Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi

Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimat

9 Mayıs 2010 PAZAR
Resmî Gazete Sayı : 27576

TEBLİĞ
Devlet Bakanlığından:

TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT

Bu Tarife ve Talimat 2010/190 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 2001/2443 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla değişik 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen "Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük” uyarınca yaptırılması gereken sigortaları kapsar.


I. TEHLİKELİ MADDELER ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI - TEHLİKELİ ATIK ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

2010/190 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen “Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karar” ve 2001/2443 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla değişik 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen "Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük” çerçevesinde Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortalarına aşağıdaki Tarife ve Talimat uygulanır.


A. Tarife

1. Asgari teminat tutarları dönemsel olarak bu Tarife ve Talimat eki tablolarda belirlenmiştir.

2. Sigorta primleri, sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir ve peşin olarak tahsil edilir.


B. Talimat

1. Sigorta şirketleri sigorta primlerini aşağıdaki esaslara göre tespit eder:

a) Tehlikeli maddelerin/tehlikeli atıkların üretimi, depolanması ve toptan veya perakende satışı ile uğraşan işyerleri için sigorta primi, sigortalanacak işyerinin tahmini satış hasılatı, konumu ve mevcut güvenlik önlemleri dikkate alınarak belirlenir. Tehlikeli maddelerin/tehlikeli atıkların kullanımıyla iştigal edecek kişiler için yaptırılacak sigortalarda prim hesaplanmasında tehlikeli maddenin/tehlikeli atığın cins ve miktarının belirtildiği ihtiyaç raporunda yer alan hususlar, tehlikeli maddenin/tehlikeli atığın hangi amaçla kullanılacağı, kullanılacağı yerin ve işin nitelikleri göz önünde bulundurulur.

b) Tehlikeli maddelerin/tehlikeli atıkların taşınması ve/veya dağıtımı işlerinin demiryolu, karayolu, denizyolu ve havayolu taşıtları ile gerçekleştirilmesi halinde sigorta primi, araç bazında veya sigorta dönemi süresince araç ile taşınacak tahmini miktar üzerinden belirlenir. Taşımacılık ve/veya dağıtım işlerinin boru hattı ile gerçekleştirilmesi halinde ise tahmini taşıma miktarı, (m3 x km ) veya (ton x km ) kıstası esas alınarak hesaplanır. Taşımacılık ve/veya dağıtım işlerinin prim hesabında, taşımanın izleyeceği güzergah ve bu taşımacılıkla ilgili mevcut güvenlik önlemleri de dikkate alınır.

2. Tahmini satış hasılatı veya tahmini taşıma miktarı, satış hasılatını tespite yarayacak defter ve kayıtlar; kullanım tutarı, tehlikeli maddeler/tehlikeli atıklar için düzenlenecek ihtiyaç raporu üzerinden hesaplanır. Sigortacı, bu amaçla firma kayıtlarını incelemeye yetkili olup, sigorta ettiren bu incelemenin yapılmasını sağlamakla yükümlüdür. Belirlenecek satış hasılatı veya taşıma miktarı hiçbir şekilde bir önceki yılın gerçekleşen satış hasılatından veya taşıma miktarından düşük olamaz.
             
Sigorta ettirenin işyerinde bu sigorta kapsamı dışındaki faaliyetleri nedeniyle elde ettiği gelirler, satış hasılatı veya taşıma miktarının tespitinde dikkate alınmaz.

3. Bu Tarife ve Talimat kapsamına giren maddeleri üreten ve/veya tüpleyen firmalar, dilerlerse, nakliyecilerin, depocuların ve bayilerin tek tek yaptırmak zorunda oldukları bu Tarife ve Talimat kapsamındaki sigortaları "Grup Tehlikeli Maddeler/Tehlikeli Atık Zorunlu Sorumluluk Sigortası" yaptırarak tek bir poliçe altında toplayabilirler. Bu takdirde poliçede, nakliyeciler için aracın plakası, ruhsat numarası, işletenin isim ve ticari unvanı, depocu ve bayiler için ise, bunların isim veya ticari unvanı ve işyerleri birden fazla ise işyerleri tek tek belirtilir.

4. Bu Tarife ve Talimat ile belirlenen teminat tutarları yürürlükteki tüm sigorta sözleşmelerine herhangi bir ek prim alınmaksızın uygulanır.
 

II. TÜP GAZ ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

2010/190 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen “Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karar”a göre yapılacak Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına aşağıdaki Tarife ve Talimat uygulanır.

A. Tarife

1. Asgari teminat tutarları dönemsel olarak bu Tarife ve Talimat eki tablolarda belirlenmiştir.

2. Sigorta primleri, sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir ve peşin olarak tahsil edilir.


B. Talimat

1. Sigorta primi, sigortalanacak işyerinin tahmini satış hasılatı, konumu ve mevcut güvenlik önlemleri dikkate alınarak belirlenir.

2. Tahmini satış hasılatı, sigortacı ve sigorta ettiren tarafından satış hasılatını tespite yarayacak defter ve kayıtlar üzerinden hesaplanır. Sigortacı, tahmini satış hasılatı miktarının tespiti bakımından firma kayıtlarını incelemeye yetkili olup, sigorta ettiren bu incelemenin yapılmasını sağlamakla yükümlüdür. Belirlenecek satış hasılatı hiçbir şekilde bir önceki yılın gerçekleşen satış hasılatından düşük olamaz.

Sigorta ettirenin işyerinde bu sigorta kapsamı dışındaki faaliyetleri nedeniyle elde ettiği gelirler, satış hasılatı tespitinde dikkate alınmaz.

3. Bu Tarife ve Talimat ile belirlenen teminat tutarları yürürlükteki tüm sigorta sözleşmelerine herhangi bir ek prim alınmaksızın uygulanır.


III. ORTAK HÜKÜMLER

1. İlgili kurumlarca 2010/190 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karar” kapsamındaki sigortalar için yapılacak düzenlemeler, anılan Karar’ın 9 uncu maddesi uyarınca bu Tarife ve Talimatta belirlenen esaslara uygun olarak yapılır.

2. Sigorta şirketleri bu Tarife ve Talimatta düzenlenen sigortaların yaptırılmış olması kaydıyla bu Tarife ve Talimat konusu faaliyet ve maddeler için bu Tarife ve Talimat ile tespit edilen teminat limitlerinin üstünde teminat verebilirler.


IV. GEÇİCİ HÜKÜMLER

Geçici Madde 1- 2010/190 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karar”ın yürürlüğe girdiği tarihten önce, 14/9/1991 tarihli ve 91/2253 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca akdedilmiş olan tehlikeli maddeler ve tüpgaz sorumluluk sigortası sözleşmeleri, sigorta sürelerinin sonuna kadar geçerlidir.

Bahsi geçen Karar uyarınca hazırlanan Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atıklar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ile bu Tarife ve Talimat yürürlüğe girmeden önce akdedilen tehlikeli maddeler ve tüpgaz sorumluluk sigortası sözleşmeleri, 14/9/1991 tarihli ve 91/2253 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve anılan Karara istinaden kabul edilen genel şart ile tarife ve talimat hükümleri çerçevesinde düzenlenir. Bu sözleşmeler sigorta sürelerinin sonuna kadar geçerliliğini korur.

İlk defa 2010/190 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karar” kapsamındaki sigortaları yaptırmaları gereken gerçek ve tüzel kişiler sigortalarını, söz konusu Karara göre düzenlenen Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atıklar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ile bu Tarife ve Talimatın yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde yaptırmak zorundadır. 2872 sayılı Çevre Kanununun 13 üncü maddesinin sekizinci fıkrası hükmü saklıdır.


V. YÜRÜRLÜK

Bu Tarife ve Talimat 11/5/2010 tarihinde yürürlüğe girer. Bu Tarife ve Talimatın yürürlüğe girmesiyle birlikte18/06/2008 tarihli ve 26910 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası ve Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatları ile söz konusu Tarife ve Talimatların ek ve değişiklikleri yürürlükten kalkar.
 
25 Aralık 2012  SALI
Resmî Gazete Sayı : 28508

TEBLİĞ
Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE VE TALİMAT

MADDE 1– 9/5/2010 tarih ve 27576 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatın eki aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


EK 
Tablo 1 
Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İçin
1/1/2013 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları  Asgari Teminatlar (TL)
A- Maddi B- Sağlık Giderleri C- Daimi Sakatlık ve Ölüm
Kişi Başına Kaza Başına Kişi Başına Kaza Başına
1.Tehlikeli maddelerin/Tehlikeli atıkların üretim. depolama. toptan satışı ve kullanımı ile uğraşan işyerleri.
Satış hasılatı / kullanım tutarı (*):
         
a) 325.000 TL'ye kadar olanlar 50.000

250.000

1.250.000

250.000

1.250.000
b) 325.000-1.300.000 TL olanlar 100.000

250.000

2.500.000

250.000

2.500.000
c) 1.300.000–6.500.000 TL olanlar 200.000

250.000

5.000.000

250.000

5.000.000
d) 6.500.000–40.000.000 TL olanlar 500.000

250.000

7.500.000

250.000

7.500.000
e) 40.000.000 TL’den fazla olanlar 1.500.000

250.000

15.000.000

250.000

15.000.000
2.Piroteknik malzemeler ile kibrit. her türlü ispirto ve alkol hariç diğer tehlikeli maddelerin perakende satışı ile uğraşan işyerleri 150.000

250.000

2.500.000

250.000

2.500.000
3.Tehlikeli maddelerin/Tehlikeli atıkların taşınması ve/veya dağıtımına yönelik taşıma işleri:  

250.000

 

250.000

 
a) Demiryolu ve karayolu taşıtları ile 500.000

250.000

5.000.000

250.000

5.000.000
b) Denizyolu. havayolu taşıtları ve boru hattı ile 1.500.000

250.000

7.500.000

250.000

7.500.000
4.Tehlikeli atıkların kullanımı 540.000

250.000

 

250.000

 
a) Atıkların enerji üretimi amaçlı kullanımı 100.000

250.000

2.500.000

250.000

2.500.000
b) Geri kazanım ve bertarafı 500.000

250.000

7.500.000

250.000

7.500.000


Tablo 2
Tüp Gaz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İçin 1/1/2013 Tarihinden itibaren
Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları (TL)

 


Maddi Zararlar Kaza Başına 50.000
Tedavi Giderleri Kişi Başına 250.000
  Kaza Başına 1.250.000
Daimi Sakatlık ve Ölüm  Kişi Başına 250.000
  Kaza Başına 1.250.000


MADDE 2 –Bu Tarife ve Talimat 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

ustok Şubat Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:

* Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. *Listedeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

İNDICATA firmasından gelen değerlerin kontrolünde ve listenin TSB tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar