Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi

Sigorta İhtisas Komiteleri Yönetmeliği

Sigorta İhtisas Komiteleri Yönetmeliği

 

Yayımlandığı Resmi Gazete: 22.06.2008 – 26914
Yayımlayan Kurum: Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 

Amaç ve kapsam
 MADDE 1
 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sigortacılığın geliştirilmesine yönelik araştırma ve inceleme yapılması ve gerektiğinde sigorta tarife ve talimatlarının hazırlanması gibi konularda teknik yardım alınması için kurulan ihtisas komitelerinin çalışma usul ve esasları ile faaliyetini düzenlemektir.
 

Dayanak
 MADDE 2
 (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun33 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 

Tanımlar
 MADDE 3
 (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
 a) Kanun: 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununu,
 b) Komite: İhtisas Komitesini,
 c) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını
 ifade eder.
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
 Komitenin Kuruluşu, Sona Ermesi ve Komiteye Üyelik

 Komitenin kuruluşu ve üyelik
 MADDE 4
 (1) Faaliyet konuları Müsteşarlıkça belirlenen ihtisas komiteleri, konusunda bilgi ve deneyim sahibi en az beş en fazla dokuz asıl üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir.
 (2) En az bir asıl ve bir yedek üye Müsteşarlıktan, en az bir asıl ve bir yedek üye Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinden, en az bir asıl ve bir yedek üye Komitenin kuruluş amacına en yakın olan ve Müsteşarlıkça tespit edilen ilgili sivil toplum  kuruluşlarından seçilir. Diğer üyeler üniversitelerden, Türkiye'de faaliyette bulunan sigorta ve reasürans şirketlerinden, mesleki teşekküllerden, ilgili kamu kurum veya kuruluşlardan ya da uzmanlık sahibi kişiler arasından, Müsteşarlıkça, yedekleriyle birlikte belirlenebilir. İlgili kurum veya kuruluşlardan, Müsteşarlıkça öngörülen süre içinde üye belirlenmemesi halinde, boş kalan kontenjan Müsteşarlıkça doldurulur.
 (3) Komite ilk toplantısında asıl üyeler arasından  bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Raportör seçer.
 

Komite üyeliğinin sona ermesi
 MADDE 5
 (1) Geçerli bir mazereti olmaksızın üst üste üç toplantıya iştirak etmeyen ya da her ne sebeple olursa olsun bir yıl içinde yapılacak toplantıların üçte birine katılmayan üyelerin üyelik sıfatına Müsteşarlıkça son verilir.
 (2) Müsteşarlığı veya ilgili kurum ya da kuruluşları temsilen atanan üyelerin, temsil ettikleri kurumla ilgilerinin kesilmesi halinde, üyelik sıfatları sona erer.
 (3) Herhangi bir şekilde üyeliği sona eren üyenin görev süresini 4 üncü  maddenin ikinci fıkrasına göre seçilen yedeği tamamlar. Boşalan yedek üyelik için aynı usulle yeniden yedek üye atanır.
 

Komitenin sona ermesi
 MADDE 6
 (1) Belirli bir araştırma veya inceleme için ya da belirli bir süre ile sınırlı olarak oluşturulan komiteler, kuruluş amacını teşkil eden araştırma veya incelemenin tamamlanıp Müsteşarlığa sunulması ya da belirlenen görev süresinin bitimiyle herhangi bir işleme gerek kalmaksızın son bulur.
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 Görev ve Çalışma Usulleri, Toplantılar, Büro İşleri ve Mali İşler

 Görev ve çalışma usulleri
 MADDE 7
 (1) Komiteler, sigortacılığın geliştirilmesine yönelik olarak kuruluş amaçları çerçevesinde çalışmalar yapar.
 (2) Komite kararları istişari niteliktedir. Esasa ilişkin alınan kararların bir örneği Başkan tarafından onbeş gün içinde Müsteşarlığa gönderilir.
 (3) Komiteler, gerektiğinde belirli konular üzerinde inceleme ve önerilerde bulunmak için, Müsteşarlığın bilgisi dahilinde, ilgili kişi veya kurum ya da kuruluşlardan uzmanlık alanları ile ilgili yardım talep edebilir. Komite Başkanı, gerektiğinde bu kişileri toplantılara da çağırabilir.
 (4) Komiteye intikal ettirilen konuların, Komitenin çalışma alanı dışında kalan hususları da ilgilendirmesi durumunda Komite, varsa ilgili diğer Komitelerin yazılı görüşünü alabileceği gibi ilgili Komite üyelerini toplantıya davet edebilir. Bu durumda, 8 inci maddenin ikinci fıkrası uygulanır.
 (5) Komiteler arasında çıkacak her türlü görev uyuşmazlıkları Müsteşarlıkça çözümlenir.
 

Toplantı yeri ve şekli
 MADDE 8
 (1) Toplantı yeri ve zamanı Komite Başkanı tarafından tespit edilerek üyelere bildirilir.
 (2) Komite toplantılarına yalnızca asıl ve yedek üyeler katılabilir. Ancak, oy kullanma hakkı sadece asıl üyelere aittir.
 

Toplantı gündemi
 MADDE 9
 (1) Gündem Komite Raportörünce hazırlanır ve Komite Başkanının onaylamasından sonra kesinleşir. Kesinleşen gündem, toplantıdan en az beş gün önce toplantı yeri ile birlikte üyelere bildirilir.
 (2) Toplantılarda gündemde bulunmayan konular görüşülemez. Ancak, toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğunun talebi üzerine gündeme yeni madde eklenebilir.
 

Toplantı ve karar yeter sayısı
MADDE 10
 (1) Toplantı yapılabilmesi için üye sayısının salt çoğunluğu ile Komite Başkanı veya Başkan Yardımcısının hazır bulunması gerekir. Bu şart yerine getirilemediği takdirde toplantı yapılamaz.
 (2) Komite kararları, hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde, toplantı başkanının görüşü esas alınır.
 

Büro işleri ve mali işler
 MADDE 11
 (1) Komitelerin büro işleri ve masraflarının karşılanmasına ilişkin işlemler, Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca belirlenecek meslek kuruluşları tarafından yürütülür. Komitede büro işleri ve mali işlerde görev alanlar bağlı oldukları Komite Başkanlarının emrinde olup, onlara karşı sorumludur.
 (2) Komite masrafları ile üyelerinin ve münferiden görevlendirilen kişilerin ücretlerinin ve yolluklarının karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlık tarafından belirlenir.
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 Çeşitli ve Son Hükümler

 Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
 MADDE 12
 (1) 15/6/1995 tarihli ve 22314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta İhtisas Komiteleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
 

Yürürlük
 MADDE 13
 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 

Yürütme
 MADDE 14
 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür


ustok Ocak Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:

* Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. *Listedeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

İNDICATA firmasından gelen değerlerin kontrolünde ve listenin TSB tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar