Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi

Tekne Sefer Klozu - CL 285

1.11.1995

INSTITUTE VOYAGE CLAUSES 

HULLS 1

[Bu sigorta İngiliz yasa ve uygulamasına bağlıdır] 

1. SEYRÜSEFER 

1.1. Gemi bu sigortanın hükümlerine bağlı olmak koşuluyla, her zaman sigortalıdır ve kılavuzlu veya kılavuzsuz sefere çıkma veya seyretme, deneme seferlerine çıkma ve tehlikede olan gemi veya deniz taşıtlarına yardım etme ve onları çekme iznine sahiptir. Fakat alışılmış çekilme veya yardıma gereksinim duyulduğunda ilk güvenli liman veya yere çekilme halleri hariç, geminin çekilmemesi veya sigortalı ve/veya gemi sahipleri ve/veya işletmecileri ve / veya kiracıları tarafından önceden yapılmış bir sözleşme uyarınca çekme veya kurtarma hizmeti üstlenilmemesi şarttır. Bu 1.1 Klozu, yükleme veya boşaltmayla ilgili alışılmış çekilmeleri istisna etmez. 

1.2. Bu sigorta sigortalının kılavuzlarla her hangi sözleşme yapması veya sigortalı ya da onun acentesinin, kılavuzların ve/veya römorkörlerin ve/veya çekici botların veya onların sahiplerinin sorumluluklarını sınırlayan veya onları sorumluluktan kurtaran sözleşmelerden herhangi birini kabul etmeleri yahut yerleşik yerel yasa veya gelenekler gereği kabul etmek zorunda kalmaları nedeniyle zarar görmez. 

1.3. Görevli kişileri, malzeme veya teçhizatı gemiden ya da gemiye taşımak için helikopter kullanılması bu sigortaya zarar vermez. 

1.4. Geminin denizde [bir liman veya kıyı taşıtı olmayan] bir diğer gemiye yük yüklenmesi veya o gemiden yük boşaltılmasını gerektiren ticari işlerde kullanılması halinde, geminin böyle bir işte kullanılacağı önceden sigortacılara bildirilmedikçe ve teminata eklenmesi istenilen herhangi ek koşul ve ek primde anlaşma sağlanmadıkça, geminin yanaşması, yanaşık kalması ve ayrılması dahil, böyle yükleme veya boşaltma işlerinden doğan zıya veya hasar veya diğer gemiye karşı sorumluluk bu sigorta kapsamında tazmin edilmez. 

2. SEFERİN DEĞİŞMESİ 

Haber alındıktan sonra derhal sigortacılara bildirilmesi, onların isteyeceği her hangi ek şart ve ek primde anlaşma sağlanması koşuluyla, sapma veya seferin değişmesi ya da çekme veya kurtarma hizmetine ilişkin her hangi yükümlülüğe uyulmaması halinde sigorta devam eder. 

3. SINIFLAMA

3.1. Bu sigortanın başlangıcı ve süresi boyunca [aşağıdakiler] sağlamak sigortalı, gemi sahibi ve idarecilerinin görevidir :

3.1.1. Geminin sigortacıların onayladığı sınıflama kurumu tarafından sınıflandırılması ve o sınıflama kurumu içindeki sınıfının sürdürülmesi. 

3.1.2. Geminin denize elverişliliği veya denize elverişli koşullarda tutulması için sınıflama kurumu tarafından koyulan herhangi sınırlama, istem ve önerilere sınıflama kurumunun istediği tarihlerde uyulması. 

3.2. Sigortacılar yazılı olarak aksini kabul etmedikçe, yukarıdaki 3.1 Klozu’nda belirlenen görevlerden her hangi birinin yerine getirilmemesi halinde, sigortacılar görevin yerine getirilmediği tarihten itibaren bu sigortadaki sorumluluklarından kurtulur. Şu koşulla ki, eğer gemi o tarihte açık denizde ise, sigortacıların sorumluluktan kurtulması geminin uğrayacağı ilk limana varıncaya kadar ertelenir. 

3.3. Geminin sınıflama kurumunun önerilerde bulunabileceği herhangi olay, hal veya hasarla ilgili olarak sigortalı, gemi sahibi veya idarecilerinin yapacağı onarım veya diğer eylemleri derhal sınıflama kurumuna bildirilmelidir. 3.4. Sigortacılar bilgi ve/veya belge için doğrudan sınıflama kurumuna başvurmayı isterse, sigortalı gerekli yetkiyi sağlar. 

4. TEHLİKELER 

4.1. Bu sigorta, sigorta edilen şeyin [aşağıdakiler] nedeniyle uğradığı zıya veya hasarı kapsar : 

4.1.1. Deniz, ırmak, göllerin veya diğer sefer yapılabilir suların tehlikeleri. 

4.1.2. Yangın, patlama. 

4.1.3. Geminin dışındaki kişiler tarafından zor kullanılarak yapılan hırsızlık. 

4.1.4. Denize yük atılması. 

4.1.5. Korsanlık.

4.1.6. Kara taşıtları, rıhtım veya liman donatı veya gereçleri ile temas.

4.1.7. Deprem, yanardağ püskürmesi veya yıldırım.

4.1.8. Yük veya yakıtın yüklenmesi, boşaltılması ya da yerinin değiştirilmesi sırasında olan kazalar.

4.2. Bu sigorta,sigorta edilen şeyin [aşağıdakiler] nedeniyle uğradığı zıya veya hasarı Kapsar : 

4.2.1. Kazanların patlaması, şaftların kırılması veya makine ya da teknedeki herhangi gizli kusur.

4.2.2. Kaptan, gemi zabitleri, gemi adamları veya kılavuzların ihmâli.

4.2.3. Burada sigortalı olmamaları koşulu ile onarımcılar ya da gemi kiracılarının ihmâli.

4.2.4. Kaptan, gemi zabitleri veya gemi adamlarının barataryası.

4.2.5. Hava taşıtları, helikopter veya benzer nesnelerle ya da bunlardan düşen şeylerle temas. 

Şu koşulla ki, zıya veya hasar sigortalı, gemi sahibi, gemi işletmecileri ya da gemi sahibinin eksperleri yahut idare merkezindeki [karadaki] her hangi müdürün gerekli özeni göstermemesi sonucu olmamalıdır. 

4.3. Kaptan, gemi zabitleri, gemi adamları veya kılavuzlar gemide pay sahibi olsalar bile bu 4. Kloz’un anlamı içinde gemi sahibi olarak düşünülmez. 

5. KİRLETME TEHLİKESİ 

Bu sigorta, bu sigorta uyarınca sigortacıların sorumlu olduğu gemi hasarının doğrudan sonucu olan bir kirletme tehlikesi veya çevreye verilen hasarı ya da bunlardan doğan tehdidi önlemek veya azaltmak için sahip olduğu güç gereği hareket eden her hangi hükümet yetkilisinin gemiye verdiği zıya veya hasarı kapsar. Şu koşulla ki, hükümet yetkilisinin bu hareketi sigortalı, gemi sahipleri veya idarecileri yahut bunlardan herhangi birinin, tehlike veya tehdidi önlemek ya da azaltmak için gerekli özeni göstermemesi sonucu olmamalıdır. Kaptan, gemi zabitleri, gemi adamları veya kılavuzlar gemide pay sahibi olsalar bile bu 5. Kloz’un anlamı içinde gemi sahibi olarak kabul edilmezler. 

6. 3/4 ÇATIŞMA SORUMLULUĞU 

6.1. Sigortacılar burada sigorta edilen geminin diğer her hangi gemi ile çatışması sonucu [aşağıdaki hasarlar için] sigortalının diğer her hangi kişi veya kişilere karşı yasal sorumluluğu nedeniyle ödemiş olduğu tutar ya da tutarların 3 / 4 nü sigortalıya ödemeyi kabul eder : 

6.1.1. Diğer her hangi gemi veya o gemideki eşyanın zıya veya hasarı.

6.1.2. Bu diğer her hangi gemi veya o gemideki eşyanın gecikme veya kullanım zararı.

6.1.3. Bu diğer her hangi gemi veya o gemideki eşyanın müşterek avarya masrafı ya da kurtarma yahut kurtarma sözleşmesi ile kurtarılması. 

6.2. Bu 6. Kloz ile sağlanan tazminat bu sigortanın diğer hüküm ve koşulları ile sağlanan tazminata ek olup aşağıdaki hükümlere bağlıdır : 

6.2.1. Sigortalı gemi diğer bir gemi ile çatıştığı ve her ikisi de kusurlu olduğunda, gemilerden birinin veya her ikisinin sorumluluğu yasa ile sınırlandırılmadıkça, bu 6. Kloz’un kapsadığı tazminat karşılıklı sorumluluk ilkesine göre, sanki ilgili gemi sahipleri,çatışma sonucu, karşılıklı olarak biri diğerinin hasarından uygun bir şekilde anlaşmaya varılan bakiyeyi veya ödenebilir miktarı bir birlerine ödemeye zorlanmış gibi hesap edilir. 

6.2.2. Burada sigorta edilen geminin her hangi bir çatışması bakımından, sigortacıların 6.1.ve 6.2. Klozları’na göre toplam sorumluluğu, hiç bir halde, sigorta değerinin 3/4 ünden kendilerine düşen payı aşamaz. 

6.3. Önceden yazılı onayları alınmak koşuluyla, sigortacılar sigortalının yaptığı hukuki masrafları ya da sorumluluğuna itiraz ettiğinde veya sorumluluğu sınırlamak için dava açtığında ödemek zorunda kalacağı masrafların 3/4 nü dahi öder. 

İSTİSNALAR 

6.4. Her zaman şu koşulla ki bu 6. Kloz, hiç bir halde, sigortalının [aşağıdakiler için ya da bunlarla ilgili olarak] ödeyeceği her hangi bedel için genişletilmez : 

6.4.1. Engeller, enkazlar, yükler ya da diğer her hangi benzer şeyin taşınması veya yok edilmesi. 

6.4.2. Diğer gemiler ya da onlardaki eşya hariç, her hangi eşya veya kişisel eşya ya da diğer benzer şey. 

6.4.3. Sigortalı gemide olan yük veya diğer eşya ya da sigortalı geminin üslenimleri. 

6.4.4. Can kaybı, bedensel yaralanma ya da hastalık . 

6.4.5. Herhangi eşya veya kişisel eşya ya da her hangi benzer şeyin kirlenmesi ya da bulaşması veya bunlardan doğan tehdit [sigortalı geminin çatıştığı diğer gemiler veya o gemilerdeki şeyler hariç] yahut çevreye verilen hasar veya bunlardan doğan tehdit. Ancak bu istisna The International Convention on Salvage,19892  un dikkate aldığı,13.maddenin 1[b] fıkrasında işaret edildiği gibi çevreye verilen hasarı önlemek veya azaltmakta beceri ve çaba gösteren kurtarıcıya sigortalının yapacağı her hangi ödeme için genişletilemez. 

7. KARDEŞ GEMİ 

Burada sigortalı gemi tamamen veya kısmen aynı gemi sahibine ya da aynı işletmeye ait diğer her hangi bir gemi ile çatışır veya ondan bir kurtarma hizmeti alırsa, sigortalı, bu sigorta gereği, diğer gemi burada sigortalı gemi ile ilgisi olmayan gemi sahiplerinin malı imiş gibi, tamamen aynı haklara sahip olur. Ancak böyle durumlarda çatışma sorumluluğu veya verilen kurtarma hizmeti için ödenebilir miktarın belirlenmesi, sigortacı ile sigortalının üzerinde anlaşacakları tek bir hakeme havale edilir. 

8. MÜŞTEREK AVARYA VE KURTARMA 

8.1. Bu sigorta geminin kurtarma, kurtarma masrafları ve/veya müşterek avarya payını her hangi noksan sigorta dikkate alınarak azaltılmış olarak kapsar. Fakat müşterek avarya fedakarlığı halinde, sigortalı diğer tarafların katılmalarını talep etme hakkını kullanmadan önce, zararın tamamının ödenmesini isteyebilir. 

8.2. Sanki navlun sözleşmesi bu konu hakkında özel hüküm içermiyormuş gibi dispeç seferin sona erdiği yerdeki geçerli yasa ve uygulamaya göre düzenlenir. Fakat navlun sözleşmesinde York-Antwerp Kuralları’na göre yapılması şart koşulduğunda dispeç buna göre yapılır. 

8.3. Gemi kiralanmadan, boş sefere çıktığında, 1994 tarihli York-Antwerp Kuralları [XI(d), XX ve XXI. kurallar hariç] uygulanabilir. Bu bakımdan sefer geminin hareket liman veya yerinden, sığınma limanı ya da yeri veya sadece yakıt için uğranılan liman veya yerden başka, bundan sonraki ilk liman ya da yere varana kadar devam ediyor sayılır. Eğer başta tasarlanan sefer böyle her hangi ara liman veya yerde terk edilirse yolculuk orada sona erdirilmiş sayılır. 

8.4. Bu 8. Kloz’a göre, her halde, sigorta edilen bir rizikodan kaçınmak veya bu kaçınma dolayısıyla zarara uğranılmadığında tazminata talep edilmez. 

8.5. Bu 8. Kloz’a göre, her halde [aşağıdakiler] için veya bunlarla ilgili tazminat talep edilmez : 

8.5.1. The International Convention on Salvage,1989 un 14. maddesi ya da esasta benzer diğer her hangi yazılı yasa [statu], kural, yasa veya sözleşme hükmü gereği kurtarıcıya ödenebilir “özel tazminat”. 

8.5.2. Çevreye verilen hasar veya böyle bir hasar tehdidi ya da kirletici maddelerin gemiden kaçması veya serbest kalması sonucu yahut böyle kaçma veya serbest kalma tehdidi ile ilgili sorumluluk veya yapılan masraflar. 

8.6. Bununla birlikte 8.5 Klozu The International Convention on Salvage,1989 un dikkate aldığı, 13. maddenin 1[b] fıkrasında işaret edildiği gibi çevreye verilen hasarı önlemek veya azaltmak için beceri veya çaba gösteren kurtarıcıya sigortalının yapacağı her hangi ödemeyi istisna etmez. 

9. SİGORTALININ GÖREVİ [ DAVA VE SAY ]

9.1. Herhangi zarar veya kaza halinde, bu sigorta uyarınca ödenebilir bir zararı önlemek ya da en aza indirmek amacı ile makul önlemler almak sigortalı ve onun adamları ve temsilcilerinin görevidir. 

9.2. Aşağıdaki hükümlere ve 10. Kloz’a bağlı olmak koşuluyla sigortacılar, sigortalı ve onun adamları veya temsilcilerinin aldıkları böyle önlemler için yaptıkları uygun ve makul masraflara katılır. Müşterek avarya, kurtarma masrafları [ 9.5 Klozu ile sağlananlar hariç] 8.5 Klozu’nda işaret edilen özel tazminat ve masraflar ve çatışmaya ilişkin savunma veya karşı dava masrafları bu 9. Kloz’a göre ödenmez. 

9.3. Sigortalı veya sigortacılar tarafından sigortalı şeyi kurtarma, koruma veya iyileştirme için alınan önlemler, el çekme [feragat] ya da bırakmanın kabulü veya diğer tarafın haklarına başka bir şekilde zarar verme olarak düşünülemez. 

9.4. Bu 9. Kloz’a uygun olarak masraflar yapıldığında, bu sigorta gereği sorumluluk masrafların buradaki sigorta bedelinin geminin yine burada gösterilen değerine oranını veya masrafa neden olan olay sırasında geminin sağlam değeri buradaki değerini aşıyorsa, buradaki sigorta bedelinin geminin sağlam haldeki değerine oranını aşmaz. Sigortacılar tazminat talebini tam zıya olarak kabul ettiği ve burada sigorta edilen şey de kurtarıldığında, dava ve say masrafları kurtarılan şeyin değerini aşmadıkça, yukarıdaki hüküm uygulanmaz, aşarsa, o zaman, masrafın sadece bu değeri aşan kısmına uygulanır. 

9.5. Bu sigorta uyarınca gemi için tam zıya talebi kabul edildiği ve gemi ve diğer eşyayı kurtarmak veya kurtarmaya girişmek için makul olarak masraflar yapıldığı ve kazancın olmadığı ya da masraflar kazancı aştığında, bu sigorta, gemi bakımından makul olarak katlanılmış olduğu kabul edilebilir böyle masraflardan ya da kazancı aşan böyle masraflardan kendi payına düşen kısmını, hangisi olursa, 8.5 Klozu’nda belirtilen bütün özel tazminat ve masraflar hariç, öder. Fakat eğer gemi, masraflara yol açan olayın meydana geldiği anda sağlam haldeki değerinden daha az bedel için sigorta edilmişse, bu sigorta uyarınca ödenecek miktar noksan sigorta oranında azaltılır. 

9.6. Bu 9. Kloz’a göre ödenebilir miktar, bu sigorta kapsamında başka şekilde ödenebilir zarara ek olur, fakat hiçbir zaman geminin burada sigorta edilen bedelini aşamaz.

10. MUAFİYET 

10.1 Her ayrı bir kaza veya olaydan doğan bütün tazminat taleplerinin toplamı [6, 8 ve 9. Kloz’ların kapsadığı tazminat dahil] kararlaştırılan muafiyet tutarını aşmadıkça, sigortalı bir rizikodan doğan tazminat ödenmez, aşması halinde bu tutar tazminattan indirilir. Bununla beraber oturmadan sonra karinenin görülmesi masrafı, eğer makul olarak ve özellikle bu amaç için yapılmışsa, hasar olmasa bile ödenir. Bu 10.1 Klozu geminin tam veya hükmi tam zıyaına ya da böyle bir tazminat talebi halinde aynı kaza veya olaydan doğan 9. Kloz’un kapsadığı her hangi tazminat ile birleşen talebe uygulanmaz. 

10.2. Ardışık iki liman arasındaki bir ara sefer sırasında oluşan ağır hava hasarına ilişkin tazminat, bir kazadan doğmuş gibi işlem görür. Ağır hava bu sigortanın tam olarak kapsamadığı süreye yayıldığında ödenebilir tazminata uygulanacak muafiyet, bu sigorta süresine dahil ağır havalı günlerin sayısının bu ara sefere düşen ağır havalı günlerin sayısına oranında olur. Bu 10.2. Klozu’ndaki “ağır hava” terimi yüzen buzlarla teması içeriyor sayılır. 

10.3. İçerdiği her hangi faiz tutarı hariç, yukarıdaki muafiyete bağlı her hangi tazminat karşılığı sovtajın, sovtaj indirilmemiş toplam tazminatın muafiyeti aşan miktarı tam olarak sigortacının alacağı olur. 

10.4. Sovtajlara dahil faiz, sigortalı ile sigortacılar arasında, sigortacılar tarafından ödenen tutarlar ve bu ödemenin yapıldığı tarihlere göre paylaşılır. Bununla beraber sigortacılar faizin de eklenmesi ile ödemiş olduklarından daha fazla bir tutarı alabilirler. 

11. HASAR BİLDİRİMİ VE TEKLİFLER 

11.1. Bu sigorta uyarınca bir tazminat talebi ile sonuçlanabilir zıya ya da hasarın meydana geldiği kaza halinde, sigortalı, gemi sahibi veya gemi idarecilerinin zıya ya da hasardan haberi olduğu veya olmuş olabileceği tarihten hemen sonra ve ekspertiz yapılmadan önce, eğer isterlerse bir eksper atayabilmeleri için, sigortacılara bildirim yapılmalıdır. 

Eğer o tarihten itibaren on iki ay içinde sigortacılara bildirim yapılmazsa, aksi sigortacılar tarafından yazılı olarak kabul edilmedikçe, sigortacılar bu sigorta kapsamındaki kaza veya zıya ya da hasardan doğan yahut bunlarla ilgili her hangi tazminat sorumluluğundan kendiliğinden kurtulur. 

11.2. Sigortacılar geminin havuzlanma veya onarım için gideceği limanı kararlaştırmaya yetkili [sigortacıların taleplerine uymak için yapılan seferden doğan gerçek ek masraflar sigortalıya geri ödenir] ve onarım yeri veya onarımcı firmayı veto etme hakkına sahiptir. 

11.3. Sigortacılar geminin onarımı için teklifler dahi alabilir veya ek teklifler alınmasını isteyebilir. Böyle bir teklif alındığı ve sigortacının onayı ile kabul edildiğinde, sigortacıların istediği teklifi almak için davet mektubunun gönderilmesi ile bu teklifin kabulü arasında, sadece bu teklifin alınması sonucu kaybedilen zaman için, bu zamanın sadece teklif alınmasının bir sonucu olarak kaybedildiği ölçüde ve teklifin sigortacıların onayı alındıktan sonra gecikmeden kabul edilmiş olması koşuluyla sigortalı değer üzerinden yıllık % 30 oranında bir ödeme yapılır. 

Müşterek avarya kapsamına girenler dahil, yakıt ve kumanya ve kaptan, zabit ve gemi adamları veya bunlardan herhangi birinin ücret, beslenme, barındırma masrafları ve üçüncü kişilerden alınan alıkoyma zararı ve / veya kâr kaybı ve / veya işletme masraflarının teklif süresini kapsayan ödeme veya onun her hangi kısmı yukarıdaki ödemeden indirilir. 

Kararlaştırılan muafiyet hariç hasar onarım masraflarının bir kısmı sigortacılardan tazmin edilebilir değilse, ödenek aynı oranda azaltılır. 

11.3. Sigortalının 11.2. ve/veya 11.3. Kloz’lardaki koşullara uymakta kusuru halinde, belirlenen tazminat miktarından %15 indirim yapılır. 

12. ESKİ İÇİN YENİ

Tazminat talepleri eski için yeni indirimi yapılmaksızın ödenir.

13. KARİNE İŞLEMİ [BAKIMI]

Hiçbir halde, gemi karinesinin raspa edilmesi, kumla temizlenmesi ve/veya diğer yüzey hazırlığı ya da boyanması ile ilgili bir tazminat kabul edilmez. Fakat [aşağıdakiler] sigortalı bir riziko nedeniyle hasara uğrayan karine saçlarının makul onarım masraflarının bir parçası olarak ödenir :

13.1. Yeni karine saçlarının kıyıda kumla temizlenmesi ve/veya diğer yüzey hazırlığı ve bunlara ilk astar boyanın sağlanması ve uygulanması. 

13.2. Kumla temizleme ve/veya diğer yüzey hazırlığından dolayı, yenilenen veya onarılan saçların hemen bitişiğinde olup,kaynak yapılması ve/veya onarımı sırasında hasara uğrayan saç veya perçin yerleri, saç plaka koyulan alanların, teknede veya kıyıda, şekil verme sırasında hasara uğraması.

13.3. Yukarıda 13.1. ve 13.2. de sözü edilen yerlere çürümeye karşı ilk kat astarın sağlanması ve uygulanması. 

14. ÜCRETLER VE BAKIM 

Kaptan, gemi zabitleri ve gemi adamları veya gemi ile ilgili herhangi birinin ücret, beslenme ve barınmaları için müşterek avaryaya kabul edilenlerden başka tazminat kabul edilmez. Fakat yalnız sigortacıların temin ettiği bir hasarın onarımı için geminin gerekli olarak bir limandan diğerine götürülmesi veya bu onarımlar ile ilgili deneme seferleri için ve sadece gemi yoldayken yapılan ücret ve bakım masrafları tazmin edilir. 

15. ACENTE KOMİSYONU 

Bu sigorta uyarınca, hiçbir halde, sigortalının bilgi veya belgeleri elde etmek ve sağlamak için harcadığı zaman ve katlandığı zahmete karşılık ya da bu tür hizmetleri yerine getirmek için sigortalı tarafından atanmış veya onun adına hareket eden her hangi yönetici, acente, yönetim veya acente şirketi ya da benzerinin komisyon veya ücretleri ile ilgili her hangi bedel ödenmesine izin verilmez. 

16. ONARILMAMIŞ HASAR 

16.1. Onarılmamış hasar taleplerinde tazminatın ölçüsü [miktarı], bu sigorta sona erdiği anda geminin piyasa değerinde onarılmamış hasardan doğan makul azalmadır, fakat makul onarım masraflarını aşamaz. 

16.2. Sigortacılar, hiçbir halde, bu sigortanın kapsadığı süre ya da bunun her hangi uzantısı içinde uğranılan bir tam zıyadan [bu sigorta kapsamında olsun olmasın] sonra onarılmamış hasar için sorumlu olmaz. 

16.3. Sigortacılar onarılmamış hasar bakımından bu sigortanın sona erdiği andaki sigorta değerinden fazlası için sorumlu olmaz. 

17. HÜKMİ TAM ZIYA 

17.1. Geminin hükmi tam zıya olup olmadığını belirlemek için sigorta değeri onarılmış değer olarak alınır ve hasarlı veya hurda değeri ya da enkazı ile ilgili hiç bir şey dikkate alınmaz. 

17.2. Geminin eski durumuna getirilmesi ve/veya onarım masrafına dayanan hükmi tam zıya, bu masraflar sigorta değerini aşmadıkça, burada ödenmez. Bu karar verilirken yalnız tek bir kaza veya aynı kazadan doğan zincirleme hasarların maliyeti hesaba alınır. 

18. NAVLUNDAN VAZGEÇME 

Tam veya hükmi tam zıya halinde, bırakma için bildirim yapılmış olsun veya olmasın, sigortacılar navlun için talepte bulunmazlar. 

19. DEVİR [TEMLİK] 

Bu sigorta kapsamındaki herhangi bir tazminat ödenmeden veya prim iadesi yapılmadan önce, bu poliçeye, sigortalı ya da devir edilmiş olması halinde devir eden [temlik eden] tarafından imzalanmış, tarihli bir temlikname veya menfaatin devrine ait bildirim eklenmedikçe ve bu poliçe ve eki ortaya konulmadıkça, bu sigortadaki menfaatin veya bu sigorta uyarınca ödenebilir yahut ödenecek herhangi tutarın devri [temliki] sigortacıları bağlamaz ya da sigortacılar tarafından dikkate alınmaz. 

20. MASRAFLARIN [SİGORTASINA] İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜK 

20.1. Aşağıdaki ek sigortalara izin verilir : 

20.1.1. Masraflar, idarecilerin komisyonları,kârlar,tekne ve makine değerinin aşkın ya da artan kısmı. Burada beyan edilen değerin % 25 ni aşmayan bir tutar. 

20.1.2. Süre için sigorta edilen navlun,kira [çarter] navlunu veya umulan navlun. Burada beyan edilen değerin % 25 ini aşmayan bir tutar, fakat bu tutardan, nasıl betimlenirse betimlensin, 20 .1.1.de sigorta edilen tutar indirilir. 

20.1.3. Sefer sözleşmeleri gereği navlun veya kira . Yüklü bir ara sefer ile bunu izleyen diğer yüklü ara seferin brüt navlunu veya kirası artı sigorta ücretininin toplamını aşmayan bir tutar, [böyle bir sigorta eğer istenirse başlangıç ya da ortadaki bir boş ara seferi kapsayabilir]. Ödemenin zaman üzerine yapıldığı bir sefer - navlun sözleşmesi halinde, sigortalanmasına izin verilen bedel burada esas alınan yüklü iki ara seferle sınırlı olmak koşulu ile seferin tahmini süresine göre hesaplanır. 20.1.2. fıkrası kapsamında sigorta edilen herhangi bir tutar dikkate alınarak ve sadece bunu aşan miktar, navlun ya da kira peşin alındıkça veya kazanıldıkça brüt miktardan bunlar indirilerek, sigorta edilebilir. 

20.1.4. Eğer gemi boş ve kiralanmamış olarak seferde ise umulan navlun. Hemen sonraki yüklü ara seferin, sigorta yapıldığı zaman cari navlun fiyatı esas alınarak, makul olarak tahmin edilecek umulan brüt navlun artı sigorta ücreti toplamını aşmayan bir tutar. 20.1.2 fıkrası kapsamında sigorta edilen tutar dikkate alınır ve sadece bunu aşan miktar sigorta edilebilir. 

20.1.5 . Zaman üzerine Çarter [Kira] ya da sefer dizisi üzerine Çarter [Kira] Sözleşmesi. 18 ayı aşmayan bir süreli çarter sözleşmesi uyarınca kazanılacak brüt kira [navlun] nın % 50 sini aşmayan bir tutar. 20.1.2 fıkrası gereği sigorta edilen tutar dikkate alınır ve sadece bunu aşan miktar sigorta edilebilir. Bu aşan miktar, çarter sözleşmesinden peşin alınan veya kazanılan navlun veya kira bedeli,peşin alınan veya kazanılan brüt tutarın %50 sinden indirilerek azaltılır,ancak 20.1.2 ve 20.1.5 fıkralarına göre sigorta edilen tutarların toplamı çarter sözleşmesi uyarınca kazanılan brüt navlun veya kira tutarının % 50 sini aşmadığı sürece sigorta bedelinin azaltılması gerekmez. Bu madde kapsamındaki sigorta çarter sözleşmesinin imzalanması ile başlayabilir. 

20.1.6. Primler. 12 ayı aşmayan bir süre için sigorta edilen bütün menfaatlerin gerçek primlerinin aylık orantı ile azaltılan tutarını aşamayan bir miktar. [ bu maddenin yukarıdaki fıkralarında sigorta edilen primler hariç fakat eğer istenirse klüp veya savaş v.b. rizikosu sigortaları prim veya tahmini aidatları dahil edilir]. 

20.1.7. Prim iadeleri. Her hangi bir sigorta uyarınca geri verilebilen fakat geminin sigortalı bir riziko ya da başka bir nedenle tam zıyaı halinde geri alınamayan gerçek iade primlerini aşmayan bir tutar. 

20.1.8. Tutarına bakılmaksızın sigorta : Aşağıdaki 21, 22, 23 ve 24. Kloz’larda istisna edilen her hangi riziko. 

22.2. Bu poliçenin süresi içinde sigortalı,gemi sahibi ,gemi idarecileri veya ipotek alacaklıları tarafından veya onlar hesabına,yukarıda 20.1.1 ila 20.1.7 fıkralarında sayılan menfaatler için burada izin verilen tutarları aşan sigortalar veya P.P.I3   , F.I.A4. şartları ile geminin tam zıyaı için yapılan ya da diğer herhangi benzer koşula bağlı sigortalar olamaz veya yapılmaz. Her zaman şu koşulla ki bu yükümlülüğe uyulmaması, bundan haberi olmadan bu sigortayı kabul etmiş bir ipotek alacaklısının tazminat talebine karşı sigortacılara herhangi bir savunma yaratmaz. 

Aşağıdaki Kloz’lar buyurucudur [amir hükümdür] ve bu sigortada kendileri ile uyuşmayan herhangi hükmü geçersiz kılar.

21. SAVAŞ İSTİSNASI

Bu sigorta hiçbir halde [aşağıdakilerin] neden olduğu zıya, hasar, sorumluluk veya masrafı kapsamaz : 

21.1. Savaş, iç savaş, ihtilal, ayaklanma, isyan veya bunlardan doğan sivil kargaşa ya da savaşan bir güç tarafından veya bu güce karşı yapılan herhangi düşmanca hareket. 

21.2. Zorla tutma [zabt],el koyma, tutuklama, engelleme veya alıkoyma [baratarya ve korsanlık hariç] ve bunların sonuçları veya bunlara teşebbüs. 

21.3. Terk edilmiş mayınlar, torpiller, bombalar veya diğer terk edilmiş savaş silahları. 

22. GREV İSTİSNASI 

Bu sigorta hiçbir halde [aşağıdakilerin] neden olduğu zıya, hasar, sorumluluk veya masrafı kapsamaz :

22.1. Grevciler, lokavt edilmiş işçiler veya iş karışıklıkları,kargaşalık ya da halk hareketlerine katılan kişiler. 
22.2. Herhangi terörist veya politik güdü ile hareket eden herhangi kişi.

23. KÖTÜ NİYETLİ HAREKETLER İSTİSNASI 

Bu sigorta hiçbir halde, 

23.1. bir patlayıcının patlamasından, 
23.2. herhangi savaş silahından, doğan ve kötü niyet ya da politik bir güdü ile hareket eden herhangi kişinin neden olduğu zıya, hasar, sorumluluk veya masrafı kapsamaz. 

24. IŞINETKİN [RADYOAKTİF] BULAŞMA İSTİSNASI KLOZU 

Bu sigorta hiçbir halde [aşağıdakilerin] doğrudan veya dolaylı olarak neden olduğu ya da onların payına düşen veya onlardan doğan zıya, hasar, sorumluluk veya masrafları kapsamaz : 

24.1. Her hangi nükleer yakıt veya nükleer atık ya da nükleer yakıtın tutuşmasından iyonlaşma, radyasyon [ışıma] radyoaktif [ışınetkin] kirlenme.

24.2. Herhangi nükleer tesisin, reaktör veya bunların diğer nükleer donanım ya da parçalarının kirletmesi, radyoaktif [ışınetkin],zehirli, patlayıcı veya diğer tehlikeli özellikler. 

24.3. Atomik veya nükleer bölünme ve/veya birleşme veya diğer benzer tepkime [reaksiyon] ya da radyoaktif [ışınetkin güç veya maddenin kullanıldığı herhangi savaş silahı. 

CL.285 numaralı Kloz’un çevirisidir.


1Enstitü Tekne Sefer Klozları
2 1989 tarihli Kurtarmaya dair Uluslararası Anlaşma
3Poliçe Menfaatin Kanıtıdır
4Tam Menfaat Kabul Edilmiştir

ustok Şubat Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:

* Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. *Listedeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

İNDICATA firmasından gelen değerlerin kontrolünde ve listenin TSB tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar