Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife Ve Talimatı

25/11/1999 tarihli ve 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden yapılacak Zorunlu Deprem Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimatlar uygulanır. 

Tarife 

MADDE 1

(1) Ödenecek prim, 3 üncü maddede belirtilen esaslara göre tespit edilen sigorta bedeline, deprem bölgesine ve yapı tarzına göre aşağıdaki tarife uygulanmak suretiyle bulunan tutara 10 TL ilave edilerek hesaplanır. İstanbul ili dahilinde bulunan rizikolar için bu tutar 15 TL olarak uygulanır. Ancak ödenecek primin asgari tutarı, deprem bölgesine ve yapı tarzına göre herhangi bir ayrım yapılmaksızın 25 TL'dir. 

Yapı Tarzı

I. Bölge

II. Bölge

III. Bölge

IV. Bölge

V. Bölge

A-Çelik, betonarme, karkas yapılar 2,20 1,55 0,83 0,55 0,44
B-Yığma Kagir Yapılar 3,85 2,75 1,43 0,60 0,50
C-Diğer Yapılar 5,50 3,53 1,76 0,78 0,58


(2) 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki apartman ve sitelerde, yönetici tarafından yaptırılan ve en az sekiz bağımsız bölümü içeren toplu sigortalarda, yukarıdaki tarife fiyatları üzerinden % 20 oranında indirim yapılır. 

(3) Poliçe süresinin sonunda sigortanın 30 gün içinde yenilenmesi durumunda, yenilenen poliçe için yukarıdaki tarife fiyatları üzerinden ayrıca % 20 oranında indirim yapılır.

(4) Deprem bölgeleri ayrımında, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası" esas alınır. 22/3/2008 tarihli ve 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında çeşitli yerleşim birimlerinde yapılan değişiklik nedeniyle söz konusu haritada karşılığı tam olarak bulunamayan yerleşim birimleri için deprem tehlike bölgesi, kamu kurumlarınca bu konuda yapılan çalışmalar dikkate alınarak Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulunca belirlenir. 

(5) Yukarıdaki tarifede belirtilen yapı tarzlarının tanımı aşağıdaki gibidir.

A-Çelik, Betonarme Karkas Yapılar: Çelik veya betonarme taşıyıcı karkas bulunan yapılardır.

B-Yığma Kagir Yapılar: Karkas olmayan ve taşıyıcı duvarları moloz taş, kesme taş, tuğla veya boşluklu, boşluksuz beton briket gibi malzemeden yapılan, döşeme, merdiven ve tavanları beton veya betonarme olan yapılardır.

C-Diğer Yapılar: Yukarıdaki gruplara girmeyen yapılardır. 

Azami teminat tutarı 

MADDE 2

(1) Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı yapı tarzı ayırımı yapılmaksızın 150 bin TL'dir. 

Sigorta bedelinin tespiti

MADDE 3

(1) (Değişik: RG 26.12.2011 - 28154, Yürürlük: 01.01.2012) Sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen meskenin yapı tarzı için aşağıda belirtilen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt yüzölçümünün (veya yaklaşık yüzölçümünün) çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınır. Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli, her halde 2 nci maddede belirtilen azami teminat tutarından çok olamaz. 

Yapı Tarzı Sigorta Bedeli Hesabina Esas Metrekare Bedeli (YTL)
A-Çelik, betonarme, karkas yapılar 640
B-Yığma Kagir Yapılar 460
C-Diğer Yapılar 240


Muafiyet

MADDE 4

(1) Her bir hasarda, sigorta bedelinin %2'si oranında tenzili muafiyet uygulanır. Doğal Afet Sigortaları Kurumu hasarın bu şekilde bulunan muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur. Muafiyet uygulaması açısından, her bir 72 saatlik dönem bir hasar sayılır. 

Sigortanın süresi

MADDE 5

(1) Sigortanın süresi bir yıldır. 

Yetkili kuruluşlar ve primlerin tahsili (Değişik: RG 26.12.2011 - 28154, Yürürlük:01.01.2012) 

MADDE 6

(1) Zorunlu Deprem Sigortası, Doğal Afet Sigortaları Kurumu nam ve hesabına sigorta yapmaya yetkili sigorta şirketleri ve bu şirketlerin acenteleri ile Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulunca yetkilendirilmiş diğer kuruluşlar tarafından yapılır. Bu tarife ve talimata göre belirlenen prim tutarı peşin olarak tahsil edilir. Prim tutarının, taksitler Kuruma yansıtılmamak koşuluyla kredi kartı ile veya benzeri başka düzenli ödeme yöntemleriyle taksitlendirilmesi mümkündür. 

Komisyon ödemesi (Değişik: RG 26.12.2011 - 28154, Yürürlük:01.01.2012) 

MADDE 7

(1) Yetkili sigorta şirketlerine, kendileri veya acenteleri tarafından yapılan zorunlu deprem sigortası primi tutarı üzerinden İstanbul ili dahilinde bulunan rizikolar için %12,5 oranında, diğer illerde bulunan rizikolar için %17,5 oranında komisyon ödenir.

(2) Ancak, her bir sigorta sözleşmesi itibariyle yetkili sigorta şirketine ödenecek asgari komisyon 10 TL’dir. Ödenen asgari komisyonun 3 TL’si sigorta şirketine, 7 TL’si acenteye aittir. Yukarıda belirtilen oranlar kapsamında sigorta şirketine ödenecek komisyonun 10 TL’yi aşması durumunda, acenteye verilecek komisyon, asgari tutarın altına düşülmemesi kaydıyla, sigorta şirketi ve acente arasında serbestçe belirlenir.

(3) Başarılı sigorta şirketlerine ve acentelerine, yukarıda belirlenen komisyon oranlarına ilave olarak, Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde, teşvik komisyonu ödenebilir veya başarı ödülü verilebilir.

(4) Yetkilendirilmiş diğer kuruluşlara ödenecek komisyon, birinci fıkrada belirtilen oranları aşmamak üzere Yönetim Kurulunca belirlenir. 

İhtiyari Sigorta

MADDE 8

(1) Doğal Afet Sigortaları Kurumu dışındaki kişi ve kuruluşlar Zorunlu Deprem Sigortası yapamazlar. Ancak, Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bağımsız bölüm veya binaların değerinin 3 üncü maddeye göre hesaplanan sigorta bedelinden yüksek olması durumunda söz konusu sigorta bedelini aşan kısım için, Zorunlu Deprem Sigortasının yapılmış olması kaydıyla, sigorta şirketleri tarafından ihtiyari deprem sigortası yapılabilir. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 9

(1) 8/9/2000 tarihli ve 24164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 10

(1) Bu tarife ve talimat 1/1/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

ustok Şubat Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:
Birligimiz üyesi sigorta sirketlerinin sigortaladiklari motorlu kara tasitlarinin kasko degerlerini belirlemelerinde yardimci olmak üzere, piyasa fiyatlari gözönüne alinarak saptanan ve sektör içi bir hizmet geregi Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatlarin yapilacak islemlerde esas alinmasindan, TSB hiç bir sekilde sorumluluk kabul etmez.

Listedeki binek, arazi taşıtı, hafif ticari araçların değerleri DOD - Doğuş Otomotiv Servis Ticaret AŞ’nin katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kamyon, çekici, otobüs, minibüs, motosiklet, zirai traktör gibi araçların değerleri ise TSB tarafından hazırlanmaktadır.

DOD – Doğuş Otomotiv Servis Ticaret AŞ’den gelen değerlerin kontrolünde ve listenin Birlik tarafından hazırlanan bölümü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar