Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliği

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliği

 

Yayımlandığı Resmi Gazete: 09.08.2008 - 26972
Yayımlayan Kurum: Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)
  
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
 
Amaç ve kapsam
MADDE 1


(1) (Değişik - R.G. 03.12.2011–28131) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 24 üncü maddesinin 10 uncu fıkrasına göre Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği bünyesinde tüzel kişiliği haiz olarak kurulan Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin işleyişine ve sigorta şirketlerinin bu konudaki yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 
 
Dayanak
MADDE 2


(1) Bu Yönetmelik, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek 8 inci maddesi ile Sigortacılık Kanununun 24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
 
Tanımlar
 MADDE 3

(1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Alt Bilgi Merkezi: Sigorta Bilgi Merkezi nezdinde ilgili sigortalar için kurulan bilgi merkezlerini,
b) Birlik: Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğini,
c) Eksper: Sigorta konusu risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarını, nedenlerini ve niteliklerini belirleyen ve mutabakatlı kıymet tespiti, ön ekspertiz ve hasar gözetimi gibi işleri mutat meslek olarak yapan tarafsız ve bağımsız kişiyi,
ç) Hesap: Sigortacılık Kanununun 14 üncü maddesi uyarınca Birlik nezdinde kurulan Güvence Hesabını,
d) İhtiyari trafik sigortası: Motorlu Kara Taşıt Araçları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortasını,
e) Kasko sigortası: Kara Taşıtları Kasko Sigortasını,
f) (Değişik: R.G. 03.12.2011–28131) Yönetim Komitesi: Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetim Komitesini,
g) Levha: Sigorta eksperleri için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenecek faal olarak çalışanlara ilişkin kayıtları gösterir levhayı,
ğ) (Değişik: R.G. 03.12.2011–28131) Merkez: Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezini,
h) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,
ı) Sigortalar: Trafik Sigortaları ile 5 inci maddede düzenlenen sigortaları,
i) Trafik sigortaları: İhtiyari Trafik Sigortası, Kasko Sigortası, Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası, Zorunlu Taşımacılık Sigortası ve Zorunlu Trafik Sigortasını,
j) (Değişik: R.G. 03.12.2011–28131) TRAMER: Trafik Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezini,
k) Üye sigorta şirketleri: Sigortalara ilişkin branşlarda faaliyet ruhsatı bulunan sigorta şirketlerini,
l) (Mülga: R.G. 03.12.2011–28131)
m) Zorunlu ferdi kaza sigortası: Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasını,
n) Zorunlu taşımacılık sigortası: Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasını,
o) Zorunlu trafik sigortası: Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasını,
ö) Zorunlu sigortalar: Trafik sigortaları hariç olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca yaptırılması zorunlu tutulan ve Müsteşarlıkça kapsama alınmasına karar verilen sigortaları
 ifade eder.
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
 Merkezin Amacı ve Görevleri

 
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (Değişik: R.G. 03.12.2011–28131)
 MADDE 4


(1) (Değişik: R.G. 03.12.2011–28131) Bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getirmek ve merkezi İstanbul’da olmak üzere kurulan Merkez, usul ve esasları Yönetim Komitesi kararıyla belirlenmek üzere şube açabilir.
 
 
Kapsama dahil sigortalar
 MADDE 5

(1) Hayat, Hastalık/Sağlık, Trafik Sigortaları, Zorunlu Sigortalar ve Birlik görüşü alınmak üzere Müsteşarlıkça belirlenen sigortalara ilişkin veriler ilgili alt bilgi merkezleri nezdinde tutulur.
(2) İlgili branşta ruhsat sahibi sigorta şirketleri alt bilgi merkezlerinin doğal üyesidir.
 
 
Yönetim Komitesi (Değişik: R.G. 03.12.2011–28131)
MADDE 6 (Değişik: R.G. 03.12.2011–28131)

 
(1) Merkezin karar organıYönetim Komitesidir. Yönetim Komitesi üyeleri 3 yıl süreyle görev yaparlar.

(2) Yönetim Komitesi aşağıda belirlenen şekilde beş üyeden oluşur:
a) Birliği temsilen, Birlik Yönetim Kurulunca seçilecek asgari genel müdür yardımcısı şartlarını haiz hayat dışı sigorta grubu için iki, hayat sigorta grubu için bir üye,
b) Birlik Yönetim Kurulu üyesi olmayan şirketlerin genel müdür yardımcısı şartlarını haiz personeli arasından Müsteşarlıkça belirlenecek bir üye,
c) Müsteşarlıktan bir üye.

(3) Yönetim Komitesine ikinci fıkranın (a) bendinde sayılan üyelerden biri başkanlık eder. Başkan bu üyeler arasından Yönetim Komitesi tarafından belirlenir.
 
(4) Yönetim Komitesi üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıyla toplanır ve karar alır.
 
(5) Yönetim Komitesi gerekli gördüğüdurumlarda ilgili kurumlardan görüş isteyebilir.
 
 
Yönetim Komitesinin görevleri (Değişik: R.G. 03.12.2011–28131)
MADDE 7 (Değişik: R.G. 03.12.2011–28131)

 
(1)Yönetim Komitesi aşağıdaki görevleri yerine getirir:
a) Alt Bilgi Merkezleri arasında koordinasyonu sağlamak,
b) Gerekli görülmesi halinde Merkez nezdinde iktisadi işletme kurulmasına karar vermek ve iktisadi işletmenin faaliyet alanlarıile işlemlerinin mahiyetini tespit etmek,
c) Yönetmelik ile Merkeze verilen görevlerin yerine getirilmesi için gereken kararlarıalmak,
ç) Merkez bütçesini onaylamak.
 
 
Merkez müdürü ve diğer personel
MADDE 8 (Değişik: R.G. 03.12.2011–28131)

 
(1) Merkez müdürü Müsteşarlığın uygun görüşü üzerine Yönetim Komitesince atanır.
 
(2) (Değişik - R.G. 02.05.2012–28280) Merkez müdürünün sigortacılık veya işletme alanında en az yedi yıl ve bilgi teknolojileri alanında en az üç yıl deneyime sahip olması zorunludur.
 
(3) Merkez müdürü, Merkezin hesaplarının ve kayıtlarının düzenli olarak tutulmasından, Merkez faaliyetlerinin bu Yönetmelik hükümlerine ve Yönetim Komitesi kararlarına uygun şekilde yürütülmesinden Yönetim Komitesine karşı sorumludur. Merkez bütçesi merkez müdürü tarafından hazırlanır.
 
(4) Merkez personeli Merkez Müdürüne karşı sorumludur. Alt Birim Yöneticileri Merkez Müdürünün önerisi üzerine atanır.
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Alt Bilgi Merkezleri

Trafik Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi (Değişik: R.G. 03.12.2011–28131)
MADDE 9


(1) Trafik Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi (TRAMER), Merkeze bağlı bir alt bilgi merkezi olup faaliyetlerini bu Yönetmelik kapsamında yürütür.
 
 
TRAMER’in amacı ve görevleri
 MADDE 10

(1) (Değişik: R.G. 03.12.2011–28131) TRAMER’in amacı, kamu gözetiminin daha etkin bir şekilde yerine getirilmesi, trafik sigortalarına ilişkin güvenilir istatistiklerin temini, uygulama birliği sağlanması, sigorta sahtekârlıklarının önlenmesi, sigorta sistemine olan güvenin artırılması, tazminat ödemelerinin düzenli ve doğru biçimde gerçekleştirilmesi, zorunlu sigortalarını yaptırmamış motorlu araç işletenlerinin tespiti ve sigortalılık oranlarının artırılmasını sağlamaktır.
 
(2) TRAMER yukarıdaki amaçların gerçekleşmesini teminen aşağıda sayılan görevleri yerine getirir:
a) Üye sigorta şirketlerinin zorunlu trafik, zorunlu taşımacılık ve zorunlu ferdi kaza sigortası sözleşmelerine ilişkin kayıtlarının tutulduğu bir veri tabanı oluşturmak, bu verilerin en çok bir günlük gecikmeyle üye sigorta şirketleri tarafından güncellenmesini sağlamak,
b) Üye sigorta şirketlerinden (a) bendinde bahsi geçen sigortalara ilişkin muallâk ve ödenmiş hasar verilerini güncellenmiş ve günlük olarak en çok bir günlük gecikmeyle almak ve bu kayıtları Merkez nezdindeki sigorta kayıtları ile ilişkilendirmek,
c) (a) bendinde bahsi geçen zorunlu sigortaları yaptırmamış motorlu araç işletenlerinin tespiti amacıyla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak, bu kurumlardan araç işletenlerine ve sürücülere ilişkin bilgileri içeren kayıtları elektronik ortamda almak, bu kayıtları sigorta kayıtları ile ilişkilendirmek ve sigortasız araçlara ait listeler oluşturmak,
ç) TRAMER Yönetim Komitesi Kararı üzerine, oluşturulan veri tabanına üye sigorta şirketlerinin; içeriği ve veri yapısı Birlik tarafından belirlenen ihtiyari trafik ve kasko sigortasına ilişkin verilerini ilave etmek, bu verilerin en çok bir günlük gecikme ile üye sigorta şirketleri tarafından güncellenmesini sağlamak,
d) Üye sigorta şirketlerinden (ç) bendinde bahsi geçen sigortalara ilişkin içeriği ve veri yapısı Birlik tarafından belirlenen muallâk ve ödenmiş hasar verilerini güncellenmiş ve günlük olarak en çok bir günlük gecikmeyle almak ve bu kayıtları Merkez nezdindeki sigorta kayıtları ile ilişkilendirmek,
e) İlgili mevzuat çerçevesinde; Türkiye Cumhuriyeti sınırlarından giriş yapan yabancı plakalı araçlar için ibraz edilmesi zorunlu olan üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası sözleşmeleri ile Türkiye Cumhuriyeti sınırlarından çıkış yapan Türkiye'de kayıtlı motorlu araçlar için yaptırılması zorunlu olan üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası sözleşmelerine ilişkin kayıtları ilgili mevzuat ve Yönetim Komitesince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde tutmak,
f) Hasarsızlık indirimi veya prim artırımı uygulamasında kullanılmak üzere hasar durum belgesi düzenlemek, bu belgeyi üye sigorta şirketine, acenteye veya sigortalıya bedelsiz olarak vermek,
g) Üye sigorta şirketlerinin Merkez nezdinde oluşturulan veri tabanında bilgileri tutulan sigortalara ilişkin uygulamalarını takip etmek,
ğ) Prim üretimine, sigortalılık oranlarına, kaza ve hasar ile sigorta sözleşmelerine ilişkin verileri ve Merkezce üretilen benzer istatistikleri, içeriği ve şekli Müsteşarlık tarafından belirlenen, bilgi raporlarına dönüştürmek,
h) Yetkili kullanıcıların bilgi taleplerini karşılamak,
ı) Merkez nezdinde oluşturulan veri tabanında bilgileri tutulan sigortalara ilişkin tarifelerin oluşturulmasını teminen çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları Müsteşarlığa ve Birliğe göndermek, görev alanına dahil sigortalara ilişkin uluslararası uygulamaları takip etmek,
i) Üye sigorta şirketlerinin Merkez nezdinde oluşturulan veri tabanında bilgileri tutulan sigortalara ilişkin karşılıklı rücu alacaklarına yönelik mahsuplaşma işlemlerini kolaylaştırmak üzere takas odası kurmak.
j) (Değişik: RG 19.6.2009-27263) Yanlış sigorta uygulamaları ve müşteri profilinin tespitine ilişkin kayıtların tutulduğu bir veri tabanı oluşturmak ve üye şirketler ile diğer kaynaklardan elde edilen veriler vasıtasıyla veri tabanının sürekli olarak güncellenmesini sağlamak.
 
(3) İkinci fıkranın (e) bendi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti sınırlarından çıkış yapan Türkiye'de kayıtlı motorlu araçlar için yaptırılması zorunlu olan üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası sözleşmelerinin tanziminde sözleşme konusu araç için TRAMER yetkisi kapsamındaki ilgili zorunlu sigortalara ilişkin poliçelerin bulunması esastır.
 
 
Hayat Sigortası Bilgi ve Gözetim Merkezi (Değişik: R.G. 03.12.2011–28131)
 MADDE 11

 
(1) Hayat Sigortası Bilgi ve Gözetim Merkezi, Merkeze bağlı bir alt bilgi merkezi olup faaliyetlerini bu Yönetmelik uyarınca yürütür.
 
 
Hayat Sigortası Bilgi ve Gözetim Merkezinin amacı ve görevleri (Değişik: R.G. 03.12.2011–28131)
 MADDE 12


(1) Hayat Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezinin amacı, hayat ve kaza branşları altında sunulan sigorta ürünlerine ilişkin güvenilir istatistiklerin üretilmesi, kamu gözetim ve denetiminin daha etkin bir şekilde yerine getirilmesidir.

(2) Söz konusu alt bilgi merkezi yukarıdaki amaçların gerçekleşmesini teminen aşağıda sayılan görevleri yerine getirir:
a) Üye sigorta şirketlerinin hayat ve kaza branşlarında düzenledikleri sigorta sözleşmelerine ilişkin kayıtların en çok bir gün gecikmeyle tutulduğu bir veri tabanını oluşturmak,
b) (a) bendinde geçen sigorta sözleşmelerine ilişkin muallâk ve ödenmiş hasar verilerini üye sigorta şirketlerinden en çok bir günlük gecikmeyle alarak Merkez nezdindeki sigorta kayıtları ile ilişkilendirmek,
c) (a) bendinde geçen sigorta sözleşmelerine taraf olan kurum ve kuruluşların, taraf oldukları sigorta sözleşmeleri ile sınırlı olmak kaydıyla, bilgi taleplerinin karşılanmasına yönelik olarak söz konusu kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
ç) Üye sigorta şirketlerinin Merkez nezdinde oluşturulan veri tabanında bilgileri tutulan sigortalara ilişkin uygulamalarını takip etmek,
d) Teknik esaslara, prim üretimine, ödenen tazminatlara ve sigorta sözleşmelerine ilişkin veriler ile Merkezce üretilen benzer istatistikleri, içeriği ve şekli Müsteşarlık tarafından belirlenen bilgi raporlarına dönüştürmek,
e) Yetkili kullanıcıların bilgi taleplerini karşılamak,
f) Merkez nezdinde oluşturulan veri tabanında bilgileri tutulan sigortalara ilişkin tarifelerin oluşturulmasını teminen çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları Müsteşarlığa ve Birliğe göndermek, görev alanına dahil sigortalara ilişkin uluslararası uygulamaları takip etmek.
 
 
Sağlık Sigortası Bilgi ve Gözetim Merkezi (Değişik: R.G. 03.12.2011–28131)
 MADDE 13

 
(1) Sağlık Sigortası Bilgi ve Gözetim Merkezi, Merkeze bağlı bir alt bilgi merkezi olup faaliyetlerini bu Yönetmelik uyarınca yürütür.
 
 
Sağlık Sigortası Bilgi ve Gözetim Merkezinin amacı ve görevleri (Değişik: R.G. 03.12.2011–28131)
MADDE 14

 
(1) Sağlık Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezinin amacı sağlık ve hastalık branşları altında sunulan sigorta ürünlerine ilişkin güvenilir istatistiklerin üretilmesi, kamu gözetim ve denetiminin daha etkin bir şekilde yerine getirilmesidir.
 
(2) Söz konusu alt bilgi merkezi yukarıdaki amaçların gerçekleşmesini teminen aşağıda sayılan görevleri yerine getirir:
a) Üye sigorta şirketlerinin sağlık ve hastalık branşlarında düzenledikleri sigorta sözleşmelerine ilişkin kayıtların en çok bir gün gecikmeyle tutulduğu bir veri tabanı oluşturmak,
b) (a) bendinde geçen sigorta sözleşmelerine ilişkin muallâk ve ödenmiş hasar verilerini üye sigorta şirketlerinden en çok bir günlük gecikmeyle alarak Merkez nezdindeki sigorta kayıtları ile ilişkilendirmek,
c) Üye sigorta şirketleri tarafından yapılacak risk değerlendirme sürecinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesini teminen, sigortalıya ait kayıtları üye sigorta şirketlerine bedelsiz olarak vermek,
ç) Üye sigorta şirketlerinin Merkez nezdinde oluşturulan veri tabanında bilgileri tutulan sigortalara ilişkin uygulamalarını takip etmek,
d) Prim üretimine, ödenen tazminatlara ve sigorta sözleşmelerine ilişkin veriler ile Merkezce üretilen benzer istatistikleri, içeriği ve şekli Müsteşarlık tarafından belirlenen bilgi raporlarına dönüştürmek,
e) Yetkili kullanıcıların bilgi taleplerini karşılamak,
f) Merkez nezdinde oluşturulan veri tabanında bilgileri tutulan sigortalara ilişkin tarifelerin oluşturulmasını teminen çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları Müsteşarlığa ve Birliğe göndermek, görev alanına dahil sigortalara ilişkin uluslararası uygulamaları takip etmek.
 
 
Sigorta Hasar Takip ve Gözetim Merkezi (Değişik: R.G. 03.12.2011–28131)
MADDE 15

 
(1) Sigorta Hasar Takip ve Gözetim Merkezi, Merkeze bağlı bir alt bilgi merkezi olup faaliyetlerini bu Yönetmelik uyarınca yürütür.
 
(2) Hayat dışı sigorta branşlarında faaliyet ruhsatı bulunan tüm sigorta şirketleri Merkezin doğal üyesidir.
 
(3) Sigorta şirketleri, eksper görevlendirmeyecek olsalar dahi ihbar edilen tüm hasarları Merkez veri tabanına girer.
 
(4) Ekspertiz raporlarının içeriği sigorta dallarına göre ve sigorta poliçesi hükümleri göz önünde tutulmak suretiyle Birlik görüşü alınarak Müsteşarlıkça onaylanmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki Sigorta Eksperleri İcra Komitesince belirlenir.
 
(5) Eksperler raporlarını Müsteşarlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Merkez üzerinden hazırlamak, sigorta şirketleri ihbardan ödemenin sonuçlanmasına kadar hasara ilişkin tüm bilgileri eksiksiz vermek zorundadır.
 
(6) Sigorta şirketleri veya eksperler, hasarlara ilişkin olarak Müsteşarlıkça belirlenecek kayıtları Merkez veri tabanı üzerinden tutmak veya raporlamak zorundadır.
 
(7) Müsteşarlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre, kayıp ve hasarlara ilişkin bilgiler ile ekspertiz raporları bilgileri, Merkez veri tabanında, gerekli incelemelerin yapılabilmesini teminen Müsteşarlığın erişimine açık, konusuna göre ayrılmış güvenli Tek Tip Rapor Bankası’nda saklanır. Bu bilgiler ayrıca, her eksperin ve sigorta şirketinin kendi ekspertiz raporuna ulaşabileceği şekilde ayrıntılı biçimde düzenlenir.
 
(8) Sigorta şirketleri hasar bedelleri ve ödeme yapılan kişi kimlik bilgilerini veri tabanına girmek zorundadır.
 
(9) Ekspertiz Raporları Müsteşarlığın izni olmadan üçüncü kişilere verilemez.
 
 
Sigorta Hasar Takip ve Gözetim Merkezinin amacı ve görevleri (Değişik: R.G. 03.12.2011–28131)
 MADDE 16

 
(1) Sigorta Hasar Takip ve Gözetim Merkezinin amacı zorunlu sigortalar ve Birlik görüşü alınmak üzere Müsteşarlıkça belirlenen sigortalara ilişkin uygulama birliği sağlanması, sigorta sahtekârlıklarının önlenmesi, sigorta sistemine olan güvenin artırılması, sağlıklı fiyatlandırma ve hasar ödemesi yapılması, sigorta hasarları ve bunların ekspertizi ile ödemelerine ilişkin verilerin merkezi bir veri tabanında toplanması, bunların günlük olarak takibi ile bu verilerin belirlenen yetki düzeyine göre ilgili tarafların kullanımına sunulmasıdır.
 
(2) Söz konusu alt bilgi merkezi yukarıdaki amaçların gerçekleşmesini teminen aşağıda sayılan görevleri yerine getirir:
a) Üye sigorta şirketlerinin zorunlu sigortalara ilişkin kayıtlarının tutulduğu bir veri tabanı oluşturmak, bu verilerin Merkez tarafından hazırlanarak Müsteşarlık tarafından onaylanan veri yapısında en çok bir günlük gecikmeyle üye sigorta şirketleri ve eksperler tarafından güncellenmesini sağlamak,
b) Üye sigorta şirketlerinden veya eksperlerden (a) bendinde bahsi geçen sigortalara ilişkin muallâk ve ödenmiş hasar verilerini Merkez tarafından hazırlanarak Müsteşarlık tarafından onaylanan veri yapısında güncellenmiş ve günlük olarak en çok bir günlük gecikmeyle almak ve bu kayıtları Merkez nezdindeki sigorta kayıtları ile ilişkilendirmek,
c) Yönetim Komitesi Kararı üzerine Merkez nezdinde oluşturulan veri tabanına, üye sigorta şirketlerinin; içeriği ve veri yapısı Birlik tarafından belirlenen zorunlu sigortalar dışındaki sigortalara ilişkin verilerini ilave etmek, bu verilerin en çok bir günlük gecikme ile üye sigorta şirketleri tarafından güncellenmesini sağlamak,
ç) Üye sigorta şirketlerinden (c) bendinde bahsi geçen sigortalara ilişkin içeriği ve veri yapısı Birlik tarafından belirlenen muallâk ve ödenmiş hasar verilerini güncellenmiş ve günlük olarak en çok bir günlük gecikmeyle almak ve bu kayıtları Merkez nezdindeki sigorta kayıtları ile ilişkilendirmek,
d) (Mülga: RG 19.6.2009-27263)
e) Prim üretimine, ödenen tazminatlara ve sigorta sözleşmelerine ilişkin veriler ile Merkezce üretilen benzer istatistikleri, içeriği ve şekli Müsteşarlık tarafından belirlenen bilgi raporlarına dönüştürmek,
f) Hasar konusu maddi varlıkların değeri ile ilgili kayıtların tutularak tarafların bilgisine sunulmaya hazır hale getirmek,
g) Hasar ekspertiz raporlarının kayıtlarını tutmak ve takibini yapmak,
ğ) Merkez nezdinde oluşturulan veri tabanında bilgileri tutulan sigortalara ilişkin tarifelerin oluşturulmasını teminen çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları Müsteşarlığa ve Birliğe göndermek, görev alanına dahil sigortalara ilişkin uluslararası uygulamaları takip etmek.
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 Alt Bilgi Merkezlerinin Faaliyetleri ve Yapısı

Merkez İç İşleyişi  (Değişik: R.G. 03.12.2011–28131)
MADDE 17 (Değişik: R.G. 03.12.2011–28131)
 
(1) Merkez personeli özlük işleri, idari ve mali işler ile benzeri Merkez iç işleyişine ilişkin işlemlerin tabi olduğu usul ve esaslar bu Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak Birlik tarafından belirlenir. Birliğin Merkez faaliyetleri ile ilgili sorumluluğu münhasıran Merkez içişleyişi ile sınırlıdır.
(2) Merkez görevlerini yerine getirmek üzere; gerekli özellikleri haiz, güvenli, yedekli ve farklı kullanıcıların bilgi kayıtlarına farklı düzeylerde erişimlerine imkân sağlayan bir bilişim sistemi kurulur.
(3) Merkez faaliyetleri için Yönetim Komitesinin kararıyla hizmet satın alınabilir.
(4) Merkez, elde ettiği verileri toplulaştırarak uygun görülenleri Müsteşarlığın onayıyla yayımlayabilir.
(5) Sigortacılık Kanununun 30 uncu maddesi çerçevesinde oluşturulan tahkim sistemi ile ilgili gerekli özellikleri haiz, güvenli, yedekli ve farklıkullanıcıların bilgi kayıtlarına farklı düzeylerde erişimlerine imkân sağlayan bir bilişim sisteminin Merkez tarafından kurulmasına veya mevcut sistemin geliştirilmesine Sigorta Tahkim Komisyonunun talebi üzerine Müsteşarlıkça karar verilebilir.
 
 
Müsteşarlıkça talep edilecek çalışmalar (Değişik: R.G. 03.12.2011–28131)
MADDE 18 (Değişik: R.G. 03.12.2011–28131)

 
(1) Müsteşarlık tarafından Merkezin görev ve yetki alanıçerçevesinde talep edilen her türlü uygulama ve çalışmalar Merkez tarafından yerine getirilir, gerekli sistemler kurulur.
(2) Müsteşarlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre, Merkez bünyesinde Müsteşarlık, Birlik, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Eksperleri İcra Komitesi, Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu, Türkiye çapında en fazla üyeye sahip tüketici derneğinin temsilcilerinden oluşan ve trafik sigortalarıhasar ödemelerinde esas alınacak eşdeğer, orijinal, orijinale eşdeğer mamül ve benzeri parça kriterleri ile asgari onarım tutarı, özel servis/tamirhane referans listesinin tespitine ilişkin olarak çalışmalar yapacak bir komisyon kurulur. Komisyonun üye sayısı yediyi geçemez.
(3) Merkez Müsteşarlığın uygun görüşüile ilgili özel hukuk tüzel kişileri ve kamu kurumlarıyla karşılıklı veri alışverişine ilişkin protokoller yapabilir.
 
 

MADDE 19 (Mülga : R.G. 03.12.2011–28131)
 
MADDE 20 (Mülga: R.G. 03.12.2011–28131)

 
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
 

Merkezin gelirleri
 MADDE 21

(1) Bu Yönetmelikle Merkeze verilen görevleri yerine getirmek üzere yapılacak giderler; üye sigorta şirketlerinin üyelik katkı paylarından, yatırım gelirlerinden, Merkez tarafından sağlanan hizmetler karşılığında elde edilen gelirler ile diğer gelirlerden karşılanır.
(2) (Mülga: R.G. 03.12.2011–28131)
 
 
Katkı payı
MADDE 22

(1) (Değişik: R.G. 03.12.2011–28131) Birlik, Merkezin giderlerine katkı için sigorta şirketlerinden katılım talep edebilir. Katılma payı, bilgi merkezinde verilerinin toplanmasına karar verilen sigortalara ilişkin şirketler tarafından gerçekleştirilen prim üretiminin binde birini aşmamak üzere Yönetim Komitesince yapılan teklif de dikkate alınarak Müsteşarlıkça belirlenir. Müsteşarlık, bu oranın yüzde elli oranında azaltılmasına veya artırılmasına karar verebilir.
 
(2) Bilgi merkezi giderlerine, gerekli görülmesi durumunda, Birlik bütçesinden ve Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak 26/7/2007 tarihli ve 26594 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Güvence Hesabı Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi çerçevesinde Hesaptan katkı sağlanabilir. Hesaptan yapılacak katkı ve kullanılacağı alt bilgi merkezi Müsteşarlıkça belirlenir.
 
(3) (Ek Fıkra: R.G. 03.12.2011–28131) Üye sigorta şirketleri, Merkezin giderlerini karşılamak üzere kendilerinden yazı ile istenen üyelik katkı paylarını belirlenen sürelerde ödemek zorundadır. Üyelik katkı paylarını süresinde ödemeyen üye sigorta şirketleri hakkında 24 üncümadde çerçevesinde işlem tesis edilir.
 
(4) (Ek Fıkra: R.G. 03.12.2011–28131) Müsteşarlıkça ilgili mevzuat çerçevesinde tespit edilen üyelik katkı paylarının Merkez giderlerini karşılayamaması durumunda Birlikçe üye sigorta şirketlerinden ayrıca katılma payıtalep edilebilir.
 
(5) (Ek Fıkra: R.G. 03.12.2011–28131)  Merkez giderlerine Müsteşarlığın talebi ve ilgili meslek kurum/kuruluşlarının bu yöndeki onayıyla katkı sağlanabilir. 
 

Üyelerin bilgi verme yükümlülüğü
 MADDE 23

(1) Üye sigorta şirketleri, Merkez tarafından kendilerinden istenen tüm bilgileri, doğru ve eksiksiz olarak, belirlenen şekilde ve sürelerde Merkeze iletmekle yükümlüdür.

(2) Üye sigorta şirketleri, zorunlu sigortalar, zorunlu trafik sigortası, zorunlu taşımacılık sigortası ve zorunlu ferdi kaza sigortası sözleşmelerine ait poliçe bilgileri ile güncellenmiş ve günlük muallâk ve ödenmiş hasarlara ve kaza tutanaklarına ilişkin bilgileri Merkez tarafından hazırlanarak Müsteşarlık tarafından onaylanan veri yapısında ve en çok bir günlük gecikmeyle Merkeze iletmek zorundadır.
 
(3) Üye sigorta şirketleri, Yönetim Komitesi kararı üzerine ihtiyari trafik sigortası, kasko sigortası ve Birlik görüşü alınmak üzere Müsteşarlıkça belirlenen sigorta sözleşmelerine ait içeriği ve veri yapısı Birlik tarafından belirlenen poliçe bilgileri ile güncellenmiş ve günlük muallâk ve ödenmiş hasar verilerini en çok bir günlük gecikmeyle Merkeze iletmek zorundadır.
 
(4) Üye sigorta şirketleri, Merkez tarafından, hatalı olarak gönderildiği tespit edilen bilgileri gecikmeksizin düzeltmek ve düzeltme kayıtlarını en çok bir günlük gecikmeyle Merkeze iletmek zorundadır.
 
(5) Üye sigorta şirketlerinin bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda Müsteşarlık gerekli tedbirleri alır.
 
 
Bilgi kayıtlarına erişim
MADDE 24

 
(1) Sigortalılara, taraf oldukları sigorta sözleşmeleri ile ilgili özet sigorta ve hasar bilgilerine internet ortamında erişim imkânı sağlanır.
 
(2) Münhasıran çalışma konuları ile ilgili olmak üzere Merkez nezdinde tutulan bilgilere dışarıdan erişim tanınacak yetkili kullanıcılar ve erişebilecekleri kayıtların içeriği ile erişim şekli Müsteşarlıkça belirlenir.
 
(3) (Değişik: R.G. 03.12.2011–28131) Kurallara uymayan yetkili kullanıcıların sisteme erişimleri ve bilgi kayıtlarından yararlanmaları, Müsteşarlığın onayına tabi olmak üzere ilgili Yönetim Komitesi kararıyla sınırlandırılır. Bu durumun süreklilik göstermesi halinde, bu kişilerin sisteme erişim ve bilgi kayıtlarından yararlanma yetkileri Müsteşarlığın onayına tabi olmak üzere Yönetim Komitesi kararıyla kaldırılır.
 
(4) (Değişik: R.G. 03.12.2011–28131) Merkez nezdinde tutulan bilgileri talep eden yetkili kullanıcılar dışındaki diğer isteklilerin talepleri Yönetim Komitesi tarafından karara bağlanır. Bu fıkra kapsamında verilecek bilgilerin içeriği Müsteşarlık tarafından belirlenir.
 
(5) (Değişik: R.G. 03.12.2011–28131) Yönetim Komitesi, yetkili kullanıcılar dışındaki diğer isteklilerin sahip oldukları bilgileri belirlenen amaç doğrultusunda kullanmalarını teminen gerekli tedbirleri alır.
 
(6) (Değişik: R.G. 03.12.2011–28131) İkinci ve dördüncü fıkralar kapsamında tanınacak erişimin ve/veya verilecek bilgilerin ücretinin belirlenmesine veya ücretsiz olarak sağlanmasına Yönetim Komitesince karar verilir.Münhasıran çalışma konuları ile ilgili olmak üzere 24/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarına bu madde kapsamında sağlanan hizmet ücrete tabi değildir.
 
 
Denetim ve Gizlilik (Değişik: R.G. 03.12.2011–28131)
MADDE 25

 
(1) Merkez faaliyetleri Müsteşarlık tarafından denetlenir.
 
(2) (Ek Fıkra: R.G. 03.12.2011–28131) Yönetim Komitesi üyeleri, Merkez Müdürü, Alt Bilgi Merkezleri Yöneticileri ile Merkez personeli bu görevleri süresince ve görevleri sonunda Merkeze iletilen kamuya açık olmayan bilgileri hiçbir şekilde kendileri veya başkaları veya diğer sektör paydaşlarına nazaran haksız rekabete yol açacak şekilde kullanamaz, hiçbir kişiyle paylaşamaz. Merkez tarafından, bu madde kapsamında olup uhdesinde kamu görevi bulunmayan kişilerden Müsteşarlığın uygun göreceği bir gizlilik taahhütnamesi alınır.
 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 26
 
(1) 11/4/2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
 

Danışma Komitesi
EK MADDE 1 (R.G. 03.12.2011–28131)

 
(1) Merkezin görevleri ile ilgili olarak Yönetim Komitesine istişari görüş vermek ve önerilerde bulunmak üzere Merkez nezdinde Danışma Komitesi teşkil edilir.
 
(2) Danışma Komitesinde, Merkez Müdürünün başkanlığında, TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesince önerilecek bir eksper, TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesince önerilecek bir acente ile Müsteşarlığın belirleyeceği ilgili kamu kurumları ve özel hukuk tüzel kişilerince bildirilecek temsilciler yer alır. Komite üye sayısıyediyi geçemez.

(3) Danışma Komitesi asgari üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıyla toplanır ve karar alır. Yıl içinde yapılacak toplantı sayısı Danışma Komitesi tarafından belirlenir.
 

ALTINCI BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler

 

Geçiş Hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1

(1) Hayat Sigortası Bilgi Merkezi, Sağlık Sigortası Bilgi Merkezi, Sigorta Hasar Takip Merkezi 1/1/2009 tarihine kadar faaliyetlerine başlayacak şekilde ilgili kurumlar tarafından teşkil edilir.

(2) 1/1/2009 tarihine kadar TRAMER, Merkezin bir alt bilgi merkezi sıfatıyla faaliyetlerini münhasıran Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi Yönetmeliği kapsamında yürütür.
 

Merkez faaliyetleri ile personele ilişkin hükümler
GEÇİCİ MADDE 2  (R.G. 03.12.2011–28131)
 
(1) Bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde Merkez faaliyetlerinin ve personelin tâbi olacağı esaslar bu maddenin yayımından itibaren 6 ay içinde Birlik tarafından düzenlenir.
 
(2) Merkez Yönetim Komitesi üyeleri bu maddenin yayımından itibaren 1 ay içinde Müsteşarlığa bildirilerek yenilenir.
 
(3) Merkez Müdürü bu maddenin yayımından itibaren 2 ay içinde atanır.
 

Yürürlük
MADDE 27

 
(1) Bu Yönetmeliğin;
a) 9 uncu, 10 uncu ve 26 ncı maddeleri 1/1/2009 tarihinde,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde
 yürürlüğe girer.
 
 
Yürütme
 MADDE 28

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
 

* Sigorta Bilgi Merkezi Yönetmeliği başlığı 3.12.2011 tarihli, 28131 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sigorta Bilgi Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1'inci maddesi uyarınca Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi olarak değiştirilmiştir.


ustok Şubat Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:

* Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. *Listedeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

İNDICATA firmasından gelen değerlerin kontrolünde ve listenin TSB tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar