kayıtlı olduğu ülkenin hükümeti yahut herhangi bir kamu ya da yerel yetkilisi tarafından veya bunların emriyle yapılan tutma,el koyma, tutuklama, engelleme, alıkoyma, yargı kararıyla el koyma [müsadere] veya kamulaştırma . 

5.1.4. Karantina kuralları gereği veya her hangi gümrük ya da ticari kurala uyulmaması nedeniyle tutuklama,engelleme, alıkoyma, yargı kararıyla el koyma [müsadere] veya kamulaştırma. 

5.1.5. Olağan adli işlem,teminat sağlamada başarısızlık veya her hangi bir para cezasını ödeyememe ya da her hangi parasal neden. 

5.1.6. Korsanlık [fakat bu istisna 1.4. Klozu ile sağlanan güvenceyi etkilemeyecektir.] 

5.2. Aşağıdakilerin doğrudan veya dolaylı olarak neden olduğu veya payına düşen veya onlardan doğan zıya, hasar, sorumluluk veya masraflar : 

5.2.1. Her hangi nükleer yakıt,nükleer atık ve nükleer yakıtın tutuşmasından ışınetki [radyoaktif] kirlenme veya ışınım [radyasyon] , iyonlaşma . 

5.2.2. Her hangi nükleer kuruluş,reaktör veya oradaki birleşik veya tamamlayıcı nükleer parçaların Işınetki [radyoaktif], zehirleyici, patlayıcı veya diğer tehlikeleri ya da kirletmesi. 

5.2.3. Atomik veya nükleer parçalanma ve / veya birleşme yahut diğer benzer tepkime [reaksiyon] veya ışınetkin [radyo aktif] güç ya da madde kullanılan her hangi savaş silahı. 

5.3. 3/4 Çatışma Klozu 4/4 olarak genişletilmiş Institute Time Clauses Hulls 1.10. 95’in kapsadığı veya 12. maddesi olmasa bile sigorta kapsamında olabilecek zıya, hasar, sorumluluk veya masraf. 

5.4. Gemi üzerine yapılan diğer her hangi sigorta gereği tazmin edilebilir veya bu sigorta olmasa bile böyle sigorta gereği tazmin edilebilecek her hangi tutar için tazminat. 

5.5. 1994 York-Antwerp Kuralları’na gereği ilke olarak İngiliz yasa ve uygulamasına göre tazmin edilebilecekler hariç gecikmeden doğan herhangi masrafa ilişkin tazminat. 

6. SONA ERME

6.1. Bu sigorta ya sigortacılar ya da sigortalı tarafından 7 günlük not [bildirim] verilerek iptal edilebilir [ Bu iptal, notun sigortacılar tarafından veya sigortacılara verildiği günün gece yarısından başlayan 7 günün sona ermesiyle geçerli olur]. Bununla beraber sigortacılar, iptal süresi sona ermeden önce , sigortalı ile sigortacılar arasında yeni prim ve /veya koşullar ve/veya yükümler üzerinde anlaşmaya varılması koşuluyla, bu sigortayı yeniden yürürlüğe koymayı kabul ederler. 

6.1. Böyle bir iptal notu verilmiş olsun veya olmasın bu sigorta aşağıdaki durumlarda KENDİLİĞİNDEN sona erer : 

6.2.1. İlan edilmiş olsun veya olmasın aşağıdaki ülkelerden her hangi [ikisi] arasında savaş çıkması halinde : 

Birleşik İngiltere Krallığı, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Rusya Federasyonu,Çin Halk Cumhuriyeti 

6.2.2. Devlet tarafından bedeli ödenerek Institute of London Underwritersülkiyet veya kullanım için gemiye el koyulması halinde . 

6.2. Bu sigortanın 6. Kloz’un uygulanması nedeniyle not verilerek veya kendiliğinden [otomatik] iptal edilmesi ya da geminin satılması durumunda sigortalıya gün esasıyla net prim iadesi yapılır. 

Bu sigorta,sigortacılar tarafından kabul edildikten sonra ve öngörülen başlama tarihinden önce, yukarıdaki 5. Kloz hükümleri gereği bu sigortayı kendiliğinden [otomatik olarak] sona erdirecek her hangi bir olayın meydana gelmesi halinde, hüküm ifade etmez. 

Cl. 281. numaralı klozun çevirisidir. 

[1]Institute of London Underwriters [Londra Sigortacılar Enstitüsü]

ustok Şubat Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:

* Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. *Listedeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

İNDICATA firmasından gelen değerlerin kontrolünde ve listenin TSB tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar