Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi

Yapım Klozu - CL 351

1/6/88


INSTITUTE CLAUSES FOR BUILDERS’ RISKS1 


[Bu sigorta İngiliz yasa ve uygulamasına bağlıdır] 


GEMİ…………………………………………Sözleşme veya Tersane No……………………YAPIMCILAR ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. YAPIMCILARIN TERSANELERİ …………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... 


SİGORTANIN KONUSU 


[Sigorta edilen şeyin bir parçası, aşağıda hem Bölüm I [A], I [B] veya hem de Bölüm II de gösterildiğinde o parçaya her bölümün kendi hükmü uygulanır.] 


BÖLÜM I . Geçici süre ………………….den……………………………………………….. fakat eğer sahibine teslim geçici sürenin bitiminden önce olursa, bu sigorta sona erer. 


[A] Yapımcının tersanesi veya diğer binalarında yapılmakta olan TEKNE ve MAKİNE vs. 


Tanımlama Sözleşme veya Tersane No. Geçici değeri ....de / tarafından yapılacak 


Bu alt bölüm [A] nın konusu şey, yapımcının tersanesinin bulunduğu yapım yeri veya limanı içindeki yapımcının tersanesi veya binalarında iken ya da bu yerler arasında taşındığı sırada sigortalıdır. Bu alt bölüm [A] daki her parça bakımından sigortacıların sorumluluğu bu yerlerde [aşağıdaki gibi] başlar : 


(i) Eğer parça gemiye ayrılmış [tahsis edilmişse] ise bu I. Bölümün başlamasından itibaren. 


(ii) Parça bu I. bölümün başlamasından sonra teslim edildiğinde eğer ayrılmışsa [tahsis edilmişse] yapımcıya tesliminden itibaren. 


(iii) Parça bu I. bölüm başladıktan sonra ayrılmışsa [tahsis edilmişse] yapımcıya ayrılmasından [tahsis edilmesinden] itibaren. 


(B) Burada sigorta edilen MAKİNE vs. taşeron tarafından yapılırken. 


Tanımlama Sözleşme veya Tersane No. Geçici değer ....de / tarafından yapılacak 


Bu alt bölüm [B] nin konusu şey, taşeronun iş yerinin bulunduğu yapım yeri veya limanı içindeki taşeronun iş yeri veya binalarında ya da bu yerler arasında taşındığı sırada sigortalıdır. Bu alt bölüm [B] deki her parça bakımında sigortacıların sorumluluğu bu yerlerde [aşağıdaki gibi] başlar : 


[i] Eğer parça o sırada gemiye ayrılmış [tahsis edilmişse] ise bu I. bölümün başlamasından itibaren. 


[ii] Parça bu I. bölümün başlamasından sonra teslim edildiğinde eğer ayrılmışsa [tahsis edilmişse] taşerona tesliminden itibaren. 


[iii] Parça bu I. bölüm başladıktan sonra ayrılmışsa taşerona ayrılmasından itibaren. 


Bu alt bölüm [B] nin konusu şey [aşağıdaki hallerde de] sigortalıdır : 


[a] Eğer taşıma yapımcının tersanesinin bulunduğu yer veya liman içinde ise yapımcıya taşıma sırasında.


[b] Yapımcının tersanesinin bulunduğu yer veya liman içinde yapımcının bir başka yerdeki tersanesi ve binalarında ve bu yerler arasında taşınırken. 


BÖLÜM II . Geçici süre ………………….den……………………………………………….. fakat eğer sahibine teslim geçici sürenin bitiminden önce olursa, bu sigorta sona erer. 


Burada sigortalı MAKİNE vs. yapımcıya teslimden itibaren. 


Tanımlama


Sözleşme veya Tersane No. Geçici değeri …de / tarafından yapılacak 


Bu bölüm II nin konusu şey, yapımcının tersanesinin bulunduğu yapım yeri veya limanı içinde yapımcının tersanesi veya binalarında ya da bu yerler arasında taşınırken sigortalıdır. 


Sigortacıların sorumluluğu, bu bölüm II deki her parça bakımından, yapımcıya teslim ile başlar. 


1. SİGORTA DEĞERİ


1.1. Burada bildirilen değer geçici olduğuna göre en son sözleşme fiyatı veya toplam yapım maliyeti artı % .………….. , bunlardan hangisi daha büyük ise, sigorta edilen şeyin sigorta değeri olarak kabul edilir. 


1.2. Yukarıdaki gibi belirlenen sigorta değeri, 


1.2.1. burada bildirilen geçici değeri aşarsa, sigortalı bu aşan miktarı bildirmeyi ve tam poliçe fiyatı üzerinden prim ödemeyi ve sigortacılar da artan miktardan paylarını kabul etmeyi veya 


1.2.2. burada bildirilen geçici değerden daha az ise, buradaki sigorta bedelini orantılı olarak azaltmayı ve sigortacılar tam poliçe fiyatı üzerinden kendi paylarındaki azalan miktar için prim iade etmeyi kabul ederler. 


1.3. Bununla beraber sigorta değeri geçici değerin % 125 ni aşarsa bu sigorta gereği tazminatın sınırı, her hangi bir kaza veya aynı olaydan doğan kazalar dizisi için, geçici değerin % 125 i olur. 


1.4. Yukarıdakilere rağmen geminin plan veya donanımındaki önemli değişiklik ya da başta tasarlanan tipteki bir değişmeden dolayı sigorta değerindeki her hangi değişikliğin bu Kloz’un konusu olmadığı ve böyle değişiklerin sigortacılar ile özel anlaşmayı gerektirdiği anlaşıldı ve kabul edildi. 


2. TAŞIMA 


Yukarıdaki Bölüm I ve Bölüm II de sağlanmayan taşıma kararlaştırılacak bir prim ile sigortalıdır. 


3. ERTELENEN TESLİM 


Gemi sahibine teslimin yukarıda belirtilen geçici süre ya da sürelerin ötesinde ertelenmesi halinde, sigorta kararlaştırılacak bir prim ile devam eder, fakat her hangi ek süre, hiç bir halde, yapımcının deneme süresini tamamlamasından 30 gün öteye uzatılamaz. 


4. SAPMA VEYA SEFERİN DEĞİŞMESİ 


Haber alındıktan sonra derhal sigortacılara bildirilmesi ve onların istediği her hangi ek koşul ve ek primde anlaşma sağlanması koşuluyla, sapma veya seferin değişmesi halinde sigorta devam eder. 


5. TEHLİKELER 


5.1. Bu sigorta, HER ZAMAN BU SİGORTANIN HÜKÜM, ŞART VE İSTİSNALARINA BAĞLI OLMAK KOŞULU İLE, sigorta edilen şeyin her türlü riziko [ bütün rizikolar] nedeniyle uğradığı zıya veya hasarı ve bu sigorta süresi içinde sadece bir gizli kusurun ortaya çıkartılması sonucu kullanılmaması gereken kusurlu parçanın yenileme, yerine koyma veya onarım masraflarını kapsar. Bu sigorta hiçbir halde kusurlu kaynakların yenileme masraflarını kapsamaz. 


5.2. Denize indirilmede başarısızlık halinde, sigortacılar denize indirilmenin tamamlanması için sonradan yapılan bütün masrafları yüklenir. 


6. ZELZELE VE YANARDAĞ PATLAMASI İSTİSNASI 


Bu sigorta, hiçbir halde, zelzele veya yanardağ patlamasının neden olduğu zıya, hasar, sorumluluk veya masrafı kapsamaz. Bu istisna 13,17,19 ve 20. Kloz’un kapsadıkları dahil bütün tazminat taleplerine uygulanır. 


7. KİRLETME TEHLİKESİ 


Bu sigorta, sigortacıların bu sigorta gereği sorumlu olduğu gemi hasarının doğrudan sonucu olan bir kirletme tehlikesi veya bunlardan doğan tehdidi önlemek yahut azaltmak için sahip olduğu güç gereği hareket eden her hangi hükümet yetkilisinin gemiye verdiği zıya veya hasarı kapsar. Şu koşulla ki hükümet yetkilisinin bu hareketi sigortalı, gemi sahipleri veya idarecileri yahut bunlardan herhangi birinin, tehlikeyi veya tehdidi önlemek ya da azaltmak için gerekli özeni göstermemesi sonucu olmamalıdır. Kaptan, gemi zabitleri, gemi adamları veya kılavuzlar gemide pay sahibi olsalar bile bu 7. Kloz’un anlamı içinde gemi sahibi olarak düşünülmezler. 


8. HATALI ÇİZİM 


Bu sigorta, poliçe veya poliçeye eklenen klozlar karşıt her hangi bir şey içerse bile, sigorta süresi içinde ortaya çıkartılan, her hangi parça ya da parçaların hatalı çiziminden doğan ve bunlar nedeniyle sigorta edilen şeyin uğradığı zıya veya hasarı kapsar. Fakat bu sigorta hiç bir halde böyle parça veya parçaların onarım, değiştirme, yerine koyulma ve yenilenme maliyet veya masraflarını ne de plandaki değişiklik veya iyileştirme nedeniyle yapılan masraf veya maliyet kapsamak üzere genişletilemez. 


9. SEYRÜSEFER 


9.1. Yapım yeri veya limanı içindeki yaş veya kuru havuzlara, rıhtımlara, kızaklara ve pontonlara gidip gelmeye ve yüklü veya yüksüz, istendiğinde her zaman, donanım, havuzlama, deneme seferleri veya teslim için yapım yeri veya limanından 250 deniz mili mesafe içinde kendi gücü ile gitmeye izinlidir. Bu mesafenin aşılması halinde kararlaştırılacak bir prim ile sigorta devam eder. 


9.2. Geminin yapım yeri veya limanı dışında çekilmesi suretiyle her hangi hareketi, önceden sigortacılara bildirilmek koşuluyla, kararlaştırılacak bir prim karşılığı sigortalıdır. 


10. MUAFİYET 


10.1. Her ayrı bir kaza veya olaydan doğan bütün tazminat taleplerinin toplamı [13,17, 19 ve 20. Klozlar’ın kapsadığı tazminat dahil] .……………tutarını aşmadıkça, sigorta edilen bir tehlikeden doğan tazminat ödenmez, aşması halinde bu tutar tazminattan indirilir. Bununla beraber oturmadan sonra karinenin görülmesi masrafı, eğer makul olarak ve özellikle bu amaç için yapılmışsa, hasar olmasa bile ödenir. Bu 10.1. Klozu geminin tam veya hükmi tam zıyaına ya da böyle bir tazminat talebi halinde aynı kaza veya olaydan doğan 20. Kloz’un kapsadığı her hangi tazminat ile birleşen talebe uygulanmaz. 


10.2. Ardışık iki liman arasındaki bir ara sefer sırasında oluşan ağır hava hasarına ilişkin tazminat, bir kazadan doğmuş gibi işlem görür. Ağır hava bu sigortanın tam olarak kapsamadığı süreye yayıldığında ödenebilir tazminata uygulanacak muafiyet, bu sigorta süresine dahil ağır havalı günlerin sayısının bu ara sefere düşen ağır havalı günlerin sayısına oranında olur. Bu 10.2. Klozu’ndaki “ağır hava” terimi yüzen buzlarla teması içeriyor sayılır. 


10.3. İçerdiği her hangi faiz tutarı hariç, yukarıdaki muafiyete bağlı herhangi tazminat karşılığı ilgili sovtajın, sovtaj indirilmemiş toplam tazminatın muafiyeti aşan miktarı tam olarak sigortacının alacağı olur. 


10.4. Sovtajlara dahil faiz, sigortalı ile sigortacılar arasında, sigortacılar tarafından ödenen tutarlar ve bu ödemenin yapıldığı tarihlere göre paylaşılır. Bununla beraber sigortacılar faizin de eklenmesi ile ödemiş olduklarından daha fazla bir tutarı alabilirler. 


11. ONARILMAMIŞ HASAR 


11.1. Onarılmamış hasar taleplerinde tazminatın ölçüsü [miktarı], bu sigorta sona erdiği zaman geminin piyasa değerinde onarılmamış hasardan doğan makul azalma olup makul onarım masraflarını aşamaz. 


11.2. Sigortacılar, hiçbir halde, bu sigortanın kapsadığı süre ya da bunun her hangi uzantısı içinde [bu sigorta kapsamında olsun olmasın] uğranılan tam zıyadan sonra onarılmamış hasar için sorumlu olmaz. 


11.3. Sigortacılar, onarılmamış hasar bakımında, bu sigortanın sona erdiği andaki sigorta değerinden fazlası için sorumlu olmaz. 


12. HÜKMİ TAM ZIYA 


12.1. Sigorta edilen şeyin hükmi tam zıya olup olmadığını belirlemek için sigorta değeri onarılmış değer olarak alınır ve hasarlı veya hurda değeri ya da enkazı ile ilgili hiçbir şey dikkate alınmaz. 


12.2. Geminin eski durumuna getirilmesi ve/veya onarım masrafına dayanan hükmi tam zıya, bu masraflar sigorta değerini aşmadıkça, burada ödenmez. Bu karar verilirken yalnız tek bir kaza ya da aynı kazadan doğan zincirleme hasarların maliyeti hesaba alınır. 


13. MÜŞTEREK AVARYA VE KURTARMA 


13.1. Bu sigorta, geminin kurtarma, kurtarma masrafları ve/veya müşterek avarya payını her hangi noksan sigorta dikkate alınarak azaltılmış olarak kapsar. Fakat müşterek avarya fedakarlığı halinde, sigortalı diğer tarafların katılmalarını talep etme hakkını kullanmadan önce, zararın tamamının ödenmesini isteyebilir. 


13.2. Sanki navlun sözleşmesi bu konu hakkında özel hüküm içermiyormuş gibi dispeç seferin sona erdiği yerdeki geçerli yasa ve uygulamaya göre düzenlenir. Fakat navlun sözleşmesinde York- Antwerp Kuralları’na göre yapılması şart koşulduğu zaman dispeç buna göre yapılır. 


13.3. Gemi, kiralanmadan, boş sefere çıktığında,1974 tarihli York-Antwerp Kuralları [XX ve XXI. kurallar hariç] uygulanabilir. Bu bakımdan sefer geminin hareket liman veya yerinden, sığınma limanı ya da yeri yahut sadece yakıt için uğranılan liman veya yerinden başka, bundan sonraki ilk liman ya da yere varana kadar devam ediyor sayılır. Eğer başta tasarlanan sefer her hangi ara liman veya yerde terk edilirse yolculuk orada sona erdirilmiş sayılır. 


13.4. Bu 13. Kloz’a göre, her halde, sigorta edilen bir rizikodan kaçınmak veya bu kaçınma dolayısıyla zarara uğranılmadığında tazminat talep edilmez. 


14. HASAR İHBARI 


Bu sigorta kapsamında bir tazminat talebi ile sonuçlanabilir zıya, hasar, sorumluluk ve masraf halinde, onarımdan önce sigortacılara ve eğer sigorta edilen şey yurt dışında yapılıyor ise, isterlerse sigortacıları temsil etmek üzere bir eksper atayabilmeleri için, en yakın Lloyd’s acentesine bildirim yapılmalıdır. 


15. MENFAATİN DEĞİŞMESİ 


Sigorta edilen şeyde her hangi menfaat değişikliği bu sigortanın geçerliliğini etkilemez. 


16. DEVİR [TEMLİK] 


Sigorta kapsamındaki herhangi bir tazminat ödenmeden veya prim iadesi yapılmadan önce, bu poliçeye sigortalı ya da devir edilmiş olması halinde devir eden [temlik eden] tarafından imzalanmış, tarihli bir temlikname veya menfaatin devrine ait bildirim eklenmedikçe ve bu poliçe ve eki ortaya koyulmadıkça, bu sigortadaki menfaatin veya bu sigorta uyarınca ödenebilir yahut ödenecek herhangi tutarın devri [temliki] sigortacıları bağlamaz ya da sigortacılar tarafından dikkate alınmaz. 


17. ÇATIŞMA SORUMLULUĞU 


17.1. Sigortacılar, burada sigorta edilen geminin diğer her hangi gemi ile çatışması sonucu [aşağıdaki hasarlar için] sigortalının diğer her hangi kişi veya kişilere karşı yasal sorumluluğu nedeniyle ödemiş olduğu tutar ya da tutarları sigortalıya ödemeyi kabul eder: 


17.1.1. Diğer her hangi gemi veya o gemideki eşyanın zıya veya hasarı. 


17.1.2. Bu diğer her hangi gemi veya o gemideki eşyanın gecikme veya kullanım kaybı. 


17.1.3. Bu diğer her hangi gemi veya o gemideki eşyanın müşterek avaryası ya da kurtarma yahut kurtarma sözleşmesi ile kurtarılması. 


17.2. Bu 17. Kloz ile sağlanan tazminat bu sigortanın diğer hüküm ve koşulları ile sağlanan tazminata ek olur ve aşağıdaki hükümlere bağlıdır : 


17.2.1. Sigortalı gemi diğer bir gemi ile çatıştığı ve her ikisi de kusurlu olduğunda, gemilerden birinin veya her ikisinin sorumluluğu yasa ile sınırlandırılmadıkça, bu 17. Kloz gereği tazminat, karşılıklı sorumluluk ilkesine göre, sanki ilgili gemi sahipleri, çatışma sonucu, karşılıklı olarak biri diğerinin hasarından, uygun bir şekilde anlaşmaya varılan bakiyeyi veya ödenebilir miktarı bir birlerine ödemeye zorlanmış gibi hesap edilir. 


17.2.2. Burada sigortalı geminin her hangi bir çatışması bakımından, sigortacıların 17.1 ve 17.2 Kloz’larına göre toplam sorumluluğu, hiç bir halde, sigorta değerinden kendilerine düşen payı aşamaz. 


17.3. Sigortacılar, önceden yazılı onayları alınmak koşuluyla, sigortalının yaptığı hukuki masrafları ya da sorumluluğuna itiraz ettiğinde veya sorumluluğu sınırlamak için dava açtığında ödemek zorunda kalacağı masrafları dahi öder. 


İSTİSNALAR 


17.4. Her zaman şu koşulla ki, bu 17. Kloz, hiç bir halde, sigortalının [aşağıdakiler için ya da bunlarla ilgili olarak] ödeyeceği her hangi bedeli kapsamak üzere genişletilemez : 


17.4.1. Engeller, enkazlar, yükler ya da diğer her hangi benzer şeyin taşınması veya yok edilmesi . 


17.4.2. Diğer gemiler ya da onlardaki eşya hariç, herhangi eşya veya kişisel eşya ya da diğer benzer şey. 


17.4.3. Sigortalı gemideki yük veya diğer eşya ya da sigortalı geminin üslenimleri. 


17.4.4. Can kaybı, bedensel yaralanma ya da hastalık . 


17.4.5. Herhangi eşya veya kişisel eşya ya da her hangi benzer şeyin kirlenmesi ya da bulaşması veya bunlardan doğan tehdit [sigortalı geminin çatıştığı diğer gemiler veya o gemilerdeki şeyler hariç] . 


18. KARDEŞ GEMİ 


Burada sigortalı gemi tamamen veya kısmen aynı gemi sahibine ya da aynı işletmeye ait diğer her hangi bir gemi ile çatışır veya ondan bir kurtarma hizmeti alırsa, sigortalı, bu sigorta gereği, diğer gemi burada sigortalı gemi ile ilgisi olmayan gemi sahiplerinin malı imiş gibi tamamen aynı haklara sahip olur. Fakat böyle durumlarda çatışma sorumluluğu veya verilen kurtarma hizmeti için ödenebilir miktarın belirlenmesi, sigortacı ile sigortalının üzerinde anlaşacakları tek bir hakeme havale edilir. 


19. KORUMA VE TAZMİN 


19.1. Sigortalı, gemi sahibi olarak, bu sigorta süresi boyunca, bir kaza veya olaydan doğan aşağıdaki her hangi sorun veya durumların sonucu yasal sorumluluğu nedeniyle diğer herhangi kişi veya kişilere her hangi tazminat, talep, hasar ve / veya masraflar için her hangi tutar veya tutarlar ödediğinde, sigortacılar bunu sigortalıya ödemeyi kabul eder : 


19.1.1 Gemi dışında, herhangi sabit veya hareket eden cismin veya eşya ya da diğer şeyin veya benzer menfaatin 17. Kloz’un kapsamadığı düşünülen her hangi benzer sebepten doğan zıya veya hasarı. 


19.1.2. Gemi enkazı dahil her hangi sabit veya hareket eden cismi ya da eşyayı veya diğer şeyleri kaldırmaya girişme veya kaldırma, taşıma veya yok etme yahut aynı şeylerin kaldırılması, taşınması veya yok edilmesinde ihmal veya kusur. 


19.1.3. Ticaretin olağan seyri sırasında limana girip veya çıkma ya da liman içinde manevra amacıyla yapılan olağan çekme sözleşmesi gereği sigortalının yüklendiği sorumluluk. 


19.1.4. Can kaybı, bedensel yaralanma, hastalık veya yaşam kurtarma için yapılan ödemeler. 


19.2 Sigortacılar, bu sigorta süresi boyunca bir kaza veya olaydan doğan aşağıdakilerden her hangisi için sigortalının zararını ödemeyi kabul eder : 


19.2.1. Hasta veya yaralı kişileri ya da kaçak yolcuları, sığınan veya denizden kurtarılan kişileri karaya çıkartmak için yalnız bu amaçla makul olarak yapılan ek yakıt masrafı, sigorta, ücretler, levazım, erzak veya liman masrafları . 


19.2.2. Gemide veya kıyıdaki bulaşıcı hastalık salgınının neden olduğu ek masraflar. 


19.2.3. Geminin işletilmesi ile ilgili her hangi yasa veya yönetmeliğe uymama, ihmal ya da her hangi hareket nedeniyle gemiye, sigortalıya veya her hangi kaptan, gemi zabitleri, gemi adamlarına, masrafı sigortalı tarafından karşılanan geminin üyesi veya acentesine yüklenen ceza. Şu koşulla ki kaptan, gemi zabitleri, gemi adamları hariç, sigortacılar sigortalı, acenteler veya hizmetlilerin kendi ihmal, kusur veya hataları sonucu olan her hangi cezayı sigortalıya ödemekle sorumlu olamaz. 


19.2.4. Sigortalının sahibi olduğu, kiraladığı veya kullandığı her hangi yerden gemi enkazının taşınma masrafları. 


19.1.5. Sigortacıların önceden yazılı izinleri ile sigortalının sorumluluktan kaçınma, en aza indirme veya itiraz için yaptığı veya ödemeye zorlanabileceği hukuki masraflar . 


İSTİSNALAR 


19.3. 19.1 ve 19.2. Kloz’daki hükümlere rağmen, bu 19. Kloz [aşağıdakilerden] doğan her hangi sorumluluk, maliyet veya masrafları kapsamaz : 


19.3.1. İşçiler veya sigortalı tarafından benzer şekilde kullanılan kişiler ya da gemide, gemi yanında veya gemi, yükü, malzemesi veya onarımı ile bağlantılı diğer kişilerin kaza veya hastalıkları ile ilgili Workmen’s Compensation Acts2   veya Employers’ Liability Acts3   ve diğer her hangi yasa veya Common Law4  , genel denizcilik yasası, diğer benzer sorumluluk yasaları gereği sigortalı tarafından yapılan doğrudan veya dolaylı her hangi ödeme. 


19.3.2. Diğer taraf ile kararlaştırılan bir hizmet veya çıraklık sözleşmesi ile çalıştırılan her hangi kişinin ölümü, hastalığı veya sakatlanması ile ilgili açık veya örtülü anlaşma gereği sigortalının yüklendiği sorumluluk. 


19.3.3. Nasıl betimlenirse betimlensin cezalandırıcı veya uyarıcı tazminat. 


19.3.4. Geminin güvertesinde taşınmış, taşınan veya taşınacak olan yük veya diğer eşya. Fakat bu 19.3.4 Klozu gemi enkazından yükün çıkartılması ile ilgili her hangi ek masrafı istisna etmez. 


19.3.5. Yapımcı veya onarımcının sahibi olduğu veya sorumlulukları altında olan gemideki eşyanın zıya veya hasarı. 


19.3.6. Gemide bulunan sigortalının sahibi olduğu veya kiraladığı konteynırlar, teçhizat, yakıt veya diğer eşya ile ilgili sözleşmeden doğan sorumluluk veya tazminat. 


19.3.7. Gemideki kişilere ait nakit, ciro edilebilir kıymetler, kıymetli maden veya taşlar, mücevherat veya nadir veya kıymetli özellikte şeyler ya da kaptan, gemi zabiti veya gemi adamlarının ikinci derecede kişisel eşyaları. 


19.3.8. Kaptan, gemi zabiti veya gemi adamlarından her hangi birinin değiştirilmesini beklerken geminin gecikmesinden doğan yakıt, sigorta, ücretler, kumanya, levazım ve liman masrafları. 


19.3.9. Aşırı yükleme veya yasadışı balık avlamaktan doğan para cezaları veya tazminat 


19.3.10. Her hangi eşya veya kişisel eşyanın ya da benzer şeylerin kirlenmesi veya bulaşması. 


19.4. Bu 19. Kloz ile sağlanan tazminat bu sigortanın diğer hüküm ve koşulları ile sağlanan tazminata ek olur. 


19.5. Sigortalı veya sigortacılar sorumluluklarını sınırlayabildikleri veya sınırladıklarında, bu 19. Kloz ile ilgili sorumluluk bu sınırlanan miktardan sigortacıların payını aşamaz. 


19.5. Bu 19. Kloz’a göre, her bir ayrı kaza veya olaydan ya da aynı olaydan doğan ardıl [seri] kazalardan sigortacıların sorumluluğu, hiç bir halde, geminin sigorta değerinden kendi paylarını aşamaz. 


19.7. HER ZAMAN ŞU KOŞULLA Kİ 


19.7.1. Bu 19.Kloz’göre sigortalıdan bir tazminat talebine yol açabilir her kaza, olay veya tazminat ve 19. Kloz’a göre sigortalı olabilir, sigortalının sorumluluğuna, harç ödemesine veya masraf yapmasına neden olabilecek her olay veya sorun hemen sigortacılara haber verilmelidir 


19.7.2. Sigortalı, sigortacıların önceden yazılı onayı olmaksızın, bu 19. kloz’a göre sigorta kapsamında olabilecek sorumluluğu kabul edemez veya her hangi tazminatı onaylayamaz. 


20. SİGORTALININ GÖREVİ [ DAVA VE SAY ]


20.1. Herhangi zarar veya kaza halinde, bu sigorta kapsamında ödenebilir bir zararı önlemek ya da en aza indirmek amacı ile makul önlemler almak sigortalı ve onun adamları ve temsilcilerinin görevidir. 


20.2. Aşağıdaki hükümlere ve 10. Kloz’a bağlı olmak koşulu ile sigortacılar, sigortalı ve onun adamları veya temsilcilerinin aldıkları böyle önlemler için yaptıkları uygun ve makul masraflara katılır. Müşterek avarya, kurtarma masrafları [20.4 Klozu ile sağlananlar hariç] çatışmaya ilişkin savunma veya karşı dava masrafları ve 19. Kloz gereği sigortalının sorumluluktan kaçınma, en aza indirme veya karşı çıkma için yaptığı masraflar bu 20. Kloz kapsamında ödenmez. 


20.3. Sigortalı veya sigortacılar tarafından sigorta edilen şeyi kurtarma, koruma veya iyileştirme için alınan önlemler, el çekme [feragat] ya da bırakmanın kabulü veya diğer tarafın haklarına başka bir şekilde zarar verme olarak düşünülemez. 


20.4. Bu sigorta uyarınca sigorta edilen şey için bir tam zıya talebi kabul edildiği ve sigorta edilen şey ve diğer eşyayı kurtarmak veya kurtarmaya girişmek için makul olarak masraflar yapıldığı ve kazancın olmadığı ya da masraflar kazancı aştığında, duruma göre, bu sigorta gemi bakımından makul olarak katlanılmış olduğu kabul edilebilir masrafları ya da kazancı aşan masraflardan kendi payına düşen kısmı orantılı olarak öder. 


20.5. Bu 20. Kloz’a göre ödenebilir miktar, bu sigorta kapsamında başka şekilde ödenebilir zarara ek olur, fakat hiçbir halde geminin burada sigorta edilmiş bedelini aşamaz. 


Aşağıdaki Kloz’lar buyurucudur [amir hükümdür] ve bu sigortada kendileri ile uyuşmayan herhangi hükmü geçersiz kılar.


21. SAVAŞ İSTİSNASI


Bu sigorta, hiçbir halde [aşağıdakilerin] neden olduğu zıya, hasar, sorumluluk veya masrafı kapsamaz : 


21.1. Savaş, iç savaş, ihtilal, ayaklanma, isyan veya bunlardan doğan sivil kargaşa ya da savaşan bir güç tarafından veya bu güce karşı yapılan herhangi düşmanca hareketler. 


21.2. Zorla tutma [zabt],el koyma, tutuklama, engelleme veya alıkoyma [baratarya ve korsanlık hariç] ve bunların sonuçları veya bunlara teşebbüs. 


21.3. Terk edilmiş mayınlar, torpiller, bombalar veya diğer terk edilmiş savaş silahları. 


22. GREV İSTİSNASI 


Bu sigorta, hiçbir halde [aşağıdakilerin] neden olduğu zıya, hasar, sorumluluk veya masrafı kapsamaz : 


22.1. Grevciler, lokavt edilmiş işçiler veya iş karışıklıkları, kargaşalık ya da halk hareketlerine katılan kişiler. 


22.2. Herhangi terörist veya politik güdü ile hareket eden herhangi kişi.


23. KÖTÜ NİYETLİ HAREKETLER İSTİSNASI 


Bu sigorta hiçbir halde 


23.1. bir patlayıcının patlamasından 
23.2. herhangi savaş silahından doğan ve kötü niyet ya da politik bir güdü ile hareket eden herhangi kişinin neden olduğu zıya, hasar, sorumluluk veya masrafı kapsamaz. 


24. NÜKLEER İSTİSNA 


Bu sigorta, hiçbir halde [aşağıdakilerin] doğrudan veya dolaylı olarak neden olduğu ya da katıldığı veya onlardan doğan zıya, hasar, sorumluluk veya masrafları kapsamaz :


24.1. Her hangi nükleer yakıt veya nükleer atık ya da nükleer yakıtın tutuşması, iyonlaşma, radyasyon [ışıma ] radyoaktif [ışınetkin] kirlenme.


24.2. Herhangi patlayıcı nükleer parça veya bileşiklerin radyoaktif [ışınetkin],zehirli, patlayıcı veya diğer tehlikeli özellikler.


24.3. Atomik veya nükleer bölünme ve/veya birleşme veya diğer benzer tepkime [reaksiyon] ya da radyoaktif [ışınetkin] güç veya maddenin kullanıldığı herhangi savaş silahı. 


CL.351 numaralı Kloz’un çevirisidir.

1Enstitü Klozları [Gemi] Yapımcılarının Rizikoları 1/6/88

2Sosyal Sigorta Yasası

3İşveren Sorumluluğu Yasası

4Adetler Hukuku

ustok Mart Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:

* Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. *Listedeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

İNDICATA firmasından gelen değerlerin kontrolünde ve listenin TSB tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar