Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi

Şubat 2012 Aylık Değerlendirme

Birliğimiz Yönetim Kurulu’nun almış olduğu karara istinaden, Türk sigorta sektörüne ilişkin temel bilgiler ile sektörün daha etkin ve sağlıklı işleyerek ülke ekonomisine sağlayacağı katkıyı artırmak amacı ile görüş ve değerlendirmeleri sunmak üzere 09.02.2012 tarihinde Ekonomi Bakanı Sn. Zafer Çağlayan ile bir araya gelinmiştir. Toplantıda Sn. Bakan’a sektörle ilgili görüşlerini doğrudan Birlik Yönetim Kurulu ile paylaşmasından memnuniyet duyacağımız ve her zaman sigorta sektörü olarak kendisi ve Sn. Bakanlığı ile işbirliğine ve katkıya hazır olduğumuz ifade edilmiştir. Sn. Bakan’a sigorta sektörü ve bireysel emeklilik sistemi ile ilgili bazı ana başlıklarla ilgili (vergi teşviki vb) kısa bilgilendirme yapılmış ve bir dosya takdim edilmiştir. Sn. Bakan konuları ilgili danışmanları ile paylaşacağını tarafımıza iletmiştir.
Bilindiği üzere Hükümet tarafından Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlayacağımız 2023 yılına ilişkin birtakım hedefler belirlenmiş ve bu hedefler kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu çerçevede Birliğimizce 2023 yılında Türk sigorta sektörünün hedefi ve bu hedefe ulaşmak için yapılması gereken hususların ortaya konacağı bir çalışma yapılmasına karar verilmiş ve bu konuda uzman danışmanlık firmaları ile görüşülmüştür. Yapılan görüşmeler sonucunda McKinsey&Company ile çalışılmasına karar verilmiştir. Çalışmanın süreci ve sonuçları sektörümüz ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Bilindiği üzere Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Yönetim Kurulu olarak, Türk sigorta sektörüne ilişkin temel bilgiler ile sektörün daha etkin ve sağlıklı işleyerek ülke ekonomisine sağlayacağı katkıyı artırmak amacı ile görüş ve değerlendirmeleri sunmak üzere Başbakan Yardımcısı Sn. Ali Babacan’dan randevu talebinde bulunulmuştur. Sn. Bakan ile görüşme 13.03.2012 tarihinde gerçekleştirilecek olup görüşmeye ilişkin detaylar sektörümüz ile paylaşılacaktır.
Hazine Müsteşarlığı tarafından gönderilen 13.02.2012 tarih ve 2656 sayılı yazıda, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddesine atıf yapılarak Medula ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi arasında gerçekleştirilmesi planlanan entegrasyonun sağlanamaması nedeniyle aktarım tutarı olarak toplam trafik priminin % 10’u teklif edilerek konuya ilişkin Birliğimiz görüşleri talep edilmiştir. 

Kurum ödemelerinde dikkate alınan SUT fiyatlarında ciddi bir artış olmaması, bunun yanında 2011 yılı için yapılan aktarımlarda kullanılan oranın hesaplanmasında sigorta şirketlerinin sağlık kurumlarının cari fiyatları üzerinden ödeme yaptıkları tutarın kullanılması, sonuç olarak belirtilen bu hususların dikkate alınarak aktarımda esas alınacak oranın 2011 yılı için belirlenen % 9’dan daha düşük olması yönündeki Birlik görüşü 21.02.2012 tarih ve 2012/525 nolu yazı ile Hazine Müsteşarlığı’na gönderilmiştir. Süreç takip edilmektedir.
Hazine Müsteşarlığı’nca hazırlanan Klinik Araştırmalar Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Taslağı görüş alınmak üzere Birliğimize gönderilmiş ve oluşturulan görüşler 17.02.2012 tarih ve 2012/489 nolu yazı ile Hazine Müsteşarlığı’na gönderilmiştir. Süreç takip edilmektedir.
Hazine Müsteşarlığı’nın 04.01.2012 tarihli ve 00316 sayılı yazısı ile görüş talep edilen Yangın Sigortasına Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatının Eklenmesi Halinde Uygulanacak Tarife’de yapılması öngörülen değişikliğe ilişkin taslak şirketlerimize sirküle edilerek görüş istenmiş ve gelen değerlendirmeler sonrasında Birliğimiz önerileri 24.01.2012 tarihli ve 2012/224 sayılı yazımız ile Müsteşarlığa iletilmiştir. 

Söz konusu Tarife’de yapılan değişiklikler 13.02.2012 tarih ve 2672 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Birliğimize gönderilmiş ve 14.02.2012 tarih ve 2012/80 sayılı Birlik sirküleri ile de Birliğimizce şirketlerimizin bilgisine sunulmuştur.
Teknik karşılıklar, IBNR ve hesap planı konularında uygulamada tereddütlere neden olan hususlara ilişkin olarak Hazine Müsteşarlığı’ndan açıklama talep edilmiş olup, bu çerçevede Dengeleme Karşılığının Kullanılması ve Bazı Genelgelere İlişkin İlave Açıklamaların Yapılması Hakkında Genelge (2012/1) yayımlanmıştır.
Kapsamı ve içeriği ile Hayat Dışı Aktüerya Raporu’nun ekonomik beklentiler karşısında şirketin mali yapısı ve hedefleri konusunda daha çok hususu içermesi gerektiği amacından hareketle, Birliğimiz nezdinde faaliyetlerini yürüten Aktüerya Komitesi tarafından yürütülen çalışma kapsamında hazırlanan ve Rapor’da asgari yer alması gereken hususları içeren taslak 30.01.2012 tarih ve 2012/274 sayılı yazı ekinde Hazine Müsteşarlığı’na gönderilmiştir. 

Konuya ilişkin olarak Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan ve Birliğimiz görüşlerini içeren 2012/2 Sayılı Genelge 02.03.2012 tarih ve 2012/121 sayılı Birlik Sirküleri ile şirketlere duyurulmuştur.
19.06.2011 tarih ve 24437 Sayılı mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 Seri No’lu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği hükümlerine göre sigorta şirketlerince Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilen bilgilere ilişkin hazırlanan veri deseni görüş alınmak üzere e-posta ile Birliğimize gönderilmiştir. Söz konusu veri desenine ilişkin Birlik görüşleri 16.12.2011 tarih ve 2011/3744 sayılı yazı ile Gelir İdaresi Başkanlığı Veri Yönetimi Dairesi’ne gönderilmiştir. Gönderilen görüşler çerçevesinde Veri Yönetimi Dairesi tarafından hazırlanan taslak Birliğimize iletilmiş ve daha önce konuya ilişkin Birlik görüşlerinin oluşturulması için gönderilen Birlik sirkülerine cevap gönderen beş şirketle taslak paylaşılmıştır. Söz konusu şirketlerden gelen görüşler tekrar Veri Yönetimi Dairesi ile paylaşılmış olup adı geçen Kurum tarafından hazırlanan veri desenleri ve veri desenlerine ilişkin açıklamaları içeren 17.02.2012 tarihli ve 18511 sayılı yazı 17.02.2012 tarihli ve 2012/94 sayılı sirkülerimiz ile şirketlerimize iletilmiştir.
Ülkemizde tamamlayıcı sağlık sigortası modelinin uygulamaya konuşabilmesini teminen Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sigortacılık Genel Müdürlüğü ve Birliğimiz yetkililerin katılımıyla düzenlenen toplantı sonrasında konuyla ilgili bir Çalışma Grubu kurulmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede SGK, Sigortacılık Genel Müdürlüğü ve Birliğimiz temsilcilerinden oluşan ve ülkemiz için uygulanabilir bir model önerisi geliştirilmesi amacını taşıyan bir Çalışma Grubu oluşturulmuş olup, ilk toplantı 09.02.2012 tarihinde yapılmıştır. 24.02.2012 tarihinde konuya ilişkin üçüncü toplantı gerçekleştirilmiş ve sonrasında çalışmalar ile ilgili gelinen süreç 02.03.2012 tarihinde Birlik merkezinde yapılan toplantıda sektör temsilcileri ile paylaşılmış ve görüşleri alınmıştır. Toplantıda görüşlerin daha sonra yazılı olarak da paylaşılabileceği ifade edilmiştir. SGK tarafından sunulan takvimde 15.03.2012 tarihinde ara raporun tamamlanması, 01.06.2012 tarihinde de sonuç raporunun tamamlanması planlanmaktadır.
Araç Değer listesi ile ilgili olarak hizmet kalitesinin artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında bu alanda faaliyet gösteren firmalarla görüşmeler yapılmış ve bu firmalardan da sürece ilişkin görüşleri alınmıştır. Görüşlerin değerlendirilmesinden sonra önerilecek model Birlik Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmuştur. Yönetim Kurulu tarafından 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan Türk Ticaret Kanunu ile Kasko Sigortası Genel Şartları’ndaki değişiklikler dikkate alınarak diğer bir seçenek olarak şirketlere tarife yapılarında gerekli değişiklikleri yapabilmelerini teminen bir geçiş süresi tanındıktan sonra, Kasko Araç Değer Listesi’nin yayınlanmaması hususu da gündeme gelmiş ve bu konuda sektörün görüşüne başvurulmasına karar verilmiştir. Konuya ilişkin hazırlanan anket 27.02.2012 tarih ve 2012/110 sayılı Birlik Sirküleri ile şirketlere gönderilmiş olup gelen sonuçların Yönetim Kurulunca değerlendirilmesinden sonra çalışma sonuçlandırılacaktır.
Değer kaybı konusunda Hazine Müsteşarlığı ile sürdürülen yazışmalar kapsamında son olarak Müsteşarlıktan alınan 14.12.2011 tarihli yazı görüş alınmak üzere Kaza Sigortaları İnceleme Araştırma Komitesi ile Hasar Komitesi’ne gönderilmiştir. Hasar Komitesi bünyesinde konuya ilişkin uluslararası uygulamaların incelenebilmesi amacıyla bir alt çalışma grubu kurulmuştur. Çalışma grubu yaptığı çalışmanın sonuçları Şubat ayında yapılacak Hasar Komitesi toplantısında paylaşılmış olup çalışmalar devam etmektedir.
Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nün Sigorta Tanıtım Stratejisi ile Birliğimizin ülkemizde sigorta algısının oluşturulması çalışmaları kapsamında “ I. Kısa Metrajlı Film Yarışması” düzenlenmiştir. 2 0cak – 1 Mayıs 2012 tarihleri arasında devam edecek yarışmanın ana teması sigorta yaptırmanın önemi, sigortalı olmanın faydaları ve sigortasız olmanın getirdiği maddi ve manevi zararlar olarak belirlenmiştir. Yarışmanın ödül töreni mayıs ayının son pazartesi günü ile başlayacak haftada düzenlenecek olan “Sigortacılık Haftasında” gerçekleştirilecektir. Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.
Tek Risk Sigortası Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Genel Şart taslağına yönelik Çalışma Grubu’nda yer alan şirketlerin yurtdışındaki merkezlerinden görüş alınmasının ardından hazırlanan Hazine Müsteşarlığı’na gönderilecektir.
Birliğimizce hazırlanan Kefalet Sigortası Genel Şartları taslağı 09.01.2012 tarih ve 2012/65 sayılı yazı ekinde Hazine Müsteşarlığı’na gönderilmiştir. Süreç takip edilmektedir.
Rehber Tarife parametreleri ile hesaplama yönteminin gözden geçirilmesi amacıyla kurulan Çalışma Grubu’nun çalışmaları devam etmektedir.
Destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanmasında belirlenecek parametreler çerçevesinde bir hesaplama modeli oluşturulması amacıyla kurulan Çalışma Grubu’nun çalışmaları devam etmektedir.
Konuya ilişkin olarak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne verilen dilekçemizin Danıştay 10’uncu Dairesi’ne iletildiği bilgisi alınmıştır. Dava sürecinde meydana gelecek gelişmelerin sektörümüzle paylaşılmasına devam edilecektir.
Kara Araçları Kasko Sigortası Taslağı ile Poliçe Şablonu taslağına ilişkin 30.12.2011 tarih ve 2011/3902 sayılı yazımız ile gönderilen görüşler sonrasında süreç takip edilmektedir.
5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ve 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’na ilişkin değişiklikleri içeren taslaklar değerlendirilmiş ve 5684 sayılı Kanun taslağına ilişkin görüşlerimiz 23.11.2011 tarihli ve 2011/3527 sayılı yazımız ile 4632 sayılı Kanun taslağına ilişkin görüşlerimiz de 25.11.2011 tarih ve 2011/3552 sayılı yazımız ile Hazine Müsteşarlığı’na gönderilmiştir. Hazine Müsteşarlığı’na gönderilen bu görüşler 30.11.2011 tarihinde 2011/590 sayılı sirkülerimizle sektörle paylaşılmıştır.
Hazine Müsteşarlığı yetkilileri ve Birliğimiz temsilcilerinin katılımı ile 21.09.2011 tarihinde irat sigortalarına ilişkin düzenlemelerde gelinen durumun değerlendirilme toplantısı yapılmıştır. Toplantıda ele alınan konular çerçevesinde Hazine Müsteşarlığı tarafından oluşturulacak taslak beklenmektedir.
Konuya ilişkin olarak Hazine Müsteşarlığı yetkilileri ile yapılan görüşmede Müsteşarlık ve Gelir İdaresi Başkanlığı temsilcilerinin toplantı yapacağı belirtilmiş, bu toplantı sonrasında gelinecek son durumun Birlik ile paylaşılacağı bilgisi alınmıştır. 

Hazine Müsteşarlığı ile koordineli olarak yürütülen çalışmalar yanında Birliğimizce de Gelir İdaresi Başkanlığı temsilcilerinden randevu alınarak konu hakkında görüşme yapılması planlanmaktadır.
Sistemin sağlıklı işleyebilmesi amacıyla Sigorta Bilgi Merkezi’nde yürütülen çalışmaların yanı sıra konunun rekabet hukuku açısından değerlendirilmesi amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir. Bununla birlikte sistemin dayandığı en önemli temellerden birisini de ortalama hasar tutarının belirlenmesi oluşturduğundan SBM nezdinde tutulan hasar verilerinin iyileştirilmesi çalışmalarına devam edilmektedir.

Takas Odası’nın işleyişine ilişkin çalışmalar SBM bünyesinde yürütülmektedir.
Sigorta Suiistimalleri Bilgi Sistemi (SİSBİS) ile ilgili olarak ekip kurulması ve ekibin çalışması için gerekli olan yazılım çalışmaları devam etmektedir.
İstanbul Finans Merkezi kapsamında yürütülen çalışmalar devam etmektedir.
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Yönetim Kurulu olarak, Türk sigorta sektörüne ilişkin temel bilgiler ile sektörün daha etkin ve sağlıklı işleyerek ülke ekonomisine sağlayacağı katkıyı artırmak amacı ile görüş ve değerlendirmeleri sunmak üzere Başbakan Sn. Recep Tayyip Erdoğan’dan randevu talebinde bulunulmuştur. Görüşme gerçekleştiğinde sektörümüze ayrıca bilgilendirmede bulunulacaktır.

ustok Şubat Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:

* Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. *Listedeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

İNDICATA firmasından gelen değerlerin kontrolünde ve listenin TSB tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar