Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi

Temmuz 2012 Aylık Değerlendirme

Uluslararası Nakliyeciler Derneği tarafından Hazine Müsteşarlığı'na gönderilen yazı çerçevesinde uluslararası eşya taşımacılığı yapan nakliyecilerin hem Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesi hem de Yeşil Kart sertifikası düzenletmeleri nedeniyle mükerrer prim ödenmesi, bu nedenle prim iadesi yapılması yönündeki görüşüne istinaden Birliğimizden görüş talep edilmiş ve Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu Yönetim Komitesi tarafından da görüşülen konuya ilişkin önerilen uygulamanın zorunlu trafik sigortası sistemine zarar vereceği yönündeki Birlik görüşü 09.07.2012 tarih ve 2012/1965 sayılı Birlik yazısı ile Hazine Müsteşarlığı'na gönderilmiştir.
Ağır hasar kararı verilen araçlara daha sonra kasko poliçesi düzenlenmemesi ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından yapılan hasar bilgilendirmesinde sovtaj bedelinin belirtilmesine yönelik Hazine Müsteşarlığı tarafından gönderilen yazı değerlendirilerek konuya ilişkin Birliğimiz görüşleri 10.07.2012 tarih ve 2012/1980 sayılı yazımız ekinde Hazine Müsteşarlığı'na gönderilmiştir.
Tamamlayıcı sağlık sigortası ile ilgili görüşlerimiz Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile paylaşılmıştır. Ancak geçen süreçte Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan geri dönüş alınamaması ve Kurum tarafından belirlenen takvimde belirtilen sürenin dolması nedeniyle Kurum yetkilileri ile iletişime geçilerek süreç ile ilgili bilgi talep edilmiş, ara raporun hazırlanmış olmasına rağmen henüz Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı’na sunulamadığı bilgisi alınmıştır. Bununla birlikte bazı basın organlarında Hazine Müsteşarlığı tarafından konuya ilişkin bir yönetmelik hazırlığı içinde olunduğu yönünde bilgilerin alınması üzerine Müsteşarlık yetkilileri ile de iletişime geçilmiş, ancak bu yönde bir hazırlığın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. 

Bununla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 10.07.2012 tarih 2012/25 Sayılı "Tamamlayıcı ve Destekleyici Sağlık Sigortası Uygulamaları" başlıklı Genelge yayımlanmıştır. Söz konusu Genelge üçlü fatura düzenlenmesine ilişkin sorunların çözümü amacıyla yayımlanmakla birlikte gerek başlığı gerekse içeriğinin kamuoyunda yanlış anlaşılmalar yol açtığının anlaşılması üzerine Konu Sağlık Sigortaları İnceleme Araştırma Komitesince değerlendirilmiş ve oluşan görüş Birlik Yönetim Kurulu onayından sonra 20.07.2012 tarih ve 2012/2107 sayılı yazımızla Hazine Müsteşarlığı'na gönderilmiştir.
Hazine Müsteşarlığı yetkilileri ile yapılan görüşme çerçevesinde SAGMER uygulamalarına erişim yetkisi hususunun da değerlendirildiği, değerlendirme sonuçlarına ilişkin yazının Birliğimize ulaştığında sektörümüzle paylaşılacağı bir önceki bilgilendirme notunda belirtilmiş olup konuya ilişkin Hazine Müsteşarlığı'ndan alınan yazı 06.07.2012 tarih ve 2012/326 sayılı Birlik sirküleri ile sektöre duyurulmuştur.
Hazine Müsteşarlığı'ndan sektöre duyurulmak üzere Birliğimize gönderilen çeşitli faaliyet kollarındaki işyerlerine teminat verilmemesi veya yüksek prim karşılığında teminat verilmesi konulu yazılar sektörle paylaşılmış, ancak örneğin çırçır fabrikalarının sigortalanması hususunda daha önce gerek yazılı gerek düzenlenen toplantılarda dile getirilen görüşler çerçevesinde Birlik görüşleri 20.07.2012 tarih ve 2012/2108 sayılı yazımızla bir kez daha Hazine Müsteşarlığı ile paylaşılmıştır.
Hazine Müsteşarlığı tarafından gönderilen yazı ile aktüeryal hesaplamayı gerektiren tazminat ödemelerinde uygulama birliği sağlanmasının amaçlandığı belirtilerek pasif dönemin hesabında farklı uygulamaların olduğu ifade edilmiş ve konuya ilişkin Birliğimiz görüşleri talep edilmiştir. Konu Aktüerya Komitesi tarafından değerlendirilerek Yönetim Kurulu onayına sunulmuş ve oluşan Birlik görüşü 11.05.2012 tarih ve 2012/1350 sayılı yazımız ekinde Hazine Müsteşarlığı'na gönderilmiştir. Söz konusu düzenleme 25.07.2012 tarih ve 2012/370 sayılı Birlik sirküleri şirketlere duyurulmuştur.
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliği’nin 18’inci maddesinin 2’nci fıkrası hükümleri çerçevesinde Merkez bünyesinde Müsteşarlık, Birlik, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Eksperleri İcra Komitesi, Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu, Türkiye çapında en fazla üyeye sahip tüketici derneğinin temsilcilerinden oluşan ve trafik sigortaları hasar ödemelerinde esas alınacak eşdeğer, orijinal, orijinale eşdeğer mamül ve benzeri parça kriterleri ile asgari onarım tutarı, özel servis/tamirhane referans listesinin tespitine ilişkin olarak çalışmalar yapacak komisyon çalışmalarına başlamıştır. Komisyonun ilk çalışması eşdeğer parça olarak belgelendirilecek yedek parçaların ve belgelendirmede esas alınacak ana kriterlerin belirlenmesi üzerine olup konuyla ilgili olarak düzenlenen toplantılara katılım sağlanmıştır. Hasar Komitesi üyelerinden oluşan çalışma grubu ile sigorta sektöründe en fazla değişimi yapılan parçalar belirlenerek Rekabet Kurumu'nun 2005/4 Sayılı Tebliği çerçevesinde görüşlerimiz 04.06.2012 tarih ve 20012/1604 sayılı yazımız ile Hazine Müsteşarlığı ile paylaşılmıştır. Konuyla ilgili çalışmalar Birlik Başkanı Sn. Mustafa Su ve Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ragıp Yergin'in koordinasyonu ile yürütülmekte ve çalışmalar devam etmektedir. Bazı toplantılara Birlik Yönetim Kurulu üyesi ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetim Komitesi Başkanı Sn. Ertan Fırat da katılım sağlamaktadır. 

18.07.2012 tarihinde yapılan Komisyon toplantısına parça sertifikasyonunda uluslararası alanda deneyim sahibi olan Centro Zaragoza, TÜV SUD ve TÜV Rheinland firmalarının Türkiye temsilcileri katılmış ve bu firmalardan Centro Zaragoza ve TÜV SUD firmalarının sertifikalandırma sürecinde uyguladıkları testlerden ortak olanlar belirlenerek taslak kriter listesi oluşturularak görüş alınmak üzere Birliğe gönderilmiştir. Konu Hayat Dışı Hasar Komitesi tarafından değerlendirilmiş olup, Birlik Yönetim Kurulu'nun 02.08.2012 tarihinde yapacağı toplantıda görüşülerek karara bağlanmasının ardından Hazine Müsteşarlığı'na görüş gönderilecektir.
Hazine Müsteşarlığı tarafından gönderilen yazı ile Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası genel şartları ile tarife ve talimatına ilişkin Birliğimizden görüş talep edilmiş, konunun Sorumluluk Komitesince değerlendirilmesi sonrasında oluşturulan Birlik görüşleri 19.06.2012 tarih ve 2012/1753 sayılı yazımız ile Hazine Müsteşarlığı'na gönderilmiştir. 

Genel Şartlara ilişkin Müsteşarlık tarafından oluşturulan taslak görüş alınmak üzere tekrar gönderilmiş ve Sorumluluk Sigortaları İnceleme Araştırma Komitesi tarafından yapılan değerlendirmeler çerçevesinde oluşturulan Birlik görüşü 23.07.2012 tarih ve 2012/2145 sayılı Birlik yazısı ile Hazine Müsteşarlığı'na gönderilmiştir.
Bilindiği üzere ülkemiz sigorta sektöründe hayat dışı branşlarda prim üretiminin büyük bir çoğunluğu acenteler tarafından, hayat branşında ise bankalar tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu doğrultuda, sigorta şirketleri ile aracılar arasındaki ilişkilerin daha sağlıklı bir zemine oturtulması, sorunların tartışılması, görüş oluşturulması ve uygulamalara esas olacak standartların geliştirilmesi amacıyla Birlik Yönetim Kurulunca Aracılar Çalışma Grubu adı altında yeni bir çalışma grubu kurulması kararı alınmış ve 19.06.2012 tarih ve 2012/294 sayılı sirkülerle şirketlerden aday istenmiştir. Ağustos ayı içerisinde Çalışma Grubu'nun üye seçiminin tamamlanması ve Eylül ayında Komitenin çalışmalarına başlaması planlanmaktadır.
Araç Değer listesi ile ilgili olarak hizmet kalitesinin artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında anlaşma yapılan DOD firması tarafından hazırlanan ilk Liste Ağustos 2012 tarihinde yayınlanmıştır.
Hazine Müsteşarlığı tarafından trafik sigortası primlerinin ilgili sigorta şirketlerince çok değişken olarak tespit edildiği, aynı şirketin aynı riziko için kısa aralıklarla farklı prim tespitinde bulunduğu yönünde şikayetlere tesadüf edildiği belirtilerek trafik sigortası için şirketlerce belirlenen baz prim tutarlarının ve tarifede uygulanacak indirim/artırım kriterlerinin şirket internet sitesinde yayımlanması, bu fiyatların belirlenecek bir dönem için değiştirilmemesi hususlarında Birliğimiz görüşlerimizin bildirilmesi talep edilmiştir. Konuya ilişkin görüşlerimiz 24.07.2012 tarih ve 2012/2199 sayılı yazımız ile Hazine Müsteşarlığı'na gönderilmiştir.
Hazine Müsteşarlığı tarafından 2012/5 Sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında (Trafik Sigortası) 01.07.2012 Tarihinden İtibaren Sigorta Şirketlerince Uygulanacak Tarifelerin Belirlenmesi ve Bildirimine İlişkin Genelge'nin 1'inci maddesi değiştirilerek sigorta şirketlerinin zorunlu trafik sigortası tarifelerinde % 10 indirim ve % 500 artırım aralığında kalmak koşuluyla serbestçe artırım ve/veya indirim sebebi belirlemeleri düzenlemesinden vazgeçilerek öncelikle üst sınırda değişikliğe gidilmiş ve artırım üst limiti % 250 olarak belirlenmiş, ancak işletenin Sigorta Suiistimalleri Bilgi Sistemi Veri Tabanına girişinin yapılması durumunda artırım üst limitinin % 500 olarak belirlenebileceği hükme bağlanmıştır. 

Daha sonra 2012/5 Sayılı Genelge'nin aynı hükmünde bir kez daha değişikliğe gidilerek Sigorta Suiistimalleri Bilgi Sistemi Veri Tabanına girişi yapılan işletenler hariç "ilgili mevzuat çerçevesinde yer alan tüm prim artırımı sebepleri dahil olmak üzere" artırım üst limiti % 250 olarak belirlenerek, uygulanabilecek üst sınır limiti daha da düşürülmüştür. 

Konuya ilişkin görüşlerimiz 24.07.2012 tarih ve 2012/2200 sayılı Birlik yazısı ile Hazine Müsteşarlığı ile paylaşılarak uygulamanın değişiklikler öncesine dönülmesi şeklinde değiştirilmesi talep edilmiştir.
Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Doğal Afet Sigortaları Kurumu Çalışma Esasları Yönetmelik Taslağı görüş alınmak üzere Birliğimize gönderilmiş, Birliğimiz görüşleri 26.07.2012 tarih ve 2012/2249 sayılı yazımız ile Hazine Müsteşarlığı ile paylaşılmıştır.
Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlan 2012/6 Sayılı Genelge'nin amacı, sadece bir şirket tarafından kusur değerlendirmesinin yapıldığı dosyalarda olası mağduriyetlerin engellenebilmesidir. Ancak, TRAMER Tutanak Değerlendirme Komisyonu'na yapılan başvurulardan bir kısmının birden fazla şirketin kusur değerlendirmesi yaptığı ve gerek kendisine kusur verilen tarafın gerekse ilgili sigorta şirketinin bilgi sahibi olmadığı başvurulara ilişkin olduğu tespit edilmiştir. Bu çerçevede oluşturulan Birliğimiz görüşü 26.07.2012 tarih ve 2012/2261 sayılı yazımız ile Hazine Müsteşarlığı'na gönderilmiştir.
Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 2012/8 sayılı Genelge ile 01.07.2011 tarihinde yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu'nun 1423'üncü maddesinin 1'inci fıkrası dayanak gösterilerek zorunlu sigortalar ile devlet destekli sigortalar için de sigorta şirketleri ve acentelerine sözleşmenin kuruluşu öncesi bilgilendirme yükümlülüğü getirilmiştir. 

Konu zorunlu sigortalar açısından değerlendirilerek oluşturulan Birlik görüşü 26.07.2012 tarih ve 2012/2262 sayılı yazı ile Hazine Müsteşarlığı ile paylaşılmıştır.
Hazine Müsteşarlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Yapı Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı'nı görüş almak üzere Birliğimize göndermiş, Birliğimiz görüşleri 27.07.2012 tarih ve 2012/2249 sayılı yazımız ile Hazine Müsteşarlığı ile paylaşılmıştır.
Halihazırda yürürlükte olan 1618 sayılı “Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu”nda önemli revizyonlar gerçekleştirilecek olup, bu revizyon sırasında, bahse konu kanunun 12’nci maddesi ile öngörülen, ancak sigortacılık tekniği ve uluslar arası uygulamalar ile örtüşmeyen zorunlu sigorta uygulamasının da düzeltilmesi amacıyla, TÜRSAB merkezinde, Sn. Başaran ULUSOY’un da katıldığı bir toplantı yapılmıştır. 

Toplantıda, tur operatörlerince verilecek hizmetlerden yararlanan tüketicilerin haklarının korunması ve mağduriyetlerinin giderilmesi amacı ile Seyahat Teminat Kurulu kurulması; bu kurulun, tur operatörlüğü hizmetlerinin yürütülmesine esas olacak seyahat teminatı ile ilgili tüm düzenlemeleri yapması ve kurulda sigorta şirketlerini temsilen Birliğimizden bir temsilcinin yer alması hususlarında mutabık kalınmıştır. 

Ayrıca iflas hallerinde devreye girecek olan, seyahat acentalarınca oluşturulacak bir havuzun kurulmasına ilişkin dayanağın kanuna eklenmesi ile sorumluluk sigortasının zorunlu değil birkaç teminat arasından seçimlik olması gerektiği hususu Birliğimizce dile getirilmiş ve bu öneri toplantıda kabul görmüştür. Sorumluluk sigortasının tercihe bağlı hale getirilmesi ile sigorta şirketleri sigortalanabilir bulmadığı risklere teminat sağlamama imkanına sahip olacaklardır.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile “Ürün Sorumluluk Sigortası” hakkında bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda SGK tarafından temin edilerek kullanıma sunulan tıbbi malzemeye, sigorta şirketlerince ürün sorumluluk sigortasının sağlanıp sağlanamayacağı tartışılmıştır. 

Bahse konu sigortaya ilişkin Genel Şart Taslağının Birliğimizce hazırlanarak Hazine Müsteşarlığına gönderilmiş olduğu dile getirilmiştir. Bununla birlikte, genel şartlar yayınlanıncaya kadar, sigorta şirketlerince sigortalanabilir bulunan ürünlerle ilgili olarak, taraflarca üzerinde mutabık kalınacak özel şartlar üzerinden teminat sağlanabileceği belirtilmiştir.
6327 Sayılı Kanunla Bireysel Emeklilik ve Sigorta mevzuatında yapılan değişiklikler sonrasında Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından üyelerimize 15 gün verilerek, bireysel emeklilik ve birikim priminin alındığı veya irat ödemesinin yapıldığı hayat sigortalarında yapılan ödemeler ve aktarılan tutarlara ilişkin bazı bilgiler, bir tablo formatında istenmiştir. 

BMVDB yetkilileri ile yapılan görüşmeler neticesinde, bahse konu tabloya bazı ilavelerin yapılması gündeme gelmiş ve bilgi verme süresinin, verilerin yetiştirilemeyeceği gerekçesi ile üyelerimiz tarafından ayrı ayrı müracaat edilmesi şartı ile 15 Ağustos 2012 mesai saati sonuna kadar uzatılması hususunda mutabık kalınarak konuya ilişkin olarak 2012/368 sayılı duyurumuz yayınlanmıştır. 

BMVDB ile sürdürülen görüşmeler sonrasında, bazı önerilerimizin tabloya yansıtılması sağlanmış olmakla birlikte, esası ilgilendiren bazı konularda (özellikle kazanılmayan katkı paylarının diğer gurup üyelerine aktarımı halinde anapara addedilmeleri ile Birikimli Hayat Sigortaları ve VASA -dernek, vakıf, sandık, meslek kuruluşu, şirket- aktarımlarının anapara addedilmesi) henüz karar verilememiş olmakla birlikte, 2012/383 sayılı sirkülerimiz ekinde yer alan tablo BMVDB onayına gönderilmiş ve mutabakat alınmıştır. 

Diğer taraftan, karar verilemeyen konularla ilgili olarak alınacak muktezanın süreci aksatacağı göz önüne alınarak, gerek karar verilmeyen hususlar ve gerek BMVDB yetkilileri ile yapılan toplantıda görüşülen ancak tabloya yansımamış bulunan hususlar için tabloların altına, bilgi vermek mahiyetinde dipnot koyulmasının uygun olacağı hususunda BMVDB ile anlaşılmış ve bahse konu sirkülerimiz ile stopajın BMVDB’ye yatırıldığı poliçeler veya sözleşmeler bazında doldurularak, 15 Ağustos 2012 tarihi mesai bitimine kadar BMVDB’ye ulaştırılması hususu üyelerimize duyurulmuştur.
Ömrünü tamamlamış araçlar mevzuatı çerçevesinde yürütülen işlemlerle ilgili sigorta sektörünün yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri ile sigorta sektörünün çalışma kriterleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcileri ile 31.07.2012 tarihinde yapılan toplantıda paylaşılmıştır. Bu çerçevede Bakanlık yetkilileri tarafından Yönetmelik değişikliği çalışması olduğu yönünde bilgi verilerek taslak metin paylaşılmış, ayrıca görüş alınmak üzere resmi yazıyla Birliğimize gönderileceği bilgisi verilmiştir.
Değer kaybı konusunda Hazine Müsteşarlığı ile sürdürülen yazışmalar kapsamında son olarak Müsteşarlıktan alınan 14.12.2011 tarihli yazı görüş alınmak üzere Kaza Sigortaları İnceleme Araştırma Komitesi ile Hasar Komitesi’ne gönderilmiştir. Hasar Komitesi bünyesinde konuya ilişkin uluslararası uygulamaların incelenebilmesi amacıyla bir alt çalışma grubu kurulmuştur. Çalışma grubu yaptığı çalışmanın sonuçları şubat ayında yapılan Hasar Komitesi toplantısında paylaşılmış ve hazırlanan taslak Birlik Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmuştur. Söz konusu öneri Sigorta Eksperleri İcra Komitesi ile paylaşılmış ve model üzerinde mutabık kalınmıştır. Birliğimiz ve sigorta eksperleri temsilcileri ile birlikte Hazine Müsteşarlığı temsilcilerinin katılımıyla 02.05.2012 tarihinde konuya ilişkin bir toplantı düzenlenerek model paylaşılmıştır. Hazine Müsteşarlığı temsilcileri tarafından da model olumlu karşılanmış ve modelin Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’na eklenebilmesi için bir madde önerisi gönderilmesi talep edilmiştir. Söz konusu çalışma Hasar Komitesi tarafından 08.05.2012 tarihinde yapılan toplantıda değerlendirilmiş, Yönetim Kurulu’nun onayı sonrasında 22.05.2012 tarih ve 2012/1557 sayılı yazımız ile Hazine Müsteşarlığı'na gönderilmiştir. Süreç takip edilmektedir.
Malumları olduğu üzere son günlerde gerek ulusal basında gerekse sigorta sektörü basınında destek yoksun kalma tazminatına ilişkin olarak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2011/17-142 Esas ve 2011/411 Karar Nolu ilamı ile 2011/17-787 Esas ve 2012/92 Karar sayılı ilamı gerekçe gösterilerek bazı haber ve yorumlar yer almaktadır. Konuyla ilgili yapılması gereken hususlara ilişkin çalışmalar Birliğimizce sürdürülmekte olup, gelişmeler sektörümüzle paylaşılacaktır.
2023 yılında Türk sigorta sektörünün hedefi ve bu hedefe ulaşmak için yapılması gereken hususların ortaya konduğu çalışma tamamlanmıştır. Çalışma kapsamında gerek sektör yöneticileri gerekse ilgili kamu kurumlarının üst düzey bürokratları ile görüşmeler yapılarak görüşleri alınmıştır. 18.04.2012 tarihli Birlik Yönetim Kurulu toplantısında çalışmayı yürüten McKinsey&Company firması tarafından ön rapor sunumu gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonuçları 29.05.2012 tarihinde düzenlenen Hazine Müsteşarı Sn. İbrahim Halil Çanakçı'nın da katıldığı toplantıda sektörümüz ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. 

Raporun yayımlanmasından sonra belirlenen hedeflere ulaşılabilmesini teminen Birlik Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen aksiyon planı Hazine Müsteşarı Sn. İbrahim Halil Çanakçı'nın ziyaret edilmesi suretiyle Müsteşarlık ile paylaşılmıştır. Bu çerçevede Hazine Müsteşarlığı ve Birliğimiz yürütülecek ortak çalışma ile söz konusu projenin hayata geçirilmesi konusunda mutabık kalmıştır.
İrat Sigortaları ile ilgili sürdürülen çalışmalar kapsamında kullanılacak mortalite tablosu olarak TRHA2010 tablosu önerilmektedir. TRHA2010 tablosunun henüz test edilmemiş olması nedeniyle bir danışmanlık firması tarafından tablonun projeksiyonlarının yapılması yönünde Yönetim Kurulu tarafından alınan karar çerçevesinde danışmanlık firmaları ile görüşmeler sürdürülmüştür. Görüşmelerin sonuçları Birlik Yönetim Kurulu ile de paylaşılmış olup konunun Aktüerya Komitesi tarafından değerlendirilmesine karar verilmiştir. Süreç devam etmektedir.
Rehber Tarife parametreleri ile hesaplama yönteminin gözden geçirilmesi amacıyla kurulan Çalışma Grubu’nun çalışmaları kapsamında çalışma grubunun aktüer temsilcileri tarafından tarifenin hesaplanma yöntemi ve datalar incelenmiş, mevcut data yapısı ile farklı bir hesaplama yapılamayacağı, ham dataya ulaşılması durumunda farklı bir hesaplama modeli üzerinde çalışılabileceği görüşü alınmıştır. Bu çerçevede 01.07.2012 tarihinden itibaren geçerli olacak Rehber Tarife mevcut hesaplama yöntemine göre çalışılmıştır. Ham dataya ilişkin çerçevenin belirlenmesinden sonra çalışmalara devam edilecektir.
Malumları olduğu üzere son günlerde gerek ulusal basında gerekse sigorta sektörü basınında destek yoksun kalma tazminatına ilişkin olarak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2011/17-142 Esas ve 2011/411 Karar Nolu ilamı ile 2011/17-787 Esas ve 2012/92 Karar sayılı ilamı gerekçe gösterilerek bazı haber ve yorumlar yer almaktadır. Konuyla ilgili yapılması gereken hususlara ilişkin çalışmalar Birliğimizce sürdürülmekte olup, gelişmeler sektörümüzle paylaşılacaktır.
30.03.2011 tarih ve 2011/148 sayılı Birlik sirküleri ile sektöre duyurulan Eksperlerce Düzenlenecek Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanağı’na ilişkin değişiklik önerileri görüş alınmak üzere Birliğimize gönderilmiş ve Birliğimiz görüşleri 18.04.2012 tarih ve 2012/1101 sayılı yazımız ile Hazine Müsteşarlığı ile paylaşılmıştır. Süreç takip edilmektedir.
Tek Risk Sigortası Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Genel Şart taslağı 13.03.2012 tarih ve 2012/689 sayılı yazımız ile Hazine Müsteşarlığı’na gönderilmiştir. Konuya ilişkin oluşturulan çalışma grubunca yapılan gözden geçirmenin ardından taslakta yapılan değişiklikleri içeren metin 30.04.2012 tarih ve 2012/1188 sayılı yazımız ile Hazine Müsteşarlığı’na gönderilmiştir. Konuyla ilgili süreç devam etmektedir.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yolcuların bilet aldıkları havayolu işletmelerinden kaynaklanan sebeplerle seyahat edememesi durumunda, bilet alan yolcunun başka bir işletme ile seyahat etmesinin sağlanması veya aldığı biletin tazminine yönelik önerilen Birliğimiz Komitelerinde değerlendirilmiş ve konuya ilişkin görüşümüz 13.04.2012 tarih ve 1057 sayılı yazımız ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. Söz konusu görüşümüz 25.04.2012 tarihli yazı ile Hazine Müsteşarlığı ile de paylaşılmıştır.
Hazine Müsteşarlığı’nca hazırlanan Klinik Araştırmalar Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Taslağı görüş alınmak üzere Birliğimize gönderilmiş ve oluşturulan görüşler 17.02.2012 tarih ve 2012/489 nolu yazı ile Hazine Müsteşarlığı’na gönderilmiştir. Süreç takip edilmektedir.
Birliğimizce hazırlanan Kefalet Sigortası Genel Şartları taslağı 09.01.2012 tarih ve 2012/65 sayılı yazı ekinde Hazine Müsteşarlığı’na gönderilmiştir. Süreç takip edilmektedir.
Destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanmasında belirlenecek parametreler çerçevesinde bir hesaplama modeli oluşturulması amacıyla kurulan Çalışma Grubu’nun çalışmaları devam etmektedir.
Konuya ilişkin olarak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne verilen dilekçemizin Danıştay 10’uncu Dairesi’ne iletildiği bilgisi alınmıştır. Dava sürecinde meydana gelecek gelişmelerin sektörümüzle paylaşılmasına devam edilecektir.
Kara Araçları Kasko Sigortası Taslağı ile Poliçe Şablonu taslağına ilişkin 30.12.2011 tarih ve 2011/3902 sayılı yazımız ile gönderilen görüşler sonrasında süreç takip edilmektedir.
Gerek yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 01.07.2012 yılında yürürlüğe girecek olması, gerekse uygulamada yaşanan bir takım sorunlar neticesinde bir ihtiyaç haline gelen Sağlık Sigortası Genel Şartları’nın revizyonuna ilişkin çalışmalar Sağlık Sigortası İnceleme ve Araştırma Komitesi bünyesinde devam etmektedir.
Sistemin sağlıklı işleyebilmesi amacıyla Sigorta Bilgi Merkezi’nde yürütülen çalışmaların yanı sıra konunun rekabet hukuku açısından değerlendirilmesi amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir. Bununla birlikte sistemin dayandığı en önemli temellerden birisini de ortalama hasar tutarının belirlenmesi oluşturduğundan SBM nezdinde tutulan hasar verilerinin iyileştirilmesi çalışmalarına devam edilmektedir.

Takas Odası’nın işleyişine ilişkin çalışmalar SBM bünyesinde yürütülmektedir.
Sigorta Suiistimalleri Bilgi Sistemi (SİSBİS) ile ilgili olarak ekip kurulması ve ekibin çalışması için gerekli olan yazılım çalışmaları devam etmektedir.
İstanbul Finans Merkezi kapsamında yürütülen çalışmalar devam etmektedir.
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Yönetim Kurulu olarak, Türk sigorta sektörüne ilişkin temel bilgiler ile sektörün daha etkin ve sağlıklı işleyerek ülke ekonomisine sağlayacağı katkıyı artırmak amacı ile görüş ve değerlendirmeleri sunmak üzere Başbakan Sn. Recep Tayyip Erdoğan’dan randevu talebinde bulunulmuştur. Görüşme gerçekleştiğinde sektörümüze ayrıca bilgilendirmede bulunulacaktır.

ustok Şubat Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:

* Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. *Listedeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

İNDICATA firmasından gelen değerlerin kontrolünde ve listenin TSB tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar