Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi
ustok Mart Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
 • ARAÇ KODU:
 • ARAÇ KASKO BEDELİ:

* Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. *Listedeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

İNDICATA firmasından gelen değerlerin kontrolünde ve listenin TSB tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

Tebliğ

TÜRKİYE SİGORTA, REASÜRANS VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ

Tebliğ No: 2014 / 1
 Tarih: 26.08.2014

Hayat Sigortalarında Riskin Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Araştırılması ve Sigortalı, Lehtar ya da Varislerin Tespit Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ

 

Vefat eden hayat sigortalılarının poliçesinden haberdar olunmaması nedeniyle ortaya çıkabilecek hak kayıplarını önlemek üzere sigortalıların vefat edip etmediklerinin MERNİS üzerinden sorgulanarak aşağıdaki prosedürün izlenmesi kararlaştırılmıştır.

Sorgulama vefat teminatı içeren hayat sigortalıları ile sınırlı olup her yıl Şubat ve Ağustos aylarında Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından gerçekleştirilecektir. İlk sorgulama 2014 yılının Eylül ayında yapılacak olup müteakip sorgulamalar belirtilen dönemlerde gerçekleştirilecektir.

Şubat ayında yapılacak olan sorgulamada bir önceki yılın ikinci altı aylık döneminde herhangi bir zamanda yürürlükte bulunan (meri veya tenzil) poliçeler; Ağustos ayında gerçekleştirilecek olan sorgulamada ise içinde bulunulan yılın ilk altı aylık döneminde herhangi bir zamanda yürürlükte bulunan (meri veya tenzil) poliçeler dikkate alınacaktır. 2014 yılı Eylül ve 2015 yılı Şubat ayında yapılacak olan sorgulamada ise, bir önceki yılın tamamında, herhangi bir zamanda yürürlükte bulunan (meri veya tenzil) poliçelerin tamamı taranacaktır.

Kontrol edilecek dönemde bir gün de olsa teminat verilen tüm hayat sigortalılarının teminat döneminde vefat edip etmedikleri Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından MERNİS üzerinden araştırılacak ve sonrasında vefat ettiği tespit edilen sigortalılar bir liste halinde ilgili sigorta şirketine bildirilecektir.

Vefat ettiği halde sigorta veya emeklilik şirketine ihbar yapılmayan poliçeler ile ilgili işlemlerin yapılabilmesi ve tazminatın ödenebilir olup olmadığının tespiti için muhtemel hak sahiplerine, sigorta şirketleri tarafından taahhütlü mektup veya imza karşılığı kargo vasıtasıyla bilgilendirme yapılacaktır. Üyelerimiz, bahse konu kişilere kayıtlı telefon vasıtasıyla ulaşma yolunu izleyebilseler de, ulaşamama durumunda yukarıda belirtildiği şekilde bildirim yapılır.

Lehtarın poliçede belirtildiği hallerde lehtara; belirtilmediği hallerde ise sigortalının birinci derece yakınlarına bildirim yapılacaktır. Bildirim yapılacak adresler SBGM tarafından ilgili şirketlere bildirilecektir.

Listede yer alan poliçelerden dain-i mürtehin şerhi bulunanlarla ilgili olarak öncelikle lehine şerh düşülen tarafla gerekli işlemler tamamlanır ve tazminatın arda kalan kısmı için yukarıdaki prosedür izlenir.

Yapılan bildirimi takiben, lehtar veya birinci derece yakınlarının ilgili sigorta şirketine dönüş yapması durumunda bahse konu tazminat için muallak tazminat karşılığı ayrılacaktır.

Sorgulamayı takip eden Haziran ve Aralık ayı sonunda, şirketlerce yapılan işlemlere ilişkin aşağıdaki tablo doldurularak Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’ne gönderilir.

TSB’ye gönderilen tablolar konsolide edilerek şirket bazında Ocak ve Temmuz sonuna kadar Hazine Müsteşarlığı’na bildirilir.


Vefat Eden Kişi Sıra No


TC Kimlik No

Teminat Tutarı (TL)

Ödenen Tazminat Tutarı (TL)

Muallak Tazminat Tutarı (TL)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam (TL)

 

 

 

 

Yürürlük

Bu tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Bu tebliğ hükümlerini Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği yürütür.

TÜRKİYE SİGORTA, REASÜRANS VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ

Tebliğ No: 2020/1

Tarih: 10.03.2020

Hayat Sigortalarında Vefat Sorgulamalarının Gerçekleştirilmesi ve Hak Sahiplerinin Tespit Edilmesine İlişkin Tebliğ (2020/1) 

Vefat eden hayat sigortalılarının; poliçelerinden hak sahiplerinin haberdar olmamaları durumunda şirketlerimizce tazminat ödeme süreçleri başlatılamamakta ve hak sahiplerinin hak kayıpları söz konusu olabilmektedir. Muhtemel hak kayıplarını önlemek ve tazminat ödeme süreçlerini iyileştirmek üzere sigortalıların vefat durumlarına ilişkin sorgu Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından MERNİS üzerinden yapılarak şirketlerimize iletilir. Buna göre,

        -Kasım ayında yapılacak olan sorgulama aynı yılın Mayıs ayında yapılan sorgudan Kasım ayına kadar olan 16 Mayıs-15 Kasım arasındaki dönemi,

        -Mayıs ayında yapılacak olan sorgulama ise bir önceki yılın Kasım ayında yapılan sorgudan Mayıs ayına kadar olan 16 Kasım- 15 Mayıs arasındaki dönemi

kapsar.

Bu çerçevede, her yıl Kasım ve Mayıs aylarında SBM tarafından vefat teminatı içeren hayat sigortaları, sigortalı bazında MERNİS üzerinden sorgulanarak, vefat ettiği tespit edilen sigortalıların listesi en geç sorgulama döneminin bitimini müteakip 7 iş günü içinde ilgili şirketlere gönderilir.

Sorgulamalarda, söz konusu dönemler içinde bir gün dahi olsa teminat verilen tüm hayat sigortalılarının yürürlükte bulunan (meri veya tenzil) poliçeleri dikkate alınır.

SBM tarafından bildirilen listelerdeki sigortalılara ilişkin şirketlere vefat ihbarında bulunulmamışsa, tazminat işlemlerinin yapılabilmesi ve tazminatın ödenebilir olup olmadığının tespiti için muhtemel hak sahiplerine ilgili şirket tarafından güvenli elektronik iletişim araçları veya posta yoluyla bildirimde bulunulur. Bildirim yapılacak posta adres bilgisi ve e-devlet sisteminde kayıtlı telefon numarası SBM tarafından ilgili şirketlere iletilir.

Bildirim, lehtarın poliçede belirtildiği hallerde lehtara; belirtilmediği hallerde ise sigortalının birinci derece yakınlarına yapılır.

Listede yer alan dain-i mürtehin şerhi düşülen poliçelerde, lehine şerh düşülen tarafla ilgili işlemler öncelikle tamamlanır ve varsa tazminatın geri kalan kısmı için yukarıdaki adımlar izlenir.

Yapılan bildirimi takiben; lehtar veya hak sahipleri ve/veya yasal mirasçılarının ilgili sigorta şirketine dönüş yapması durumunda bahse konu tazminat için muallak tazminat karşılığı ayrılır.

İlgili sorgu listelerin şirketler tarafından gönderimine ilişkin duyuru SBM tarafından yapılır.

Yürürlükten Kaldırılan Tebliğ:

 1. 2014/1 sayılı Hayat Sigortalarında Riskin Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Araştırılması ve Sigortalı, Lehtar ya da Varislerin Tespit Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ

Yürürlük:

 1. Bu Tebliğ, 10 Mart 2020 tarihinde Birlik Yönetim Kurulunca onaylanmış olup, onay tarihinde yürürlüğe girer.

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
 • Kasko Değer Listesi
 • Motorlu Taşıt Vergisi
 • Resmi İstatistikler
  Resmi İstatistikler
 • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
 • Genel Şartlar